Начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
 майор поліції Сімонович Давид Володимирович

Найважливішою складовою кожного закладу вищої освіти є його науково-педагогічний потенціал. У Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі - ХНУВС) створений відділ організації освітньо-наукової підготовки, який здійснює контроль та організацію навчання науково-педагогічних кадрів.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, «Про мови», «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України» наказами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами та дорученнями ректора ХНУВС, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, а також іншими нормативно-правовими актами.

У ХНУВС здійснюється підготовка докторів наук з наступних спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право, муніципальне право, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі (аспірантурі) зі спеціальностей: 081 Право, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки та спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; трудове право, право соціального забезпечення; адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; міжнародне право; теорія і методика професійної освіти; загальна психологія, історія психології; юридична психологія.

Корпус науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які працюють у штаті ХНУВС, відповідає вимогам до закладу вищої освіти ІV-го рівня акредитації з національним статусом та забезпечує зростання кількості успішно захищених дисертацій. До наукового керівництва залучаються провідні науковці ХНУВС та інших вищих навчальних закладів й наукових установ України.

Підготовка науково-педагогічних кадрів у ХНУВС здійснюється:

- в ад’юнктурі за державним замовленням (денна форма навчання) – за рахунок коштів державного бюджету;

- в аспірантурі за кошти юридичних та фізичних осіб (денна або заочна форма навчання)  – за умови укладення угод про підготовку.

Підготовка фахівців для іноземних держав здійснюється на платній основі, якщо інше не передбачено угодою.

Наступною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в ХНУВС є прикріплення здобувачами осіб науково-педагогічного (викладацького) складу за основним місцем роботи з метою виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки безпосередньо підпорядкований першому проректору університету.

Працівники відділу організації освітньо-наукової підготовки:

Начальник - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції Сімонович Давид Володимирович;

Провідний фахівець – Бут Євгеній Іванович;

Провідний фахівець – Кобченко Анна Сергіївна;

Фахівець – лейтенант поліції Кандалінцев Сергій Андрійович;

Фахівець – Коновалова Ріта Яківна.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
тел.: (057) 739-81-92; (057) 739-81-83; (057) 739-83-59; (063) 388-11-01

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-науковою програмою 081 Право на 2021-2022 навчальний рік

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки на 2021-2022 навчальний рік

Перелік вибіркових компонент за освітньо-науковою програмою 053 Психологія (Юридична психологія) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2021/2022 навчальний рік

Індивідуальний план навчально-наукової роботи ад'юнкта аспіранта

Журнал обліку педагогічної практики ад'юнкта (аспіранта)

Загальні положення проходження педагогічної практики у IV-V семестрі за освітньо-науковими програмами 011 Освітні, педагогічні науки та 081 Право

Загальні положення проходження асистентської педагогічної практики у V-VI семестрі - спеціальність 053 Психологія, для аспірантів 2020 року зарахування

Загальні положення проходження педагогічної практики у VІ семестрі за освітньо-науковими програмами 011 Освітні, педагогічні науки та 081 Право