"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО, ЗАКОН: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової
(30 березня 2017 року, м. Харків, Україна)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості


Особистість


Александров Ю. В. Поняття зрілості та особистісної зрілості в психології

Алексєєнко Н. В. Толерантність до невизначеності як специфічна умова інноваційної діяльності

Бабенко А. А. Специфика психологической безопасности военнослужащих в структуре семейных отношений

Білаш А. М. Специфіка легітимізованої агресії у дівчат- і хлопців-старшокласників

Бондарь М. О. Інновативність особистості: психологічні контексти проблеми

Галата О. С. Роль завзятості у навчальній діяльності школярів та студентів

Греса Н. В. Специфіка толерантності студентів медичного коледжу

Джаббаров Х. Х. «Массовая культура» и ее влияние на духовно-нравственное поведение молодежи

Дзюба Т. М. Травмуюча ситуація в життєдіяльності людини: особливості і наслідки

Жданова І. В., Скороходова О. В. Гендерні особливості життєвих цінностей підлітків, схильних до девіантної поведінки

Заика Е. В. Непроизвольное запоминание фонового зрительного материала старшеклассниками: влияние возраста, успеваемости и скорости действия

Зеленін Г. І. Психологічні механізми вивчення іноземної мови

Зімовін О. І., Заїка Є. В. Стимуляція та врівноваження рефлексивних проявів особистості

Кобикова Ю. В. Життєстійкість як ресурс подолання підлітком складних життєвих ситуацій

Когут О. О. Адаптація особистості у сучасному трансформаційному суспільстві

Колчигіна А. В. Особливості ціннісної переваги мотивів успіху студентів-психологів

Кузнецов М. А. Эмоциональный компонент автобиографической памяти

Левченко К. О. Взаємозв’язки психологічної ресурсності з чинниками прийняття рішення у медичних працівників з різним стажем професійної діяльності

Малікова Н. А. Феномен смислу життя у дослідженнях зарубіжних психологів

Михайлишин У. Б. Ціннісні орієнтації в структурі особистості

Мохонько Д. С., Селюкова Т. В. Особливості стилю саморегуляції у курсантів та студентів НУЦЗУ, схильних до прокрастинації

Потапова С. М. Психічна саморегуляція негативних станів особистості

Савкіна Т. В., Єгорова Т. М. Судово-психологічна експертиза емоційних станів

Савчук Ю. Р. Особливості впливу комп’ютерної залежності на агресивність і конфліктність у підлітковому та юнацькому віці

Сальнікова А. В. Взаємозв’язки особистісної зрілості з соціально-психологічною дистанцією в міжособистісних стосунках у жінок молодого і зрілого віку

Солохіна Л. О. Особливості стратегій поведінки в конфліктній ситуації у студентів-психологів першого та другого курсів

Теслик Н. М. Особливості проявів мотиваційної сфери студентів

Ткачова С. М. Взаємозв’язки толерантності до невизначеності з психологічною розумністю у жінок різного віку

Халилова Н. И. О некоторых поведенческих паттернах педагогов с высокой степенью рефлексивности

Харченко С. В. Особливості взаємозв’язку соціального інтелекту та конфліктності у спілкуванні

Шахова Е. Г. Тrauma releasing exercises (TRE) – современная техника освобождения от стресса

Шевцова І. І. Гендерні особливості професійної спрямованості та інтересів у підлітковому та юнацькому віці


Суспільство


Бафаев М. М. Национальная толерантность как фактор развития общества

Блинова О. Є. Соціальний капітал в адаптації вимушених мігрантів

Бутиліна О. В. Організаційні патології як передумова розвитку професійних деформацій

Veselinovska S. S., Kirova S. Technology, pedagogy, and content knowledge – challenge for cooperativity between initial education and professional development of science teachers

Воробйова І. В. Соціально-психологічні детермінанти, які визначають динаміку іміджу військовослужбовця НГУ у мешканців Харківщини

Давронова Д. С. Основы идейно-политического воспитания в семье

Джанобилова М. К. Толерантность в воспитании подрастaющего поколения

Євдокімова О. О. Інформаційно-психологічна війна як різновид соціального конфлікту

Заворотний В. І. Віддалені посттравматичні стресові розлади як наслідок участі у воєнних діях

Зотова Г. В. Визначення поняття, типів та структури віктимної поведінки в психології

Казміренко В. О. Жорстоке поводження з дітьми

Коваленко Л. А. Віктимність як психологічна категорія

Крейдун Н. П., Поліванова О. Є., Яворовська Л. М., Невоєнна О. А. Особливості соціальної перцепції діади «викладач – студент»

Курманова В. В. Визначення поняття метакогнітивної регуляції діяльності у психології

Лещенко О. С. Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному житті країни

Раутарінте С., Логачев М. Г. Побутове насилля як проблема сучасного суспільства

Максименко С. Д. Генетична психологія особистості у вимірах сучасного українського суспільства

Момот О. В. Проблема дослідження копіг-поведінки у психології

Московченко В. В. Складові життєстійкості

Муравьева В. Д. Кибермания: выдуманная угроза или глобальная проблема Украины?

Нікітіна О. П. Засади підвищення рівня підготовки майбутніх практичних психологів

Саппа М. М. Плакати як інструмент інформаційно-психологічних операцій для забеспечення військових дій

Сінченко Д. Ю. Психологічні чинники статусно-рольової та поведінкової віктимності у жінок різного віку

Стогній Д. І. Специфіка комунікативних установок вірменської, азербайджанської та української молоді

Токова А. А. Особливості навчально-пізнавального інтересу молодших школярів різних систем навчання

Усманова М. Н. Влияние средств массовой информации на развитие агрессивности подростков

Хрепливець М. А. Психологічне благополуччя: визначення поняття та змісту

Шиліна А. А., Клікунас П. Шляхи попередження та причини самогубства серед дітей та підлітків

Яланская С. П. Психолого-педагогические условия формирования креативного учебно-воспитательного процесса современной школы


Закон


Бандурка О. М. До актуальності психології у протидії злочинності

Brame W. The guiding principles of policing

Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Професійна управлінська компетентність керівника підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст і структура

Бевзюк І. М. Розвиток комунікативної компетентності в процесі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора

Бойко-Бузиль Ю. Ю. Гендерна сегрегація керівних посад в МВС України

Большакова А. М. Життєтворчий підхід до формування управлінських якостей керівного складу ОВС України

Вагіна О. В. Міжнародний та вітчизняний досвід використання поліграфних досліджень у поліції

Веремейчик В. А., Селюкова Т. В. Особливості саморегуляції у курсантів нуцзу з різним рівнем резистентності до ситуацій невизначеності

Віденєєв І.О. Значення правосвідомості в становленні співробітника правоохоронних органів

Гаврилова А.В., Селюкова Т.В. Особливості емоційного інтелекту у курсантів військового вузу як елемент психологічної культури майбутнього офіцера

Диса О. В. До проблеми жіночого лідерства у поліції

Дударь А. И., Хусяинов Т. М. Психологические и организационные особенности проведения допроса

Жданова І. В., Федчишина М. В. Професійна мотивація майбутніх працівників поліції в контексті проблеми професійного здоров’я

Землянська О. В. Психологічні питання цивільного судочинства

Іванова Ю. М., Селюкова Т. В. Особливості самоактуалізації курсантів Національного університету цивільного захисту України залежно від терміну навчання

Карнаух Я. І. Ресурсність як чинник професіоналізму правоохоронців

Карпушина Н. Б. Особливості емоційно-ціннісної компоненти інформаційної компетентності слідчого

Клименко І. В. Психологічний супровід формування толерантності як необхідної компетенції професійної підготовки майбутніх правоохоронців

Конюхова К. Ю. Дослідження самоефективності у працівників ДСНС України

Курганов Р. І., Селюкова Т. В. Рефлексія та рефлексивність як психологічні феномени. Особливості видів та типів рефлексії курсантів НУЦЗУ

Ламаш І. В., Вангелдер Г. Я. Проактивні копінги у взаємозв’язках із психологічною ресурсністю у правоохоронців з різним її рівнем

Лежух І. С. Психологічні особливості копінг-стратегій майбутніх правоохоронців

Ленська Л. В. Соціально-психологічні детермінанти грабежу

Меркулова Ю. В. Особливості укладання угоди про примирення в залежно від характеру злочину

Мілорадова Н. Е., Доценко В. В. Екстремальна підготовка – необхідний елемент формування правоохоронця-професіонала

Мікаілова Н. А. Саморегуляція як ресурс життєстійкості курсантів з різним досвідом військової діяльності

Посохова Я. С. Модель професійно-правової ідентичності патрульних поліцейських

Пушкін О. А. Вікові обмеження щодо малолітніх осіб, стосовно яких призначається судово-психологічна експертиза

Рогоза Я. Р., Куфлієвський А. С., Селюкова Т. В. Особливості синдрому емоційного «вигорання» у працівників підрозділів ДСНСУ

Рудай А. С. Особливості психологічної ресурсності правоохоронців

Сахнік О. В. Психологічні особливості професійного розвитку українських пенітенціаристів у сучасних умовах

Селюкова Т. В. Особливості відповідальності, організованості і самоконтролю у майбутніх співробітників ДСНСУ

Сліпець О. О. Можливості судової психологічної експертизи для практики застосування права стосовно дітей

Сокуренко В. В. Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної діяльності

Твердохлєбова Н. Є. Закономірності професійної самореалізації поліцейського

Тюріна В. О. Сутність і структура професійної компетентності майбутнього юриста

Федоренко О. І. Формування професіоналізму майбутніх офіцерів поліції в умовах вищого навчального закладу

Філоненко В. М. До питання вивчення соціально-психологічного клімату в середовищі засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі

Khojanashvili A. Adult teaching specific characters at the law enforcement subordinate organizations (an example of Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia)

Цільмак О. М. Основні положення психофізичної підготовки працівників Національної поліції

Чупров Л. Ф. К вопросу о психологическом сопровождении несовершеннолетних в ситуации дознания, судебно-психологической экспертизы и в судебном заседании

Чухраєва Г. В. Удосконалення психологічного і психофізіологічного відбору до лав поліції

Швець Д. В. Психічна стійкість працівника поліції як основа готовності до службової діяльності в екстремальних ситуаціях

Шевченко Л. О. Особливості психологічної ресурсності злочинців

Шломін О. Ю. Комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутніх поліцейських

Элов З. С. Причины суицида среди сотрудников ОВД

Юрченко-Шеховцова Т. І. Професійна правосвідомість працівників правоохоронних органів

Яроменок М. А. Детермінанти виникнення професійної деформації прокурорів