"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харківського національного
університету внутрішніх справ
06.07.2016 № 349

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1. Загальні положення

1.1. Загальна бібліотека (далі – Бібліотека) є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет), який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес Університету і діє на підставі «Положення про загальну бібліотеку Харківського національного університету внутрішніх справ».

1.2. У своїй діяльності Бібліотека Університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі бібліотечної справи, освіти, науки, культури, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету, а також цим Положенням.

1.3. Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

1.5. Бібліотека є складовою галузевої мережі бібліотек ВНЗ МВС України. Як провідна виконує функції методичного центру для бібліотек всіх навчальних баз Університету та вищих навчальних закладів системи МВС України.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які затверджуються наказом Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України.

1.7. Бібліотека у своїй діяльності співпрацює з ректоратом, навчально-науковими інститутами, факультетами, відділами, кафедрами, центрами та іншими структурними підрозділами Університету

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, науково-педагогічного складу, працівників Університету на основі широкого доступу до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства , бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація і кооперація своєї роботи з бібліотеками відокремлених структурних підрозділів Університету, ВНЗ МВС України, бібліотеками інших міністерств та відомств.

2.10. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

3. Основні функції

3.1. Бібліотека:

3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.1.3. Безкоштовно надає користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги.

3.1.4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу, книгообміну, електронної доставки документів тощо.

3.1.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, курсантів, студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

3.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.7. Організовує роботу з кафедрами і науковими підрозділами Університету в рамках заходу «День кафедри в бібліотеці» на допомогу науковій та навчально-виховній роботі.

3.1.8. Виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки, готує списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Університету.

3.1.9. Організовує для курсантів та студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

3.1.10. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень вищого навчального закладу шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном.

3.1.11. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання відповідно до Інструкції щодо організації і збереження бібліотечних фондів Університету. Проводить санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на їх довготривале збереження.

3.1.12. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.1.13. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.1.14. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.1.15. Бере участь у створенні регіональних та галузевих баз даних, зокрема, спрямованих на розвиток і взаємовикористання бібліотечно-інформаційних ресурсів ВНЗ МВС України.

3.1.16. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

3.1.17. Спільно з іншими підрозділами Університету та представниками громадських організацій проводить літературні вечори, диспути, інші масові заходи. Організує експозиції літератури до загальноуніверситетських наукових конференцій, семінарів, нарад; тематичні презентації до знаменних дат.

3.1.18. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників Бібліотеки на основі даних повноважень.

3.1.19. Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування читачів з інших організацій згідно з Правилами користування Бібліотекою.

3.1.20. Бере участь у корпоративних бібліотечних програмах та проектах. У першу чергу у проектах корпоративної взаємодії бібліотек Університету та мережі ВНЗ МВС.

3.1.21. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства та бібліографії.

3.1.22. Вивчає і впроваджує в практику роботи бібліотек Університету, в т.ч. бібліотек ВНЗ МВС України, передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт через наукові конференції, семінари, наради тощо. 3.1.23. Проводить науково-методичну роботу з вдосконалення всіх напрямів діяльності бібліотек Університету (аналітичну, організаційну, консультативну) та бібліотек мережі ВНЗ МВС України (консультативну).

3.1.24. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

3.1.25. Проводить моніторинг книгозабезпеченості навчальних дисциплін на всіх навчальних базах Університету (у т.ч. у відокремлених структурних підрозділах) та готує відповідні пропозиції до Плану видавничої діяльності Університету.

3.1.26. Здійснює науково-аналітичне опрацювання нових надходжень до фонду Бібліотеки за системою Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).

3.1.27. Формує електронний каталог та електронну бібліотеку. Надає користувачам доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет (бібліотечний сайт) та Інтранет.

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується першому проректору і є членом Вченої ради Університету.

4.2. Університет забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

4.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом за поданням директора Бібліотеки.

4.4. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, затверджуються МВС України і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

4.5. До структури Бібліотеки входять:

4.5.1. Відділ комплектування документів.

4.5.2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів.

4.5.3. Відділ обслуговування науковою літературою.

4.5.4. Відділ обслуговування навчальною літературою.

4.5.5. Інформаційно-бібліографічний відділ

4.6. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для всіх працівників Бібліотеки.

4.7. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Примірного положення і затверджується ректором або проректором Університету.

4.8. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.9. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю вищого навчального закладу.

4.10. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету. Функціональні обов'язки бібліотечних працівників затверджує директор Бібліотеки. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.11. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

4.12. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

5. Права та обв’язки

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.1.2. Представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

5.1.4. Розробляти структуру, штатний розклад Бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.5. Вносити пропозиції керівництву Університету про необхідність покращання матеріально-технічного стану бібліотечної будівлі, формування бібліотечного фонду, комп’ютерного оснащення, забезпечення навчальною літературою різних категорій користувачів, кадрового забезпечення, перспектив розвитку Бібліотеки та підрозділів Університету, з якими співпрацює Бібліотека для забезпечення своїх основних завдань та обов’язків.

5.1.6. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

5.1.7. Мати свій штамп, на якому позначено її назву.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та Університетом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Університету.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.4. Співробітники Бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.5. Бібліотека зобов'язана:

5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.5.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Університету.

Директор загальної бібліотеки Т.О. Процких