Проблеми цивільного права та процесу
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна
(м. Харків, 28 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

Бандурка О. М. Олександр Анатолійович Пушкін – Цивіліст із великої літери

Борисова В. І. До проблем участі юридичної особи в цивільному обороті

Галянтич М. К. Проблеми існування житлового права в Україні

Гриняк А. Б. Особливості договірного регулювання професійних спортивних відносин

Жорнокуй Ю. М. Договори по реорганізації юридичної особи: проблемні питання

Завальна Ж. В. Вплив самопрезентації на динаміку приватних відносин

Заика Ю. А. Совершение действий в интересах другого лица без его поручения в системе гражданско-правовых обязательств

Кізлова О. С. Загальні положення про захист персональних даних у сучасному законодавстві

Коссак В. М. Правова природа збитків, завданих майновому комплексу підприємства

Коструба А. В. Кодекс України з процедур банкрутства: деякі питання правозастосування

Кохановська О. В. Правове регулювання відносини у сфері особистого життя фізичної особи: зарубіжний досвід

Кузнєцова Н. С. Цивілістична наука як підґрунтя для розвитку та вдосконалення цивільного законодавства України

Майданик Р. А. Модернізація володіння у праві України: базис і напрями

Петров Є. В. Виселення мешканців з іпотечного житла: особливості на території проведення операції Об’єднаних сил

Пленюк М. Д. Самочинне будівництво у практиці Європейського суду з прав людини та України: баланс інтересів і принцип пропорційності

Сліпченко С. О. Юридична природа згоди на посмертне донорство

Спасибо-Фатєєва І. В. Квазівласницькі права (господарського відання & оперативного управління) як прояви архетипу власності часів радянського права

Федорченко Н. В. Роль строків при виконанні договорів про надання послуг

Швець Д. В. Місце дисципліни «Право інтелектуальної власності» в системі професійної підготовки кадрів для Національної поліції України

Шишка Р. Б. Комерціалізація інтелектуальної власності: що і як?

Зеліско А. В. Правове регулювання відносин із кредитування небанківськими фінансовими установами: постановка проблеми

Кот О. О. До питання про захист немайнових прав

Красицька Л. В. Про право дитини знати своїх батьків

Синєгубов О. В. Стягнення пені та штрафу за порушення грошового зобов’язання: сучасні тенденції правозастосування

Старинський М. В. Нейтралізації норм права за допомогою договору

Харченко Г. Г. Речове право в Україні: пріоритетні напрями вдосконалення

Цюра В. В. Окремі аспекти визначення представництва за законом

Явор О. А. Характерні ознаки фактичного складу в сімейному праві

Кройтор В. А. Експертиза з питань права в цивільному судочинстві

Труба В. І. Презумпція спільної власності подружжя в теорії права та судовій практиці

Аврамова О. Є. Виселення з житла

Антонюк О. І. Судова юрисдикція земельних спорів із суб’єктами публічного права

Бортнік О. Г. Процесуальні угоди як елемент договірного способу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин

Гнатів О. М. Окремі аспекти застосування позовної давності у відносинах за участю органів державної влади

Діденко Л. В. Значення об’єктів цивільних процесуальних правовідносин та наукові дискусії відносно проблеми їх класифікації

Євко В. Ю. Щодо вікового критерію визнання фізичної особи недієздатною

Жорнокуй В. Г. Категорії «розумність» і «добросовісність» у контексті притягнення до відповідальності членів органів акціонерного товариства за його борги

Загородній С. А. Окремі питання визначення природи права на освіту

Зайцев О. Л. Реституція в державних закупівлях

Кириченко Т. С. До питання про незаконне вивезення дитини з країни, де вона постійно проживає

Коробцова Н. В. Згода на медичне втручання: проблемні питання

Кухарєв О. Є. Пробачення недостойного спадкоємця як вид заповідального розпорядження

Литвин С. Й. Проблеми правового регулювання відносин щодо комп’ютерних програм

Лукасевич-Крутник І. С. Правовий статус відправника за договором перевезення вантажу

Міловська Н. В. Застрахована особа як учасник договірних страхових правовідносин

Моргунов О. А. Українські спортивні організації ХІХ–ХХ століть

Мороз О. В. Проблемні аспекти предмета договору контрактації сільськогосподарської продукції

Печений О. П. Новели механізму відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця

Піхурець О. В. Окремі питання правового регулювання відносин, пов’язаних з технологіями «хмарних обчислень»

Пономаренко О. М. Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору

Рябченко Ю. Ю. Правосуб’єктність судового представника як адвоката у світлі сучасних нормативно-ціннісних орієнтирів: судова практика

Савченко А. С. «Фактичне об’єднання» в контексті самочинного будівницва

Савина И. В. Деликтная ответственность несовершеннолетних: право и судебная практика Республики Беларусь и Украины

Сапейко Л. В. Правові підстави розгляду цивільних справ у порядку спрощеного провадження

Селіванова І. А. Поняття малого підприємництва: історія розвитку та правові наслідки

Соловьёв А. Н. Ограничение права собственности как элемент содержания юридической обязанности собственника (некоторые аспекты проблемы)

Сядриста І. І. Особливості цивільно-правової відповідальності посадових осіб акціонерного товариства

Тіхонова М. А. Обсяг відповідальності спортсмена за використання допінгу

Чалий Ю. І. Розуміння цивільного права як справедливості

Шишка О. Р. Висновки Верховного Суду України як джерело цивільного права: деякі проблеми неспівпадіння з концептом ЦК України

Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)

Ясечко С. В. Правове регулювання «giveaway»

Єфремова І. О. Захист прав дитини – нагальна потреба сьогодення

Вакулович Е. В. Класифікація публічних договорів

Вербицька А. О. Правове регулювання авторських прав на твори архітектури: проблеми та шляхи їх вирішення

Іванова К. Ю. До питання про інститут примусового ліцензування в патентному праві

Калашник О. М. Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких учасниками судового процесу виступають шукачі притулку

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення права на правову допомогу

Кожевникова В. О. До питання обмежень у здійсненні права власності подружжя

Кочин В. В. Загальні положення Acquis ЄС щодо регулювання відносин у непідприємницьких товариствах та установах

Марков В. В., Глауз В. Є. Договір охорони фізичних осіб

Музика Т. О. Організаційне правовідношення як складова правовідносин за договором довічного утримання (догляду)

Попов В. А. Особливості правового регулювання перевезення небезпечних вантажів

Рубан О. О. Страховий захист як юридичний засіб відшкодування шкоди, завданої життю або здоров’ю при виконанні службових обов’язків

Сидоренко О. В. Математичні методи (вирази) у винаходах, пов’язаних з комп’ютерною програмою

Cідей О. В. Види особистих немайнових прав, пов’язаних із правом на здоров’я

Сіщук Л. В. Скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Скриннікова К. О. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг

Скрипник В. Л. Сутність результату роботи як об’єкта цивільних прав

Соболєв О. В. Демонстративне споживання (статусна покупка)

Степаненко Т. В. Щодо загальноєвропейської моделі представницьких позовів на захист колективних прав та інтересів споживачів

Тимошенко Д. В. Щодо причинно-наслідкового зв’язку між протиправною поведінкою особи й упущеною вигодою

Ходєєва Н. В. Проблемні питання збирання та зберігання інформації про стан здоров’я, її обробки і поширення роботодавцем

Хоменко М. М. Право на эффективное средство правовой защиты: подходы Европейского суда по правам человека

Шишка Н. В. Щодо питання моменту виникнення правоздатності в юридичних осіб

Авдеева Т. В. Абстрактный метод исчисления убытков

Замуравкина Р. М. Основания расторжения договора коммерческого найма (аренды) жилища по инициативе наймодателя

Павліченко І. М. Участь прокурора в захисті прав та інтересів дитини

Пугачова Н. Г. До питання про реалізацію права баби, діда на спілкування з дитиною в разі її всиновлення (на прикладі практики ЄСПЛ)

Сліпченко А. С. Мета цивільного обороту

Волкова І. М. Проблеми судового розгляду справ про встановлення фактів народження та смерті осіб на тимчасово окупованій території України

Єніна Л. В. Тварини як об’єкт шлюбного договору

Козирєва М. І. Право на участь у розподілі прибутку господарського товариства

Кохан С. В. Проблемні питання здійснення права на медичне втручання в контексті практики Європейського суду з прав людини

Кулаков В. В. Проблемні питання відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Маковецька В. В. Гарантування державою здійснення дитиною права на належне батьківське виховання

Петренко А. С. Предмет застави товарів в обороті або переробці

Попова С. О. Межі здійснення особистих немайнових прав юридичних осіб: зловживання правом на недоторканність ділової репутації юридичної особи

Сібільова О. В. Договори у сфері надання інформаційних послуг у системі цивільно-правових договорів

Філонова Ю. М. Виключення майна з-під арешту як спосіб захисту речових прав на чуже майно в Україні

Чумак Р. В. Проблеми виплати гонорару адвокату в разі виграшу справи (так званого гонорару успіху)

Пилипенко Ю. О. Проблеми всиновлення особами, які не перебувають у шлюбі між собою

Браун А. А. Проблеми правового регулювання при здійсненні торгівлі за участю інтернет-магазину

Малько О. В. Реформа захисту авторських прав на цифровому ринку в Європейському союзі

Торяник Д. О. До питання врегулювання аліментних зобов’язань щодо утримання батьками своїх дітей