"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Дистанційне навчання у ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Безпалова Ольга Ігорівна <br/> доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Безпалова Ольга Ігорівна,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Народилася 17 червня 1980 р. у місті Харкові.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Організаційно-правові засади участі ОВС України у міжнародній правоохоронній діяльності» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); у 2015 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. 

З 2002 року навчалася в ад’юнктурі Національного університету внутрішніх справ, після закінчення якої працювала на кафедрі управління в органах внутрішніх справ старшим викладачем. З 2006 по 2014 роки працювала у науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника та начальника. З 2014 р. по 2019 р. – начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС факультету № 3 ХНУВС. З 2019 р. по т. ч. - завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3.

Нагороджена: медаллю «10 років сумлінної служби», нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І ступеня.

У 2014 році отримала диплом стипендіата в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) за значні досягнення в галузі науки.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Головний редактор журналу «Право і безпека», який належить до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України.

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративна діяльність, правоохоронна функція держави, правоохоронна діяльність, міжнародна правоохоронна діяльність, взаємодія правоохоронних органів з громадськістю.

Під її науковим консультуванням і керівництвом захищено 5 докторських (Негодченко В.О., Іванов С.В., Панова О.О., Мандичев Д.В., Бугайчук К.Л.) та 18 кандидатських дисертацій (Голуб М.В., Микитась А.В., Колєснік Т.Є., Корнєєв В.В., Мельник В.І., Капустіна К.О., Кошиков Д.О., Горбач Д.О., Філютович-Герасименко В.С,, Падалка О.А., Євдокіменко С.А., Ластович Д.М., Бухтіярова І.Г., Прошутя І.Д., Ткаченко О.Ю., Шорський П.О., Кізь С.М., Медведєв М.Ю.)

Опублікувала понад 170 наукових праць.

 

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=huon6wcAAAAJ&hl=ru

Основні праці:

 

Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія / О. І. Безпалова. – Х. : НікаНова, 2014. – 544 с.

Проблеми протидії ОВС транснаціональній злочинності : наук.-практ. посіб. / [Вербенський М. Г., Сущенко В. Д., Берлач А. І. та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2010. – 288 с. –У співавторстві.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник: [за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. –У співавторстві.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» : наук.-практ. комент. / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; наук. ред. д-ра юрид. наук, старш. наук. співроб. В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. – Х. : НікаНова, 2012. – 224 с.–У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту з підготов. слідчих ХНУВС за 2012 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова; акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х. : НікаНова, 2013. – 732 с. –У співавторстві.

Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : підручник / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2013. – 840 с. –У співавторстві.

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» : наук.-практ.комент. / за заг. ред.  О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, О. М. Литвинова. – К.: Україна, 2013. – 182 с.–У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготов. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова. – Х. : НікаНова, 2013. – 732 с. –У співавторстві.

Голуб М.В. Адміністративно-правоверегулюванняохоронигромадського порядку у регіоні : монографія /   за ред. канд.. юрид. наук, доц. О.І. Безпалової // М.В. Голуб. – Х.: НікаНова, 2013. – 250 с.–У співавторстві.

Контроль за діяльністю правоохоронних органів : навч. посіб. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. – 408 с. –У співавторстві.

Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. – 852 с.–У співавторстві.

Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1132 с.–У співавторстві.

Організація діяльності поліції зарубіжних країн : навчальний посібник / Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Безпалова О. І. та ін.; за заг. ред. В. В. Чернєя. – К.: КНТ, 2015. – 572 с.–У співавторстві.