Особистість, суспільство, закон
Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової
(25 квітня 2019 р., м. Харків, Україна)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Александров Ю. В. Проблема копінг-стратегії в ситуації неуспіху

Алексєєнко Н. В., Заровнядна Д. С. Емоційний інтелект як специфічна особистісна характеристика студентів – майбутніх психологів

Афанасьєва Н. Є. Особливості професійної мотивації рятувальників у кризовий період професіогенезу

Батюк А. В., Саппа М. М. Студенти-психологи: мотивації до навчання і життєві плани

Бойко-Бузиль Ю. Ю. Іпостасі професійного становлення особистості

Болотнікова І. В. Основні складові професійної компетентності профспілкового працівника

Ворона С. В. Формування психологічного механізму регуляції поведінки неповнолітніх

Гончарова Я. І. Специфіка психологічної ресурсності медичних працівників з різним стажем професійної діяльності

Греса Н. В., Відегрен О. Специфіка копінг-поведінки людей похилого віку

Дзвоник Г. П. Загальні чинники професійного самоздійснення менеджерів комерційних організацій

Добривечір Д. О. Гендерні особливості «Я-концепції» в юнацькому віці

Євдокімова О. О., Тавальбех С. А. Інтернет-залежність особистості та її вплив на процеси смислоутворення

Завадська Т. В. Дослідження показників психоемоційного стану вихователів дошкільних закладів

Іванчихіна К. О., Милославська О. В. Феномен невизначеності у психології

Кердивар В. В. Вивчена безпорадність як психологічна складова особистості деяких внутрішньо переміщених осіб

Книш С. В. Особистість лікаря крізь призму реформування сфери охорони здоров’я

Кокун О. М., Пішко І. О. Зміни у психофізіологічному стані військовослужбовців упродовж тривалого часу виконання завдань у районі АТО

Колчигіна А. В., Зайцева О. О. Специфіка та взаємозв’язок мотиваційно-регулятивної сфери студентів

Корніяка О. М. Провідні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи

Кузнецов М. А., Диаб Н. Компоненты чувства ценности собственной жизни у студентов

Лозінська Н. С. Теоретичні аспекти профілактики психологічної травматизації військовослужбовців

Мазур К. В. Духовна криза особистості як психологічний феномен

Майстренко М. О. Переживання стану самотності у дівчат та хлопців підліткового віку

Маннапова К. Р. Особливості гендерної ідентичності та життєстійкості студентів

Метлицкий И. Е. Особенности личности девушек-делинквенток: автобиографический нарратив

Павлик О. М. Характеристика стратегій подолання стресових ситуацій спортсменами-тхеквондистами

Панасенко Н. М., Гомонюк В. О. Дослідження чинників професійного самоздійснення фахівців у галузі інформаційних технологій (програмістів та системних адміністраторів)

Пелипенко О. С. Специфіка креативності у чоловіків та жінок

Пінська О. Л. Професійна відповідальність як соціально-психологічна якість особистості

Пономаренко Я. С., Петренко О. І. Психологічна характеристика соціального інтелекту в юнаків і дівчат студентського віку

Пономаренко Я. С., Потупало Д. Р. Психологічний аналіз проблеми брехливості та її взаємозв’язку з емоційним інтелектом у юнаків і дівчат підліткового віку

Пономаренко Я. С., Супрун В. Г. Психологічний зміст проблеми долаючої поведінки: гендерний аспект

Процик Л. С., Сидоренко О. Ю. Особливості прояву учительського та батьківського булінгу в учнівському середовищі

Пузанова В. В. Основні ознаки копінг-поведінки

Музаффаров Р. Р. Особенности самооценки подростка

Савченко Т. Л. Основні психологічні чинники професійного самоздійснення вчителів

Сап’ян Є. О., Милославська О. В. Відповідальність як особистісна характеристика

Солохіна Л. О. Дослідження особливостей самоактуалізації жінок середнього віку з різним рівнем тривоги

Тєвяшова Н. І. Специфіка інтуїції: гендерний аспект

Філоненко В. М., Шидич О. Ю. Суб’єктивна оцінка міжособистісних взаємовідносин у підлітків з різним соціометричним статусом

Цигічко К. Д. Творчість як складова обдарованості особистості

Чекуров П. О. Специфіка рефлексивності юнаків та дівчат – студентів різних спеціальностей

Чепур К. С. Вікові особливості мотивації до здорового способу життя

Шевченко В. В. Зміст і психологічна структура професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України

Шиліна А. А., Корепанов В. В. Взаємозв’язки суб’єктивного відчуження та негативних особистісних рис осіб різного віку

СУСПІЛЬСТВО

Богдановський С. О., Милославська О. В. Загальна характеристика девіантної поведінки

Гарькавець С. О. Прояви конкурентної віктимності в умовах соціального конфлікту

Гуменюк Г. В. Цінність особистісного ресурсу вченого в умовах трансформації суспільства

Гуцал Н. С., Саппа М. М. Поведінка на ринку праці бакалаврів-гуманітаріїв після закінчення ЗВО

Жданова І. В. Психосоматичні аспекти розвитку тілесного потенціалу здоров’я

Землянська О. В., Сперос Д. Н. Ділове спілкування як важливий компонент процесу комунікації поліцейських

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Особистість у фокусі кримінології постмодерна

Літвякова В. Ю., Милославська О. В. Особливості суб’єктивного сприйняття справедливості

Логачев М. Г., Буланіклі Х. Булінг як психологічний феномен сучасного суспільства

Рижкова С. А. Участь громадян в охороні громадського порядку: трансформація правової свідомості

Саппа М. М. Марширування як соціальна дія: психологічний аспект

Тімченко О. В., Христенко В. Є. Закордонні традиції церемонії поховання військовослужбовців

Тюріна В. О., Данченко І. О. Соціальні відхилення у студентської молоді та їх профілактика

Федоренко О. І. Вандалізм як прояв девіантної поведінки дітей і підлітків

Чорна І. В. Девіантна поведінка підлітків

Шепеленко Т. Л. Соціально-психологічний аспект соціалізації студентів в освітньому процесі вищої школи

ЗАКОН

Агурєєва А. О. Здатність до прогнозування та фактори прийняття рішень як необхідні умови якісної підготовки поліцейських

Бабенко О. О. Характерологічні особливості особи слідчого та їх вплив на сприймання навчального матеріалу

Бандурка О. М. Етика поліцейського у спілкуванні з населенням

Барко В. І., Барко В. В., Остапович В. П. Психологічні умови підвищення ефективності управління персоналом підрозділів Національної поліції України

Валєєв Р. Г., Герасимчук Ю. В. Особливості підготовки майбутніх поліцейських до тактичної комунікації з урахуванням зарубіжного досвіду

Віденєєв І. О. Індивідуально-психологічні особливості особистості як чинник професійної адаптації працівників правоохоронних органів

Волошина О. В. Організаційно-управлінська компетентність слідчого та її компоненти

Герасименко О. А. Проблеми адаптації жінок, засуджених до позбавлення волі

Гладкий В. В. Морально-психологічні риси злочинця

Грищенко М. В. Проблеми професійної самореалізації працівників у сфері виконання кримінальних покарань

Доценко В. В., Мілорадова Н. Е. Гендерні особливості уявлень про сімейне життя майбутніх правоохоронців

Клименко І. В. Прогностична компетентність як елемент професійної компетентності працівника поліції

Когут О. О. Сучасний підхід в організації психологічного супроводу у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

Колесніченко О. С. Структурно-функціональна модель бойової психологічної травматизації правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії України)

Лупанець О. М. До проблеми суб’єктивної віри особистості до правових інститутів

Московченко В. В. Класифікації неповнолітніх правопорушників

Мустафаєва С. Е. Психологічна готовність до інноваційної діяльності у взаємозв’язках з факторами прийняття рішень у ситуації невизначеності в поліцейських

Найда В. О. До питання виховного впливу поліції в системі шкільної освіти

Падалка А. М. Стан дослідження криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері оподаткування

Скляров О. М. Особливості віри в паранормальне у засуджених чоловіків

Сокуренко В. В. Національна поліція України: соціальні та психологічні проблеми становлення

Харченко С. В. Негативні соціальні чинники, які впливають на рівень розвитку здібностей соціального інтелекту поліцейських, та можлива профілактика їх виникнення

Чепіга Л. П. Взаємозв’язок ставлення до роботи і мотиваційних джерел в інспекторів патрульної поліції

Швець Д. В. Проблема формування конструктивних копінг-стратегій у контексті професійної підготовки поліцейських

Шевченко Л. О. Особливості рефлексії жінок-злочинниць

Шелкошвеєв І. В., Дамкас Т. Можливість застосування компетентнісного підходу при рекрутинзі кандидатів на службу в поліцію превентивної діяльності

Шломін О. Ю. Особливості професійного самоздійснення працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції

Юрченко-Шеховцова Т. І. Роль наставництва у формуванні професійної правосвідомості поліцейських зі стажем служби до трьох років

Ятчук М. С. Зміни рівня емоційного вигорання працівників Державної кримінально-виконавчої служби України в результаті психологічного супроводження формування психологічної компетентності