"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції
(30 березня 2018 року, м. Харків, Україна)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Сокуренко В. В. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України

Національно-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур

Євдокімова О. О. Патріотичне виховання правоохоронців: психологічний аспект

Клочко А. М. Національно-патріотичне виховання молоді в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Медведєв В. С. Патріотизм як характеристика особистості сучасного правоохоронця

Мірошніченко В. І., Левицька А.А. Практичні дії із започаткування нових традицій формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників

Федоренко О.І. Сутність і напрями національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у ВНЗ МВС України/a>

Марченко О.Г. Роль освітнього середовища вищого військового навчального закладу у громадянському вихованні майбутніх офіцерів

Мошенський О. С. Місце та значення курсу політології в національно-патріотичному вихованні курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України

Хаустова О. В. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у національно-патріотичному вихованні персоналу правоохоронних структур

Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх поліцейських різних підрозділів

Греченко В. А., Посохова Я.С. Професійна підготовка міліції початку 1920-х років – поліції 2015–2018 років: порівняльний аналіз

Кісіль З. Р., Кісіль М. А. До питання вдосконалення професіоналізації персоналу системи МВС України

Костікова І. І. Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання та риса особистості

Саппа М. М. Паблік рілейшнз у навчальному процесі, або театр одного актора

Хохліна О. П. Формування професійно значущих якостей у майбутніх правоохоронців у контексті особистісного підходу

Цільмак О. М. Зміст складових здоров’язбережувальної компетентності курсантів

Білоус Т. Л. Професійна спрямованість як принцип професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних ситуаціях

Бобро Н. В. Використання інтерактивних методів навчання в навчальному процесі підготовки майбутніх поліцейських (на прикладі ХНУВС)

Борисюк О. М. Організаційно-методичні та практичні рекомендації розвитку управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції на етапі професійного навчання

Бугайчук К. Л. Деякі аспекти підвищення кваліфікації працівників Національної поліції за дистанційною формою навчання

Валєєв Р. Г. Використання віртуальних діалогових тренажерів у професійній підготовці поліцейських

Василенко В. А. Компоненти лінгвопрофесійної культури юриста

Гавриленко К. М. Умови ефективного дистанційного навчання

Гіренко С. П. До питання мінімізації конфліктологічних ризиків у діяльності працівників поліції на етапі професійної підготовки

Клачко В. М. Підготовка управлінських кадрів у вищих навчальних закладах МВС України

Клименко І. В. Антикорупційна спрямованість правоохоронців та її формування в системі вищих навчальних закладів МВС України

Колісник Т. П. Формування цифрової компетентності в майбутніх поліцейських

Супрун Д. М. Самоздійснення в контексті професійної підготовки психологів

Филипська В. І. Заохочення студентів до іншомовної мовленнєвої комунікації

Чебоненко С. О. Основні напрями вдосконалення соціально-психологічної роботи з майбутніми пенітенціарними працівниками в умовах закладу вищої освіти

Швець Д. В. Професійна надійність працівника поліції у проблематиці сучасної фахової освіти

Гончарова Г. О. Особливості системи ставлень дівчат – курсантів ВНЗ МВС в адаптаційному періоді фахової підготовки

Задорожна М. В. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти майбутніх дільничних офіцерів поліції

Маравська К. І. До проблеми ненормативної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання

Новікова Н. А., Руднєва К. Є. Формування групової згуртованості колективу курсантів

Радченко К. А. Професійно-психологічна спрямованість підготовки майбутніх військових юристів

Головченко О. Р. Психолого-педагогічні питання професійної освіти персоналу МВС

Малькова М. О. Методи розвитку стресостійкості в курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання

Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах

Бандурка О. М. Психологія службової поведінки працівника поліції/a>

Барко В. І, Остапович В. П., Барко В. В. Критерії оцінювання психологічної готовності поліцейського менеджера до управлінської діяльності

Землянська О. В. Організаційна культура підрозділу поліції: зміст і питання управління

Проневич О. C. Інститут поліцейського негоціатора як елемент механізму забезпечення публічної безпеки: аналіз польського досвіду

Савіщенко В. М. Соціально-професійна компетентність як складова професійної діяльності юриста

Бурак М. В. Незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців як загроза національній безпеці України

Віденєєв І. О. Правосвідомість як фактор професійного розвитку співробітника правоохоронних органів

Горбачова О. В. Психологічні аспекти підвищення професійної надійності працівників поліції

Грищенко М. В. Роль ціннісно-смислової сфери в регуляції процесу самореалізації особистості працівника служби пенітенціарної пробації

Данильченко Ю. Б. Основні кримінологічні типи осіб, які вчиняють теракти в Україні (за мотивом вчинення злочину)

Джагупов Г. В. Проблемні питання поліцейського піклування

Доценко В. В. Значення рольової поведінки у професійній діяльності працівників поліції

Жданова І. В., Бакуменко І. О. Емоційна компетентність як професійно важлива якість юриста

Загуменна Ю. О. Психологія забезпечення публічної безпеки

Ламаш І. В. До проблеми вивчення психологічного змісту професійної відповідальності працівників поліції

Ларіонов С. О., Макаренко П. В. Діагностика агресивної поведінки особистості засобами психологічного тренінгу

Мілорадова Н. Е. Операціональні характеристики професіогенезу правоохоронця

Пономарьов С. П. Забезпечення громадського порядку як основа національної безпеки України

Теслик Н. М. Гендерні відмінності характерологічних властивостей слухачів первинної підготовки патрульної поліції

Шевцов С. О., Характеристика психологічних ознак злочинця

Харченко С. В. Врахування чинника соціального інтелекту в діловому спілкуванні працівниками поліції

Юр’єва Н. В. Проблемні питання військовослужбовців-жінок при проходженні військової служби в Національній гвардії України

Алексєєнко Н. В. До проблеми вивчення саморегуляції особистості в контексті інноваційної діяльності

Байда М. С. Визначення ефективності виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями Національної гвардії України

Дідковська-Бідюк М. В. Актуальність упровадження профайлінгу як психологічного напряму в діяльність Національної поліції

Кудар К. В. Правоохоронна діяльність як предмет дослідження в юридичній психології

Оверченко Д. Г. Основні правила поведінки поліцейських групи превентивної комунікації під час стихійних масових заворушень

Твердохлєбова Т. Є. Професійна самореалізація особистості та її дослідження в сучасній науці

Колдашов А. О. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості: соціально-психологічний аспект

Негативні психоемоційні стани та їх корекція у персоналу правоохоронних органів, який брав участь в АТО

Балабанова Л. М. Особливості соціально-психологічної реадаптації правоохоронців після повернення із зони локального збройного конфлікту

Дубова І. О., Кирієнко Л. А. Психологічна реабілітація правоохоронців – учасників антитерористичної операції

Ільницький М. С. До питання систематизації норм, які регулюють юридичну відповідальність за адміністративні проступки

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В. Моніторинг психологічного стану військовослужбовців – учасників бойових дій Національної гвардії України

Куфлієвський А. С., Середа Ю. І. Попередження та подолання негативних психічних станів і реакцій, що виникають у рятувальників під впливом надзвичайної ситуації

Платковська О. В. Індивідуально-психологічні особливості особистості працівників Національної поліції як фактор впливу на розвинення психосоматичних захворювань

Кравцов Д. Р. Теоретичне дослідження терміна «стійкість»

Семенко Є. Ю. Психологічна діагностика суїцидальної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України

Актуальні питання формування особистості правоохоронця

Гарькавець С. О. Про системні принципи формування особистості правоохоронця

Андрушко Я. С. Теоретичні основи дослідження процесу професіоналізації правоохоронців

Василенко О. В. Проблема розвитку професійної культури працівників правоохоронних органів

Греса Н. В., Шиліна А.А. Специфіка адаптивних здібностей поліцейських на різних етапах професійного становлення

Когут О. О. Розвиток особистості правоохоронця в культуротворчому аспекті

Макарова О. П. Феномен ідентичності в міждисциплінарному вимірі

Філоненко В. І. До проблеми самовиховання у процесі формування особистості майбутнього правоохоронця

Білецька Н. І. Роль саморегуляції у формуванні особистості правоохоронця

Герасименко О. А. Психологічний зміст поняття «правова ідентичність»

Єпішко І. С. Кримінально-правовий захист честі та гідності працівників поліції

Кудрявцева Г. І. Джерела походження і види відповідальності особистості

Шломін О. Ю. Зміст професійної компетентності працівників поліції

Психолого-педагогічна підготовка персоналу правоохоронних структур до попередження злочинності в молодіжному середовищі та насильства у сім’ях

Александров Ю. В. Особливості Я-концепцій жінок і чоловіків зрілого віку

Макарова О. П., Радіонова Л.О. Особливості допиту неповнолітніх

Червоний П. Д. Виховання колективізму в школі за системою А. С. Макаренка

Ярема Н. Ю., Пампура І.І. Психологічні аспекти превентивної діяльності поліції з попередження злочинності в молодіжному середовищі

Белугіна К. В., Дашутіна О. В. Новий підхід у підготовці офіцерів патрульної поліції, які реалізовують проект «шкільний офіцер поліції»

Кобикова Ю. В. Консультативна платформа «трикутник перемоги» як інструмент формування життєстійкості в підлітків

Шевцова І. І. Особливості сприйняття ставлення батьків дівчатами з девіантними формами поведінки