"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Голова
спеціалізованої вченої ради,
проректор, доктор юридичних наук, професор
Бурдін М.Ю.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 у кількості 18 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Михайло Бурдін.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.03) – доктор юридичних наук, доцент Олег Синєгубов.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.05) – проректор  Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Леонід Могілевський.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – професор кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Євген Подорожній.

До складу ради входять провідні науковці як Харківського національного університету внутрішніх справ, так і Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Харківського національного університету радіоелектроніки; Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які на високому професійному рівні представляють Харківську, Київську, Дніпропетровську юридичні наукові школи.

У роботі спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 як офіційними опонентами та рецензентами до роботи ради залучаються представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших закладів вищої освіти.

Результати дисертаційних досліджень здобувачів, які захистилися у раді, впроваджуються в діяльність як Національної поліції України, так і в діяльність інших державних органів, а також використовуються в освітньому процесі під час підготовки майбутніх правоохоронців.

Здобувачі, які захистили дисертації в раді, представляють не лише Харківський національний університет внутрішніх справ, а й інші заклади вищої освіти, державні установи та організації. Результати досліджень здобувачів широко впроваджуються в діяльність структурних підрозділів МВС України, Національної поліції України, інших закладів вищої освіти, державних установ та організацій, а також використовуються в освітньому процесі під час підготовки майбутніх фахівців правоохоронної діяльності.