Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
Тези доповідей науково-практичної конференції
(7 квітня 2017 року, м. Харків, Україна)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Сучасний стан психологічної роботи в Національній поліції


Національно-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур


Мірошніченко В. І. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах

Федоренко О. І. Особливості змісту національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у ВНЗ МВС України

Волченко Л. П. До питання соціально-психологічних впливів і патріотичного виховання молоді

Ктіторов М. О., Ніколенко Д. О. Особливості психолого-педагогічного впливу в забезпеченні національно-патріотичного виховання фахівців для Національної гвардії України

Кучеренко Е. Ф., Аршадлы В. Интернациональные принципы творчества Т. Шевченко и Г. Низами


Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх поліцейських різних підрозділів


Гарькавець С. О. До проблеми формування особистості правоохоронця в умовах розвитку інформаційного суспільства

Євдокімова О. О. Розв’язання конфліктів як складова професійної компетентності правоохоронців

Кучерявий А. О. Дистанційне навчання як засіб формування особистості офіцера

Саппа М. М. До питання про соціальну тривожність курсантів навчального закладу

Тюріна В. О. Конфліктологічна компетентність майбутніх працівників поліції як фактор раціональної поведінки у конфліктній ситуації

Бугайчук К. Л. Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі

Валєєв Р. Г. Професійна підготовка курсантів ВНЗ МВС України в контексті становлення Національної поліції

Гальцева Т. О. Психолого-педагогічні засади розвитку навчальної самоефективності майбутнього правоохоронця

Клименко І. В. Система психологічного супроводу як чинник професійно-особистісного розвитку та саморозвитку курсантів-правоохоронців

Коба О. В. Шляхи вдосконалення практичних занять з тактико-спеціальних дисциплін

Зельницький А. М. Психолого-педагогічні особливості гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах

Ларіонов С. О. Психологічні чинники навчальної успішності курсантів ВНЗ МВС

Лопатинська І. С. Умови ефективності соціально-психологічної адаптації курсантів до навчання у ВНЗ зі специфічними умовами навчання

Мілорадова Н. Е. Психологічний супровід вузівського етапу професіогенезу правоохоронців

Пасько О. М. Психологічна готовність слідчого до професійної діяльності

Супрун Д. М. Волонтерська практика студентів-психологів як складова професійної підготовки

Топчій О. В. Підготовка фахівців для Національної поліції у світлі реформування юридичної освіти України

Шинкаренко І. О. Психологічна стійкість працівника поліції та її формування у ВНЗ з особливими умовами навчання

Юрчук О. Ф. Роль комунікативної компетентності у підготовці персоналу Національної поліції України

Ярема Н. Ю., Пампура І. І. Соціально-психологічні умови професійного становлення працівників Національної поліції України

Добровольська О. О. Особливості психологічної адаптації курсантів до навчання у ВНЗ системи МВС України

Закаблук М. В. Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх дільничних офіцерів поліції

Кудрявцева Г. І. Сутність поняття «професійна відповідальність» майбутніх офіцерів органів Національної поліції

Макарова О. П. Обґрунтування комплексної програми розвитку професійної ідентичності для майбутніх поліцейських

Потапова С. М. Саморегуляція в системі професійної підготовки працівників підрозділів поліції

Сердюк С. І. Практичні заходи командира підрозділу щодо формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників


Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах


Бандурка О. М. Основні компоненти діяльності керівника-лідера

Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. Психологічні вимоги до особистості керівника підрозділу Національної поліції України

Землянська О. В. Організаційна культура підрозділу поліції, її функції та проблема формування

Мороз Л. І., Яковенко С. І. Суд присяжних: законність чи справедливість?

Проневич О. С., Проневич Т. М. Психолого-правові імперативи професійної діяльності персоналу поліції в актах acquis communautaire: стан закріплення і перспективи імплементації

Бойко-Бузиль Ю. Ю. Концептуальні підходи до моделі особистості керівника МВС України

Василенко В. А., Деменко А. В. Языковые трансформации в системе современной молодежной субкультуры

Воробйова І. В. Соціально-психологічні детермінанти, які визначають імідж військовослужбовця Національної гвардії України у цивільного населення та військовослужбовців – учасників АТО

Гіренко С. П. Комунікативні аспекти професійного навчання операторів служби «102»

Горбачова О. В. Психологічні аспекти масовидної поведінки в роботі поліції

Джагупов Г. В. Психологічна безпека особистості – складова безпеки суспільства

Злотніков А. Л., Голота А.А. Мобільні пункти соціально-психологічного забезпечення як засіб підвищення ефективності правоохоронної діяльності

Кислий В. Д., Роженко А. А. Рекомендації щодо впровадження в систему соціально-психологічного забезпечення правоохоронної діяльності автоматизованого діагностичного пункту психолога

Колотік А. С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення діяльності працівників Національної поліції України

Мірошниченко О. М. Психологічне забезпечення професійної діяльності пенітенціарного персоналу в сфері сімейних відносин

Попова Г. В. Дослідження ціннісних протиріч у майбутніх фахівців в умовах моделювання кар’єрного шляху за допомогою коучінгової трансформаційної гри

Світлична Ю. О. Ресурси трансформації сучасної організації

Шевцов С. О. Управлінська компетентність керівного складу експертної служби МВС України через формування необхідних професійно-психологічних якостей

Шевченко Л. О. Психолого-професійні чинники запобігання корупційним проявам у поліції

Шиліна А. А. Специфіка толерантності до невизначеності поліцейських

Алексєєнко Н. В. Готовність до інноваційної діяльності як психологічна проблема

Бречка Д. М. Саморегуляція процесів поведінки

Кудар К. В. Типові та нетипові ситуації в службовій діяльності співробітників правоохоронних органів

Колдашов А. О. Кверулянтство як правова та соціально-психологічна дійсність


Негативні психоемоційні стани та їх корекція у персоналу правоохоронних органів, який брав участь в АТО


Балабанова Л. М. Специфічність негативних емоційних станів та їх психокорекція у правохоронців, які брали участь в антитерористичних операціях

Осьодло В. І., Зубовський Д. С. Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи

Іванова О. В., Корсун С. І. Заходи з психологічної адаптації військовослужбовців у Національній гвардії України

Греса Н. В. Специфіка впливу травматичної події на військовослужбовців з різним рівнем ризику

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В. Проект програми психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій

Широбоков Ю. М. Негативні психоемоційні стани у військовополонених в умовах проведення АТО


Актуальні питання формування особистості правоохоронця


Віденєєв І. О. Особливості переродження ціннісно-смислової сфери співробітників правоохоронних органів у процесі професійної діяльності

Доценко В. В. Особливості переживання фрустрації майбутніми правоохоронцями

Колісник Т. П. Професійна стійкість як фактор формування особистості майбутнього офіцера поліції

Матієнко Т. В. Професійно важливі якості працівника поліції

Теслик Н. М. Особливості сприйняття ціннісних орієнтацій курсантами-правознавцями

Харченко С. В. Особливості взаємозв’язків механізмів психологічного захисту та соціального інтелекту в юнацькому віці

Швець Д. В. Співвідношення професійної ідентичності та професійних криз на етапі фахової підготовки курсантів ВНЗ МВС України

Гончарова Г. О. Динаміка ставлень майбутніх працівників поліції під час навчання у ВНЗ МВС у контексті криз професійного розвитку

Маравська К. І. Умови навчання у вищих навчальних закладах МВС України як чинник розвитку професійно-нормативної поведінки майбутніх працівників поліції

Мірошніченко А. А. Розвиток мотивації майбутніх офіцерів-прикордонників до формування командирських компетенцій

Твердохлєбова Н. Є. Етапи професійної самореалізації правоохоронця

Шломін О. Ю. Складові професійної компетентності майбутнього поліцейського

Шевцова І. І. Вплив ставлення батьків на формування перфекціонізму в юнацькому віці


Психолого-педагогічна підготовка персоналу правоохоронних структур до попередження злочинності в молодіжному середовищі та насильства у сім’ях


Диса О. В. Віртуальне спілкування у житті сучасної молоді

Когут О. О. Методи психологічного самозахисту в агресивному середовищі

Прудка Л. М. Професійно-психологічна підготовка поліцейських різних країн з метою профілактики злочинності у молодіжному середовищі

Червоний П. Д. Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей

Хоменко А. М. До питання психосоціальних чинників асоціальної та девіантної поведінки підлітків, схильних до бродяжництва

Кобикова Ю. В., Мазур К. В., Кучков С. І. Формування життєстійкості підлітків через контргру «Фіолетова мавпа»

Ліфашина Д. Є. Дитина як потенційна жертва буллінгу та кібер-буллінгу

Лежух І. С. Насильство в сім’ї як соціально-психологічний феномен

Савчук Ю. Р. Психологічні аспекти використання ненормативної лексики

Стогній Д. І. Специфіка базисних установок вірменської та української молоді