"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Комзюк Анатолій Трохимович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Народився 15 травня 1960 року у с. Дольськ Любешівського району Волинської області.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративна відповідальність за правопорушення у сільському господарстві» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 2002 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

З 2014 року – заслужений діяч науки і техніки України.

З 1985 року працював у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого): у 1985–1987 рр. – стажист-дослідник; у 1987–1990 рр. – аспірант; у 1990–1992 рр. – асистент кафедри адміністративного права. З 1992 року працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: у 1992–1995 рр. – доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС; у 1995–1999 рр. – начальник кафедри адміністративного права; у 1999–2002 рр. – докторант; у 2002–2006 рр. – професор кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС; у 2006–2007 рр. – начальник кафедри адміністративного права та процесу; у 2007–2011 рр. – проректор з наукової роботи; у 2011–2012 рр. – професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права. У 2012–2013 рр. – помічник ректора. З 2013-2015 рр. - заступник начальника – декана факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2015 р. по 2016 р. -  професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2016 р. по теперішній час працює професором кафедри адміністративного права і процесу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та К 17.051.07 у Запорізькому національному університеті.

Заохочувальні відзнаки: відзнака МОН України «За наукові досягнення», премія імені Ярослава Мудрого, Почесний знак Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня, відзнаки МВС України «За безпеку народу», «Закон і честь», «Почесний знак МВС України», «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ та І ступенів, «За зразкове провадження досудового слідства» ІІ та І ступенів, медаль «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, нагрудний знак «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, почесний професор Харківського національного університету внутрішніх справ та Запорізького національного університету.

Основні напрями наукової діяльності: адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна діяльність.

Під його науковим керівництвом захищено 50 кандидатських дисертації та 11 докторських дисертацій.

Опублікував понад 120 наукових робіт (7 монографій, 6 підручників, 15 навчальних посібників, 47 статей та 20 тез доповідей).

Є членом редколегій наукових журналів «Право і Безпека» (Харківський національний університет внутрішніх справ) та «Адміністративне право і процес» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), а також збірників наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Право», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jJqDBK8AAAAJ&hl=ru

Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – Київ.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : [навч. посіб. для юрид. вузів і ф-тів / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, Г. О. Пономаренко та ін.] ; за ред. А. Т. Комзюка. – Харків : Юстініан, 2008. – 144 с.

Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2008 р.) / за ред. А. Т. Комзюка та М. І. Іншина. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 370 с.

Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін.] ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – Київ : Прецедент ; Істина, 2009. – 823 с. – У співавторстві.

Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – Київ : Прецедент, 2009. – 198 с.

Комзюк А. Т. Уточнення завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 90–97.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine: Entstehung, Entwicklung, Struktur und Inhalt / A. Komsjuk, R. Melnik, W. Bewsenko, T. Mann. – Osteuropa-Recht. – 2010. – Heft 3. – S. 249–271.

Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативних актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. Т. 1. Проекти нормативних актів / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Основа, 2010. – У співавторстві.

Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативних актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. Т. 2. Практичні рекомендації / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : Основа, 2010. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. История становления и развития украинской административной юстиции / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. – 2010. – № 1 (22). – С. 125–131.

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. А. Т. Комзюка, М. І. Іншина,
О. М. Музичука. – Харків : ОСН, 2010. – У співавторстві.

Вищі навчальні заклади МВС України : навч. посіб. / за заг. ред.
А. Т. Комзюка, М. І. Іншина, О. М. Музичука. – Харків : ОСН, 2010. – У співавторстві.

Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. за 2010 р. / за заг. ред. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина / А. Т. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53) : спецвип. – С. 206–214.

Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. І. Олефіра. – Харків : НікаНова, 2011. – У співавторстві.

Die Konkretisierung der Aufgaben der ukrainischen Verwaltungsjustiz – Position des Gesetzgebers und heutiger Reformbedarf // Grundstrukturen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und der Ukraine / Thomas Mann (Hg.). – Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2011. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Напрямки розвитку адміністративного права в умовах становлення і зміцнення незалежної, демократичної, правової держави / А. Т. Комзюк // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків,
29 черв. 2011 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2011. – С. 22–26.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – 584 с. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Оптимізація системи органів виконавчої влади як пріоритетний напрямок удосконалення державного управління / Комзюк А. Т. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 139–143.

Комзюк А. Т. Органи внутрішніх справ в системі суб’єктів протидії корупції / А. Т. Комзюк // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії : тези міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 квіт. 2012 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

Комзюк А. Т. Шляхи розвитку адміністративного права України в умовах адміністративної реформи / Комзюк Анатолій Трохимович // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 94–97.

Комзюк В. Т. Щодо основних засад реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні / Комзюк Володимир Трохимович, Комзюк Анатолій Трохимович // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харків. нац ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – С. 97–100.

Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / Томас Манн, Роман Мельник, Володимир Бевзенко, Анатолій Комзюк ; пер. та адапт. з нім. Мельника Романа ; за заг. ред. Володимира Бевзенка. – Київ : Алерта, 2013. – 308 с.

Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади / А. Т. Комзюк // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 230–234 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2013_2_35.pdf.

Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; [С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, Д. А. Козачук та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2013. – 392 с. – (Серія наукових видань «Доктрина адміністративного права, адміністративного процесу, фінансового права» ; Вип. 1). – У співавторстві.

Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2013. – 840 с. – У співавторстві.

Комзюк А. Т. Некоторые проблемы реформирования института административного принуждения / А. Т. Комзюк // Административное право и процесс: история, современность, перспективы развития : материалы междунар. дистанц. науч.-практ. конф., Москва – Запорожье, 21–22 мая 2014 г. – Запорожье, 2014.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / [С. М. Гусаров, М. І. Іншин, О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2014. – 696 с. – У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2014 рік / [С. М. Гусаров, М. І. Іншин, О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – Харків : НікаНова, 2015. – 672 с. – У співавторстві.