"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати

Найважливішою складовою кожного навчального закладу є його науково-педагогічний потенціал. У Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі - ХНУВС) створений відділ організації освітньо-наукової підготовки, який здійснює контроль та організацію навчання науково-педагогічних кадрів.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, «Про мови», «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України» наказами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами та дорученнями ректора ХНУВС, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, а також іншими нормативно-правовими актами.

У ХНУВС здійснюється підготовка докторів наук з наступних спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право, муніципальне право, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі (аспірантурі) зі спеціальностей: 081 «Право», 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки» та спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; трудове право, право соціального забезпечення; адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; міжнародне право; теорія і методика професійної освіти; загальна психологія, історія психології; юридична психологія.

Корпус науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які працюють у штаті ХНУВС, відповідає вимогам до вищого навчального закладу ІV-го рівня акредитації з національним статусом та забезпечує зростання кількості успішно захищених дисертацій. До наукового керівництва залучаються провідні науковці ХНУВС та інших вищих навчальних закладів й наукових установ України.

Підготовка науково-педагогічних кадрів у ХНУВС здійснюється:

- в ад’юнктурі за державним замовленням (денна форма навчання) – за рахунок коштів державного бюджету;

- в аспірантурі за кошти юридичних та фізичних осіб (денна або заочна форма навчання)  – за умови укладення угод про підготовку.

Підготовка фахівців для іноземних держав здійснюється на платній основі, якщо інше не передбачено угодою.

Наступною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в ХНУВС є прикріплення здобувачами осіб науково-педагогічного (викладацького) складу за основним місцем роботи з метою виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки безпосередньо підпорядкований першому проректору університету.

Працівники відділу організації освітньо-наукової підготовки:

Начальник - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції Сімонович Давид Володимирович;

Провідний фахівець – Бут Євгеній Іванович;

Провідний фахівець – Кобченко Анна Сергіївна;

Фахівець – лейтенант поліції Кандалінцев Сергій Андрійович;

Фахівець – Коновалова Ріта Яковлівна.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
тел.: (057) 739-81-92; (057) 739-81-83; (057) 739-83-59; (068) 999-94-09