"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

КУРСАНТ ТА СТУДЕНТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МАЮТЬ ПРАВО

• На першому році навчання, відповідно до п. 4.5 Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, обирати із затвердженого переліку навчальні дисципліни в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

• Ознайомитись по кожній навчальній дисципліні із силабусом, документом, який допомагає викладачеві ефективно організувати роботу протягом курсу, а здобувачам вищої освіти – отримати стислу інформацію про дисципліну (зміст дисципліни, які компетентності можна буде здобути вивчаючи ту чи іншу дисципліну, форми проведення занять, оцінювання результатів навчання, список рекомендованої літератури тощо).

• Користуватися навчально-методичним забезпеченням, отриманим на кафедрі, бібліотеці або викладеним у вільному доступі на порталі бібліотеки.

• Вільно користуватися ресурсами бібліотеки: книжковим фондом, електронним каталогом, системою «Ліга-Закон», репозиторієм, інтернетом.

• Відповідно п. 4.6. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС самостійно обрати тему (теми) наукових досліджень (реферат, курсова та наукова робота тощо, обирати тематику наукових публікацій, працювати в наукових гуртках, юридичній клініці, брати участь у конкурсах на отримання гранту щодо реалізації власного наукового проєкту).

• Обирати та входити до складу Курсантсько-студентського Парламенту та/або наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених університету.

• Брати участь у роботі вчених рад факультетів та Вченої ради ХНУВС, засіданнях Курсантсько-студентського Парламенту.

• Займатися науковими дослідженнями в наукових гуртках та науковому товаристві курсантів, студентів.

Отримувати консультації науково-педагогічних працівників відповідно до розкладу навчальних занять та графіка консультацій.

• Користуватися автоматизованою системою керування розкладом навчальних занять.

Повторно складати екзамен або залік відповідно до графіка ліквідації заборгованості, який вивішується на інформаційному стенді факультету, а також доводиться до відома слухачів через курсову ланку.

• При наявності особливих підстав, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, бути переведеним на індивідуальний графік навчання.

Навчатися одночасно за декількома освітньо-професійними програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

• Брати участь у програмах академічної мобільності (навчання або стажування), тобто можливість навчатися, стажуватися займатися науковою діяльністю в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

• Звертатися через Курсантсько-студентський Парламент або самостійно до керівництва університету з питаннями щодо забезпечення належних побутових умов проживання курсантів та студентів у гуртожитках та організації харчування курсантів та студентів.

• При виникненні конфліктних ситуацій під час навчання (непогодження з оцінкою), відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, подати апеляцію декану факультету та перескласти спірну оцінку комісії.

• Відповідно до Положення про розгляд студентських (курсантських) звернень та скарг ХНУВС подати індивідуальне або колективне звернення чи скаргу.

• При виявленні порушень, які не можуть бути усунені керівництвом курсу, факультету, кафедри, звернутися з особистим повідомленням через сторінку зовнішнього сайту університету «Зворотний зв’язок» та телефон довіри 0577398214.

• При виявленні порушень Етичного кодексу ХНУВС самостійно вжити корегувальні заходи або звернутись до безпосереднього керівника, скористатись правом звернутись до керівника вищого рівня, або ж, у разі неможливості врегулювання конфлікту в робочому порядку, - подати заяву до Комісії з питань дотримання академічної доброчесності та етики.

• При виникненні конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями та будь-якою дискримінацією, відповідно до Політики попередження і боротьби із переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживання владою в ХНУВС - надсилати скаргу на електронну поштову скриньку ХНУВС odin.univd@gmail.com або подати письмову скаргу через відділ документування службової діяльності університету. Також можлива анонімна процедура розв’язання конфлікту. У такому випадку потрібно звернутися до помічника ректора з гендерних питань oksana.tsukan@univd.edu.ua

• При виявленні фактів корупційних зловживань відповідно до Антикорупційної програми ХНУВС надіслати повідомлення через сайт університету за допомогою електронної форми «Повідомити про корупцію»; на електронну адресу Уповноваженого з антикорупційної діяльності ХНУВС: anticor_reports@univd.edu.ua або направлення повідомлення за допомогою електронної форми «Зворотний зв’язок»; усно телефоном: 0577398066; особисто ректорові або Уповноваженому з антикорупційної діяльності; шляхом направлення листа на адресу ЗВО: просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080; іншим зручним способом.