"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Ректор Університету культури ХНУВС, директор-головний диригент Харківської філармонії, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Міжнародного конкурсу диригентів Вахтанга Жорданія Юрій Володимирович Янко
Ректор
Університету культури ХНУВС, директор-головний диригент Харківської філармонії, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Міжнародного конкурсу диригентів Вахтанга Жорданія
Юрій Володимирович Янко


ПОЛОЖЕННЯ
про Університет культури
Харківського національного університету внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Університет культури створюється в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі - Університет) з метою підвищення рівня професійно-етичного виховання, духовно-морального розвитку, підвищення загального культурного рівня особового складу та розвитку художньої самодіяльної творчості.

1.2. Університет культури керується у своїй діяльності Статутом Університету, Концепцією виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України, нормативними документами, що забезпечують реалізацію навчально-виховної програми, наказами та розпорядженнями ректора Університету.

1.3. Університет культури спільно з курсантськими та студентськими громадськими організаціями Університету сприяє підвищенню культурно-творчого рівня молоді, розвитку різноманітних здібностей і виявленню талантів, забезпечує можливості для особистої творчої самореалізації курсантів і студентів у розкритті та становленні їх духовного потенціалу.

1.4. Університет культури здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Завдання та напрямки роботи

2.1. Завданнями Університету культури є розробка та здійснення заходів, які забезпечують:

2.1.1. Задоволення естетичних потреб курсантської та студентської молоді в інтелектуальному, культурному, моральному і фізичному розвитку.

2.1.2. Збереження та примноження етичних, культурних і наукових цінностей суспільства.

2.1.3. Виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу.

2.1.4. Створення сприятливих умов для розвитку особистості та реалізації її творчої активності.

2.1.5. Підвищення духовного і культурного рівня курсантської та студентської молоді.

4.1. Університет культури Харківського національного університету внутрішніх справ:

2.2.1. Надає методичну та практичну допомогу факультетам в організації та проведенні різних заходів: тематичних вечорів, свят, концертів і т.п..

2.2.2. Здійснює організацію раціонального використання вільного часу курсантів та студентів, забезпечує участь творчих колективів Університету культури у міських, обласних, всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах, організацію та проведення відповідних фестивалів і конкурсів на базі Університету.

2.2.3. Забезпечує координацію взаємодії з курсантськими та студентськими громадськими організаціями.

2.2.4. Виявляє творчі здібності у курсантів, студентів та слухачів Університету. Сприяє формуванню умов для розвитку навичок сценічної справи, художнього читання, основ віршування та добору римами, техніки образотворчого мистецтва, хореографічних та вокальних даних.

3. Обов’язки Університету культури

3.1. Університет культури повинен:

3.1.1. Організовувати та проводити загальноуніверситетські культурно-масові і спортивні заходи.

3.1.2. Встановлювати творчі контакти з усіма структурними підрозділами Університету, іншими вищими навчальними закладами України.

3.1.3. Знайомитися з роботою аналогічних інституцій інших навчальних закладів області та України і переймати досвід їх роботи.

3.1.4. Залучати до роботи в Університеті культури провідних фахівців Харківського національного університету внутрішніх справ, видатних представників культури, мистецтва, спортивних товариств та громадських організацій.

3.1.5. Проводити роботу зі створення сприятливих умов для занять у творчих колективах Університету культури.

4. Керівництво та склад Університету культури

4.1. Безпосереднє керівництво усією діяльністю Університету культури здійснює ректор, який призначається наказом ректора ХНУВС з числа найбільш заслужених діячів культури та мистецтва міста Харкова.

4.2. Керівництво окремими напрямами діяльності Університету культури здійснюють проректори за напрямами:

4.2.1. Проректор з культури та мистецтва.

4.2.2. Проректор з духовного, фізичного виховання та здорового способу життя.

4.3. До складу Університету культури входять 7 кафедр:

4.3.1. Музичного та хореографічного мистецтва.

4.3.2. Літератури та поезії.

4.3.3. Живопису.

4.3.4. Театрального мистецтва.

4.3.5. Духовної культури.

4.3.6. Культурології.

4.3.7. Фізичного виховання та здорового способу життя.

4.4. Керівництво кафедрами здійснюють керівники за відповідними напрямами діяльності.

4.5. Організаційно-методичне забезпечення та координація діяльності Університету культури покладається на відділ соціально-гуманітарної роботи Університету.

5. Обов’язки ректора, проректорів та керівників кафедр Університету культури

5.1. Ректор Університету культури Харківського національного університету внутрішніх справ:

5.1.1. Організовує роботу Університету культури, несе повну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, цього Положення, виконання завдань Університету культури.

5.1.2. Представляє Університет культури у всіх структурних підрозділах Університету, у державних органах та інших організаціях.

5.1.3. Координує роботу творчих колективів, сприяє реалізації їхніх творчих можливостей.

5.1.4. Сприяє створенню нових творчих колективів, студій відповідно до розвитку культурно-естетичних потреб курсантів та студентів.

5.1.5. Розглядає та затверджує щорічний, репертуарні плани, програми творчих колективів, звітні та концертні програми художньої самодіяльності.

5.2. Проректори за напрямами діяльності:

5.2.1. Координують діяльність відповідних кафедр: проректор з культури та мистецтва – кафедр музичного та хореографічного мистецтва, літератури та поезії, живопису і театрального мистецтва; проректор з духовного, фізичного виховання та здорового способу життя – кафедр духовної культури, культурології, фізичного виховання та здорового способу життя.

5.2.2. У межах своїх повноважень забезпечують роботу підпорядкованих їм кафедр, за необхідності вносять пропозиції щодо їх покращення.

5.2.3. Здійснюють контроль за проведенням факультативних занять Університету культури.

5.2.4. Організовують співробітництво з видатними діячами культури та мистецтва, представниками спортивних товариств та громадських організацій міста Харкова.

5.3. Керівники кафедр:

5.3.1 Організовують та відповідають за роботу кафедри.

5.3.2 Забезпечують організацію та проведення занять у відповідних художніх гуртках.

5.3.3 Беруть активну участь у створенні нових форм активного дозвілля курсантів та студентів Університету.

5.3.4 Організовують роботу з розвитку самодіяльної художньої творчості в колективах, проводять фестивалі, концерти, огляди-конкурси, виставки робіт, творчі зустрічі, екскурсії та інші заходи.