"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції
(20-21 травня 2017 р.)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка


Секція 1. Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права


Андрусів Л. М. Нормативно-правові акти уряду, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що підлягають офіційному оприлюдненню

Василенко М. Є. Структурування поняття готовності студентів-правників до професійної праці: наукові погляди

Головко Б. Г. Перший процес над нацистськими злочинцями (грудень 1943 р.)

Мандичев Д. В. Історико-правовий розвиток господарських судів у період Київської Русі

Панкратова В. О. Точність як важлива вимога до змісту нормативно-правових актів

Пташник-Середюк О. І., Франків В. В. Гарантії прав та свобод людини і громадянина


Секція 2. Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах


Гробова В. П. Особливості місцевого самоврядування в Італії: перспективи використання досвіду в Україні

Лубенець С. А. Окремі аспекти електронної петиції як засобу реалізації права територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування

Мельник І. В. Здійснення особистого прийому як складова забезпечення права громадян на звернення

Шорський П. О. Виборчі права громадян: поняття та класифікація


Секція 3. Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи


Абібулаєва Т. Г. Строк звернення кредитора до спадкоємців боржника: питання теорії і практики

Bilyk M. Сomparative analysis of civil and common system of law

Горкуша М. Ю. Особливості визначення поняття «електронний підпис»: порівняльно-правовий аналіз

Горобець Н. О. Регулятивна функція справедливості в праві

Єфремова І. І. Правосуб’єктність юридичних осіб публічного права в цивільних правовідносинах

Завальна Ж. В. Праводієздатність учасника договірного регулювання приватних відносин: антропологійний аспект

Котвяковський Ю. О. Третейська угода як передумова компетенції третейського суду

Красицька Л. В. Право на одержання сум соціальних виплат, які належали спадкодавцеві

Кройтор В. А. Необхідність забезпечення балансу рівних правових можливостей для сторін у цивільному процесі

Кузнецова М. Ю. Співвідношення понять «правове відношення» та «правовий зв'язок»

Науменко К. С. Особливості захисту немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття

Нежевело В. В. Актуалізація застосування форми типового договору при вчиненні правочинів

Садикова Я. М. Категорія справедливості в цивільному процесуальному праві

Сліпченко С. О. Вчення про об’єкти особистих немайнових прав

Старинський М. В. Способи нейтралізації правових норм та їх види


Секція 4. Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного, адміністративного, фінансового права у демократичному суспільстві


Боєва О. С. Дефініції «юрисдикція» та «підвідомчість» при судовому захисті трудових прав за умов правової інтеграції

Бортник С. М. Наказ як основна підстава виникнення трудових правовідносин із поліцейськими

Гуменюк В. А. Доступність до правосуддя осіб з особливими потребами

Дуравкіна Н. І. Проблеми розвитку аграрного законодавства України

Ємець Л. О. Екологічна безпека: поняття, види та складові елементи

Козека В. В. Удосконалення системи контролю з питань підготовки, перепідготовки та допуску до керування водіїв транспортних засобів

Корнєєв Ю. В., Клим Т. А. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Корнєєв Ю. В., Шевчук А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Лукаш С. С. Основні критерії визначення ефективності праці науково- педагогічних працівників

Маркова О. О. To the question of separate administrative interest groups

Мельник К. Ю. Ранги державних службовців

Мельник Л. В. Система екологічного законодавства України

Михайлова Ю. О. Деякі аспекти реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України

Панасюк О.В. Щодо проблем класифікації засобів забезпечення дисципліни і законності в органах Державної фіскальної служби України

Плотнікова М. В. Про підходи до визначення предмета адміністративного права

Попова С. М. Проблеми боротьби з деградацією земель в Україні

Сінянська А. О. Дорогоцінні метали як об’єкти валютних правовідносинах

Сінянський К. П. Теоретико-правова характеристика категорії зобов’язання

Федчун А. М. Питання адаптації законодавства України про державний фінансовий контроль в Україні до законодавства Європейського Союзу

Чорноус О. В. Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції

Швагер О. А. Деякі аспекти правового регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Шоптенко С. С. Система форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні

Янчевський І. Г. Становлення служби судової охорони


Секція 5. Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи


Ахтирська Н. М. Імплементація положень Конвенції проти кіберзлочинності в національне законодавство України: теоретичні та практичні аспекти

Білоус І. І. Щодо особливостей міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності

Бурак М. В. Використання даних ДНК-аналізу для розшуку безвісно відсутніх осіб чи невпізнаних трупів у районі проведення антитерористичної операції

Галкіна О. М. Окремі питання діяльності експертної служби МВС України

Єфімов В. В. До питання формування державної аграрної політики України щодо протидії економічній злочинності

Єфімова І. В. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у митній сфері

Іванцова О. В. Тінізація економіки як детермінанта економічної злочинності у галузі цукрового виробництва в Україні

Кисельов В. М. Проблеми використання криміналістичних знань в умовах Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Колесник М. О. Призначення покарання за незакінчений злочин: проблемні питання

Колягіна Т. Є. Деякі способи втручання в діяльність захисника чи представника особи та проблеми їх кримінально-правової оцінки

Кравченко К. С. Виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

Максименко Н. В. Особливості здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

Моїсеєнко О. С. Значення огляду місця події у розслідуванні кримінальних проваджень

Соловйова Л. М. До питання про процесуальний порядок розслідування нерозкритих кримінальних проваджень

Томас Ж. Ю. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо злочинів, предметом яких є культурні цінності

Федосова О. В. Особливості початкового етапу розслідування корисливо- насильницьких злочинів


Секція 6. Філософія та епістемологія права. Юридична психологія


Бутенко М. В. Фактори виникнення професійної деформації правоохоронців

Геращенко Т. Г. Особливості правової ментальності в умовах поліетнічного соціуму

Корнієнко О. М. Ціннісні орієнтації в структурі суспільної думки

Кубрак О. В. Деякі аспекти правового врегулювання відношення до суїциду в звичаєвому праві та в законодавстві держав Північної Європи

Lervag Tanya К вопросу о воспитании детей с нарушением умственного развития

Прібиткова Н. О. Особливості професійної діяльності жінок-поліцейських

Теслик Н. М. Компетентнісний підхід у первинній підготовці та підвищенні кваліфікації працівників поліції

Яроменок М. А. Профілактика деформації професійної свідомості прокурорів


Секція 7. Стратегія інноваційного розвитку лінгвістики і права


Байдак Л. І. Міжкультурний підхід до викладання іноземних мов

Василенко В. А. Український термін як національно-культурне явище

Kozlovska Anna The role of information and communication technologies in the foreign language classroom

Kornienko Liudmyla Pedagogical creativity in the educational process

Melnyk Polina The use of innovative technologies to improve the efficiency of the learning process

Samoilova Yuliia Legal english discourse: some functional peculiarities

Serhiienko Anastasiia, Serhiienko Tatiana To the issues of military translation peculiarities

Яременко Л. М. Мова науки і практики у формуванні мовнокомунікативної компетенції майбутнього фахівця


Секція 8. Гуманістично-правова парадигма освітнього простору в умовах сучасного державотворення


Білоус Т. Л. Характеристика факторів соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів

Бірюк Л. Я., Пішун С. Г. До питання підходів у трактуванні дефініції «якість освіти»

Бугайчук К. Л. Реформування відомчої освіти МВС України: концептуальні засади та наявні проблеми

Веретейченко І. А. Настанови на європеїзацію в українській літературно-критичній думці

Демиденко Н. М. Статус жінки у культурі Запорозької Січі ХVII-ХVIII ст.

Кононенко Т. П. Фізична культура як напрямок морального виховання студентів ВНЗ

Поляруш С. І. Поняття та проблема правового захисту від шкільного булінгу

Пшенична Л. В., Білодід Л. М. Специфіка юридичного консультування клієнтів студентами- консультантами

Sazonova I. Einige aspekte der ausbildung der erwachsene in Danemark

Сайтз О. Практика і досвід роботи професіоналів в рамках міжнародних програм на зразку діяльності Україно-Американської Асоціації працівників вищої школи

Фісенко А. В., Чередніченко С. В. Професійна підготовка майбутніх викладачів фізичної культури в Україні

Чорний І. В. Виховання у молоді патріотизму на матеріалі сучасного українського ретродетективу


Секція 9. Соціально-економічна трансформація суспільства у процесі розбудови державності України


Бутенко В. М. Біоекономіка як вектор розвитку аграрного сектору

Галаченко О. О. Інструменти економічної безпеки санаторно-курортного сектору на регіональному рівні

Лук’янихіна О. А. Економіко-правова основа екологічної сертифікації та екологічного маркування як чинників підвищення конкурентоспроможності продукції

Маковоз О. С. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці підприємства

Пасько О. В. Позірна дихотомія державного і приватного регулювання та «тінь ієрархії»

Сапич В. І., Сапич Н. М. Дискусійні питання щодо запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення

Сюркало Б. І. Пріоритети в галузі забезпечення інформаційної безпеки

Чередниченко В. Б. Комп’ютерні системи дактилоскопічної інформації в МВС України

Чухно І. А. Роль громадського сектору в управлінні соціальною сферою регіону


Секція 10. Правові, економічні та соціальні проблеми європейської і світової інтеграції


Васенко В. К. Економічний націоналізм та його значення для сучасної України

Васильчак С. В., Жидяк О. Р. Формування економічної безпеки функціонування підприємств

Волков В. А. Досвід органів Європейського Союзу щодо регулювання обігу лікарських засобів

Грачова В. В. Універсалізація міжнародно-правового регулювання та глобальна кримінально-правова боротьба з тероризмом

Ковальов Є. В. Економічна проблема світової інтеграції України

Тулейко Е. В. Актуальные вопросы формирования государственно-частного партнерства в условиях Евразийского экономического союза