Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Харків, 3 листопада 2017 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово Голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю. О.

Вітальне слово ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Сокуренка В. В.


ЮРИДИЧНА НАУКА, ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ


Божко В. М. Дотримання академічної доброчесності – запорука розвитку вітчизняної юридичної науки

Жернаков В. В. Право на оплату праці: проблеми правового регулювання і реалізації

Іншин М. І. Міжнародно-правове регулювання оплати праці та інших виплат при банкрутстві підприємства

Мельник К. Ю. Наука трудового права та кодифікація трудового законодавства

Панасюк О. Т. Про методологічні зв’язки права соціального забезпечення і трудового права

Прилипко С. М. До окремого питання щодо порядку зайняття посади судді

Прудивус О. В. До питання дотримання законодавства при атестуванні поліцейських в Україні

Світлична Ю. О. Вплив іноземного інвестування на соціальне забезпечення громадян України

Сокуренко В. В. До проблеми забезпечення Національної поліції України кваліфікованими фахівцями з вищою юридичною освітою

Татарінов Р. В. До питання вдосконалення правового регулювання трудових прав працівників та їх захисту

Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Особливості відповідальності за порушення порядку захисту персональних даних працівника

Швець Д. В. Мотивація як засіб підвищення професійності в Національній поліції

Ярошенко О. М. Щодо значення оціночних понять у трудовому праві


ТРУДОВЕ ПРАВО


Андріїв В.М. Тенденції сучасної міжнародної міграції

Вавженчук С. Я. Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації трудового законодавства

Вахонєва Т. М. Проблеми правового регулювання та організації професійного навчання в Україні

Венедіктов В. С. Наука трудового права в сучасному вимірі

Венедіктов С. В. Особливості припинення трудових правовідносин у Сполучених Штатах Америки

Вишновецька С. В. Основні напрями розвитку сучасної науки трудового права

Запара С. І. Застосування принципу «opt-out clauses» під час вирішення трудових спорів в Україні

Клемпарський М. М., Назимко О. В. Норми сучасного міжнародного трудового права про колективні переговори у сфері мореплавства

Коваленко О. О. Чи є примус у сучасному трудовому праві України, або куди прямує наука трудового права?

Колєснік Т. В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: проблемні аспекти

Кучма О. Л. Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану щорічну основну відпустку

Lagutina I. V. Decent work is safe work

Лукаш С. С. Система державних гарантій науково-педагогічним працівникам

Могілевський Л. В. До питання структури системи трудового права

Москаленко О. В. Гарантійні виплати

Пашко Д. В., Костюченко О. Є. Проблеми реалізації прав та інтересів працівників і шляхи їх подолання

Подорожній Є. Ю. До питання особливостей юридичної відповідальності у трудовому праві

Проневич О. С. Європейські стратегічні соціально-трудові імперативи: артикуляція і легітимізація в актах acquis communautaire

Пузирний В. Ф. Запізнення на роботу: поняття та сутність

Цесарський Ф. А. Стан наукових досліджень індивідуальних договорів про працю в період становлення незалежної України

Шабанов Р. І. Гідна праця як складова правового механізму забезпечення зайнятості населення

Амелічева Л. П. Екологізація як сучасний напрям розвитку трудового права

Білоус О. Ю. Політика у сфері регулювання нетипових форм праці: українські правові реалії та міжнародні стандарти

Бобко В. Г. Деякі питання вдосконалення правового захисту осіб похилого віку при прийнятті на роботу в умовах реформування законодавства про працю

Боровська І. А. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу: окремі аспекти правового регулювання

Бортник С. М. До питання диференціації трудових прав працівників Національної поліції України

Бригадир І. В. Щодо окремих проблем підготовки поліцейських на сучасному етапі

Бурак В. Я. Особливості примирно-третейських процедур при вирішенні колективних трудових спорів

Вакарюк Л. В. Правовий режим як компонента правового регулювання трудових відносин

Вапнярчук Н. М. Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: міжнародно-правові стандарти

Вєтухова І. А. До питання правового регулювання умов праці в трудовому праві

Гончарук В. В. Особливості службового часу поліцейських

Гоц В. Я. Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни

Дараганова Н. В. Матеріальна чи майнова відповідальність у сфері охорони праці?

Дворник С. І. Оптимізація протидії неформальній зайнятості населення в Україні

Дума О. О. Деякі актуальні проблеми виконання судового рішення про поновлення працівника на роботі

Єрьоменко В. В. Чи є проект Трудового кодексу України № 1658 кодифікованим актом?

Ждан М. Д. Нотаріус як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам

Зенін А. П. До питання правової невизначеності базового поняття у сфері служби в правоохоронних органах

Іванов Ю. Ф., Іванова М. В. Авторське право в трудових правовідносинах

Ільїна О. В. Принципи підбору кадрів на службу в поліцію в державах Балтії та підготовка поліцейських до здійснення поліцейської діяльності

Іщенко Н. І. Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору

Калініченко З. Д. Правове регулювання питань реструктуризації персоналу на підприємствах

Киян В. Я. Окремі питання порушення строків виплати заробітної плати, що стали підставою розірвання умов трудового договору

Коваленко К. В. Щодо зарубіжного досвіду правового регулювання дисциплінарної відповідальності

Корнєва П. М. Достатній та гідний рівень життя: проблеми співвідношення

Костюченко О. Є. Соціальне призначення трудового права: постановка проблеми

Кравцов Д. М. Щодо питання кваліфікації порушень працівниками законодавства про охорону праці

Кузніченко О. В. Деякі питання щодо гендерного аспекту в рoбoті Націoнальнoї пoліції

Купіна Л. Ф. Види оцінки ефективності норм трудового права

Лежнєва Т. М., Черноп’ятов С. В. Творчі відпустки за законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Логвиненко М. І. «Презумпція правоти» поліцейського в Україні в контексті особистої безпеки

Лук'янчиков О. М., Новіков Д. О. Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену матеріальну відповідальність

Марчук М. І. Грошове забезпечення поліцейських у Республіці Польща

Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання трудових правовідносин директора школи після прийняття закону України «Про освіту»

Новіков Д. О. Правові засади укладення міжнародних колективних договорів

Огієнко І. В. Окремі аспекти проблеми реформування трудового законодавства України

Пузирна Н. С. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за додержанням законодавства про працю в Україні

Рим О. М. Окремі аспекти захисту Європейським судом з прав людини права на участь у профспілці

Сахарук І. С. Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей молоді у сфері праці

Селецький О. В., Новик Н. С. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин з працівниками, яким надано допуск до державної таємниці

Середа О. Г. До питання визначення окремих особливостей трудових відносин працівників ІТ-сфери

Сичова В. В. Щодо основних способів забезпечення локального регулювання трудових відносин

Сімутіна Я. В. Добросовісність та недопустимість зловживання правом як принципи діяльності профспілок

Сіньова Л. М. Проблеми соціально-правового стану внутрішньо переміщених осіб в Україні

Сіроха Д. І. Нормотворчість органів державної влади у сфері праці

Смолярова М. Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах

Чавикіна Т. І. Місце аутсорсингу у трудовому законодавстві

Чорноус О. В. До питання про вдосконалення правового регулювання службової дисципліни та дисциплінарної відповідальності працівників поліції

Юшко А. М., Момот Є. О. Особливості оплати праці наукових і науково-педагогічних працівників

Бережна К. І. Соціальна сутність сучасного трудового права

Бойко А. К. Правові засади державної молодіжної політики у сфері трудової зайнятості

Гостюк О. Д. Щодо права на працю недієздатних осіб

Даниліна Ю. С. До питання правової сутності соціального діалогу в трудовому праві

Дігтяр А. О. Правовий статус судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Дігтяренко Г. В. Розвиток вчення про трудовий договір у науці трудового права

Ділігул А. С. Групи трудових правовідносин з атестації працівників

Дудін В. М. Деякі оціночні поняття у проекті Трудового кодексу України як підстава диференціації регулювання праці

Єрьоменко О. О. Історична трансформація змісту поняття «прогул»

Єфремова А. В. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу як юридична гарантія реалізації права на працю

Жеребцов Д. Є. До проблеми правового регулювання дисциплінарних стягнень

Кесада Татарінова Венора Лінда Транзитне робоче місце як форма працевлаштування та адаптації осіб з обмеженими можливостями до трудової зайнятості

Коломоєць П. В. Удосконалення змісту, значення та особливостей гарантій реалізації трудових прав поліцейських

Кононенко О. Ю. Зміст гуманістичних засад трудового права

Кушнир Н. В. Сучасні підходи до забезпечення гендерної рівності в трудовому праві України

Лавренко Б. В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури

Лисенко С. Ю. Щодо необхідності існування у чинному законодавстві порушення прийняття на роботу як підстави припинення трудового правовідношення

Лисицька Т. Г. До питання удосконалення правового регулювання переведень державних службовців

Мацієвич А. Г. Принципи правового регулювання працевлаштування

Миколайчук А. В. Заохочення працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням, як засіб мотивації персоналу

Мостицька Т. І. Соціально-економічні права: поняття, гарантії та стан дотримання

Орлова О. Ю. Достатній життєвий рівень як необхідний результат реалізації трудових прав людини в Україні

Попова-Коряк К. О. Сучасний стан та окремі напрями розвитку правового регулювання умов праці науково-педагогічних працівників в Україні

Пунтус Д. А. Масові вивільнення: проблемні питання

Радзівідло А. Я. До проблеми вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників

Семененко Б. В. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: проблеми, виклики та перспективи

Танасевич О. В. До питання визначення характеру трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності роботодавця

Фомін Р. Л. Функції трудового конфлікту

Храбатин О. В. Зміст колективного договору з позицій сучасних умов господарювання

Чепела С. П. Щодо особливостей призначення керівника вищого навчального закладу на прикладі одного із ВНЗ Харкова

Шевердіна В. І. До питання дисциплінарної відповідальності керівника державної установи


ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Гетьманцева Н. Д. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави

Костюк В. Л. Реформа соціального захисту осіб з інвалідністю у контексті сьогодення: проблеми, виклики, перспективи

Синчук С. М. Щодо питання отримання пенсійних виплат працюючими пенсіонерами

Шумило М. М. Теоретичні дискусії щодо кодифікації соціально-забезпечувального законодавства в радянський період

Андріїв В. В. Види забезпечення у системі соціального страхування

Андрющенко К. М. Сучасні концептуальні підходи щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

Бориченко К. В. Поняття юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист

Герасимчук Л. В. Пенсійна реформа та напрями розвитку пенсійного забезпечення в Україні

Кайтанський О. С. Правові аспекти реалізації права на спеціальні умови вступу до вищих навчальних закладів в 2018 році

Клименко А. Л. Проблеми реалізації міжнародних стандартів у національному соціальному законодавстві

Матвієнко Є. П. До проблеми удосконалення норм статті 46 Конституції України

Медвідь А. О. Захист прав у сфері недержавного соціального забезпечення

Мельник В. П. Соціально-правовий статус осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого забезпечення

Нестерцова-Собакарь О. В. Особисте страхування як складова соціального захисту людини

Островерх Л. Л. Еволюція становлення системи соціального забезпечення

Пожарова О. В. Правовий інститут охорони материнства

Сільченко С. О. Застосування статті 46 Конституції України в контексті практики Європейського суду з прав людини

Скоробагатько А. В. Україні потрібна сучасна модель соціальної політики

Смєсова В. Л., Маценко Ю. В. Проблеми пенсійної реформи в Україні

Сташків Б. І. Теоретичні питання системи права соціального обслуговування

Шевчук Г. В. Соціальна складова програм зменшення шкоди від немедичного вживання наркотиків

Яковлєва Г. О. Суб’єкти права соціального забезпечення: окремі дискусійні питання

Яригіна Є. П. Сучасні світові тенденції розвитку соціального захисту населення

Яцкевич І. І. Право на соціальний захист в умовах реформування пенсійного забезпечення в Україні

Басова І. С. Внутрішньо переміщені особи в документах ООН

Бук М. О. Види соціального обслуговування інвалідів в Україні

Волошин І. П. Вiдпoвiдaльнiсть зoбoв’язaних суб’єктiв у сфеpi сoцiaльнoгo зaхисту мaлoзaбезпечених oсiб

Соловйов О. В. Деякі аспекти правового статусу страхувальника у відносинах загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання