"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми
Тези доповідей круглого столу
(м. Харків, 27 жовтня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Пріоритети розвитку Національної поліції України

Швець Д. В. Захист прав і свобод людини та громадянина - пріоритет діяльності Національної поліції України

Бурдін М. В. Національно-патріотичне виховання курсантів та студентів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України як невід'ємна складова виховної функції держави

Клочко А. М. Щодо первинної професійної підготовки поліцейських в Україні

Бандурка С. С. Правоохоронна функція держави як функція захисту приватного підприємства

Брусакова О. В. Національна поліція України як суб'єкт забезпечення екологічної безпеки держави

Бугайчук К. Л. Національна поліція України як суб'єкт реалізації правоохоронної функції держави

Варунц Л. Д. Роль королівської канадської кінної поліції в реалізації правоохоронної функції держави

Васильєв С. В. Правове регулювання дисциплінарної відпоідальності працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст.

Волкова І. М. Класифікація юридичних фактів-станів

Волошенюк О. В. Європейський досвід запобігання вчиненню правопорушень

Гавриленко О. А. Протидія корупційним злочинам (criminis repetundarum) у праві Стародавнього Риму та Візантії

Гладкова Є. О. Теоретичні та прикладні аспекти тактики протидії злочинності

Головко Б. Г. Особливості організації адвокатури країн Західної Європи періоду феодалізму

Головко О. М. До витоків розуміння правоохоронної функції держави

Голуб М. В. Правове забезпечення охорони публічного порядку на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць

Греченко В. А. Підготовка співробітників міліції в Харкові на початку радянсько-німецької війни (1941 р.)

Григоренко Я. О. Концепція безпеки згідно з кодексом поведінки стосовно військово-політичних аспектів безпеки

Гришко Л. М. Вплив приписів ісламу на конституційний статус особи в монархіях арабського сходу

Дедурін Г. Г. Деформація правоохоронної функції держави у Німеччині внаслідок встановлення нацистської диктатури

Єфіменко М. Ю. Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої державою у сфері нормотворчої діяльності

Железов О. Є. Професійна та моральна відповідальність професійних суддів за кодексом суддівської етики та законодавством України

Загуменна Ю. О. Аутсорсинг державних функцій у контексті завдань реформування державного управління: зарубіжний досвід

Зайцев Л. О. Нормативно-правове регулювання тимчасовим урядом Росії грошового обігу 1917 року

Зозуля І. В. Захист прав громадян на безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції як правоохоронна функція держави

Іванов С. Ю. Правоохоронна система Української Держави (квітень-грудень 1918 р.)

Калєніченко Л. І. Державно-правовий примус та система його форм

Кириченко В. Є. Правоохоронна функція держави в контексті глобалізації

Кисильова К. В. Організаційно-правова основа діяльності Ради національної безпеки і оборони України

Коваль В. П. Реалізація прав військовослужбовців як одного з елементів їх адміністративно-правового статусу крізь призму правового режиму воєнного стану

Коломієць Ю. М. Реалізація правоохоронної функції держави як пріоритетний напрямок діяльності Президента України

Коцан І. Д. Заходи, спрямовані на забезпечення законності в роботі робітничо-селянської міліції Харківщини в перші роки її існування

Кріцак І. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні

Лазарєв В. В. Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави

Левада О. В. Пільги та обмеження як правові засоби регулювання суспільних відносин (теоретико-правовий аспект)

Левенець С. А. Поліцейська діяльність країн ЄС: досвід для України

Логвиненко Є. С. Розуміння покарання у філософських вченнях Стародавнього Китаю

Логвиненко І. А. Українсько-російські взаємовідносини у 1917 році: уроки історії

Мандичев Д. В. Питання реалізації правоохоронної функції держави господарськими судами України

Марчук М. І. До проблеми "роздержавлення" правоохоронної функції: досвід Республіки Польща

Махди Сахиб Салех Административно-управленческие меры обеспечения гендерного равенства в сфере государственной службы Украины

Мельник С. М. Забезпечення інформаційної безпеки Генеральним Штабом Збройних Сил України

Мерник А. М. Теоретико-правові підходи до визначення охорони основних прав людини

Михайлова Ю. О. Щодо використання в Україні позитивного досвіду наукової організації праці поліцейських провідних країн світу

Московець В. І. Роль і значення громадськості в забезпеченні національної безпеки держави

Навроцький О. О. Основні підходи до визначення і класифікації прав дитини у вітчизняній юриспруденції

Найда В. О. Роль громадянського суспільства у забезпеченні Національної безпеки України в умовах агресії Російської Федерації

Наумкін О. О. Громадський контроль при відборі на посаду судді за Законом України "Про судоустрій і статус суддів"

Невзоров І. Л., Хотенець П. В. Функції спеціальних підрозділів поліції в деяких зарубіжних країнах

Остапенко І. О. Заснування військової поліції як органу підтримки правопорядку у військовому гарнізоні

Пайда Ю. Ю. Забезпечення дотримання прав і свобод людини в роботі Національної поліції України

Панов І. О. Майбутнє митної служби - питання політичної та економічної безпеки України

Панова І. В. Охорона прав громадян на доступ до інформації у сфері публічного управління

Панова О. О. Особливості використання сил органів поліції при забезпеченні публічного порядку й безпеки за особливих умов

Передерій О. С. Пріоритети діяльності правоохоронної системи у світлі активізації європейської інтеграції України

Перерва Ю. М. Правова експертиза законопроекту як необхідна умова легітимності закону

Погрібний І. М. Окремі аспекти складу процесуальних правовідносин

Пономарьов С. П. Публічна безпека в системі сектору безпеки і оборони України

Попова С. М., Попова Л. М. Фінансово-господарський контроль як ефективний механізм правового регулювання економіки

Сапейко Л. В. Розвиток трудового законодавства в період перебудови (1985-1991 рр.)

Світлична Ю. О. Правове регулювання іноземних інвестицій на регіональному рівні

Сенчук І. І. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави

Серьогін В. О. Груповий профайлінг як загроза інформаційному прайвесі

Сидоренко А. Ю. До питання щодо класифікаційної характеристики відомчих нормативно-правових актів

Синявська О. Ю. Напрямки побудови партнерських відносин поліції та населення

Синяк Я. В. Щодо поняття "Правоохоронна функція держави"

Слинько Д. В. Поняття та ознаки процесуальних галузей права

Смолярчук С. Е. Функціональна спрямованість діяльності поліцейського крізь призму етико-моральних і культурних цінностей

Ткаченко О. Ю. Місце та значення адміністративно-правового механізму в реалізації державної політики в паливно-енергетичній сфері України

Устименко О. С. Національна поліція України в механізмі забезпечення прав і свобод людини та громадянина

Філіпська Н. О. Забезпечення права людини на приватність у кіберпросторі як один із напрямів правоохоронної функції держави

Холод Ю. А. Інститут поліції у філософській системі Г. Гегеля

Цебинога В. Ю. Роль Національної поліції України у процесі реалізації правоохоронної функції держави

Цебинога О. Ю. Перспективи впровадження медіації в Україні

Черхавський М. В. Юридичний аналіз правової природи поняття "Апарат примусу"

Шульга А. М. "Особа" і "особистість" як терміни правничої лінгвістики

Юшкевич О. Г. Форми участі громадськості у формуванні та реалізаціїдержавної політики

Яковлев П. О. Громадські об'єднання як суб'єкти інформаційних відносин