"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Проблеми цивільного права та процесу
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна
(м. Харків, 19–20 травня 2017 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Бандурка О. М. Слово про Олександра Анатолійовича Пушкіна

Сліпченко С. О., Чалий Ю. І. Слово про вчителя

Випускні відомості


Пленарне засідання

Кузнєцова Н. С. Предмет та система сучасного цивільного права України

Мартыненко И. Э. Гражданско-правовые способы защиты объектов культурного наследия и их реализация в практической деятельности

Борисова В. І. Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання

Майданик Р. А. Еволюція речового права України

Луць В. В. Корпоративне право – підгалузь цивільного права України

Спасибо-фатєєва І. В. Принцип свободи договору

Коссак В. М. Особливості захисту прав та інтересів осіб у разі порушення їх органами державної влади

Синєгубов О. В. Підстави конвалідації правочину

Галянтич М. К. Проблеми застосування норм цивільного кодексу у житловій сфері

Стефанчук Р. О. Вихідні доктринальні засади щодо формування немайнового цивільного права

Сліпченко С. О. Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права

Халабуденко О. А. Соглашение о передаче права как распорядительный акт в модельных правилах европейского частного права dcfr

Жорнокуй Ю. М. Вклад Александра Анатольевича Пушкина в становление учения о юридическом лице и его современном толковании

Гриняк А. Б. Дискусійні питання природи спадкового договору та його місця в системі цивільно-правових договорів

Харченко В. Б. Власність Українського народу як об’єкт кримінально-правової охорони

Завальна Ж. В. Проблеми юридичної науки: ще раз про необхідність змін при дослідженні приватно-правових відносин

Заика Ю. А. Гражданско-правовые средства охраны прав и интересов завещателя

Боднар Т. В. Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у сімейному праві України

Васильєва В. А. Щодо категорії корпоративної власності

Кізлова О. С. Електронний договір як правовий спосіб електронної комерції

Шишка Р. Б. Щодо універсалізації приватного права: методологічний концепт

Отраднова О. О. Договір про фінансування судових витрат у справах про відшкодування позадоговірної шкоди – новітній тренд сучасної Європи

Кройтор В. А. Зміст принципу поєднання гласності та можливості її обмеження в цивільному судочинстві

Федорченко Н. В. Правова природа договору про надання правових послуг

Бервено С. М. Протест векселя в неакцепті і неплатежі

Красицька Л. В. Переваги та ризики спадкового договору

Яворська О. С. Судження про методи

Коструба А. В. Теоретичні роздуми щодо поняття суб’єкта права

Калаур І. Р. Справедливість як об’єктивна основа здійснення та захисту цивільних прав

Махінчук В. М. Механізм застосування доктрини зняття корпоративної вуалі (piercing the corporate veil)

Короєд С. О. Напрямки диференціації судових процедур в цивільному судочинстві України

Петров Є. В. Проблема розмежування юрисдикції суду

Старинський М. В. Механізм нейтралізації норм права: об’єктивне явище чи теоретичне припущення?

Пленюк М. Д. Особливості формування зобов’язальних відносин у механізмі цивільно-правового регулювання

Кодинець А. О. Окремі аспекти реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності

Якубівський І. Є. Концептуальні проблеми визначення змісту майнових прав інтелектуальної власності

Кот О. О. Похідний позов в системі способів захисту корпоративних прав

Кочин В. В. Межі участі неформальних організацій у цивільних відносинах

Хоменко М. М. Межі свободи договору: погляд крізь призму способів захисту


Секція 1. Проблеми цивільного та сімейного права

Зайцев О. Л. Проблеми державних закупівель в Україні

Горобець Н. О. Позовна давність у контексті сучасного праворозуміння

Аврамова О. Є. Елементи житлових правовідносин

Адамова О. С. Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм у механізмі правового регулювання відносин щодо морського страхування

Баранова Л. М. Реалізація принципу свободи договору в недоговірних зобов’язаннях

Бек Ю. Б. Цивільно-правове регулювання обов’язкового страхування відповідальності інвесторів угод про розподіл продукції

Валах В. В. Место правопреемства в системе гражданского права

Великанова М. М. Ризик у правовій доктрині: підходи до визначення сутності

Гелич А. О. Особливості управління комунальною власністю шляхом створення підприємств

Д’ячкова Н. А. Проблеми прийняття спадщини при здійсненні опіки над майном

Дорошенко Л. М. Правові наслідки відсутності юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням

Эннан Р. Е. Институт общественного достояния в авторском праве

Євко В. Ю. Види презумпцій у сімейному праві України

Ігнатенко В. М. До питання про етапи розвитку правового регулювання недоговірних зобов’язань із односторонніх правомірних дій

Карчевський К. А. Укладання договору на електронних торгах, що проводяться з використанням технології blockchain

Кириченко Т. С. Співвідношення понять "свобода" та "особиста недоторканність" у сімейному та кримінальному праві

Коробцова Н. В. Критерії якості медичних послуг: проблемні питання

Кухарєв О. Є. Диспозитивні та імперативні норми у спадковому праві

Литвин С. Й. Відкрита ліцензія як форма розпорядження авторським правом на твір

Мороз О. В. Проблемні питання акцепту при укладенні договору оренди майна державних підприємств

Первомайський О. О. До питання про здійснення та відмову від суб’єктивного цивільного права

Печений О. П. До питання про природу прийняття спадщини та визначення місця її відкриття

Піхурець О. В. Проблеми використання «сирітських творів

Пучковська І. Й. Щодо застави майнових прав

Розгон О. В. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав на підставі ухилення від виконання своїх обов’язків через нестворення необхідних житлово-побутових умов

Савченко А. С. Щодо правової природи форвардних контрактів на будівництві житла

Садикова Я. М. Множинність у представництві

Селіванова І. А. Особливості управління майном, що забезпечує діяльність президента України, верховної ради України та кабінету міністрів України

Соловьёв А. Н. Свобода права частной собственности: субъективное право или юридическая обязанность?

Тіхонова М. А. Щодо обмеження права спортсменів на свободу пересування

Ткалич М. О. До питання про деліктну відповідальність спортсменів

Цікало В. І. Види правових наслідків недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства

Чалий Ю. І. Справедливість як критерій істинності результатів цивілістичних досліджень

Шишка О. Р. Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм: проблема визначення предмета цивільного права

Шуміло О. М. Законодавче визначення права власності на земельну ділянку ... 234

Ясечко С. В. Проблемні питання правопороджуючих односторонніх правочинів з нематеріальними благами

Боровська І. А. Патронат над дитиною як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: окремі аспекти

Бурлака І. В. Правова природа зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої без вини

Вакулович Е. В. Обов’язки орендодавця при передачі майна в оренду

Гнатів О. М. Окремі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин за участю держави

Гниздовская А. М. Правовая природа принципа контрактной стабильности в профессиональном футболе

Єфіменко М. Ю. До питання про відшкодування цивільно-правової шкоди, завданої державою у сфері нормотворчої діяльності

Карнаух Б. П. Безпідставне збагачення у праві давнього риму: загальна характеристика

Кожевнікова В. О. Обмеження права на укладення одностатевого шлюбу: компаративістичний аспект

Маркова О. О., Шаповал М. Д. Архаїчність і сучасність оплатності договору дарування

Менська О. А. Особливості купівлі-продажу антикварних речей на аукціоні

Орлов І. П. До питання про зміну та скасування заповіту

Світлична Ю. О. Державна інвестиційна політика: питання сьогодення

Сидоренко О. В. Тест щодо виявлення умов надання правової охорони винаходам, пов’язаним з комп’ютерною програмою

Сіщук Л. В. Особливості здійснення управління у приватному підприємстві

Скриннікова К. О. Проблема нормативного врегулювання прав пацієнтів у договірних відносинах

Соболєв О. В. Смерть як благо

Сурженко О. А. Загальне розуміння цивільного обороту

Сущ О. П. Права та обов’язки корпоративного інвестиційного фонду як суб’єкта правовідносин з корпоративного інвестування

Сядриста І. І. Відповідальність акціонерів за суб’єктивні зловживання

Філатова Н. Ю. Регулювання процедури укладення електронних договорів у світлі запланованих змін до законодавства

Шишка Н. В. Форма участі держави у договірних відносинах

Гордєєва О. І. Проблеми правового регулювання спадкування за банківськими вкладами в Україні

Камінська Н. С. Особливості відшкодування шкоди, завданої порушенням умов договору про надання туристичних послуг

Ходєєва Н. В. Проблемні питання щодо визначення вікового цензу права на інформацію про стан свого здоров’я

Замуравкина Р. М. Договор найма жилища: вопросы систематизации

Кацюба К. В. До питання правовідносин між непідприємницьким товариством та його учасниками

Ваштарева Є. А. Як розуміти «збереження майна» в контексті кондикційного зобов’язання

Єфремова І. О. Про удосконалення законодавства України щодо застосування заходів відповідальності за порушення сімейних прав та інтересів

Киричок А. В. Межі застосування самозахисту прав учасників господарських товариств

Козадаєв В. С. Поняття військового майна за законодавством України (деякі проблемні аспекти)

Козирєва М. І. Окремі питання права на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства

Криса М. В. Предмет як істотна умова договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням

Ліснича О. М. Медіація як форма захисту прав пацієнтів

Навальнєва Н. М. Одностороння реституція як санкція в цивільному праві

Сідей О. В. Вдосконалення законодавства щодо регулювання та захисту права фізичної особи на здоров’я

Сліпченко С. О. Поняття «цивільний оборот

Таратухін М. Ю. Укладення договору страхування в електронній формі

Цопіна Н. Л. Про консенсуальність договору довічного утримання (догляду)

Демедчук Н. І. Самозахист цивільних прав

Дідик В. А. Особливості спадкування авторських прав

Зайцева А. Ю. Проблеми банкрутства фізичних осіб і в подальшому як спосіб порозуміння між банками та неплатоспроможними позичальниками

Кірик А. А. Доктрина заняття корпоративної вуалі в праві штату каліфорнія

Кобзарьова Ю. А. Відповідальність акціонерів за доведення до банкрутства акціонерного товариства

Косінова Д. С. Відповідальність холдингових компаній

Кузнецова І. В. Адміністративно-територіальна реформа в Україні – обмежує чи розширює цивільні права громадян?

Мачіха Н. А. Особливості правового регулювання набуття прав власності

Мінасян К. А. Акціонерні товариства: переваги та недоліки

Моторна М. К. Проблемні питання при укладенні шлюбного договору в Україні в порівнянні з європейськими країнами

Ніколенко Ю. П., Дікевич К. Г. Відповідальність акціонерів за зобов’язаннями товариства

Соловйова Я. С. Динаміка спадкового договору

Соломаха Д. В. Інститут медіації на шляху становлення верховенства права та демократизації суспільства

Тур А. В. Особливості та специфіка обставин, що звільняють від цивільно-правової відповідальності

Шапран В. С. Кваліфікація права на освіту


Секція 2. Проблеми цивільного процесу

Калашник О. М. Щодо можливості застосування аналогії в цивільному процесі при розгляді спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Коваленко А. В., Фурса В. В. Деякі питання відповідальності державних і приватних виконавців у виконавчому провадженні

Антонюк О. І. Захист права власності у разі його обмеження з метою забезпечення позову

Прут Ю. А. Процесуальний статус інших учасників цивільного процесу та їх функції в цивільному судочинстві

Степаненко Т. В. Перспективи судового захисту прав численних груп осіб у світлі проектів цпк, гпк та кас України

Бєлінська К. Перспективи розвитку нотаріату в Україні шляхом надання нотаріусам функцій медіатора

Цувіна Т. А. Перспективи запровадження інституту присудової медіації в Україні

Бахаєва А. С. Позиція суду щодо помилки та омани при укладенні правочинів

Теплюк С. М. Рішення міжнародного комерційного арбітражу: поняття та особливості