"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах
Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 16 листопада 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі pdf

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сокуренко В. В. До проблеми правової регламентації службової дисципліни в Національній поліції України

Гусаров С. М. До проблеми кодифікації трудового законодавства

Денисенко А. П. Запозичення досвіду Сполучених Штатів Америки у контексті адміністративно-правового забезпечення організації громадського контролю у сфері державного управління

Іншин М. І. Теоретико-правова характеристика службово-трудових спорів

Мельник К. Ю. Окремі проблеми правової регламентації колективнодоговірного регулювання та змісту колективних договорів

Пилипенко П. Д. Деякі законодавчі заходи сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

Прилипко С. М. До окремого питання тимчасового відсторонення від посади судді

Чанишева Г. І. Нормативна основа колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод

Швець Д. В. Стимулювання професійної діяльності поліцейського в Україні

Ярошенко О. М. Інститут глобальних доповідей Міжнародної організації праці: сутність, мета і задачі

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Венедіктов В. С. Соціально-правові аспекти реінтеграції осіб похилого віку у ринок праці

Вишновецька С. В. Проблеми трудового законодавства в умовах прекаризації та цифровізації зайнятості

Гетьманцева Н. Д. Системність як основна властивість принципів права

Жернаков В. В. Проблеми законодавчого регулювання та реалізації прав у сфері праці

Жигалкін І. П. Значення принципів трудового права в правовому регулюванні трудових відносин

Коваленко О. О. Чи сприяє встановленню гендерної рівності скасування МОЗ переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок?

Колєснік Т. В. Дисциплінарна відповідальність адвокатів: проблемні питання

Лагутіна І. В. Подолання незадекларованої праці посадовими особами Державної служби України з питань праці

Лукаш С. С. Проблеми та переваги аутсорсингу як однієї з нестандартних форм зайнятості

Любчик О. А. Щодо необхідності систематизації способів судового захисту трудових прав

Могілевський Л. В. Правові засади соціального партнерства в Україні

Подорожній Є. Ю. До проблеми удосконалення процедури притягнення працівників до трудової відповідальності

Пузирний В. Ф. Захист від мобінгу в трудових відносинах

Синчук С. М. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» як євроінтеграційний стандарт для України

Цесарський Ф. А. Актуальні форми діяльності профспілок за сучасних умов

Шабанов Р. І. Трудо-правовий зміст концепції гідної праці в умовах глобалізаційних процесів

Шумило М. М. Трудовий + Цивільний = Непонайменований (непоіменований) договір: як теоретична конструкція стала правовим висновком верховного суду

Березовська Н. Л. Проблемні питання прийняття на роботу неповнолітнього

Бобко В. Г. Дискримінація у сфері трудових відносин за релігійною ознакою

Бориченко К. В. Щодо визначення сутності поняття «право на соціальне забезпечення»

Бригадир І. В. Праця членів фермерських господарств як особлива форма підприємницької діяльності в контексті сплати ЄСВ

Бурак В. Я. Правовий статус медіатора при вирішенні трудових спорів

Бурнягіна Ю. М. Щодо поняття і юридичної природи локального правового регулювання оплати праці

Василько І. В. Самозахист як форма захисту трудових прав працівників

Веренкіотова О. В. Обмежена матеріальна відповідальність у трудовому праві України

Вєтухова І. А. Сучасні підходи правового регулювання трудової дисципліни в трудовому праві

Гнатенко К. В. Принцип солідарності в соціальному забезпеченні населення України

Ждан М. Д. Щодо правового регулювання соціального діалогу в Україні

Киян В. Я. Окремі питання правового регулювання виплат за час вимушеного прогулу

Копайгора І. Д., Копайгора І. І. Застосування нових форм регулювання трудових відносин

Корнєва П. М. Проблемні питання видачі та оплати листка тимчасової непрацездатності

Костюченко О. Є. До питання реалізації концепції соціального призначення трудового права в Україні

Красюк Т. В. Диференціювання понять «заробітна плата», «рівень середньої заробітної плати», «середня заробітна плата»

Купіна Л. Ф. Фактори та показники ефективності норм трудового права

Лежнєва Т. М., Черноп’ятов С. В. Функції нормативних заборон у трудовому праві України

Леоненко Н. А. Нарушение трудовых прав работников как одна из основных проблем украинского рынка труда

Литвиненко В. М. Деякі питання здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони праці

Максименко Н. О. Правові наслідки зловживання правом сторонами трудових правовідносин

Марчук М. І. Окремі аспекти сучасної соціальної політики Республіки Польща

Мироненко В. П. Умови колективного договору як гарантія дотримання трудових прав найманих працівників

Москалевич Г. Н. Некоторые проблемы трудового законодательства республики Беларусь, связанные с трудовым договором

Назимко О. В. Категорія «безробіття» у документах та рішеннях Міжнародної організації праці

Новіков Д. О. Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?

Огієнко І. В. Окремі аспекти проблеми ефективності моделі соціального діалогу для України

Погорєлова О. С. Стратегія розвитку трудового права

Пузанова Т. А. Встановлення систем оплати та заохочення як важливий локальний правовий акт регулювання трудових відносин

Пузирна Н. С. Вдосконалення трудового законодавства України щодо випробування при прийнятті на роботу

Сахарук І. С. Забезпечення гендерної рівності як напрям реалізації концепції гідної праці в Україні

Середа О. Г. Медіація (посередництво) як можливість захисту прав працівників та вирішення трудових спорів (конфліктів): досвід США

Сичова В. В. Заборона як спосіб забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Сільченко С. О. Окремі питання запобігання гендерній дискримінації у сфері праці на локальному рівні

Сіроха Д. І. Корпоративні норми у системі локального нормотворення

Татарінов Р. В. До проблеми реалізації права на працю в Україні

Турута О. В., Чепела С. П. Щодо особливостей конкурсного заміщення посад науково-педагогічних працівників

Чавикіна Т. І. Деякі питання щодо відпустки у зв’язку з навчанням

Чорноус О. В. До питання про регулювання робочого часу та часу відпочинку в праві Європейського союзу

Яковлєва Г. О. До питання про визначення сфери дії права соціального забезпечення

Яковлєв О. А. Соціальний діалог як важлива складова регулювання умов праці

Ярошенко А. С. Особливості правового регулювання відпусток як гарантії держави, що надається працівнику

Голопич Т. П. Соціальні чинники виникнення договірних відносин в трудовому праві України

Гусаров К. А. Проблемы трудового законодательства в отношении вынужденных переселенцев

Дудін В. М. Досвід Хорватії як орієнтир для вдосконалення норм диференціації у проекті Трудового кодексу України

Корнілова О. В. Суб’єкти права на медичну допомогу

Подорожній А. Ю. До проблеми визначення обтяжуючих та пом’якшуючих обставин вчинення дисциплінарного проступку

Севастьяненко К. О. До питання сутності оплати праці

Хренова Т. Ю. Житлова субсидія – новації сьогодення

Цимбала І. З. Правові ознаки способів захисту права на працю

Юзько Т. М. Гарантії захисту права на життя працівника при припиненні виконання трудової функції

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Божко В. М. Проблеми реалізації закону України «Про державну службу» через правову невизначеність щодо необхідного рівня володіння українською мовою державними службовцями

Бортник С. М. Контракт як ключова підстава виникнення трудових правовідносин з поліцейськими

Клочко А. М. Метод проектів як освітня технологія та напрямок діяльності в підготовці кадрів для Національної поліції України

Братель С. Г. Види правоохоронних органів

Бурак М. В. Загрози соціальній безпеці держави в процесі реформи системи освіти України

Вавренюк С. А. Проблемні питання законодавства при реформуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Валєєв Р. Г., Герасимчук Ю. В. Аналіз базових дефініцій дисциплінарного статуту Національної поліції України

Гіренко С. П. Конфліктологічна підготовка керівника як чинник конструктивного розв’язання трудових конфліктів у підрозділах Національної поліції

Гончарук В. В. Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах

Євсюков О. П. До питання корупції та необхідності її законодавчого визначення як показника соціально-економічної безпеки

Завальний М. В. Обмеження доступу до державної служби у зв’язку з обвинувальним вироком суду та судимістю

Клименко А. Л. Питання юридичної природи трудових правовідносин з державними службовцями

Коваленко К. В. Про деякі проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських

Котляренко О. П. Система підготовки фахівців для військової служби правопорядку у Збройних силах України

Крижна В. В. Діяльність інституту державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції

Крук С. І. Національна безпека як пріоритет правоохоронної та іншої інституційної діяльності

Панасюк О. Т. Соціальне забезпечення державних службовців як виклик праву соціального забезпечення

Пожарова О. В. Державний службовець як суб’єкт трудового права

Сапрун О. В., Сарафін В. Ф. Діяльність дільничного офіцера поліції по охороні громадського порядку в об’єднаній територіальній громаді

Солоненко О. М. Державна служба в Національній поліції України

Таран О. С. Проблеми застосування поліцейськими превентивних заходів: сучасний стан та іноземний досвід

Тіхонова М. А. Щодо основних обов’язків поліцейського: надання чи забезпечення надання невідкладної домедичної і медичної допомоги

Щербань В. Д. Поняття і сутність інформаційно-правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах

Баганець В. О. Передумови зародження адміністративно-правового регулювання координаційної ролі як функції держави

Біліченко В. В. Проблеми протидії молодіжній злочинності в правоохоронних органах України

Вереітін С. В. Окремі проблеми застосування контрактів про проходження служби в поліції

Гіденко Є. С. Порівняльний аналіз законодавства щодо діяльності поліції України і Молдови

Гладкий В. В. Неоднозначність трудової правосуб’єктності державного службовця

Негара Р. В. Суб’єкт призначення та керівник державної служби: зміст та співвідношення

Полішко Н. Л. Дотримання гендерної рівності при прийнятті жінок на службу до Національної поліції України

СТОРІНКА НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Бойко О. І., Штирхунова А. Д. Cтaнoвлeння тa poзвиток трудового законодавства України

Бурак М.В., Доброскок П. Ю. Реформа державної служби в умовах європейської інтеграції

Вавженчук С. Я., Мидель А. М. Окремі проблеми відмежування юридичного факту, що вказує на строк трудового договору, від відкладальної чи скасувальної обставини

Гіденко Є. С., Водоп’ян Д. В. Деякі проблеми законодавчого забезпечення соціального захисту поліцейських України та США

Іщенко М. І., Тютюник Ю. М. Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників публічних служб

Іщенко М. І., Усик Д. Д. Державна інформаційна політика

Коваленко Л. П., Василенко Т. С. Міжнародне поліцейське законодавство та можливості його використання в Україні

Коваленко Л. П., Горб Т. І. Поліцейська діяльність деяких зарубіжних країн: порівняльний аспект та проблематика

Коваленко Л. П., Гроза В. А. Проблеми вдосконалення організаційної структури та організаційно-правового забезпечення в ОВС

Коваленко Л. П., Калантай Т. А. Основні напрями вдосконалення законодавства щодо кадрового забезпечення ОВС

Коваленко Л. П., Лисенко А. А. Особливості правового регулювання проведення атестації співробітників ОВС України

Ліпинський В. В., Рубан А. В. Актуальні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування з підрозділами Національної поліції в умовах реформування законодавства

Ляшевська О. І., Давиденко А. В., Мазченко В. А. Проблеми державної служби в Україні з урахуванням вимог і стандартів Європейського союзу

Матчук С. В., Матчук В. Б. Поняття публічної (державної) служби та публічного службовця: питання правової кваліфікації

Поливанюк В. Д., Балюра А. О. Деякі питання службового сумісництва поліцейського

Поливанюк В. Д., Кравченко А. В. Актуальні питання визначення посад за підпорядкованістю відповідно до закону України «Про державну службу»

Помаза-Пономаренко А. Л., Медведєва Д. О. Перспективи розвитку самозайнятості у законодавстві України

Помаза-Пономаренко А. Л., Роміна А. А. Правові засади публічного управління у сфері використання біткоїнів в Україні

Рєзанов С. А., Найда В. О. Службове сумісництво поліцейських: причини порушення та перспективи вдосконалення

Смолярова М. Л., Шевченко-Карапиш А. О. Соціальний захист працівників органів правопорядку

Хижняк Л. М., Псьота Т. В. Щодо проблем Національної поліції України та шляхів їх вирішення

Шура Н. О., Родіонов В. Д. Конфлікти та стреси в публічному управлінні та адмініструванні

Шура Н. О., Субота А. В. Вибір оптимальної моделі публічного адміністрування в Україні

Ященко О. А., Кішинський В. С., Світличний В. Б. Колективні трудові відносини та їх проблеми в Україні