"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 РОКИ
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО 18.08.2017
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
(Спеціальність: 081 «Право»; 053 «Психологія»; 011 «Науки про освіту»)

- денна форма 12200 грн. за рік навчання

- заочна форма 9425 грн. за рік навчання

Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету внутрішніх справ у 2017 році

(Додаток 1 до Правил прийому до Харківського національного університету внутрішніх справ у 2017 році)

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок: видатків державного бюджету України - за державним замовленням; коштів фізичних, юридичних осіб.

3. Вступ на навчання за державним замовленням (до ад’юнктури за денною формою навчання) здійснюється за направленням органів поліції. Порядок добору кандидатів на навчання до ад’юнктури Університету за державним замовленням визначається МВС України. Обсяги державного замовлення визначаються щорічно МВС України. Комплектуючий підрозділ органів поліції зобов’язаний направити кандидата на навчання до ад'юнктури для участі у вступних випробуваннях до 30 липня 2017 року.

4. Університет оголошує прийом на навчання до аспірантури за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 053 «Психологія», 081 «Право».

5. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву в паперовій формі, в якій указують форму навчання, спеціальність та передбачуваного наукового керівника.

6. Під час подання заяви в письмовій формі вступник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних; документ державного зразка (оригінал) про освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- список опублікованих наукових праць (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник до аспірантури (за наявності).

9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання його власника здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання.

10. Усі копії документів засвідчуються приймальною комісією університету або нотаріусом у встановленому законом порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

11. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

12. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

13. Вступні іспити при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

- вступного іспиту із спеціалізації (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови.

14. Рішенням приймальної комісії університету результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у разі недобору кількості балів по обраній спеціальності.

15. Програми вступних іспитів для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових іспитів оприлюднюються на веб-сайті університету та у приймальній комісії.

16. Конкурсний відбір на навчання до університету для здобуття ступеня доктора філософії проводиться в три етапи:

І - етап для вступу до аспірантури (прийом документів до 10.07.2017 р.):

- 26 липня 2017 року (додатковий іспит зі спеціалізації для осіб які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі;

- 27 липня 2017 року іспит з іноземної мови;

- 28 липня 2017 року іспит зі спеціалізації.

ІІ - етап для вступу до аспірантури (прийом документів до 18.08.2017 р.):

- 28 серпня 2017 року (додатковий іспит зі спеціалізації для осіб які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі;

- 29 серпня 2017 року іспит з іноземної мови;

- 30 серпня 2017 року іспит зі спеціалізації.

ІІІ - етап для вступу до ад’юнктури за державним замовленням (прийом документів до 01.08.2017 р.):

- 28 серпня 2017 року (додатковий іспит зі спеціалізації для осіб які вступають до ад’юнктури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі;

- 29 серпня 2017 року іспит з іноземної мови;

- 30 серпня 2017 року іспит зі спеціалізації.

17. Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури Університету є дійсними протягом 12 місяців.

18. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники наступних категорій у такій послідовності:

1) вступники, які мають документ державного зразка з відзнакою про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого вони беруть участь у конкурсному відборі для вступу на навчання;

2) вступники, які мають у додатку до документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) більш високий середній бал;

3) вступники, які брали активну участь у роботі студентського наукового товариства, наукових конференціях та мають публікації у наукових періодичних виданнях;

4) вступники з числа випускників Харківського національного університету внутрішніх справ, які брали активну участь у громадському і культурному житті Університету;/p>

19. Вступники до ад’юнктури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування із укладенням угоди про підготовку аспіранта за кошти юридичних або фізичних осіб.

20. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 01 вересня 2017 року.


Зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1. Зразок заяви на вступ до аспірантури

2. Особовий листок

3. Додаток 1 Перелiк спецiальностей


Контактна інформація:

Адреса: Україна, м.Харків, пр. Льва Ландау, 27

тел.: (057) 7398-192; (057) 7398-183; (057) 7398-359;+38068-99-99-409