"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Могілевський Леонід Володимирович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Могілевський Леонід Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Народився 27 лютого 1982 року в с. Володимирівка Сакського району АР Крим.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ на тему «Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення); у 2016 року захистив докторську дисертацію на тему: «Система трудового права України» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2018 році отримав вчене звання «професор» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

З 2003 року після закінчення Національного університету внутрішніх справ працював слідчим слідчого відділу Сакського МВ ГУМВС України в АР Крим. У цьому ж році вступив до магістратури Національного університету внутрішніх справ. З 2004 працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ: –за сумісництвом викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права; з 2004 р. – ад’юнкт; з 2007 р. – старший інспектор відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю; з 2010 р. – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; з 2011 р. – старший викладач, далі доцент кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції; з 2012 р. – учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2019 р. - проректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (юридичні науки), яка функціонує у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Також є заступником голови  спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 при Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейний право; міжнародне приватне право та 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.

Нагороджений: відзнакою Спілки генералів ОВС України «За вірність присязі» ІІІ ступеня (грудень 2011 року), іменною стипендією імені Василя Пилиповича Маслова (травень 2012 року), відзнакою - медаллю МВС України «10 років сумлінної служби» (грудень 2013 року), подякою МВС України (грудень 2014 року), грамотою Верховної Ради України (серпень 2016 року).

Основні напрями наукових досліджень: трудове право, право соціального забезпечення та інші.

Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій з юридичних наук (Сичова В.В., Марченко І.В., Василько І.В., Головко Т.В., Довжич К.В.).

Опублікував понад 70 наукових праць, з них: підручник – 1, монографія – 1, науково-практичний коментар – 3, наукових статей – 35, тез доповідей – 21, інші праці (методичні рекомендації, навчально-методичні матеріали).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0TckkPAAAAAJ&hl=uk

Могілевський Л. В. Трудове право : підручник / [М. І. Іншин, В. І. Щербіна, Є. Ю Подорожній, Л. В. Могілевський та ін.] ; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.

Могілевський Л.В. Система трудового права України : монографія / Л. В. Могілевський. – Х. : «Панов», 2016. – 400 с.;

Могілевський Л. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» [текст] станом на 1 січня 2016 року – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

Методичні рекомендації щодо досудового розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: науково-практичні рекомендації / Л.В. Могілевський, А.Л.Борко та ін. // Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України: збірник наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2015 рік / за заг. ред д-ра юрид, професора С.М. Гусарова. – Х.: ХНУВС, НікаНова, 2015. – 672 с.

Могілевський Л. В. До питання структури системи трудового права / Л. В. Могілевський // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 1(7). – С. 34−

Могілевський Л. В. Характеристика окремих міжнародно-правових актів, що стосуються трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2015. − Вип. 3-2 − Т. 3. − С. 112−116.

Могілевський Л. В. Конституційні закони в системі джерел трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1., ч. 2. – С. 220−227.

Могілевський Л. В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру / Л. В. Могілевський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. 16. – С. 97−

Могілевський Л. В. Системність – основна якість системи трудового права / Л. В. Могілевський // Юридичний вісник. – 2015. − № 4. – С. 56−

Могілевський Л. В. Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства України / Л. В. Могілевський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. − № 2. – С. 38−44.

Могілевський Л. В. Кодифікація, як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин / Л. В. Могілевський // Право і суспільство. – 2016. − № 2. – С. 77−91.

Могілевський Л. В. Інститут трудового права, як елемент структури системи трудового права / Л. В. Могілевський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. − № 2. – С. 67−71.

Могілевський Л. В. Аналіз інститутів колективного трудового права / Л. В. Могілевський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. − № 19. – С. 33−37.

Могилевський Л. В. Характерные признаки нормативно-правовой акта качестве структурного элемента системы литературы трудового права Украины / Л. В. Могилевський // Научно-методический журнал «Право и Политика» (Республіка Кыргызия). – 2015. – № 4. – С. 45–50.

Mohilevskyy L. V. Legal act as a structural element of Ukraine sources of labor law / L. V. Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 5. – Р. 80–86.

Mohilevskyy L. V. Types of regulatory legal acts of social partnership as structural elements of sources labor law / L. V. Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 6. – Р. 62–67.

Могилевський Л. В. Кодифицированный нормативно-правовой акт в системе источников трудового права в Украине / Л. В. Могилевський // Научно-методический журнал «Право и Политика» (Республіка Кыргызия). – 2016. – № 1. – С. 46–50.

Mohilevskyy L. V. The role of the government in the publication of regulations by-character / L.V . Mohilevskyy // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2016. – № 1. – Р. 144–149.