"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування загальною бібліотекою (далі – Бібліотека) Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України» та Положення про загальну бібліотеку Харківського національного університету внутрішніх справ.

1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

2. Умови та порядок запису до бібліотеки

2.1. Право користування Бібліотекою мають: курсанти, студенти, слухачі, ад’юнкти, науково-педагогічний склад, працівники Університету. Слухачі центру післядипломної освіти, працівники ОВС, учні спецшколи-інтернату «Правознавець», здобувачі, науково-педагогічні кадри системи МВС України мають право користуватися документними фондами тільки в читальних залах Бібліотеки. Останні – на підставі заяви на ім’я ректора Університету, в якій зазначено відомості про місце роботи, навчання, посаду, мету та тему його наукового дослідження.

2.2. Для запису в Бібліотеку необхідно подати:

2.2.1. Курсантам – посвідчення, фотокартку.

2.2.2. Слухачам (держзамовлення) – перепустку, фотокартку.

2.2.3. Студентам – студентський квиток, фотокартку.

2.2.4. Викладачам – посвідчення, фотокартку.

2.2.5. Іншим працівникам – перепустку, фотокартку.

2.2.6. Користувачам з інших установ – паспорт та заяву на ім’я ректора, де зазначено відомості про місце роботи (навчання), посаду, мету або тему його наукового дослідження. Ця категорія користувачів обслуговується тільки в читальних залах.

2.3. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток, який є єдиним документом, що надає право користування всіма формами бібліотечного обслуговування.

2.4. Читач може замовити та отримати «Єдину картку читача ВНЗ Харкова» на термін навчання або праці в Університеті. Правила користування «Єдиною карткою читача внз Харкова» наведені у Додатку 1 до цих Правил.

2.5. Користувач зобов’язаний дбайливо зберігати читацький квиток або пластикову картку читача. Їх втрата не знімає відповідальності за всі видання, що під них взято. Передавати читацький квиток або картку читача іншим особам заборонено.

Примітка. У випадку втрати читацького квитка або пластикової картки читач повинен заявити про це в Бібліотеку та отримати дублікат.

2.6. Перед записом до Бібліотеки користувач повинен ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою, підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку та в читацькому формулярі (абонемент навчальної літератури № 1). Користувач Бібліотеки, згідно Закону України ''Про захист персональних даних'' № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою письмову згоду і дозвіл на обробку всіх своїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем і підтверджує це підписом. Дані надаються з метою можливості обслуговування в автоматизованому та традиційному режимі, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної інформації.

2.7. Щорічно Бібліотека здійснює перереєстрацію користувачів:

2.7.1. Курсантів, студентів і слухачів – на початку навчального року.

2.7.2. Викладачів та інших категорій користувачів – на початку календарного року.

2.7.3. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

Примітка. Запис до Бібліотеки (а також щорічна перереєстрація) курсантів, студентів, магістрів, слухачів, ад’юнктів університету може здійснюватися на підставі відповідного наказу про їх зарахування (переведення на інший курс).

3. Порядок користування бібліотечними ресурсами та послугами

3.1. Користування Бібліотекою Університету безкоштовне.

3.2. Видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється, як правило, через автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему UNILIB на основі електронного персонального читацького формуляра.

3.3. Для користування послугами Бібліотеки та одержання літератури користувач пред’являє читацький квиток або пластикову картку читача.

3.4. На абонементах і в читальних залах з автоматизованою системою обслуговування факт видачі/повернення документів фіксується в електроннному формулярі. При отриманні видань, користувач повинен уважно звірити отримані видання з записами у електронному формулярі на моніторі. Читач розписується на книжковому формулярі за кожний одержаний примірник.

3.5. Під час запису до Бібліотеки користувач, підписуючи своє зобов’язання неодмінного виконання «Правил користування Бібліотекою», тим самим підтверджує свою згоду на фіксацію документів в електронному формулярі.

Примітка: Штрих-коди, якими обробляються всі документи, відповідають тільки одному конкретному документу, що виключає помилки при скануванні їх до електронного формуляру.

3.6. На абонементах і в читальних залах з традиційною системою обслуговування користувач розписується на книжковому формулярі за кожний примірник одержаного видання, засвідчуючи факт та дату видачі літератури.

3.7. Навчальна література видається на абонементі на семестр в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

3.8. Наукова література видається науково-педагогічному складу у кількості 10-15 примірників строком на місяць, курсантам, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

3.9. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. За кожен документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому та книжковому формулярах. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, запис про видання у читацькому формулярі викреслюється.

3.10. Рідкісні та цінні видання (цінність визначається бібліотекою з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, екземплярності), видання до 1945 р., неопубліковані матеріали (рукописи дисертаційних досліджень), енциклопедичні та інші довідкові видання, поодинокі примірники, література з підсобних фондів читальних залів, періодичні видання поточного року, документи, що надійшли по МБА видаються у читальних залах.

3.11. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

3.12. При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек міста по міжбібліотечному абонементу (МБА) згідно із встановленими правилами (Додаток № 2).

3.13. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін. 3.14. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки, з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.15. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

3.16. Виносити книги з читальних залів без відповідного дозволу забороняється.

3.17. Вхід до читальних залів у верхньому одязі та головних уборах, а також з портфелями, пакетами, папками, великими сумками не дозволяється.

3.18. Доступ до електронних ресурсів надається зусіх комп’ютерів Бібліотеки, через мережу університету та мережу Інтернет (через бібліотечний портал) за наявності авторизованого доступу.

3.19. У приміщеннях читальних залів не дозволяється користуватися мобільними телефонами з невідключеними звуковими сигналами.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1. Користуватися всіма фондами та ресурсами Бібліотеки, у т.ч. електронними.

4.1.2. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через традиційний довідково-пошуковий апарат та електронний каталог, електронні ресурси, у т. ч. через мережу Інтернет (бібліотечний портал).

4.1.3. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі традиційних та електронних джерел інформації.

4.1.4. Одержувати у читальних залах та для опрацювання поза бібліотекою в тимчасове користування книги, інші твори друку та документи із усіх фондів Бібліотеки.

4.1.5. Користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими послугами, що надаються Бібліотекою.

4.1.6. У разі відсутності потрібних документів користувач може замовити їх (або копії) з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА).

4.1.7. Користуватися електронними базами даних створеними чи придбаними Бібліотекою.

4.1.8. Мати доступ до Інтернет, мережі Wi-Fi, всіх електронних сервісів Бібліотеки, користуватися власними ноутбуками.

4.1.9. Брати участь у заходах, що проводяться Бібліотекою.

4.1.10. Звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації Бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів.

4.2. Обов’язки користувачів. Користувачі зобов’язані:

4.2.1. Повернути документи в установлені терміни.

4.2.2. Дбайливо ставитись до книжок, інших творів друку та документів із фондів Бібліотеки, не виносити їх із приміщення Бібліотеки, якщо вони не зафіксовані у формулярі користувача або інших облікових документах, не робити в них ніяких позначок, підкреслень, не виривати та не загинати сторінки.

4.2.3. При отриманні літератури ретельно передивлятись її і, у разі виявлення дефектів, – повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

4.2.4. На час канікул повернути до Бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

4.2.5. До отримання диплома повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати обхідний лист.

4.2.6. Дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування баз даних та інших об'єктів інтелектуальної власності, а також при користуванні Інтернетом. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.2.7. Дотримуватися тиші, порядку та чистоти у приміщеннях Бібліотеки. Бути ввічливими у відносинах з іншими читачами і співробітниками Бібліотеки.

4.2.8. Дбайливо ставитись до бібліотечного майна, устаткування, а також програмно-технічних засобів комп'ютеризованих робочих місць.

4.3. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки (на терміни: один або шість місяців, а в окремих випадках виключається з числа користувачів).

4.5. Матеріали про порушення користувачами Правил користування попередньо передаються на розгляд до факультетів.

5. Обов’язки Бібліотеки з обслуговування користувачів

5.1. Бібліотека зобов’язана:

5.1.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються Бібліотекою.

5.1.2. Формувати свої фонди згідно потреб навчального, виховного та науково-дослідного процесів університету.

5.1.3. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання.

5.1.4. Вивчати інформаційні потреби користувачів.

5.1.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням виданих документів до Бібліотеки.

5.1.6. Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання

5.1.7. Дбати про культуру обслуговування; формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні Бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, проведення навчальних екскурсій.

5.1.8. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Суворо дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.1.9. Забезпечувати високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

5.1.10. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи. Проводити санітарний день щомісяця (останній день місяця).

5.1.11. Узгоджувати режим роботи Бібліотеки з вимогами та режимом роботи Університету. Зміни режиму обслуговування оперативно доводити до відома користувачів через оголошення у приміщеннях та на сайті Бібліотеки

Директор загальної бібліотеки Т.О. Процких