"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Пчеліна Оксана Василівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Пчеліна Оксана Василівна,
доктор юридичних наук, доцент

Народилася 31 грудня 1986 року в смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської області.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх вплив на методику розслідування» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); у 2017 році – докторську дисертацію за темою «Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 2007 року після закінчення Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ працювала слідчим слідчої частини СУ УМВС України в Закарпатській області. У цьому ж році вступила до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2010 по 2011 рік працювала на посаді старшого викладача, доцента  кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ; з 2011 року по теперішній час – доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Напрями наукових інтересів: загальна теорія криміналістичної методики; проблеми методико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері службової діяльності; проблеми, пов’язані з тактико-криміналістичним забезпеченням проведення окремих слідчих (розшукових) дій; питання щодо вдосконалення підготовки фахівців для слідчих підрозділів органів Національної поліції.

Опублікувала близько 100 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-NDTgUcAAAAJ

 1. ПчелінаО.В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія. Харків: Вид-во ТОВ «В справі», 2017. 524 с. (Рецензія: Шевчук В. М. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності. Вісник Національної академії правових наук України. Х.: Право, 2017. Вип. 2 (89). С. 211-213.)
 2. Пчеліна О. В. Методика розслідування фальшивомонетництва: конспект лекції. Х.: Ніканова, 2015. 40 с.
 3. Пчеліна О. В. Ситуаційна зумовленість розслідування окремих видів злочинів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. Вип. 2 (2). С. 349-358.
 4. Пчеліна О. В. Тактичні завдання розслідування злочинів і криміналістична методика. Криміналістичний вісник. 2012. № 2 (18). С. 48-53.
 5. Пчеліна О. В. Службова діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2013. Том 26 (65). № 1. С. 272-277.
 6. Пчеліна О. В. Хабарництво як корупційний прояв : деякі аспекти розслідування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 394-401.
 7. Пчеліна О. В. Взаємодія слідчого із спеціалістом під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. Спеціальний випуск № 1 «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні». С. 250-254.
 8. Пчеліна О. В. Криміналістична методика як Особлива частина криміналістики. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 74. С. 396-401.
 9. Пчеліна О. В. Комплексний характер методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Університетські наукові записки Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. Вип. 10. С. 133-140.
 10. Пчеліна О. В. Структура методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 10-2. Том 2. С. 122-126.
 11. Пчеліна О. В. Поняття злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 10-1. Том 2. С. 86-90.
 12. Пчеліна О. В. Проблеми адаптації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності до умов розслідування конкретного злочину вказаної категорії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 6-1. Том 4. С. 102-107.
 13. Пчеліна О. В. Криміналістична класифікація злочинів. Право і суспільство. 2014. № 6-1. Ч. 2. С. 304-309.
 14. Пчеліна О. В. Окремі аспекти використання спеціальних знань у галузі інформаційних і комп’ютерних технологій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Публічне право. 2014. № 4 (16). С. 131-139.
 15. Пчеліна О. В. Злочини у сфері службової діяльності: які вони? // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 379-382. URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/118.pdf (дата звернення: 31.01.2015).
 16. Пчеліна О. В. Корупційна спрямованість як ознака окремих злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 5. Том 3. С. 67-70.
 17. Пчеліна О. В. Використання спеціальних знань у галузі економіки під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 2(10). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14povssd.pdf (дата звернення: 16.01.2015).
 18. Пчеліна О. В. Принципи та завдання побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності // Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 214-217. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2014/59.pdf (дата звернення: 31.01.2015).
 19. Пчеліна О. В. Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності. Jurnalul juridic national : teorie şi practică. 2014. № 6 (10). С. 267-271.
 20. Пчелина О. В. Криминалистические признаки преступлений в сфере служебной деятельности. Legea şi Viaţa. 2014. № 11/3 (275). С. 87-91.
 21. Пчелина О. В. Особенности выявления преступлений в сфере служебной деятельности. Legea şi Viaţa. 2014. № 12/2 (276). С. 102-106.
 22. Пчелина О. В. Криминалистическая характеристика преступлений в системе криминалистических знаний. Legea şi Viaţa. 2015. № 1/2 (277). С. 106-111.
 23. Пчеліна О. В. Щодо поняття та сутності взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Jurnalul juridic national : teorie şi practică. 2015. № 1 (11). С. 161-166.
 24. Пчеліна О. В. Види та форми взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. The genesis of genius. 2015. № 5. Volume 2. С. 102-106.
 25. Пчеліна О. В. Тактичні особливості огляду документів при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. Право і суспільство. 2015. № 1. С. 248-255.
 26. Пчеліна О. В. Технологічні підходи до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО.2015. Вип. 30. Том 2. С. 150-154.
 27. Пчеліна О. В. Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3 (241). С. 167-171.
 28. Пчеліна О. В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання. Молодий Вчений. 2016. № 4 (31). С. 628-632.
 29. Пчеліна О. В. Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. 2016. № 2. С. 155-159.
 30. Пчеліна О. В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 176-182.
 31. Пчеліна О. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 1. С. 155-159.
 32. Пчеліна О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 290-294.
 33. Пчеліна О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 2 (89). С. 145-156.