"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Греченко Володимир Анатолійович <br/> доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Греченко Володимир Анатолійович,
доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Народився 18 вересня 1953 року в м. Амвросіївці Донецької обл.

У 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Роль партійно-радянської преси в боротьбі проти троцькізму у1926–1927 рр. (на матеріалах України)» (спеціальність 07.00.01 – історія); у 1992 році – докторську дисертацію за темою «Проблеми ідейно-політичної боротьби в періодичній пресі 20-х рр. ХХ ст.» (спеціальність 07.00.01 – історія політичних та громадських рухів).

У 1992 році присвоєно вчене звання професора кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін.

У 1975–1987 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії Комунарського гірничо-металургійного інституту (Луганська обл.); у1987–1994 рр. – завідувач кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; у 1994–2011 рр. – начальник кафедри історії державності України Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2011 р. дотепер – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 64.051.10 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Відомчі заохочувальні відзнаки: «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» ІІІ ступеня, «За сприяння органам внутрішніх справ».

Основні напрями наукової діяльності: історія поліції та міліції, розвиток історії права як науки, формування тоталітарного режиму в Україні.

Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації (Бадоєва Ж.М., Мацегорський В.Б., Онопко Т.В.).

Опублікував біля 450 наукових робіт (монографій - 16, підручників - 8, посібників - 47, статей - 208, тез статей - 73, метод. розробок - 83).

Член асоціації істориків України.

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D_HeaSAAAAAJ

 • Внутрипартийная борьба: сквозь призму печати 20-х годов): [монографія].  Х.:ХГАУ, 1991.  293 с.
 • Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: [монографія].  Х.:УВС, 2000.  304 с.(у співавтор.).
 • Основи політології.  Х.: ХДАУ, 2000.  136 с. (у співавтор.).
 • Україна в добу «раннього» тоталітаризму (20-ті рр. XX ст.): [монографія]  Х: УВС, 2001.  276 с.(у співавтор з О.Н. Ярмишем.).
 • Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети.  К.: Видав. Дім «Ін Юре», 2002.  476 с. (у співавтор.)
 • Політична історія України XX ст.: У 6 Т. Т.3.  К.: Генеза, 2003.  С. 83-144. (у співавт. з Ю.І. Шаповалом).
 • Історія державності України.  Х.: Одісей, 2004. — 608 с. (керівник авторського колективу).
 • Історія сучасного світу. Х.: ХНУВС, 2006.  256 с.
 • Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки XX ст.): [ монографія]  Х.: Торсінг Плюс, 2007.  352 с.
 • Україна: політична історія ХХ — поч. XXI ст.  К.: Парламентське видавництво, 2007.  С. 481—521. (у співав. з Ю. Шаповалом).
 • Історія України. Всесвітня історія XX ст. : Довідник..Х: Торсінг Плюс, 2008. − 640 с.
 • Історія України. Модульний курс.  Х.: Торсінг плюс, 2009. 384 с.
 • Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти.  К.:Літера ЛТД, 2010.  480 с.(у співавтор.).
 • Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. — 1917 р): [монографія]  Х.: Золота миля, 2012.  616 с. (у співавтор.).
 • Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918—1941 рр.): [монографія]  Х.: НікаНова, 2012.  402 с.(у співавтор.).
 • Харківщина: енциклопед. словник. — Харків: Золоті сторінки, 2014. (колектив авторів).
 • Становлення та розвиток міліції України (1921—1930 роки): історико-правове дослідження: [монографія] Х.: Золота миля, 2015.  498 с.(у співавтор.).
 • Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.): До 100-річчя подій Української революції [монографія].Х.: Золота миля, 2017.  496 с.(у співавтор.).
 • Історія держави та права України:підручник.Харків:Майдан, 2018. 640 с.(у співавтор.).
 • Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ -на початку ХХ ст.Х.: Константа, 2018.472 с.(у співавтор. з О.М. Головком).
 • Харківський національний університет внутрішніх справ : витоки, становлення, розвиток. Харків: Майдан, 2019. 428 с. (у співавтор.).

Основні статті:

 • І. К. Дашковський: нарис політичної діяльності //Український історичний журнал.  1991.  № 10.  С. 87-94.
 • До історії внутріпартійної боротьби в Україні у 20-ті роки // Український історичний журнал.  1993. № 9.  С. 114—121.
 • Про періодизацію та датування Визвольної війни українського народу // Вісник університету внутрішніх справ.  1996.  Вип. 1.  С. 89-95.
 • Центральна Рада та проблеми українізації // Вісник університету внутрішніх справ.  1997.  Вип. 2.  С. 116—123.
 • До питання про сутність поняття «державність»// Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 20.  Харків: НУВС, 2002.  С.244-249.
 • Друга криза непу (1925 р.) та ідейно-політична боротьба навколо перспектив його розвитку // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  № 603.Історія України.  Вип. 6. С. 123—136.
 • Історичні дисципліни у вищій школі // Урядовий кур'єр.  2008.  21 червня.
 • Олександр Рейц як історик держави та права  Київської Русі // Право і Безпека. 2013.  № 2 (49).  С. 29—33.
 • Історико — правові погляди М. І. Ланге // Право і Безпека.  2013.  № 3 (50).  С. 11—16.
 • М. Л. Дювернуа як історик права Київської Русі //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013.  № 4 (63).  С. 6-13.
 • Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана // Право і Безпека.  2014.  № 1 (52).  С. 10—16.
 • Професор С. В. Пахман: життя в науці та наука в житті // Харківський історіографічний збірник.  Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014.  Вип. 13.  С.145-155.
 • Die Rolle deutscher Wissenschaftler bei der Einführung der rechtsgeschichtlichen Schule von Derpt in Russland (erstes Drittel des XLX Jhds.) //Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS) (Право країн Східної Європи),2016.№4.S.175-191.
 • Аскольд (р. н. невідомий - 882) // Велика українська юридична енциклопедія. Харків:Право, 2016. т.Т. 1: Історія держави і права України.С.57-58
 • Початки досліджень історіїї права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр.// Історико-правовий часопис.2017. №1. С.16-21.
 • Підготовка охоронців правопорядку в Харкові на початку 1920-х років // Європейські перспективи. 2017.№3.С.12-18
 • Дослідження В.В.Сокольським міжнародних договорів Київської Русі Х ст.// Верховенство права.2017.№4. С.5-12.
 • The fundamental directions of the development of civil procedural law in the Ukrainian lands of the Russian Empire at the end of XVIII- to the first half of the XIX centure (before reform of 1864//Visegrad journal on human rights.2018.№4.(volume 1).Р.43-46.