Бочаровські читання
Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю підготовки психологів у Харківському національному університеті внутрішніх справ
(Харків, 13 квітня 2018 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Александров Ю. В. Особливості відповідальності студентів-психологів залежно від їх бачення свого професійного майбутнього

Алексєєнко Н. В. Специфіка інтуїтивних здібностей у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності

Атаманчук Н. М. Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання

Афанасьєва Н. Є. Особливості інтерпретацій у психологічному консультуванні фахівців екстремального профілю діяльності

Бабенко О. О. Дослідження психологічного впливу слідчих на учасників слідчих дій у рамках судово-психологічної експертизи

Базыма Б. А. Мышление как иррациональный процесс

Балабанова Л. М. Спеціальна психологічна підготовка фахівців аварійно-рятувальних підрозділів

Бандурка О. М. Психологія поліції: зарубіжний досвід і перспективи розвитку в Україні

Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В. Деякі методи дослідження професійної діяльності поліцейських Національної поліції України

Валєєв Р. Г. Стан задоволеності роботою працівників поліції превентивної діяльності

Віденєєв І. О. Правосвідомість як інтегруючий чинник професійного розвитку співробітника правоохоронних органів

Воробйова І. В. Модель формування іміджу військовослужбовця Національної гвардії України

Гаврилова А. В., Селюкова Т. В. Саморегуляція як необхідна складова особистості майбутнього рятувальника

Гіренко С. П. До питання професійно-орієнтованого формування конфліктологічної культури особистості

Греса Н. В., Відегрен О. Специфіка відповідальності в контексті особистісної зрілості в молодому віці

Греченко В. А., Посохова Я. С. Національна складова ментальності правоохоронця в УСРР в 1920-х рр.

Гришкіна Т. В. Специфіка посттравматичного зростання в комбатантів АТО

Грищенко М. В. Індивідуально-психологічні особливості працівника як основа розвитку професійно важливих якостей

Гуляєва О. В. До проблеми особливостей структури психологічного благополуччя у студентів з обмеженими можливостями здоров’я

Диса О. В. Відкритість і прозорість у роботі сучасної поліції

Дідковська-Бідюк М. В. Профайлінг як складова обов’язків слідчого

Євдокімова О. О., Ламаш І. В. До визначення поняттєвого простору проблеми ресурсів особистості

Жарікова С. Б. Професійне здоров’я особистості: психологічний ракурс

Жданова І. В., Бойко А. В. Особливості життєвих сенсів студентів-медиків

Жданова І. В., Сабазова Ю. О. Проблема психологічної діагностики особистісної зрілості людини

Заика Е. В. Влияние свойств нервной системы на память в обычных условиях и при интерференции

Заика Е. В. Вопросы психологии и педагогики детского рисования в работах Ф. И. Шмита (Харьков, 1920-е годы)

Землянська О. В. Синергетичний підхід до аналізу кримінального конфлікту в судово-психологічній експертизі

Зуєв І. О., Заїка Є. В., Любар С. А. Взаємозв’язок когнітивних процесів з особистісною позицією учнів 5-х класів

Ivanchenko A., Timchenko O., Zaika E. The students’ stress: psychoprophylaxis and overcoming

Іванова Ю. М., Селюкова Т. В. Особливості життєстійкості та самовідношення в осіб з різним рівнем прояву асертивної поведінки

Клименко І. В. Формування антикорупційної спрямованості особистості в контексті професійної підготовки поліцейських

Кобікова Ю. В. Коррекция движений развития контакта как ресурс

Когут І. В. Поліфункціональність професійно-педагогічної комунікативної компетентності особистості

Колеснікова М. С. До питання соціальної психології, соціології злочинності, девіантології в системі наукового знання

Колчигіна А. В., Зайцева О. О. Стиль саморегуляції в юнаків і дівчат з різною мотиваційною орієнтацією

Корнілов О. В. Психологічні особливості впливу сучасних ЗМІ на дітей підліткового віку

Костенко Я. В. Теоретична модель підготовки працівників підрозділів ювенальної превенції до профілактики підліткових девіацій

Кузьменко О. О. Вплив мультфільмів на розвиток і поведінку дітей

Кучеренко О. Ф. Проблеми навчання іноземних студентів у трансінформаційному суспільстві

Кучеренко С. М., Кучеренко Н. С. Теоретичні аспекти зв’язку надійності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів технічного профілю Національної гвардії України з їх стресостійкістю

Ламаш І. В., Мохорєва О. М. До проблеми вивчення заздрості в контексті кримінальної поведінки

Ламаш І. В., Онацька В. Д. Рефлексія як детермінанта особистісної зрілості працівників Національної поліції

Лапкін А. В. Психологічні аспекти добору прокурорів

Леонідова Д. В., Хавіна Д. Відповідальність як предмет сучасних досліджень у вітчизняній психології

Логачев М. Г., Нанні А. Насилля в сім’ї як форма деструктивної поведінки працівників поліції

Макаров А. О. Практика попередньої реєстрації досліджень у психології

Метлицкий И. Е. Развитие профессионального потенциала сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов

Мілорадова Н. Е., Доценко В. В. Змістовні характеристики професіогенезу правоохоронця

Могільова С. В. Виклики сучасної трансформаційної модернізації

Онацька В. Д. Критичне мислення як ціннісна орієнтація сучасної освіти

Павлик О. М. Ставлення неповнолітніх правопорушників з різним ступенем перевиховання до значущих понять

Приходько І. І. Профілактика бойового стресу у військовослужбовців

Прібиткова Н. О. Щодо поширення расизму та ксенофобії: культурно-психологічні фактори

Рудай А. С. Психологічні ресурси як медіатор професійного розвитку працівників поліції

Саппа М. М. Микола Країнський і його роботи 1897–1914 років з енергетичної психології

Сашуріна О. Ю. Психологічні ресурси особистості працівників поліції як предмет дослідження

Світлична О. І., Селюкова Т. В. Перфекціонізм у структурі особистості майбутнього офіцера ДСНС України

Селюкова Т. В., Євглевська Л. В. Девіантна поведінка та деструктивні установки в осіб з різним рівнем самоізоляції

Скляров О. М. Специфіка проактивної копінг-поведінки засуджених чоловіків

Смірнова О. М. Оцінка рівня інтелекту під час професійного відбору кандидатів на службу в Національну поліцію та навчання у ВНЗ МВС України

Сокуренко В. В. Психологічне забезпечення службової діяльності поліцейських

Солохіна Л. О. Особливості самоактуалізації жінок середнього віку з різним рівнем тривоги

Сорока А. В. Аналіз окремих результатів програми психологічної корекції ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період

Спиця-Оріщенко Н. А. Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл

Супрун Д. М. Новітні тенденції професійної підготовки спеціальних психологів

Топоркова І. В. Брехня в системі соціально-психологічної адаптації особистості

Тюріна В. О. Умови і фактори формування девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України

Федоренко О. І. Особливості організації підготовки майбутніх правоохоронців до профілактичної роботи з дітьми

Філоненко В. М. До питання типології особи злочинця-рецидивіста

Харченко С. В. Основні напрями та результати досліджень соціального інтелекту студентів ВНЗ

Хмелевський Д. О. Голоцен як епоха найінтенсивнішого психічного розвитку індивіда

Чепіга Л. П. Про деякі особливості посттравматичного особистісного зростання в учасників бойових дій

Шахова О. Г. Гендерні аспекти психологічного захисту підлітків

Швець Д. В. Особистість правоохоронця в умовах трансформаційних процесів правоохоронної галузі

Шевченко Л. О. Гендерні особливості саморегуляції злочинців

Шелкошвеєв І. В., Раутарінте С. Компетентнісний підхід у системі відбору кандидатів у Національну поліцію України

Шиліна А. А., Шкільов С. В. Самооцінка метакогнітивної поведінки як функція когнітивного потенціалу студентів

Шинкаренко І. О. Відповідальність як соціально-психологічна якість майбутнього працівника Національної поліції України

Яланська С. П. Формування компетентностей аспірантів із психології учіння та розвитку людини