"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: 25 РОКІВ ДОСВІДУ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ (1994–2019 рр.)
Збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції до 25-річчя створення університету
(м. Харків, 22 листопада 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі pdf

Випускні відомості

Вітальні слова

Швець Д. В. 25 років під гаслом «Знання, Закон, Честь»

Єфремова І. О. Стратегічні напрями розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ

Бандурка О. М. Актуальні завдання юридичної науки

Гусаров С. М. Специфіка професійної підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Сокуренко В. В. Пріоритетні напрями взаємодії ГУНП в Харківській області та Харківського національного університету внутрішніх справ у сфері забезпечення правопорядку

Бортник С. М. До проблеми соціального захисту працівників органів Національної поліції України

Бурдін М. Ю. Еволюція розуміння права на недоторканність житла у світовій юриспруденції

Клочко А. М. Національно-патріотичне виховання в ХНУВС

Могілевський Л. В. До проблеми визначення сутності й особливостей норм права як елементів трудового права

Мочьонг-Швионтек М. Превентивная дипломатия как инструмент внешней политики Содружества Независимых Государств

Авдєєв О. О. Щодо необхідності державного контролю як складового елементу механізму модернізації закладів вищої освіти

Аврамова О. Є. Розвиток житлово-комунального законодавства крізь призму міжнародних стандартів прав людини

Александренко О. В., Женунтій В. І. Про необхідність навчання майбутніх правоохоронців на прикладах з практики розслідування в умовах недостатності доказів

Александров Ю. В. Деякі психологічні аспекти булінгу

Ананьєва Є. А. Основні функції фінансів у податковому механізмі України

Артеменко І. А. Адміністративно-процесуальні норми у механізмі адміністративного процесуального регулювання

Бакаєва О. О Вищі відомчі заклади освіти в процесі формування правоохоронної системи

Бакумов О. С. Президент України як суб’єкт інституційного гарантування юридичної відповідальності держави

Барбашов О. Г. Основні напрями діяльності та перспективи розвитку курсантського самоврядування в Харківському національному університеті внутрішніх справ

БАРАНОВА Ц. С. Кримінологічні аспекти виникнення насильства в сім’ї

Бахаєва А. С. Мобільна група у межах пілотного проєкту «ПОЛІНА» як ефективний інструмент реагування на факти вчинення домашнього насильства

Безпалова О. І. Діяльність органів поліції щодо захисту прав людини під час проведення операції Об’єднаних сил

Безсонна Т. Ф., Носова О. Ю. «Зелена кімната» як ефективний метод реалізації права дітей на особливе ставлення з боку правоохоронних органів

Боровик М. О. Окремі питання вдосконалення професійної майстерності викладачів ЗВО зі специфічними умовами навчання

Бортнік О. Г. Примусові заходи у цивільному судочинстві та їх співвідношення із юридичною відповідальністю

Бригадир І. В. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення: окремі правові аспекти

Бринчак М. П. Межі здійснення свободи світогляду та віросповідання у цивільному праві України

Брусакова О. В., Греченко В. А. Юрій Крижанич як фундатор державного права у Східній Європі

Бугайчук К. Л. Деякі питання організації підготовки кадрів для органів та підрозділів Національної поліції України

Буднік В. Ю. Деякі правові аспекти сурогатного материнства в Україні

Вапсва Ю. А. Щодо актуальності питання про лікарську помилку

Варнавська К. А. Деякі аспекти захисту жінок-правозахисників у міжнародному праві

Василенко В. А. Авторитарний дискурс як різновид інституційного

Василенко М. Є. Системно-структурний підхід до професіографічного аналізу юридичної праці

Василько І. В. До характеристики форм забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Вінцук В. В. Особливості вивчення інституту проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Вітер Д. В. Документи як джерела доказів у розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм

Власенко І. В. Організація діяльності науково-практичного гуртка кафедри тактичної і спеціальної фізичної підготовки ХНУВС

Войціховський А. В. Питання формування міжнародно-правового механізму протидії загрозам критичній інфраструктурі

Воробель У. Б. Наслідки залишення зали судового засідання позивачем (на матеріалах судової практики)

Вуйма А. Г. До питання залучення спеціалістів під час розслідування вбивств

Галкін Д. В. Кадрове забезпечення міліції УСРР у першій половині 20-х років XX сторіччя

Галкіна О. М. Кадрова політика міліції УСРР в другій половині 20-х років XX сторіччя

Гарбузюк К. Г. Окремі теоретичні питання відбору до Національної поліції України

Гармаш В. В. Щодо розуміння завдань і функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України

Гета Д. С. Конституційна муніципальна реформа як гарантія України на шляху євроінтеграції

Гетманець О. П. Фінансове право в сучасних умовах підготовки правоохоронців

Гіренко С. П. Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції (освітньо-конфліктологічний вимір)

Говорова К. І. Наслідки правопорушень, пов’язаних із фінансово-кредитними операціями

Головко Б. Г. Окремі сторінки історії поліції Азербайджану у другій половині XIX – на початку XX ст

Головко Т. В. Правові засади взаємодії органів міліції з громадськістю в Україні у 20-х роках XX сторіччя

Голопич І. М. Формування комунікативних компетентностей у майбутніх поліцейських

Гончарук В. В. Порядок оскарження поліцейськими дисциплінарних стягнень

Горбач Н. Л., Іванова І. Л., Кальченко Т. М. Роль дебатів під час вивчення англійської мови у вищій школі

Горбонос В. В. Загальна характеристика системи судово-експертних установ Литовської Республіки

Горобець Н. О. Сучасний стан децентралізації публічної влади в Україні

Грищенко М. В. Роль мотивації у професійній соціалізації в навчально-професійній діяльності майбутнього фахівця

Грідіна Н. Ю. Діяльність поліції щодо протидії гендерно-обумовленому насильству на території проведення операції Об’єднаних сил

Греса Н. В. Специфіка самопрезентації у чоловіків у контексті нормативних установок

Греченко В. А. Становлення системи спеціальної підготовки у навчальних закладах міліції Харкова (1921–1925 рр.)

Гудзь Т. І. Форми посягання на конституційний лад України

Гузенко О. П. Осучаснення проблем та напрямки їх вирішення сучасним підприємством металургійної галузі

Гусєва В. О. Сутність правоохоронної діяльності в Україні, перспективи розвитку та сучасний стан

Гусейнов І. В. Термінологічні та змістовні поняття механізму реалізації фінансово-правових норм

Давиденко В. Л. Щодо встановлення змісту кваліфікуючої ознаки «проникнення у житло, інше приміщення» злочинів, передбачених статтями 185–187 КК України

Дедурін Г. Г. Міжнародний аспект правового врегулювання становища національних меншин у міжвоєнній Польщі

Дементьєв М. В. Щодо оцінки експертом результатів дослідження

Демиденко Н. М. Морально-релігійні засади Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889–1929): погляд з XXI століття

Денисов А. І. Перспективи створення спеціальних правових режимів для окремих категорій підприємств

Денищук Д. Є. 25 років під гаслом «Знання, Закон, Честь»

Деніс О. В. Формування місцевих бюджетів в Україні

Джафарова О. В. Теоретико-правові засади дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні

Діденко А. С. Державна політика у сфері протидії кіберзлочинності як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Дмитрик О. О., ТОКАРЄВА К. О. Реформування бюджетних відносин: нові позитивні зрушення чи проблеми

Добкіна К. Р. Окремі аспекти участі у цивільному судочинстві органів державної влади та місцевого самоврядування (на прикладі ЦПК УРСР 1964 року)

Доценко В. В. Психологічні особливості саморозвитку особистості майбутнього працівника поліції в умовах сучасного суспільства

Дуравкіна Н. І. Аутстафінг та аутсорсинг як правові форми організації праці: сутність та особливості

Дяченко Н. В. Виникнення, діяльність і внесок артгалерей у художнє життя Харкова наприкінці 1980-х – на початку 2000-х рр

Євдокімова О. О. Інноваційність та професійний досвід у сучасних поліцейських практиках

Євтушок В. А. Харківський національний університет внутрішніх справ через призму десятиліть

Єльнікова Н. І. Соціолінгвістичні особливості функціонування молодіжного сленгу у курсантському середовищі

Єремєєв А. В. Глобалізація та розвиток офшорних юрисдикцій

Железов О. Є. Зміни до дисциплінарної відповідальності суддів в умовах судової реформи

Жорнокуй Ю. М., Жорнокуй В. Г. Роль та значення процедури медіації під час вирішення корпоративних конфліктів

Забора А. В. Інноваційний аспект здоров’язбережувальних технологій на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки

Загуменна Ю. О., Расторгуєва Н. О. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в умовах глобалізації та гібридної війни проти України

Загуменний О. О. Історичні передумови виникнення і розвитку кіберзлочинності

Задніченко С. І. Конфлікт інтересів як складова частина зловживання владою або службовим становищем: національне та міжнародне законодавство

Зайцев О. Л. Насильство як мжгалузевий інститут права

Землянська О. В. Завдання психокорекційної роботи з керівниками підрозділів поліції

Зозуля Є. В. Про деякі елементи допиту свідків примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань

Зозуля І. В., Зозуля О. І. Імідж і репутація у формуванні бренду Національної поліції України: проблемні питання

Зубченко Л. В., Голик В. А. Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів у межах організації занять із дисципліни «Фізичне виховання»

Іванов С. В. Шляхи підвищення ефективності здійснення контролю за реалізацією митної політики в Україні

Іванов С. Ю. Становлення та розвиток правоохоронних органів на території України за доби Української революції (1917–1921 рр.)

Іщенко І. В. Щодо дослідження принципів здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції

Кадала В. В., Гузенко О. П. Актуалізація проблематичного аспекту сутнісної характеристики дефініції «лізинг»

Казначеєва Д. В. Академічна доброчесність як фактор забезпечення якості вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ

Калєніченко Л. І., Слинько Д. В. Удосконалення професійної підготовки працівників Національної поліції як напрямок мінімізації вчинення ними правозастосовних помилок

Кацалап Л. С. Організаційно-правові засади ефективного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес закладів вищої освіти

Кирєєва І. В. Конституційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері господарювання

Кириченко В. Є. За що купувати землю. Пореформений досвід Російської імперії

Кириченко Ю. М. Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні

Кисельов В. М., Соловйова Л. М. Проблеми проникнення до житла чи іншого володіння особи на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України

Кисильова К. В. Щодо доцільності існування Вищого антикорупційного суду

Кікінчук В. В. Перспективи підготовки фахівців Національної поліції України

Клименко А. Л. Передумови розвитку інтегрованої системи соціального захисту населення

Клубань М. В. Науково-методичне забезпечення електронної освіти

Книженко С. О. Застосування практики Європейського суду у підготовці поліцейських

Кобилко Н. А., Заборовський В. В. Від курсів підготовки правоохоронців до Харківського національного університету внутрішніх справ (за матеріалами спогадів Олександра Марковича Бандурки)

Коваленко К. В. Сучасні проблеми правового регулювання звільнення із служби в поліції

Ковальов І. М. Організація взаємодії поліції з громадськістю у сфері фізичної й тактичної підготовки населення на прикладі діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ

Ковальов Р. Ю. Особливості дотримання вимог законодавства працівниками органів та підрозділів поліції під час розгляду адвокатських запитів

Колотік А. С. До проблеми визначення поняття правовідносин зі спеціального пенсійного забезпечення

Комзюк А. Т. Про актуальні завдання адміністративно-правових досліджень

Кононенко Т. П. Екстремальні ситуації: аспекти психологічного забезпечення діяльності

Корж В. П. Використання сучасних наукових і криміналістичних методів для розшуку особи, зниклої безвісти

Корнієнко В. В. Захист загальнолюдських цінностей Національною поліцією України

Коробцова Д. В. Достатність бюджетного фінансування загальносу спільних потреб

Костєннікова Х. О. Вплив зміни кінолога на поведінку й ефективність роботи службового собаки

Коханська М. Л. Принципи цивільного процесуального права в механізмі забезпечення ефективності цивільного судочинства

Красник К. С. Право особи на сім’ю за сімейним законодавством України

Кригіна Д. Г. Правові аспекти гарантійно-забезпечувального механізму встановлення місцевих майнових податків

Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини за законодавством Німеччини, Великобританії та Франції

Кройтор В. А. Проблеми застосування принципу змагальності в господарському судочинстві

Крут К. О. Актуальність посилення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків

Кудінов В. А. Удосконалення електронної картки автоматизованого обліку адміністративних правопорушень

Куча М. С., НАУМОВА А. О. Деякі проблеми призначення та проведення експертиз

Лазарєв В. В. Щодо сутності правового стимулювання

Ларіонова І. Т., Іншеков М. В. Професійна компетентність фахівця як психологічна категорія

Левашов О. С. Специфіка викладання іноземних мов у ЗВО з особливими умовами навчання

Лизогуб Я. Г. Проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Місія університету в часи постмодерну

Логачев М. Г. Кафедра тактико-спеціальної підготовки – історія та сучасність

Логвиненко Є. С. Відповідальність за воєнні злочини в міжнародному кримінальному праві

Логвиненко І. А., Логвиненко Є. С. Джерела з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу: історико-правова характеристика

Лук’яніхіна О. А. Формування крос-культурних компетентностей курсантів-правоохоронців

Макаренко В. С. Зарубіжний досвід протидії наркозлочинності (на прикладі Маврикію)

Максименко Н. О. Посилення державного регулювання ринку цінних паперів

Малиновська Т. М., Шорохова Г. М. Нормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сфері

Малярова В. О. Взаємозв’язок між особою потерпілого та суб’єктом злочину

Маннапова К. Р. Домашнє насильство: гендерні особливості проблеми

Марчук М. І. Конституційно-правовий статус палат польського парламенту

Маслова Н. Г. Заходи спеціально-кримінологічного запобігання кримінальному радикалізму та проблеми їх реалізації у сучасних умовах

Матвеєв С. П., Скоков С. Ефективність екологічних інновацій

Матюшкова Т. П. Напрямки розвитку поліцейської освіти в Україні

Меліхов К. В. Система зв’язків із громадськістю та її формування на регіональному рівні (на прикладі Харківської області)

Мельник В. В. До характеристики суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді

Мельник В. А. Особливості цілей обмежень у діяльності правоохоронних органів

Мельник К. Ю. До проблеми комплектування кадрами Національної поліції України

Мілорадова Н. Е. Метод «портфоліо» як засіб підвищення якості підготовки поліцейського

Мітрошкіна О. В. Професійна компетентність працівників Державної кримінально-виконавчої служби України у контексті психологічної готовності до змін

Міщенко Л. В. Фінансово-правові принципи у правовому регулюванні господарських відносин в Україні

Мовчан М. І., Цебинога В. Ю. Професійна підготовка працівників слідчих підрозділів поліції у Франції

Могілевська Л. Г. До проблеми визначення поняття «взаємодія Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини»

Могільова С. В. Захисник як покликання: аспекти виховання за Платоном та Г. Сковородою

Молдованов Д. В. Фінансово-правові засоби розвитку альтернативної електроенергетики

Моргунов О. А., Ярещенко О. А. Обґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусу

Мороз О. В. Щодо істотних умов цивільно-правового договору

Музичук Е. О. Становлення національної ідеї в Україні

Музичук О. М. 25 років підготовки слідчих в Університеті: історія становлення та розвитку факультету № 1 (1994–2019 рр.

Найда В. О., Колісніченко В. В. Досвід Харківського національного університету внутрішніх справ у соціальній сфері на прикладі реалізації проєкту «Step up: школа для активних підлітків»

Ненько Р. М. Роль політичних партій у сучасній демократичній системі управління

Носач А. В. До проблеми кримінально-правового аналізу злочинів проти державного суверенітету й територіальній цілісності України

Оверчук О. Б. Управлінська риторика як важлива складова системи підготовки поліцейських кадрів (деякі практичні аспекти)

Олійник О. С. Обумовленість існування та закріплення галузевих принципів кримінального права в Конституції та КК України

Олішевський О. В. Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди релігійної нетерпимості та дискримінації

Орлов Ю. В. Фронтирна злочинність: поняття, ознаки

Орлова О. О. Поняття розумової самостійності та напрями її розвитку у сучасних закладах вищої освіти

Орлова Т. А. Поняття та прояви нетерпимості як мотиву вчинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи

Павліченко Є. В., Гузенко О. П. Проблематичні питання видової структури лізингових операцій суб’єктів господарювання

Панкратова В. О. Право на освіту: особливості міжнародно-правового регулювання

Панова І. В. Значення та перспективи розвитку інформаційного права як навчальної дисципліни

Панова О. О. Вчинення юридично значущих дій у системі правових форм забезпечення публічної безпеки в Україні

Парфентій Л. А. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави

Перерва Ю. М., Овдієнко Д. В. Проблема розвитку інституту народної ініціативи в Україні: порівняльно-правовий аспект

Перцева В. А. Способи реалізації суб’єктивності в науковому тексті

Петриченко О. П. Перспективи запровадження окремого розділу «Терористичні злочини» в Кримінальний кодекс України

Петрова І. А. Теоретичні засади класифікації висновків експерта

Петровська С. А. Страхові шахрайства та боротьба з ними

Пістренко Н. С. Конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі

Піхурець О. В., Піхурець А. О. Особливості запровадження в Україні похідного (непрямого) позову

Погорілець О. В. Булінг проти педагогічних працівників як суспільно небезпечне явище

Погрібний І. М. Окремі питання теорії юридичних фактів

Подорожній А. Ю. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Пономаренко Я. С. Емоційний інтелект як інтегральна ознака особистості поліцейського в ситуаціях проблемного спілкування

Попова Л. М. Адміністративна відповідальність як дієвий спосіб захисту прав і свобод громадян України

Попова С. М. Електронна демократія як необхідна умова ефективного розвитку держави

Почуєва В. В. Професійно-орієнтований підхід у викладанні іноземних мов

Прохорченко Г. О. Деякі питання організації діяльності робітничо-селянської залізничної міліції України у 20-х роках XX сторіччя

Проценко А. М. Ініціатива суду в проведенні експертизи

Пузанова Т. А. Верховенство права як ключова засада організації та проходження служби в органах Національній поліції України

Пчелін В. Б. Основні етапи нормативно-правової регламентації становлення та розвитку адміністративного судочинства в незалежній Україні

Пчолкін В. Д. Шляхи вдосконалення протидії злочинам економічної спрямованості

Радченко О. І. Громадянство у механізмі захисту прав людини

Рассказова В. В. Щодо застосування відступного в цивільному праві

Резанов С. А. Щодо окремих проблемних питань здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення у діяльності патрульної поліції

Романюк В. В. Кримінальні процесуальні функції ювенального судочинства

Россіхін В. В. Питання створення та розбудови наукових парків в Україні

Россіхіна Г. В. До питання оподаткування самозайнятих осіб в Україні

Савченко А. С. Зловживання процесуальними цивільними правами в світлі практики Європейського суду з прав людини

Садикова Я. М. Щодо принципів судового доказування

Сазонов В. В. Зовнішні загрози економічній безпеці України (кримінологічний вимір)

Салманова О. Ю. Адміністративно-правове регулювання процедур акредитації та ліцензування освітньої діяльності в Україні

Самойлова Ю. І., СЕРГІЄНКО Т. М. Проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України

Самотієвич В. О. Дискреційні повноваження суду щодо обрання форми реалізації кримінальної відповідальності: проблеми та шляхи вирішення

Саппа М. М. Принцип системності як механізм подальшого підвищення ефективності освітньої технології

Святокум І. О. Реалізація Національною поліцією рекомендацій міжнародних організацій щодо дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи

Сезонов В. С. Дослідження документів, що супроводжують транспортні засоби: експертно-криміналістична характеристика

Селюков В. С Поняття кінологічного забезпечення

Сенчук І. І. Економіко-правові аспекти запровадження вільного обігу (ринку) землі сільськогосподарського призначення України

Сердюк О. О. Соціологічне дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів»: досвід імплементації результатів у практичну діялність

Сидоренко А. Ю. Становлення концепції відомчої нормотворчості в Україні у 20-ті роки XX століття

Синєгубов О. В., Красицька Л. В. Сутність прогібіторного позову

Синявська О. Ю. Щодо особливостей службової дисципліни поліцейських

Сироїд Т. Л. Організаційна основа захисту прав людини Організації американських держав

Сиромятнікова М. С. Деякі аспекти антикорупційного законодавства України

Сичова В. В. До характеристики окремих способів забезпечення локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Скок О. С., Шевченко Т. В. Обмежувальні заходи як спосіб захисту потерпілого від домашнього насильства

Скриннікова К. О. Реалізація права на медичну допомогу через державні гарантії медичного обслуговування в Україні

Сліпченко А. С. Щодо правовстановлення

Сліпченко С. О. Необґрунтованість судових рішень як втручання судових органів у права людини

Соловйова О. Є. Процесуальне положення потерпілого у кримінальному провадженні

Сорочан Д. А. Булінг як прояв протиправної поведінки

Сорочан Н. В. Співвідношення норм трудового й адміністративного права у правовому регулюванні діяльності працівників Національної поліції України

Стаценко А. В. Заручники війни. Житлова проблема внутрішньо переміщених осіб

Степаненко Т. В. Уміння працювати з інформацією як необхідна компетентність майбутнього правоохоронця

Степанюк Р. Л. Окремі аспекти вдосконалення криміналістичної підготовки фахівців для органів Національної поліції

Сядриста І. І. Питання відповідальності акціонерів за боргами неплатоспроможного товариства

Твердохвалова Ю. Л. Проблеми гендерної ідентифікації сучасної молоді

Тимошенко Д. В. Дискреційні повноваження: поняття та практичне застосування

Тіхонова М. А., Мітяєва К. Д. Правове регулювання застосування засобів заохочення молоді до зайняття фізичною культурою та спортом

Ткаченко С. О. Розвиток корпоративного менеджменту як елементу бізнес-управління

Тюріна В. О. Емоційний інтелект як фактор формування й розвитку професійної компетентності курсантів як майбутніх працівників поліції

Тягло О. В., Воропай Т. С. Безпечне споживання інформації: кого, хто і як навчить?

Федоренко О. І. Складові сучасної підготовки майбутніх офіцерів поліції до професійної діяльності

Федосова О. В. Завдання розслідування у кримінальних провадженнях щодо корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Фіалка М. І. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму: окремі проблемні питання теорії та практики застосування

Філіпенко Н. Є. Методика виявлення причин та умов учинення злочинів у процесі експертного дослідження

Філіпська Н. О. До питання реалізації виборчого права особами з обмеженою дієздатністю

Фурса В. А. Економічні злочини – наймасштабніша загроза економічній безпеці підприємства

Хайлова Т. В. Історико-правові аспекти функціонування гірничих підприємств

Хань О. О. Критичний аналіз ризиків ефективної діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах та установах Національної поліції

Харченко С. В. Вплив рівня розвитку соціального інтелекту курсанта ЗВО зі специфічними умовами навчання на його соціальний статус у групі

Ходєєва Н. В. Захист суб’єктивних цивільних прав у розрізі права на інформацію про стан свого здоров’я – співвідношення таких понять, як «захист» та «охорона»

Хомин О. М. Використання спеціальних знань у судовому розгляді провадження про економічні злочини, вчинені організованою групою

Циркулєнко А. М., Циркулєнко С. С. Стан поліцейського в умовах ведення вогневого контакту

Цюга С. А. Инновационные технологии в избирательном процессе: анализ зарубежного опыта

Чепіга Л. П., Шахова О. Г. Стратегії подолання складних життєвих ситуацій у співробітників групи реагування патрульної поліції з різним рівнем схильності до ризику

Червоний П. Д. 2014 рік. Харківський національний університет внутрішніх справ на охороні громадського порядку

Чишко К. О. Легальне куріння тютюнових виробів у заборонених законом місцях: прогалини адміністративного законодавства державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів

ЧОРНИЙ І. В. Становлення та періодизація діяльності харківської школи фантастики

Чорноус О. В. Деякі переваги та недоліки проєкту Трудового кодексу України

Чумак В. В. Професійна підготовка поліцейських в Естонській Республіці

Шаповал В. М. Постметафізичний дискурс і сучасна філософія права

Шаповал К. А. Сучасний стан наукового забезпечення та перспективи формування методики розслідування вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством

Шатрава С. О. Запобігання корупції у сфері надання адміністративних послуг органами Національної поліції

Шевченко А. Л. Щодо питання кваліфікації персоналу Міжнародного кримінального суду

Шевченко Л. О. Гендерні особливості психологічної ресурсності працівників поліції

Шевченко Т. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки поліцейського під час застосування заходів поліцейського примусу або поліцейського піклування

Шевчук Т. А. Зв’язок кримінологічної науки з практикою протидії злочинності

Шелкошвеєв І. В. Перфекціонізм і стильові особливості когнітивної діяльності в юнацькому віці

Шиліна А. А., Александров Ю. В. Самогубство як наслідок залучення дітей до груп смерті

Шишка Н. В. Юридичні особи публічного права та держава Україна: деякі питання участі їх у цивільних відносинах

Шишка О. Р. Чи володіє правова позиція Верховного Суду України силою правила stare decisis?

Шломін О. Ю. Особливості професійного самоставлення працівників поліції підрозділів превентивної діяльності

Шульга А. М. Криза нормативного регулювання суспільних відносин як явище та поняття

Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів України як частини природних ресурсів

Шульженко А. В. Мотив у складі кримінально-правової характеристики суб’єктивної сторони злочину

Щербина М. О. Вирішення практичних завдань із використанням судової практики

Юшкевич О. Г. Особливості оскарження постанови патрульних поліцейських про притягнення до адміністративної відповідальності

Юшкевич О. Г., Ольховська Ю. О. Документи, що підтверджують повноваження адвоката в адміністративному судочинстві

Ясечко С. В. Щодо можливості комерціалізації інформації

Яценко І. І. Перспективні напрями міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи

Ященко А. М. Юридичні наслідки спливу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та її реалізації з огляду на концепцію нової редакції КК України

Kachynska M. Violence Against Women as a Form of Gender-Based Violence

Markova O. On the Question of the Necessity for Legal Regulation of Administrative Procedures