"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Потопальський Віталій Степанович

Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, який організує роботу та здійснює контроль в університеті з питань фінансування, нарахування та виплати заробітної плати і грошового забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, а також наказами, інструкціями та вказівками МВС України.

Завданнями відділу є:

1. Розробка пропозицій до бюджетного запиту, забезпечення діяльності підрозділів Університету у межах виділених у встановленому порядку асигнувань і лімітів за бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету.

2. Забезпечення постійного контролю за виконанням плану надходження коштів спеціального фонду по підрозділам університету.

3. Забезпечення правильного застосування діючих умов оплати праці в університеті.

4. Організація бухгалтерського обліку і звітності,

5. Розробка заходів, спрямованих на ефективне використання коштів, матеріальних і трудових ресурсів Університету.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

1. Здійснює контроль за правильним і доцільним використанням фінансових ресурсів, додержанням фінансової, розрахункової і кошторисної дисципліни в підрозділах університету.

2. Забезпечує подання зведеної звітності у встановлені строки до відповідних інстанцій.

3. Організує і здійснює контроль за додержанням чинних положень по грошовому забезпеченню осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, оплаті праці робітників та службовців університету.

4. Забезпечує правильне застосування кодексів, законів України, інших нормативних документів в частині, що стосуються діяльності відділу.

5. Контролює достовірність обліку і звітності, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії.

6. Веде бухгалтерський облік і забезпечує розрахунки зі співробітниками по грошовому забезпеченню (заробітній платі), відрядженнях, інших соціальних виплатах.

Відділ очолює начальник – головний бухгалтер університету.

Структура Відділу складається з:

- фінансово-розрахункового відділення;

- обліково-матеріального відділення;

- відділення з обслуговування підрозділів, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду;

- каси.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27

Ел. адреса: vfzbo_hnuvs@mvs.gov.uavfzbo_hnuvs@ukr.net

Телефони:

Начальник відділу-головний бухгалтер Потопальський Віталій Степанович - (057)739-81-98;

Заступник начальника відділу Селюкова Людмила Миколаївна - (057)739-83-41;

Завідувач фінансово-розрахункового відділення Залавська Ольга Володимирівна - (057)739-82-30;

Завідувач відділення з обслуговування підрозділів, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду Зваріч Ангеліна Олегівна - (057)739-83-39;

Завідувач обліково-матеріального відділення Поселюжна Ірина Павлівна - (057)739-81-05.