Актуальні питання сучасної науки і права
Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів
(21 квітня 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово директора Сумської філії ХНУВС С. С. Лукаша


Теоретико-історичні шляхи розвитку держави і права


Барабашов О. Г. Державотворча діяльність гетьмана Богдана Хмельницького

Бойко В. А., Брик У. П. Позиції держав-переможниць щодо українського питання на Паризькій мирній конференції

Говор В. О., Лук’яшко С. В. Українські остарбайтери у Німеччині: історико-правовий аспект

Єрмакова К. С. Значення принципу верховенства права для заснування і подальшої розбудови держави нового типу

Закоморний Я. О. Козацька розвідка як прототип сучасних спецслужб

Кубишкін Д. О. Особливості правової системи Японії

Ланчак Ю. В. Деякі аспекти вдосконалення діяльності поліцейських у світлі принципу верховенства права

Найда В. О. Соціальний діалог держави і церкви

Середа Д. В. Особливості правосвідомості молоді: загальнотеоретичний аспект

Целюрик Д. О. Генезис нотаріату в Київській Русі

Цукан С. В. Катування та інші види «неналежного» поводження: правові позиції Європейського суду з прав людини

Чумак Л. І. Український національний рух 70-х рр. ХІХ ст. та визрівання ідеї української державності

Шутько В. М. Окремі аспекти сутності правосвідомості

Ярошевська В. С. Завдання правоохоронних органів України


Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах


Головко А. І. Інститут правонаступництва: континуїтет України стосовно прав і зобов’язань СРСР

Кибенко А. С. Поняття та проблеми міжнародної безпеки

Левенець С. А. Чи потрібна Україні оновлена конституція: історія національної конституційної думки та сучасні проблеми, що постають на шляху її вдосконалення

Чертополох В. А. Боротьба з торгівлею жінками: міжнародно-правовий аспект

Ятманова А. В. Співвідношення принципів самовизначення народів і територіальної цілісності держав у міжнародному праві


Цивільне право та цивільний процес в умовах євроінтеграції


Безь Л. В. Обставини непереборної сили в договірній техніці: проблемні аспекти

Єрмоленко О. М. Проблематика договору дарування в Україні

Зінченко Т. О. Захист авторських прав у мережі Інтернет

Ігнатенко І. В. Право споживача на захист у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Колос В. С. Проблеми порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю

Кривошлик І. І. «Лежача» спадщина у спадковому праві

Мерзлякова Ю. А. Щодо питання про деякі особливості патронатної форми влаштування дітей

Скляр К. В. Становлення та розвиток інституту усиновлення

Харченко А. А. Соціальні виплати як складова спадщини

Шаповал М. Д. Оплатність договору дарування


Теоретичні та практичні питання господарського права і процесу, адміністративного права і процесу, фінансового права


Баранник Т. В. Адміністративні стягнення за умови змін в українському законодавстві

Кащов І. В. Способи захисту прав суб’єктів господарювання

Кунець В. В. Фізичні особи як суб’єкти валютних операцій

Кучерява Т. А. Теоретичні положення щодо визначення правового господарського порядку як правового режиму

Трофимчук З. В. Адвокат у господарському процесі

Южека Р. С. Проблемні питання існування та запобігання створенню «фіктивного підприємництва» в Україні в умовах нестабільності ринкової економіки та євроінтеграційних процесів


Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного права у демократичному суспільстві


Бородіна Г. С. Декларації МОП про основні цілі та завдання

Гриб В. В. Щодо юридичного поняття «ліс» як об’єкта правового регулювання

Єланкін О. О. Форми соціального діалогу у сфері праці

Іванющенко А. В. Охорона праці осіб із обмеженими можливостями

Коцарь М. Ю. Земля як екологічна, соціальна, економічна та правова категорія

Кривонос Т. С. Ризики виникнення екологічної катастрофи у зоні АТО

Кунець Р. М. До питання про поняття трудового договору

Матвієць О. Д. Порівняльний аналіз правового регулювання сумісництва та суміщення

Надточій Є. А. Розвиток екологічного страхування життя та здоров’я громадян від негативного впливу джерел підвищеної екологічної небезпеки

Огієнко Я. С. Прийняття на роботу неповнолітніх осіб

Пазиніч Р. А. Об’єднана кодифікація екологічного законодавства як основа розуміння та вирішення проблем екологічного права

Петренко А. С. Загальна характеристика трудових правовідносин в Україні

Романенко І. Ю. Реформування законодавства про оплату праці: нові умови розрахунку заробітної плати


Проблеми кримінального права та процесу на сучасному етапі розвитку українського державотворення


Бережна І. О. Особливості проведення огляду житла чи іншого володіння особи без згоди власника

Коваленко А. Л. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасного світу

Кузьмик О. Ю. До питання про розслідування нерозкритих злочинів

Мамай А. С. До питання протидії корупції

Рибалка К. П. Порушення права на безоплатну медичну допомогу в Україні та в деяких зарубіжних країнах

Семерня І. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на статеву недоторканість у зарубіжних країнах

Сімашова А. М. Процес доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки

Храпач Є. Ю. Особливості обшуку особи в кримінальному процесі


Філософські питання постнекласичної науки


Балан К. В. Особливості філософсько-політичної думки Київської Русі

Борисенко О. Ю. Політична влада як основа стабільності суспільства

Гетманова Д. В. Політична реклама як засіб формування політичної свідомості

Левченко А. С. Влада засобів масової інформації: філософсько-політологічний аспект

Чмиркова Н. О. Вплив політичної реклами на формування духовних цінностей

Шикула Н. В. Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді


Міжмовна комунікація і право


Безуглий Д. О. Інтерпрофесійна, міжкультурна комунікація лікаря-нейрохірурга Б. Смирнова

Білодід Л. М. Деякі аспекти формування правової культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки

Vinnik M. Microsoft corporation: historical insight and importance of innovations in contemporary language and information world

Gluboka N. The impact of language and culture environment on the formation of personality qualities of the youth

Гримайло В. С. Вульгаризація як явище сучасного українського мовлення

Деменко А. В. Культура українського мовлення студентів Сумської філії ХНУВС: мовний експеримент

Zasenko M. The linguistic “author’s code” of the novelist Virginia Woolf

Каймакова-Алдемір А. О. Концепт «рідний край» у поезії лікаря-стоматолога В. І. Дзюби

Kalko A. Lexical-semantic role of standards in Business English

Kotenko M. Some peculiarities of Еnglish dialects

Popelniuk A. To the issue of Phrasal Verbs: using them in formal and informal English

Романюк С. М. Інтерпрофесійні комунікативні обшири лікаря-стоматолога В. І. Дзюби

Сенченко А. В. Інтерпрофесійна комунікація В. Коротича в інтер’єрі медицини


Правові основи освіти в умовах сучасного державотворення


Білоус М. В. Основи здорового способу життя

Коваленко Д. С. Маніпулятивний вплив на особистість

Козаченко С. В. Здоров’я студентів та його складові

Коротун А. Г. «Закон 5 %»: психологічний аналіз конформізму особистості

Миклащук В. П. Психологічний аналіз фобій індивіда

Pomazan А. Some aspects of Lifelong Learning in Denmark

Романенко М. М. Туристсько-оздоровча діяльність у системі навчально-виховної роботи ВНЗ як засіб фізичного розвитку особистості

Ткаченко І. Є. Основні засоби фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: окремі аспекти

Ткаченко І. Є. Щодо питання про організацію самостійної роботи з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів

Федосенко А. C. Захист прав ув’язнених жінок в Україні: морально-психологічний аспект

Хурсенко О. В. Про деякі умови педагогічного стимулювання активності студентів до фізкультурної діяльності

Шерстюк Ю. М. Микола Макаренко: велич життя і творчості (до 140-річчя видатного земляка)


Соціально-економічна трансформація суспільства та проблеми євроінтеграції у процесі розбудови державності України


Гетманова Д. В. Автоматизовані дактилоскопічні інформаційні системи в МВС України

Гончаренко А. Ю., Шамоня А. А. Стартапи – сучасний тренд молодіжного інноваційного підприємництва

Єременко А. М. Сутність та особливості впровадження територіального маркетингу

Левченко А. С., Чмиркова Н. О. Розвиток малого бізнесу в Україні

Маринич О. М. Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку

Незвієцька Т. С. Історія євроінтеграційних процесів в Україні

Передерій Т. С. Роль засобів масової інформації в інформаційній війні

Подобашенко А. С. Соціальний вимір розвитку України на сучасному етапі

Ткаченко І. В. Інноваційний розвиток України: стан та перспективи