"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Греченко Володимир Анатолійович <br/> доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Греченко Володимир Анатолійович,
доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Народився 18 вересня 1953 року в м. Амвросіївці Донецької обл.

У 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Роль партійно-радянської преси в боротьбі проти троцькізму у1926–1927 рр. (на матеріалах України)» (спеціальність 07.00.01 – історія); у 1992 році – докторську дисертацію за темою «Проблеми ідейно-політичної боротьби в періодичній пресі 20-х рр. ХХ ст.» (спеціальність 07.00.01 – історія політичних та громадських рухів).

У 1992 році присвоєно вчене звання професора кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін.

У 1975–1987 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії Комунарського гірничо-металургійного інституту (Луганська обл.); у1987–1994 рр. – завідувач кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; у 1994–2011 рр. – начальник кафедри історії державності України Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2011 р. дотепер – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 64.051.10 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Відомчі заохочувальні відзнаки: «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, «За сприяння органам внутрішніх справ».

Основні напрями наукової діяльності: історія поліції та міліції, розвиток історії права як науки, формування тоталітарного режиму в Україні.

Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації (Бадоєва Ж.М., Мацегорський В.Б., Онопко Т.В.).

Опублікував понад 400 наукових робіт (15 монографій, 4 підручники, 43 навчальних посібники, 310 статей та 28 тез доповідей).

Член асоціації істориків України.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D_HeaSAAAAAJ

Греченко В. А. Внутрипартийная борьба: сквозь призму печати 20-х годов : [монография] / В. А. Греченко. – Харьков : Харьков. гос. аграр. ун-т, 1991. – 293 с.

Греченко В. А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : [монографія] / В. А. Греченко. – Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. – 304 с.

Греченко В. А. Основи політології / В. А. Греченко. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т, 2000. – 136 с.

Греченко В. А. Україна в добу «раннього» тоталітаризму (20-ті рр. XX ст.) : [монографія] / В. А. Греченко. – Харків : Ун-т внутр. справ, 2001. – 276 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети / за заг. ред. М. І. Панова. – Київ : Ін Юре, 2002. – 476 с. – У співавторстві.

Греченко В. А. КП(б)У в міжвоєнний період / В. А. Греченко, Ю. І. Шаповал // Політична історія України. XX століття : у 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921–1938) / [С. В. Кульчицький (кер.), Ю. І. Шаповал, В. А Греченко та ін.]. – Київ : Ґенеза, 2003. – Розділ ІІ. – С. 83–144.

Коммунистическое движение. Очерки истории / А. Н. Ярмыш, В. А. Греченко, Ю. Г. Осадчий, В. А. Савченко ; под общ. ред. А. М. Бандурки. – Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – 744 с.

Історія державності України : експеримент. підруч. / за заг. ред. О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Харків : Одісей, 2004. – 608 с. – У співавторстві.

Греченко В. А. Історія сучасного світу : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 256 с.

Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2006. – 481с.

Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки XX ст.) : [монографія] / В. А. Греченко. – Харків : Торсінг Плюс, 2007. – 352 с.

Україна: політична історія ХХ – поч. XXI ст. – Київ : Парлам. вид-во, 2007. – С. 481–521. – У співавторстві з Ю. І. Шаповалом.

Греченко В. А. Історія України. Всесвітня історія XX ст. : довідник / В. А. Греченко. – Харків : Торсінг Плюс, 2008. – 640 с.

Греченко В. Історичні дисципліни у вищій школі : Удосконалення історичної освіти / В. Греченко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 21 черв.

Греченко В. А. Історія України. Модульний курс / В. А. Греченко. – Харків : Торсінг Плюс, 2009. – 384 с.

Греченко В. А. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закладів освіти / В. А. Греченко. – Київ : Літера ЛТД, 2010. – 480с.

Бандурка О. М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. – 1917 р.) : [монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Харків : Золота миля, 2012. – 616 с.

Греченко В. А. Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918–1941 рр.) : [монографія] / В. А. Греченко. – Харків : НікаНова, 2012. – 402 с.

Харківщина : енцикл. слов. – Харків : Золоті сторінки, 2014. – 450 с. – У співавторстві.