Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук у Харківському національному університеті внутрішніх справ здійснюється в:

 • ад’юнктурі – система організаційно-освітньо-наукового забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти/наукових установах на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою оволодіння ними освітньо-науковою програмою;
 • аспірантурі – система організаційно-освітньо-наукового забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у закладі вищої освіти/науковій установі з метою оволодіння ними освітньо-науковою програмою;
 • докторантурі – система організаційно-наукового забезпечення підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук з метою завершення докторських дисертацій.

 

Строки навчання

Нормативний строк підготовки здобувачів в:

 • ад’юнктурі (аспірантурі) – 4 роки (незалежно від форми здобуття освіти);
 • докторантурі – 2 роки.

 

Форми навчання та джерела фінансування

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в ад’юнктурі за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету (державне замовлення);
 • в аспірантурі за денною або заочною формою навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі за денною формою навчання:

 • за рахунок коштів державного бюджету (державне замовлення);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора наук).

 Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

АСПІРАНТУРА

Спеціальність

Вартість грн. за рік

денна форма навчання

заочна форма навчання

081 «Право»

053 «Психологія»

011 « Освітні, педагогічні науки »

 

28800

 

25300

ДОКТОРАНТУРА

Спеціальність

Вартість грн. за рік

денна форма навчання

заочна форма навчання

081 «Право»

053 «Психологія»

011 « Освітні, педагогічні науки »

 

29000

 

Галузі знань та спеціальності

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів ступеня доктора наук здійснюється у:

 • галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»;
 • галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»;
 • галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Порядок прийому заяв і документів, строки їх розгляду та зарахування на навчання до докторантури у 2024 році

1.1. Вступ на навчання до докторантури за рахунок видатків державного бюджету здійснюється за направленням органів Національної поліції.

Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції та виявили бажання навчатися в докторантурі Університету, подають рапорт до органу Національної поліції за місцем проходження служби, де готується навчальна справа, яка надсилається до приймальної комісії Університету у порядку та відповідно до вимог встановлених МВС.

1.2. Для формування навчальної справи органом Національної поліції кандидати на вступ до докторантури подають документи згідно з переліком:

1) рапорт із зазначенням форми навчання, спеціальності, спеціалізації та профільної кафедри за напрямом наукової спеціалізації;

2) автобіографія, написана власноруч;

3) анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;

4) висновок про направлення на навчання;

5) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

6) засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;

7) засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (якщо громадянин України здобув науковий ступінь в іноземному закладі вищої освіти, додатково подається копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь);

8) засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

9) розгорнутий план дисертаційного дослідження та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту;

10) перелік та копії опублікованих наукових праць за темою дослідження;

11) копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

12) копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП / ІПН);

13) згода на обробку персональних даних;

14) шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);

15) довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

Кандидати на навчання, які вступають до Університету на денну форму до докторантури, проходять в установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними (військово-лікарськими) комісіями МВС, результати якого долучаються до навчальної справи.

1.3. Вступник до докторантури за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб з метою розгляду профільною кафедрою Університету розгорнутої пропозиції, в якій має міститися план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, копій наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді), подає на ім’я ректора заяву.

Кількість наукових публікацій має становити не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН України, що відповідають вимогам, встановленим МОН України, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень.

1.4. Упродовж місяця з дня надходження документів, визначених п. 1.2. або 1.3., профільна кафедра:

на засіданні заслуховує наукову доповідь вступника, визначає можливість його зарахування до докторантури;

пропонує особу, яка відповідно до рівня наукової кваліфікації може бути науковим консультантом з числа науково-педагогічних або наукових працівників, які мають трудові відносини з Університетом, науковий ступінь доктора наук та необхідну наукову кваліфікацію;

подає витяг з протоколу засідання кафедри, який містить висновок щодо можливості вступу до докторантури, на розгляд Вченої ради Університету.

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини від кількості науково-педагогічних працівників, присутніх на засіданні.

1.5. Строк прийому заяв і документів:

з 01.01.2024 до 28.06.2024;

з 02.09.2024 до 29.11.2024.

Приймальна комісія працює за таким графіком:

понеділок – п’ятниця – з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;

субота, неділя – вихідні.

1.6. Вчена рада Університету на черговому засіданні розглядає висновки кафедри щодо поданих вступником документів (згідно з п. 1.2. або 1.3.), за результатами чого приймає рішення про надання рекомендації щодо його зарахування до докторантури, закріплює тему дисертаційного дослідження та призначає наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету.

1.7. Після отримання позитивної рекомендації від Вченої ради Університету вступники подають до відділу організації освітньо-наукової підготовки такі документи:

1) витяг з протоколу рішення Вченої ради Університету про рекомендацію для зарахування до докторантури, затвердження теми та призначення наукового консультанта;

2) особовий листок з обліку кадрів (для працевлаштованих осіб – засвідчений підписом працівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи);

3) три кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

4) згоду на збір та обробку персональних даних;

5) засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;

6) засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (якщо громадянин України здобув науковий ступінь в іноземному закладі вищої освіти, додатково подається копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь);

7) засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

8) розгорнутий план дисертаційного дослідження та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту;

9) перелік та копії опублікованих наукових праць за темою дослідження;

10) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

11) копію картки фізичної особи – платника податків;

12) копію військово-облікового документа;

13) картонну папку на зав’язках.

Для вступників за державним замовленням до відділу організації освітньо-наукової підготовки передається навчальна справа з переліком документів відповідно до п. 1.2. та витяг з протоколу рішення Вченої ради Університету про рекомендацію для зарахування до докторантури.

1.8. Рішення Вченої ради Університету про зарахування до докторантури затверджується наказом ректора Університету.

1.9. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту (науковий ступінь) чи інших недостовірних даних є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Порядок прийому заяв і документів, строки їх розгляду та зарахування на навчання до аспірантури у 2024 році

 1. Вступ на навчання до ад’юнктури здійснюється за направленням органів Національної поліції. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції та виявили бажання навчатися в ад’юнктурі Університету, подають рапорт до органу Національної поліції за місцем проходження служби, де готується навчальна справа, яка надсилається до приймальної комісії Університету у порядку та відповідно до вимог встановлених МВС.
 2. Для формування навчальної справи органом Національної поліції кандидати на вступ до ад’юнктури подають документи згідно з переліком:
 3. рапорт із зазначенням форми навчання, спеціальності, спеціалізації та профільної кафедри за напрямом наукової спеціалізації;
 4. автобіографія, написана власноруч;
 5. анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;
 6. висновок про направлення на навчання;
 7. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 8. копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом спеціаліста або магістра) та копія додатку до нього;
 9. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 10. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП / ІПН);
 11. згода на обробку персональних даних;
 12. шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);
 13. довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).
 1. Кандидати на навчання, які вступають до Університету на денну форму до ад’юнктури, проходять в установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними (військово-лікарськими) комісіями МВС, результати якого долучаються до навчальної справи.
 2. Кандидати на вступ до аспірантури подають до приймальної комісії Університету:
 3. заяву із зазначенням форми навчання, спеціальності;
 4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом спеціаліста або магістра) та додаток до нього;
 5. оригінал екзаменаційного листка, який підтверджує складення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) у 2023 або 2024 році;
 6. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 7. копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП / ІПН);
 8. копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);
 9. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 10. список опублікованих наукових праць (за наявності);
 11. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює (за наявності);
 12. згоду на обробку персональних даних;
 13. картонну папку на зав’язках.

Під час подання заяви в письмовій формі вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; документ державного зразка (оригінал) про освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за державним замовленням, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб є успішне скаладання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Етапи вступної кампанії до ад’юнктури та аспірантури

Денна, заочна форма навчання

Прийом особових (навчальних) справ

до 22 серпня 2024 року

Реєстрація

23 серпня 2024 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних випробувань

24 – 26 серпня 2024 року

Рекомендація для зарахування

не пізніше

10.00 год. 00 хв.

27 серпня 2024 року

Строк виконання вступниками вимог до зарахування

до 18 год. 00 хв.

27 серпня 2024 року

Терміни зарахування

не пізніше

28 серпня 2024 року

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

тел.: (057) 739-81-92; (057) 739-81-83; (057) 739-83-59; (066) 774-47-67;

м. Вінниця, вул. Сонячна 3-А, тел.: (057) 341-61-55; (050) 303-08-67

Реєстрація для проходження Єдиного вступного іспиту до аспірантури у 2024 році

Реєстрація для проходження Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу в аспірантуру триватиме з 07 до 29 травня 2024 року та з 17 по 21 червня (для участі у додатковій сесії).

Абітурієнти мають можливість зареєструватися для складання ЄВІ та отримати екзаменаційний лист особисто в приймальній комісії ХНУВС або дистанційно.

Під час дистанційної реєстрації вступник обов’язково зазначає інформацію щодо проходження ЄВІ (назва населеного пункту, у якому вступник бажає пройти випробування, назва іноземної мови, завдання з якої має містити ЄВІ, контактний номер телефону, інформація про необхідність створення особливих умов (за потреби)).

УВАГА! Для дистанційної реєстрації необхідно на електронну адресу [email protected]  надіслати скановані копії Ваших документів:

 1. Документ, що посвідчує особу (паспорт);
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. Документ, про здобутий ступінь вищої освіти (диплом спеціаліста або магістра);
 4. Фотокартку для документів (електронний варіант);
 5. Скановану заяву-анкету (посилання на заяву-анкету).

Після завершення Вашої реєстрації Екзаменаційний листок для складання ЄВІ буде надіслано за зазначеною Вами адресою протягом 3-х робочих днів.

Особисто зареєструватися для складання ЄВІ та отримати екзаменаційний листок можливо в Приймальній комісії ХНУВС у м. Харків.

УВАГА! Для особистої реєстрації необхідно мати копії Ваших документів:

 1. Документ, що посвідчує особу (паспорт);
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. Документ, про здобутий ступінь вищої освіти (диплом магістра або спеціаліста);
 4. Фотокартку для документів 3х4;
 5. Картонна папка на зав’язках;
 6. Заповнити заяву-анкету (під час реєстрації).

За додатковою інформацією щодо проходження процедури реєстрації на ЄВІ звертайтесь до представників приймальної комісії за тел.:

(050)626-50-13, (066)774-47-67.

 


Зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1. Зразок заяви на вступ до аспірантури

2. Особовий листок

3. Додаток 1 Перелiк спецiальностей

4. Згода на обробку персональних даних


Зразки документів, необхідних для вступу до докторантури:

1. Зразок заяви на вступ до докторантури

2. Особовий листок по обліку кадрів - докторантура

3. Згода на обробку персональних даних