"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Сокуренко Валерій Васильович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Сокуренко Валерій Васильович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Народився 29 жовтня 1964 року в с. Єлизаветка Катеринопільського району Черкаської області.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави» (спеціальність 12.00.12 – філософія права); у 2016 році – докторську дисертацію за темою «Публічне адміністрування сферою оборони в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

З 1982 по 1986 роки навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі імені М. В. Фрунзе, у 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ.

З 1986 по 1992 роки проходив службу в Збройних силах на посадах офіцерського складу. З грудня 1992 року – на службі в органах внутрішніх справ.

З 1992 року – заступник начальника курсу, начальник курсу факультету підготовки кадрів кримінальної міліції Української академії внутрішніх справ. У 1998 році був призначений на посаду заступника начальника факультету підготовки кадрів кримінальної міліції зі стройової частини Національної академії внутрішніх справ України. Згодом – заступник начальника факультету підготовки кадрів оперативних служб по службі НАВС. З 2002 року – заступник начальника навчально-наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції по службі Національної академії внутрішніх справ. У березні 2003 року був призначений проректором Національної академії внутрішніх справ по службі, з вересня 2014 року – проректор Національної академії внутрішніх справ. З листопада 2015 року – ректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Автор та співавтор більше 50 наукових і навчально-методичних праць, серед яких посібники, методичні рекомендації, наукові статті, патенти на корисні моделі.

Головний редактор збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» із 2016 року.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=q3BW1MwAAAAJ&hl=uk

Монографії, науково-практичні коментарі, посібники

 1. Сокуренко В. В. Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія / В. В. Сокуренко ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 544 с.
 2. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
 3. Дії працівників міліції при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : наук.-практ. посіб. / С. О. Акулов, С. А. Антонечко, С. М. Бадьора [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Наук. світ, 2008. – 93 с.
 4. Стратегічне управління органами внутрішніх справ : навч. посіб. / В. А. Борисенко, В. Д. Сущенко, В. В. Сокуренко, О. С. Доценко ; за заг. ред. В. А. Борисенка ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 200 c.

Дисертації та автореферати дисертацій

 1. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Сокуренко Валерій Васильович. – Київ, 2002. – 194 с.
 2. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Сокуренко Валерій Васильович. – Київ, 2002. – 26 с.
 3. Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сокуренко Валерій Васильович. – Харків, 2016. – 573 с.
 4. Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сокуренко Валерій Васильович. – Харків, 2016. – 40 с.

Наукові статті

 1. Сокуренко В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави / В. Сокуренко // Право України. – 2000. – № 11. – С. 21–23.
 2. Сокуренко В. В. Соціальна справедливість як державнобудівничий принцип / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 3. – С. 35–45.
 3. Сокуренко В. В. Участь особового складу Київського національного університету внутрішніх справ в охороні громадського порядку / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 5. – С. 3–8.
 4. Сокуренко В. В. Воєнно-політичні конфлікти сучасності та шляхи їх подолання / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 219–223.
 5. Сокуренко В. В. Стажування та практика як форма професійної адаптації працівників органів внутрішніх справ / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – № 5. – С. 3–8.
 6. Сокуренко В. В. Напрями протидії наркобізнесу на сучасному етапі / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 3–7.
 7. Сокуренко В. В. Цілі державної політики в сфері оборони / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Спецвип. – С. 77–80.
 8. Сокуренко В. В. Зміст та напрямки державної політики в сфері оборони / В. В. Сокуренко // Митна справа. – 2013. – № 2 (Спецвип.). –
  С. 453–458.
 9. СокуренкоВ. В. Генеза дослідження становлення і розвитку Воєнної організації України / В. В. Сокуренко // Митна справа. – 2014. – Спецвип. – С. 34–39.
 10. СокуренкоВ. В. Проблемные вопросы определения понятия «обороны страны» / В. В. Сокуренко // Право и Закон. – – № 1 (3). – С. 71–77.
 11. СокуренкоВ. В. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони / В. В. Сокуренко // Visegrad Journal on Human Rights. – – № 2/2. – С. 177–182.
 12. СокуренкоВ. В. Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2014. – Вип. 2. – С. 139–145.
 13. Сокуренко В. В. Понятие и характеристика стратегического планирования в сфере обороны Украины / В.В. Сокуренко // Право и Политика. – – № 4. – С. 60–64.
 14. СокуренкоВ. В. Деякі питання надання адміністративних послуг публічною адміністрацією у сфері оборони України / В. В. Сокуренко // Митна справа. – 2014. – № 6 (96), ч. 2, кн. 2. – С. 368–373.
 15. СокуренкоВ. В. Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні / В. В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Т. XIV. – С. 173–182.
 16. Сокуренко В. В. Міжнародний досвід США та Франції в сфері оборони / В.В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Т. XV. – С. 193–199.
 17. Сокуренко В. В. Проблемність розмежування та використання правових категорій «воєнна політика», «оборона України», «державна політика в сфері оборони» / В. В. Сокуренко // Visegrad Journal on Human Rights. – 2015. – № 1. – С. 122–128.
 18. Сокуренко В. В. Адміністративно-правовий статус Генерального штабу України [Електронний ресурс] / В. В. Сокуренко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 171–174. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2015/52.pdf.
 19. Сокуренко В. В. Правове розуміння поняття «військова частина» як елемент системи Збройних Сил України / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2015. – Вип. 3. – С. 178–185.
 20. Сокуренко В. В. Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Херсонського національного університету. – 2015. – № 4. – С. 159–163.
 21. Сокуренко В. В. Кадрова політика в оборонному секторі: поняття, зміст та основні напрямки реалізації / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Херсонського національного університету. – 2015. – № 5. – С. 63–66.
 22. Сокуренко В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оборонного сектору України в контексті публічного адміністрування / В. В. Сокуренко // Митна справа. – 2015. – № 5 (101). – С. 44–49.
 23. Сокуренко В. В. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України / В. В. Сокуренко // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 46–51.
 24. Кузьменко О. В. Доктринальні підходи до розмежування теоретичних понять «воєнна політика» й «оборона України» / О. В. Кузьменко, В. В. Сокуренко // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2, ч. 2. – С. 172–176.
 25. Сокуренко В. В. Теоретичні та практичні проблеми реформування системи військової освіти в Україні / В. В. Сокуренко // Право і суспільство. – 2015. – № 6, ч. 3. – С. 131–135.
 26. Сокуренко В. В. Характеристика системи Збройних Сил України / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15, т. 1. – С. 74–76.
 27. Сокуренко В. В. Деякі питання кадрового забезпечення оборонного сектору: теорія та практика застосування / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – № 16, т. 1. – С. 79–81.
 28. Сокуренко В. В. Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Вип. 1, ч. 1. – С. 214–222.
 29. Сокуренко В. В. Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони / В. В. Сокуренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 16–22.
 30. Сокуренко В. Поняття адміністративно-правового статусу органів публічного управління в сфері оборони / Валерій Сокуренко // Evropský politický a právní diskurz = European political and law discourse. – 2015. – Vol. 2, Iss. 4. – С. 297–301.
 31. Сокуренко В. В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування / В. В. Сокуренко // Юридична наука. – 2015. – № 11 (53). – С. 109–116.
 32. Сокуренко В. В. З’єднання та військові частини: поняття, особливості функціонування та ознаки / В. В. Сокуренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 35, ч. 1, т. 3. – С. 24–27.
 33. СокуренкоВ. В. Протидія впливу кримінальної субкультури через призму вимог міжнародно-правових актів / В. В. Сокуренко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 2 (13). – С. 11–
 34. СокуренкоВ. В. Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку / В. В. Сокуренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (73). – С. 11–23.

Тези наукових доповідей

 1. Сокуренко В. В. Теоретичне розуміння поняття «державна політика в сфері оборони в Україні» / В. В. Сокуренко // Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації : матеріали ІХ наук.-практ. семінару (Київ, 16 жовт. 2014 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. –
  С. 10–14.
 2. Сокуренко В. В. Принципи державної політики в сфері оборони в Україні / В. В. Сокуренко // Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 12–13 груд. 2014 р.). – Ужгород : Молодий вчений, 2014. – С. 102–106.
 3. Сокуренко В. В. Деякі питання протидії корупції в оборонному секторі / В. В. Сокуренко // Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 19 лют. 2015 р.). – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 8–10.
 4. СокуренкоВ. В. Принцип справедливості в правотворчій діяльності / В. В. Сокуренко // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 берез. 2015 р.) / МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, – С. 373–374.
 5. СокуренкоВ. В. Право на адміністративні послуги, що надаються в сфері оборони / В. В. Сокуренко // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17–18 квіт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків : [б.в.], 2015. – С. 200–203.
 6. СокуренкоВ. В. Недоліки Закону України «Про оборону України» / В. В. Сокуренко // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24 квіт. 2015 р.) / МОН України, Міжнар. гуманіст. ун-т. – Одеса, 2015. – С. 144–146.
 7. СокуренкоВ. В. Недоліки Закону України «Про Збройні Сили України» / В. В. Сокуренко // Актуальні проблеми держави та права України в контексті євроінтеграції : матеріали круглого столу (Київ, 14 трав. 2015 р.) / МВС України ; МОН України ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, каф. загальноправ. дисциплін. – Київ : [НАВС], 2014. – С. 5–6.
 8. СокуренкоВ. В. Аналіз правового регулювання сферою оборони Німеччини / В. В. Сокуренко // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики : матеріали міжнар наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 22–23 трав. 2015 р.) / МОН України, Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2015. – С. 138–140.
 9. СокуренкоВ. В. Відмежування поняття «повноваження публічних органів управління в сфері оборони» та «компетенція публічних органів управління в сфері оборони» / В. В. Сокуренко // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса,
  7–8 серп. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 87–89.
 10. СокуренкоВ. В. Теоретичне розуміння поняття «військова частина» / В. В. Сокуренко // Юридична наука та практика: виклики сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 верес. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 89–92.
 11. СокуренкоВ. В. Щодо теоретичного розуміння змісту поняття «з’єднання» / В. В. Сокуренко // Наука в современном мире : матеріали
  І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 верес. 2015 р.) : Архивариус : мультидистанц. наук. журн. – Київ, 2015. – С. 54–57.
 12. Сокуренко В. В. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави / В. В. Сокуренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20 листоп. 2015 р.) / МВС України ; МОН України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : [ХНУВС], 2015. – С. 14–16.
 13. Сокуренко В. В. Актуальні питання досудового розслідування на сучасному етапі застосування кримінального процесуального законодавства / Сокуренко Валерій Васильович // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 4 груд. 2015 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 16–20.
 14. Сокуренко В. В. Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців / В. В. Сокуренко // Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 груд. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 9–11.
 15. Сокуренко В. В. Національна поліція України як складова сектора безпеки / В. В. Сокуренко // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 берез. 2016 р.). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – С. 28–31.
 16. Сокуренко В. В. Психологічна наука та її роль у становленні Національної поліції України / Валерій Васильович Сокуренко // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 232–236.
 17. Сокуренко В. В Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України / В. В. Сокуренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 9–12.
 18. Сокуренко В. В. Корупція як виклик Українській державності / В. В. Сокуренко / В. В. Сокуренко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків,
  15 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : [ХНУВС], 2016. – С. 16–20.
 19. СокуренкоВ. В. Деякі напрями вдосконалення підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. В. Сокуренко // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 13 трав. 2016 р.) / МВС України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг, 2016.
 20. СокуренкоВ. В. Права людини як фундаментальна цінність / Валерій Васильович Сокуренко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. кругл. столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 7–9.
 21. СокуренкоВ. В. Вступне слово / Валерій Васильович Сокуренко // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : матеріали ХХIІІ наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 17–18.
 22. СокуренкоВ. В. Вітальне слово / Валерій Васильович Сокуренко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 9–10.
 23. СокуренкоВ. В. Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні / В. В. Сокуренко // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів
  І міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 8–13.
 24. СокуренкоВ. В. Вітальне слово / Валерій Васильович Сокуренко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 14–1
 25. СокуренкоВ. В. Специфіка здійснення окремих видів особистих немайнових прав працівниками поліції / В. В. Сокуренко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2 – С. 18–20.

Патенти

 1. Знак аварійної зупинки із кріпильним пристроєм : пат. 101958 Україна : МПК B60R 13/00 / В. В. Сокуренко, Ю. Ю. Орлов, Б. В. Павленко, К. С. Золотухін, В. К. Гончар, О. В. Камінська ; власник Нац. ун-т внутр. справ. – № u201503293 ; заявл. 07.04.2015 ;опублік. 12.10.2015, Бюл. № 19.
 2. Сигнальний жезл регулювальника : пат. 42937 Україна : МПКG08G 1/00 / Ю. Ю. Орлов, В. В. Сокуренко, Д. М. Собчинський, В. К. Гончар, К. С. Золотухін ; власник Київ. нац. ун-т внутр. справ. – № u200902179 ; заявл. 13.03.2009 : опублік. 27.07.2009, Бюл. № 14.
 3. Спосіб ідентифікації вогнепальної зброї по слідах бойка на гільзах : пат. 21813 Україна : МПК F41C 7/00 / Ю. Ю. Орлов, Ю. М. Голуб, В. В. Сокуренко, В. Н. Большаков, О. П. Ягодін.