Докторантура та ад'юнктура
 

Вартісь навчання:

- денна форма 10870,00 грн. за рік навчання;

- заочна форма 8403,00 грн. за рік навчання.

Документи для вступу до аспірантури:

- заява із зазначенням форми навчання, спеціальності та передбачуваного наукового керівника;

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом спеціаліста або магістра);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- список опублікованих наукових праць (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює (за наявності);

- папка;

- поштові конверти з марками – 5 шт.

Примітка.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

- військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про освітній рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.Зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1. Зразок заяви на вступ до аспірантури

2. Особовий листок

3. Додаток 1 Перелiк спецiальностейПравила прийому на навчання до аспірантури
Харківського національного університету внутрішніх справ у 2016 році

(Додаток 1 до Правил прийому до Харківського національного університету внутрішніх справ в 2016 році)

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок: видатків державного бюджету України - за державним замовленням; коштів фізичних, юридичних осіб.

3. Вступ на навчання за державним замовленням здійснюється за направленням органів поліції. Порядок добору кандидатів на навчання до аспірантури Університету за державним замовленням визначається МВС України. Обсяги державного замовлення визначаються щорічно МВС України.

4. Університет оголошує прийом на навчання до аспірантури за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 053 «Психологія», 081 «Право».

5. Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури починається 01 липня і закінчується 30 липня 2016 року.

6. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву в паперовій формі, в якій указують форму навчання, спеціальність та передбачуваного керівника.

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних; документ державного зразка (оригінал) про освітній рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- список опублікованих наукових праць (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює (за наявності).

9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

11. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

12. Вступні випробування до аспірантури проводяться з 01 серпня по 25 серпня 2016 року.

13. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

14. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями.

15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність.

16. Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті університету та в приймальній комісії.

17. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводиться з 26 по 29 серпня 2016 року.

18. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії використовується сума балів:

- одержаних при складанні вступного іспиту із спеціальності за 200-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 1;

- одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної мови за 200-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 1.

19. Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури Університету є дійсними протягом 12 місяців.

20. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове зарахування до аспірантури отримують вступники наступних категорій у такій послідовності:

1) вступники, які мають документ державного зразка з відзнакою про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого вони беруть участь у конкурсному відборі для вступу на навчання;

2) вступники, які мають у додатку до документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень більш високий середній бал;

3) вступники, які брали активну участь у роботі студентського наукового товариства, наукових конференціях та мають публікації у наукових періодичних виданнях;

4) вступники з числа випускників Харківського національного університету внутрішніх справ, які брали активну участь у громадському і культурному житті Університету

21. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки.

22. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 01 вересня 2016 року.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
тел.: (057) 7398-192, (057) 7398-183, (057) 7398-359

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017