"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Головко Олександр Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Головко Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Народився 30 червня 1967 року.

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках» (спеціальність 07.00.01 – історія України); у 2006 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора.

Основні напрями наукових досліджень: теорія та історія держави і права, правові системи світу.

Під його науковим керівництвом захищено 4 докторські дисертації (Мурза В.В., Руднєва О.М., Стецюк Б.Р., Шульга А.М.) та 10 кандидатських дисертацій (Деменко О.І., Жидовцева О.А., Кіндюк Б.В., Конопелько О.В., Мурза О.В., Пампура М.В., Рязанцева І.М., Семикопний А.Д., Устименко О.С., Чамлай В.А.).

Член-кореспондент Інженерної академії України. Член Міжнародної асоціації істориків права.

Опублікував понад 120 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SmbgDzcAAAAJ&hl=ru

Головко О. М. Термін «закон» та його зміст у праві Російської імперії / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Поняття, терміни і категорії історико-правової науки : матеріали ХХI Міжнар. іст.-прав. конф., 23–26 квіт. 2009 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 67–75.

Головко О. М. Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія) / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3 (46). – С. 34–42.

Головко О. М. Обмежувальне законодавство у сфері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 (47). – С. 38–49.

Теорія держави і права : навч. посіб. / [О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. – Розд. 1, 2. – С. 7–33.

Головко О. М. Проблемні питання розвитку дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 трав. 2010 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. – С. 3–7.

Головко О. М. Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії / О. М. Головко // Право і Безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 32–37.

Головко О. М. Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті XVIII ст. / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51), ч. 1. –
С. 81–90.

Головко О. М. Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства : [рец. на: Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.) : монографія / І. Й. Бойко. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 628 с.] / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51), ч. 1. – С. 212–215.

Головко О. М. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII – XVIII ст. / О. М. Головко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4 (63). –
С. 98–108.

Головко О. М. Податкова інспекція Російської імперії на українських землях / О. М. Головко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 214–222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2010_4_35.pdf.

Головко О. М. Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії (кінець XVIII ст. – 1861 р.) / О. М. Головко // Право і Безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 34–37.

Головко О. М. Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 49–59.

Сидоренко О. Л. Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с. : [рецензія] / О. Л. Сидоренко, О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 394–396.

Головко О. М. Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова) / О. М. Головко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 220–226 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_40.pdf.

Головко О. М. Митні органи російської імперії в Україні напередодні та під час реформ 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. / О. М. Головко // Європейські перспективи. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 5–11.

Головко О. М. Селянське самоврядування в українських губерніях та державні фінанси Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Головко // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 16–23.

Головко О. М. Реформування апарату управління державними фінансами Російської імперії на українських землях у 60–70-их роках ХІХ століття: адміністративно-правове забезпечення / О. М. Головко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – № 1 (1). – С. 72–79.

Головко О. М. Місцеве самоврядування і законність: теоретико-правові аспекти / О. М. Головко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 1. – С. 35–41.

Головко О. М. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою у вищих навчальних закладах МВС України: досвід Харківського національного університету внутрішніх справ / О. М. Головко // Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 28 квіт. 2011 р.). – Дніпропетровськ : ДЮІ. – С. 94–97.

Головко О. М. Розбудова незалежної, суверенної держави в аспекті теорії суспільного договору: досвід країн Східної Європи / О. М. Головко // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 черв. 2011 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2011. – С. 19–22.

Головко О. М. Демократизація поліції: проблеми і перспективи / О. М. Головко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи дослідження : матеріали міжкафедрал. «круглого столу» (м. Харків, 23 жовт. 2012 р.). – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 6–8.

Головко О. М. До ювілею вчителя : [до 75-річчя з Дня народження О. М. Бандурки] / О. М. Головко // Наше право. – 2012. – № 2, ч. 3. – С. 7–8.

Головко О. М. С. В. Пахман як теоретик та історик права / О. М. Головко, В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6–15.

Головко О. М. Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.) / О. М. Головко, В. А. Греченко // Право і Безпека. – 2013. – № 4 (51). – С. 6–14.

Головко О. М. Міжнародне співробітництво Харківського національного університету внутрішніх справ у сфері підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю / О. М. Головко // Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10 груд. 2013 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – С. 22–25.