"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Комзюк Анатолій Трохимович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Народився 15 травня 1960 року у с. Дольськ Любешівського району Волинської області.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративна відповідальність за правопорушення у сільському господарстві» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 2002 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

З 2014 року – заслужений діяч науки і техніки України.

З 1985 року працював у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого): у 1985–1987 рр. – стажист-дослідник; у 1987–1990 рр. – аспірант; у 1990–1992 рр. – асистент кафедри адміністративного права. З 1992 року працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: у 1992–1995 рр. – доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС; у 1995–1999 рр. – начальник кафедри адміністративного права; у 1999–2002 рр. – докторант; у 2002–2006 рр. – професор кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС; у 2006–2007 рр. – начальник кафедри адміністративного права та процесу; у 2007–2011 рр. – проректор з наукової роботи; у 2011–2012 рр. – професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права. У 2012–2013 рр. – помічник ректора. З 2013-2015 рр. - заступник начальника – декана факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2015 р. по 2016 р. -  професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2016 р. по теперішній час працює професором кафедри адміністративного права і процесу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та К 17.051.07 у Запорізькому національному університеті.

Заохочувальні відзнаки: відзнака МОН України «За наукові досягнення», премія імені Ярослава Мудрого, Почесний знак Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня, відзнаки МВС України «За безпеку народу», «Закон і честь», «Почесний знак МВС України», «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ та І ступенів, «За зразкове провадження досудового слідства» ІІ та І ступенів, медаль «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, нагрудний знак «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, почесний професор Харківського національного університету внутрішніх справ та Запорізького національного університету.

Основні напрями наукової діяльності: адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна діяльність.

Під його науковим керівництвом захищено 50 кандидатських дисертації та 11 докторських дисертацій.

Опублікував понад 120 наукових робіт (7 монографій, 6 підручників, 15 навчальних посібників, 47 статей та 20 тез доповідей).

Є членом редколегій наукових журналів «Право і Безпека» (Харківський національний університет внутрішніх справ) та «Адміністративне право і процес» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), а також збірників наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Право», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jJqDBK8AAAAJ&hl=ru

Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – Київ.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : [навч. посіб. для юрид. вузів і ф-тів / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, Г. О. Пономаренко та ін.] ; за ред. А. Т. Комзюка. – Харків : Юстініан, 2008. – 144 с.

Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2008 р.) / за ред. А. Т. Комзюка та М. І. Іншина. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 370 с.

Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін.] ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – Київ : Прецедент ; Істина, 2009. – 823 с. – У співавторстві.

Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – Київ : Прецедент, 2009. – 198 с.

Комзюк А. Т. Уточнення завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 90–97.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine: Entstehung, Entwicklung, Struktur und Inhalt / A. Komsjuk, R. Melnik, W. Bewsenko, T. Mann. – Osteuropa-Recht. – 2010. – Heft 3. – S. 249–271.

Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативних актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. Т. 1. Проекти нормативних актів / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Основа, 2010. – У співавторстві.

Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативних актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. Т. 2. Практичні рекомендації / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Основа, 2010. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. История становления и развития украинской административной юстиции / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. – 2010. – № 1 (22). – С. 125–131.

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина,
О. М. Музичука. – Харків : ОСН, 2010. – У співавторстві.

Вищі навчальні заклади МВС України : навч. посіб. / за заг. ред.
А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : ОСН, 2010. – У співавторстві.

Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. за 2010 р. / за заг. ред. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина / А. Т. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53) : спецвип. – С. 206–214.

Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2011. – У співавторстві.

Die Konkretisierung der Aufgaben der ukrainischen Verwaltungsjustiz – Position des Gesetzgebers und heutiger Reformbedarf // Grundstrukturen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und der Ukraine / Thomas Mann (Hg.). – Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2011. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Напрямки розвитку адміністративного права в умовах становлення і зміцнення незалежної, демократичної, правової держави / А. Т. Комзюк // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків,
29 черв. 2011 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2011. – С. 22–26.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – 584 с. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Оптимізація системи органів виконавчої влади як пріоритетний напрямок удосконалення державного управління / Комзюк А. Т. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 139–143.

Комзюк А. Т. Органи внутрішніх справ в системі суб’єктів протидії корупції / А. Т. Комзюк // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії : тези міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 квіт. 2012 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

Комзюк А. Т. Шляхи розвитку адміністративного права України в умовах адміністративної реформи / Комзюк Анатолій Трохимович // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 94–97.

Комзюк В. Т. Щодо основних засад реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні / Комзюк Володимир Трохимович, Комзюк Анатолій Трохимович // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 97–100.

Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / Томас Манн, Роман Мельник, Володимир Бевзенко, Анатолій Комзюк ; пер. та адапт. з нім. Мельника Романа ; за заг. ред. Володимира Бевзенка. – Київ : Алерта, 2013. – 308 с.

Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади / А. Т. Комзюк // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 230–234 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2013_2_35.pdf.

Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; [С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, Д. А. Козачук та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2013. – 392 с. – (Серія наукових видань «Доктрина адміністративного права, адміністративного процесу, фінансового права» ; Вип. 1). – У співавторстві.

Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2013. – 840 с. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Некоторые проблемы реформирования института административного принуждения / А. Т. Комзюк // Административное право и процесс: история, современность, перспективы развития : материалы междунар. дистанц. науч.-практ. конф., Москва – Запорожье, 21–22 мая 2014 г. – Запорожье, 2014.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / [С. М. Гусаров, М. І. Іншин, О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2014. – 696 с. – У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 рік / [С. М. Гусаров, М. І. Іншин, О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2015. – 672 с. – У співавторстві.