"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Пчеліна Оксана Василівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Пчеліна Оксана Василівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 31 грудня 1986 року в смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської області.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх вплив на методику розслідування» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2017 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 2007 року після закінчення Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ працювала слідчим слідчої частини СУ УМВС України в Закарпатській області. У цьому ж році вступила до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2010 по 2011 рік працювала на посаді старшого викладача, доцента  кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2011 року по т.ч. - доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Напрями наукових інтересів: загальна теорія криміналістичної методики; проблеми методико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері службової діяльності; проблеми, пов’язані з тактико-криміналістичним забезпеченням проведення окремих слідчих (розшукових) дій; питання щодо вдосконалення підготовки фахівців для слідчих підрозділів органів Національної поліції.

Опублікувала близько 100 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-NDTgUcAAAAJ

 1. ПчелінаО.В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія. Харків: Вид-во ТОВ «В справі», 2017. 524 с. (Рецензія: Шевчук В. М. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності. Вісник Національної академії правових наук України. Х.: Право, 2017. Вип. 2 (89). С. 211-213.)
 2. Пчеліна О. В. Методика розслідування фальшивомонетництва: конспект лекції. Х.: Ніканова, 2015. 40 с.
 3. Пчеліна О. В. Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. Вип. 2 (2). С. 349-358.
 4. Пчеліна О. В. Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика. Криміналістичний вісник. 2012. № 2 (18). С. 48-53.
 5. Пчеліна О. В. Службова діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2013. Том 26 (65). № 1. С. 272-277.
 6. Пчеліна О. В. Хабарництво як корупційний прояв : деякі аспекти розслідування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 394-401.
 7. Пчеліна О. В. Взаємодія слідчого із спеціалістом під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. Спеціальний випуск № 1 «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні». С. 250-254.
 8. Пчеліна О. В. Криміналістична методика як Особлива частина криміналістики. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 74. С. 396-401.
 9. Пчеліна О. В. Комплексний характер методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Університетські наукові записки Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. Вип. 10. С. 133-140.
 10. Пчеліна О. В. Структура методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 10-2. Том 2. С. 122-126.
 11. Пчеліна О. В. Поняття злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 10-1. Том 2. С. 86-90.
 12. Пчеліна О. В. Проблеми адаптації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності до умов розслідування конкретного злочину вказаної категорії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 6-1. Том 4. С. 102-107.
 13. Пчеліна О. В. Криміналістична класифікація злочинів. Право і суспільство. 2014. № 6-1. Ч. 2. С. 304-309.
 14. Пчеліна О. В. Окремі аспекти використання спеціальних знань у галузі інформаційних і комп’ютерних технологій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Публічне право. 2014. № 4 (16). С. 131-139.
 15. Пчеліна О. В. Злочини у сфері службової діяльності: які вони? // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 379-382. URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/118.pdf (дата звернення: 31.01.2015).
 16. Пчеліна О. В. Корупційна спрямованість як ознака окремих злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 5. Том 3. С. 67-70.
 17. Пчеліна О. В. Використання спеціальних знань у галузі економіки під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 2(10). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14povssd.pdf (дата звернення: 16.01.2015).
 18. Пчеліна О. В. Принципи та завдання побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності // Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 214-217. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2014/59.pdf (дата звернення: 31.01.2015).
 19. Пчеліна О. В. Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності. Jurnalul juridic national : teorie şi practică. 2014. № 6 (10). С. 267-271.
 20. Пчелина О. В. Криминалистические признаки преступлений в сфере служебной деятельности. Legea şi Viaţa. 2014. № 11/3 (275). С. 87-91.
 21. Пчелина О. В. Особенности выявления преступлений в сфере служебной деятельности. Legea şi Viaţa. 2014. № 12/2 (276). С. 102-106.
 22. Пчелина О. В. Криминалистическая характеристика преступлений в системе криминалистических знаний. Legea şi Viaţa. 2015. № 1/2 (277). С. 106-111.
 23. Пчеліна О. В. Щодо поняття та сутності взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Jurnalul juridic national : teorie şi practică. 2015. № 1 (11). С. 161-166.
 24. Пчеліна О. В. Види та форми взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. The genesis of genius. 2015. № 5. Volume 2. С. 102-106.
 25. Пчеліна О. В. Тактичні особливості огляду документів при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. Право і суспільство. 2015. № 1. С. 248-255.
 26. Пчеліна О. В. Технологічні підходи до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО.2015. Вип. 30. Том 2. С. 150-154.
 27. Пчеліна О. В. Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3 (241). С. 167-171.
 28. Пчеліна О. В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання. Молодий Вчений. 2016. № 4 (31). С. 628-632.
 29. Пчеліна О. В. Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. 2016. № 2. С. 155-159.
 30. Пчеліна О. В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 176-182.
 31. Пчеліна О. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 1. С. 155-159.
 32. Пчеліна О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 290-294.
 33. Пчеліна О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 2 (89). С. 145-156.