Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 6 грудня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Швець Д. В. Правові та психологічні чинники формування особистості поліцейського в Україні

Сокуренко В. В. Умови гарантування прав і свобод людини в разі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділами Національної поліції України

Бандурка О. М. Протидія криміналізму

СЕКЦІЯ 1. ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ. БЕЗПЕКА ТА ПРАВОПОРЯДОК

Бортник С. М. Правове регулювання психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в Національну поліцію України

Булатін Д. О. Форми здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України

Власенко І. В. Основні особливості «скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки

Ганьба О. Б. Періоди еволюції правових відносин у сфері прикордонної безпеки в умовах українського державотворення

Гарбузюк К. Г. До проблеми співвідношення термінів «адміністративно-правова охорона» й «адміністративно-правовий захист»

Гетманчук В. М. Національна поліція в системі суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху

Логвиненко Є. С. Погляди М. С. Грушевського на місце та роль армії в національному державотворенні

Махортов П. П. Механізми державного управління системою цивільного захисту

Мейко О. В. До проблеми оперативності механізму реалізації функцій органу охорони державного кордону в межах організаційно-штатної структури

Мельник К. Ю. Міністерство внутрішніх справ України як система

Носач А. В. Проблеми формування національної стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України

Панова О. О. Щодо класифікації принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні

Шевченко Т. В. Проблеми захисту правоохоронців України від застосування проти них пляшок із запалювальною сумішшю

СЕКЦІЯ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Агаєв Р. Г. До питання щодо порядку взаємодії Національної поліції України з державними та недержавними суб’єктами у сфері наркотизму

Бойко О. П. Деякі проблемні аспекти затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок

Бублик Н. С. Щодо необхідності впровадження терміна «особа, стосовно якої здійснюється обвинувальна діяльність» у кримінальне процесуальне законодавство України

Валєєв Р. Г. Підготовка поліцейських до ідентифікації вербальних і невербальних ознак обману під час комунікації

Горбачов О. В. Досвід деяких зарубіжних країн щодо оперативно-розшукового забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи

Грабазій І. А. Окремі аспекти виявлення оперативними підрозділами кримінальної поліції осіб, які готують учинення злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів

Давиденко В. В. Координація оперативно-розшукової діяльності в підрозділах кримінальної поліції

Давидюк В. М. Щодо класифікації допоміжних сил оперативно-розшукової діяльності у процесі протидії злочинності підрозділами Національної поліції України

Даль А. Л. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання негласної слідчої (розшукової) дії: контроль за вчиненням злочину

Дараган В. В. Щодо проблем передачі функцій підрозділів захисту економіки іншим підрозділам Національної поліції України

Деревягін О. О. Окремі напрями вдосконалення превенції оперативними підрозділами кримінальної поліції злочинів проти власності

Дьоров С. Л. Оперативний пошук при протидії злочинам, які вчиняються представниками організованих груп і злочинних організацій, сформованих на етнічній основі

Єфімов В. В. Щодо організації проведення допиту підозрюваного за злочинами в агропромисловому комплексі України

Заворіна О. П., Черніков А. М. Щодо виконання оперативними підрозділами Національної поліції письмових доручень слідчого під час досудового розслідування

Клименко А. Л. Контракт як форма договору в сучасних умовах

Коваленко К. В. Підстави дисциплінарної відповідальності поліцейських

Кравцов В. І. Правові підстави взаємодії прокуратури із суб’єктами публічної адміністрації

Литвинов В. В. Особливості закриття кримінального провадження, що було розпочате стосовно неповнолітнього

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Про «кузню кадрів» і реформу системи покарань

Мітрухов П. М. Сучасний стан незаконного обігу зброї, бойових припасів або вибухових речовин в Україні

Пеньков С. В., Волошина М. О. Нормативна специфіка інформаційно-аналітичної діяльності підрозділів кримінальної поліції в межах оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації

Перепелиця М. М. Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти

Рось А. В., Сухоруков Г. Г. Окремі проблеми правової регламентації виявлення та вилучення наркотичних засобів

Салтовець С. А. Окремі напрями взаємодії оперативних підрозділів Національної поліції під час протидії захопленню заручників

Сиромятнікова М. С. Взаємодія поліції з громадськістю

Телійчук В. Г. Щодо питання взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції (карного розшуку) та слідчих під час виявлення корисливо-насильницьких злочинів

Федченко В. М. Початок досудового розслідування та можливості його оскарження: окремі питання

Ханькевич А. М. Оволодіння основами кримінального аналізу як засіб підвищення компетентності оперативних працівників кримінальної поліції

Шинкаренко І. І., Філончук Г. А. Сучасні детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в Україні

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бєляєва Л. А. Контроль основних засобів у бюджетних установах

Борцевич П. С. Вплив судової практики на формування джерел корпоративного права

Бригадир І. В. Землі сільськогосподарського призначення державної власності як ресурс земельної реформи

Вінічук М. В., Наконечна Н. В. Проблеми детінізації економіки України

Воронка О. З., Кухарська Л. В., Вольних А. І. Кадровий потенціал підприємства: вплив інвестицій і безпека

Гетманець О. П. Бюджетні правопорушення як загроза фінансовій безпеці держави й умови їх подолання

Гончарук В. В. Матеріальна відповідальність поліцейських

Дядін А. С. Синергетична концепція в розвитку підприємства

Живко З. Б. Соціальна відповідальність як інструмент убезпечення підприємства

Кириченко Н. М. Створення центрів прибутку як метод підвищення ефективності бізнесу

Козаченко Г. В. Використання міжнародних рейтингів в оцінюванні економічної безпеки держави

Ларіна Т. Ф., Фурса В. А. Зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємства: проблеми та їх вирішення

Маковоз О. С. Концептуальні засади інформаційної безпеки регіону

Мощицька Т. О., Данилюк І. В. Напрями вдосконалення обліку дебіторської заборгованості

Помаза-Пономаренко А. Л., Гусаров К. О. Транскордонна співпраця як засіб зниження рівня міграції та підвищення соціально-економічної безпеки держави

Павленко Н. В. Боротьба з екстрактивними інститутами як індикатор повноцінності реформ

Пеняк Ю. С. Контролінг як засіб управління витратами

Петрина В. Н. Економічна конкуренція як чинник економічної безпеки України

Сазонов В. В. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України

Ткаченко С. О. Глобалізація в системі менеджменту підприємства

Шандер О. Е., Шандер Ю. В. Основні правові аспекти розвитку залізничної галузі України

Ясіновська І. Ф., Іщенко В. А. Ділова активність підприємства та шляхи її підвищення

СЕКЦІЯ 4. ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Бобро Н. В. Громадська думка в контексті діяльності Національної поліції України: результати соціологічного дослідження

Гіренко С. П. До питання систематизації компонентів конфліктологічної культури працівників поліції у фаховій освіті

Голопич І. М. Граматичні труднощі перекладу юридичних текстів

Єльнікова Н. І. Фразеологія у професійному мовленні правоохоронців

Маслова Н. Г. Про роль і зміст ідеологічної складової національної стратегії протидії кримінальному радикалізму в Україні

Мошенський О. С. Сучасний стан науки в Україні

Музичук Е. О. Громадянське суспільство у правовій і демократичній державі (на прикладі Стародавнього Риму)

Оверчук О. Б. Культура мовлення як складова професійної культури поліцейського

Перцева В. А., Боровець В. А. Особливості веб-комунікативного мовного акту

Подорожній Є. Ю. Зарубіжний досвід навчання і професійної підготовки майбутнього працівника поліції (на прикладі США)

Прохорченко Г. О. Деякі питання організації діяльності робітничо-селянської залізничної міліції України у 20-х роках XX сторіччя

Радіо М. В. Сторінки політичних партій у Facebook у ході виборчої кампанії до Верховної Ради України 2019 р.

Чорний І. В. Художні особливості повісті Лади Лузіної «Принцеса Мрія»

Шевчук І. І. Провісник білоруської академічної науки: історія вивчення