"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Голова спеціалізованої вченої ради, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, доктор юридичних наук, професор Литвинов О. М.
Голова
спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, доктор юридичних наук, професор
Литвинов О. М.

Про перенесення дати засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.03 забезпечує попередній розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом МОН України від 6 листопада 2014 р. № 1279 у кількості 16 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Олексій Миколайович Литвинов.

Вчений секретар – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Юрійович Кондратов.

Унікальність цього осередку вітчизняної системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації полягає в тому, що в мережі спеціалізованих вчених рад з юридичних наук, які функціонують в Україні, він єдиний, який об’єднує фахівців, що представляють одну наукову спеціальність. Така особливість дозволяє науковцям, які входять до складу спеціалізованої вченої ради, виступаючи єдиним колективом однодумців і концентруючись виключно на проблематиці наук кримінально-правового циклу, забезпечувати ґрунтовну та якісну експертизу дисертаційних робіт, що надходять на розгляд ради, об’єктивний та неупереджений їх розгляд під час засідань. Тому кожне публічне обговорення дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук не лише має характер наукової дискусії, як того вимагає процедура атестації наукових кадрів, а й без перебільшення, набуває характеру принципового й водночас доброзичливого спілкування зі здобувачами наукових ступенів, ретельної перевірки їхньої кваліфікації зі спеціальності.

До складу ради входять відомі в Україні та поза її межами фахівці з кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, доктори юридичних наук, професори.

За період роботи спеціалізованої вченої ради в ній було захищено більше 80 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук і 10 докторських дисертацій. Серед десятків здобувачів наукових ступенів, оцінку наукових робіт яких було дано на засіданнях цієї ради – працівники навчальних закладів та наукових установ України, співробітники правоохоронних органів та судів, представники органів законодавчої й виконавчої влади. Результати, які були отримані дисертантами в дослідженнях, стали вагомим внеском у розвиток теорії та практики. Теми захищених дисертацій входять у програми фундаментальних наукових досліджень МВС України, Національної академії правових наук України, Харківського національного університету внутрішніх справ, інших наукових та науково-дослідних установ. Усі дисертаційні дослідження впроваджені у навчальний процес вищих закладів освіти, а переважна більшість – у діяльність вітчизняних правоохоронних органів.

Міцні, конструктивні ділові стосунки у спеціалізованої вченої ради склалися з багатьма видатними правознавцями України, серед яких – академіки Національної академії правових наук України Юрій Васильович Баулін, В’ячеслав Іванович Борисов, Наталія Олександрівна Гуторова, Олександр Миколайович Костенко, члени-кореспонденти Національної академії правових наук України Віктор Климович Грищук, Євген Львович Стрельцов, заслужений діяч науки і техніки України Павло Львович Фріс та інші фахівці, які надають раді відчутну допомогу та підтримку у ході атестації науково-педагогічних кадрів. У засіданнях ради як офіційні опоненти беруть участь багато інших провідних вітчизняних правознавців, які представляють наукові осередки різних регіонів України (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національну академію внутрішніх справ, Національну академію прокуратури України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національну академію Служби безпеки України, Класичний приватний університет, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Донецький юридичний інститут МВС України та ін.). Широка географія зв’язків є яскравим свідченням високого авторитету наукової школи Харківського національного університету внутрішніх справ.