"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Рязанцева Ірина Миколаївна

Начальник відділу кандидат юридичних наук підполковник поліції Рязанцева Ірина Миколаївна

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет), діяльність якого спрямована на  організацію, координацію, здійснення контролю, забезпечення та документальне супроводження освітнього процесу щодо належної підготовки здобувачів вищої освіти.

 Основними цілями навчально-методичного відділу є об'єднання науково-педагогічного потенціалу навчальних підрозділів Університету та удосконалення документального забезпечення освітнього процесу щодо організації підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог чинного законодавства України, наказів та доручень ректора, рішень Вченої ради та ректорату Університету.

Навчально-методичний відділ виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну, контролюючу функції з питань організації освітнього процесу.

Основними завданнями навчально-методичного відділу є:

  • організація освітнього процесу на рівні, який забезпечує оптимальну підготовку висококваліфікованих фахівців шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування;
  • координація діяльності навчальних підрозділів та кафедр університету щодо розробки структурно-логічних схем підготовки фахівців, проектів освітньо-професійних програм, навчальних планів для всіх форм навчання;
  • узагальнення пропозицій та обґрунтування рішень щодо перспективних напрямів освітньої діяльності Університету з питань відкриття або скасування спеціальностей, форм і видів навчання, а також навчально-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення роботи навчальних підрозділів та кафедр в області ліцензування та акредитації;
  • пошук, вивчення, узагальнення, апробація передового досвіду в галузі вищої освіти з метою підвищення ефективності використання навчального та позанавчального часу, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, рівня навчально-методичного забезпечення змісту освіти;
  • організація та безпосередня участь у здійсненні педагогічного контролю науково-педагогічних працівників Університету, облік та аналіз якості навчання курсантів, слухачів та студентів;
  • організація сумісно з навчальними підрозділами та кафедрами роботи екзаменаційних комісій, здійснення підготовки випускової документації та облік видачі документів про освіту;
  • участь в організації забезпечення освітнього процесу підручниками, посібниками та службовою документацією, в тому числі і в електронному вигляді, координація роботи загальної та спеціальної бібліотек;
  • надання допомоги кафедрам у комплектуванні штату;
  • здійснення контролю за плануванням та виконанням кафедрами навчального навантаження в межах загального робочого часу;
  • узагальнення, розробка пропозицій та визначення шляхів їх реалізації щодо підвищення якості навчання з урахуванням практичного досвіду підрозділів Національної поліції України, сучасного інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, що здійснюється в усіх навчальних підрозділах університету.

До складу навчально-методичного відділу входять відділення: планування навчального процесу, практичного навчання, моніторингу якості підготовки, впровадження інноваційних методик навчання та науково-методичне відділення. Відділ співпрацює на засадах взаємодії з усіма структурними підрозділами Університету, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, з метою забезпечення скоординованої діяльності щодо належної організації та здійснення освітньої діяльності зазначених вище структурних одиниць та осіб.

Керівництво відділу:

- начальник – кандидат юридичних наук підполковник поліції Рязанцева Ірина Миколаївна, тел. (057) 7398-121;

- заступник начальника – підполковник поліції Козлов Сергій Михайлович, тел. (057) 7398-023;

- заступник начальника – завідувач відділення майор поліції Сезонова Ольга Миколаївна, тел. (057) 7398-027.

nmc_univd@ukr.net

 

ВІДДІЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Сезонова Ольга Миколаївна

Підрозділ очолює заступник начальника – завідувач відділення планування навчального процесу майор поліції
Сезонова Ольга Миколаївна,
тел. (057) 7398-027.

Відділення здійснює:

- загальне планування, організацію та контроль освітнього процесу у навчально-наукових підрозділах Університету;

- надання практичної і методичної допомоги науково-педагогічним працівникам та навчально-допоміжному складу навчальних підрозділів у підготовці та веденні планово-аналітичної роботи;

- збір, узагальнення та аналіз рекомендацій навчальних підрозділів Університету щодо удосконалення освітнього процесу;

- координацію роботи навчально-допоміжного складу навчальних підрозділів з метою якісної та своєчасної підготовки плануючо-звітної документації;

- розподіл аудиторного фонду між навчальними підрозділами з метою його ефективного використання в освітньому процесі;

- аналіз успішності курсантів, слухачів та студентів, стан відвідування ними навчальних занять, внесення пропозицій щодо покращання показників навчання, контроль за виконанням розкладу занять.

 

ВІДДІЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

 

Марчишин Сергій Миколайович

Підрозділ очолює завідувач відділення практичного навчання майор поліції
Марчишин Сергій Миколайович,
тел. (057) 7398-373.

Відділення здійснює організацію та проведення усіх видів практики; організовує зв’язки з практичними підрозділами Національної поліції України; розробляє пропозицій щодо удосконалення практичної спрямованості навчального процесу в Університеті та підвищення якості проходження практики з урахуванням практичного досвіду органів поліції, судових органів, органів влади, фізичних та юридичних осіб і визначення шляхів їх реалізації.

Відділення здійснює централізоване виготовлення документів про вищу освіту, а також їх дублікатів у випадках втрати або пошкодження.

Відділенням організовуються та проводяться відкриті заходи Університету, які пов’язані із профорієнтаційною роботою та правовою освітою молоді; координується діяльність щодо спільних іміджевих заходів Університету з державними установами, громадськими організаціями, коледжами, технікумами, училищами та загальноосвітніми навчальними  закладами; організовується профільне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до угод про спільну діяльність.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Пугач Вікторія Олександрівна

Підрозділ очолює завідувач науково-методичного відділення підполковник поліції
Пугач Вікторія Олександрівна,
тел. (057) 7398-355.

Діяльність відділення полягає в організації та координації науково-методичного забезпечення та розробки науково-методичної документації з питань організації освітнього процесу в Університеті відповідно до сучасної системи освіти в України.

Основними завданнями відділення є:

- участь у розробці стандартів вищої освіти зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої освіти МВС України, а також інших інструктивно-методичних матеріалів щодо змісту освіти;

- участь у розробці освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів, проектів нормативно-правових актів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- надання науково обґрунтованих пропозицій щодо розробки освітньо-професійних програм підготовки, структурно-логічних схем підготовки, навчальних планів, навчальних і робочих програм навчальних дисциплін;

- вивчення проблемних питань змісту, засобів і методів навчання, надання пропозицій стосовно шляхів їх розв’язання, участь у розробці відповідних методичних рекомендацій (інструкцій);

- організація та участь у науково-методичних експертизах навчальних видань, що рекомендуються для використання в освітньому процесі.

 

ВІДДІЛЕННЯ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ

 

Фоменко Тетяна Олександрівна

Підрозділ очолює завідувач відділення моніторингу якості підготовки
Фоменко Тетяна Олександрівна,
тел. (057) 7398-234.

Діяльність відділення полягає у здійсненні  організації та контролю за належною якістю підготовкою здобувачів вищої освіти.

Відділення впроваджує елементи дистанційного навчання у навчальний процес; організовує та здійснює контроль перевірки здобувачів вищої освіти із використанням систем електронного тестування.

Відділення координує та контролює:

-  організацію діяльності навчальних підрозділів та кафедр Університету із забезпечення якості підготовки фахівців;

- якість проведення науково-педагогічними працівниками навчальних занять;

- дотримання навчально-допоміжним складом навчальних підрозділів, групами забезпечення освітнього процесу, науково-педагогічними працівниками навчальної та виконавської дисципліни.

 

ВІДДІЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Зіберов Євген Олександрович

Підрозділ очолює завідувач відділення організації методичної роботи
 Зіберов Євген Олександрович,
тел. (057) 7398-811.

Діяльність відділення полягає у координації, здійсненні контролю, забезпеченні методичного супроводження освітнього процесу та впровадженні інноваційних методик навчання.

Основними напрямами роботи відділення є:

- методичне супроводження навчального процесу шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування;

- координація, допомога і контроль навчальних підрозділів та кафедр щодо розробки методичних матеріалів відповідно до Державних стандартів;

- пошук, вивчення, узагальнення, апробація передового досвіду в галузі вищої освіти з метою ефективного використання навчального та позанавчального часу, зміцнення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, підвищення рівня навчально-методичного забезпечення змісту освіти;

- участь у розробці державних стандартів вищої освіти із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів, а також інших інструктивно-методичних матеріалів щодо змісту освіти.