Авіація, промисловість, суспільство
Збірник тез доповідей учасників матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю КЛК ХНУВС. Частина 2
(м. Кременчук, 14 травня 2020 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

Розділ 13 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

Авраменко О. І., Беззуб А. В. Проблема обліку валютних різниць

Байда Н. С. Сравнительная характеристика методов учета затрат «стандарт-костинг» и «директ-костинг»

Бачуріна І. В. Обґрунтування доцільності впровадження норм МСФЗ в обліково-аналітичну діяльність підприємств України

Бaчурінa І. В. Проблеми впровaдження МСФЗ в держaвному секторі

Беднарчук В. В., Млінцова А. О. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні

Беззуб А. В. Інтернет-торгівля: бухгалтерський облік і оподаткування

Бекиш А. О. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности в Республике Беларусь

Бенчак В. І. Сучасні проблеми обліку нематеріальних активів

Білецька Н. В., Мізрах О. І. Основи фінансового контролю та аналізу коштів загального і спеціального фондів бюджетних установ

Білан О. А. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток громади

Блищик К. В. Кредитование агропромышленного комплекса ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

Блищик В. В. Современное состояние активов банков Республики Беларусь

Болобошкова И. Э. Вопросы влияния дебиторской и кредиторской задолженности на коэффициент обеспеченности обязательств активами

Бондарець О. М. Переваги застосування рро платниками єдиного податку

Боричевская Я. А. Государственная поддержка жилищного строительства в Республике Беларусь

Бохон И. И. Запасы: сущность, состав в Республике Беларусь, Российской Федерации и МСФО

Брежнєва-Єрмоленко О. В., Бігун І. О. Бюджетне фінансування соціального захисту як інструмент реалізації соціальної функції держави

Бурак В. Д. Перспективность развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь

Васюрина В. О. Організація управління дебіторською заборгованістю мікропідприємства

Вінницька О. А., Бровко Н. В. Вплив децентралізації на фінансове забезпечення територіальних громад

Вовк В. В., Корпан А. В. Напрямки реформування фіскальної політики в Україні. Зарубіжний досвід країн ЄС

Водолазська Н. В. Податкові канікули як інструмент послаблення податкового тиску під час карантину

Войтещик Е. А. Динамика средней заработной платы в Республике Беларусь

Волот О. І., Петрик О. М. Основні об’єкти організації бухгалтерського обліку

Волошина В. В. Вимоги до аудитора в умовах проведення аудиту нефінансової звітності

Гинетова В. И. Влияние информационных технологий на развитие аудиторской деятельности

Гончаревич А. А., Масловская Т. Г. Качество проверки аудита в Республике Беларусь

Гончаренко А. С. Економічний зміст поняття «капітал підприємства»

Грищишин О. П., Татарин Н. Б. Особливості процесу організації обліку товарів на підприємствах України

Гурская Н. В. Проблема отражения данных о фонде заработной платы в формах статистической отчётности

Кириченко А. Д., Нішта І. І. Аудит фінансової звітності підприємств в умовах пандемії

Ковхута Е. С., Корнейчик Д. В. Динамика валютного курса белорусского рубля

Корнієнко М. О., Мучичко К. Ю. Державне регулювання фінансового ринку в Україні

Кравцова А. А. Проблемы правового регулирования внутреннего аудиту в Республике Беларусь

Krivonosova E. E. Audit quality in the Republic of Belarus

Куделко Д. А. Процесс проведения инвентаризации в Республике Беларусь: сущность и недостатки

Куриль Е. П. Внутренний контроль организации: сущность, цель, функции

Лемеш В. Н. Требования при заключении договоров на обязательный аудит отчетности в Республике Беларусь

Ліщенко В. А. Завдання та цілі грошово-кредитного регулювання на економічне зростання

Лобан А. И. Вопросы разработки системы показателей, характеризующих налоговую нагрузку субъекта хозяйствования

Павлоцкая Я. Э., Мозолевская Т. Н. Современные тенденции в аудиторской деятельности

Панченко-Дреймане А. К. Переваги та недоліки подання звітності в електронній формі

Петренко Н. В. Деловое администрирование: сущность, роль, принципы и функции

Петренко Н. В. Значение и роль главного бухгалтера в процессе управления организацией

Петровская В. В. Применение метода исследования операций (принятия решений) в АХД

Приходько К. А. Сравнение критериев признания активов в качестве основных средств по международным стандартам финансовой отчетности и в Республике Беларусь

Пушкар О. І., Цибульська В. В. Грошово-кредитної політики

Роговенко В. О. Місце компанії METLIFE на ринку страхових послуг України

Ромашко О. М. Концептуальні основи формування грошово-кредитної політики

Сабліна Н. В. Моделювання бізнес-процесів управління оборотним капіталом підприємства

Самоварнова С. В. Особливості формування облікової політики бюджетними установами

Самоварнова С. В. Проблеми оплати праці державних службовців в Україні

Самущик Д. С. Эффективное управление запасами

Себестянович І. С. Фінансові ризики в діяльності підприємств

Сергеенко В. А. История становления и значение аудиторской палаты в Республике Беларусь на современном этапе развития

Сиретник-Царій В. В., Хісматуліна В. Ф., Дацюк Д. В. Теоретичні аспекти та методичні основи обліку і аудиту фінансового стану підприємства

Сова К. В., Авраменко О. І. Впровадження актуарного обліку в Україні

Сова К. В. Амортизація основних засобів під час ремонтів та поліпшень

Соловей Н. Р. Совершенствование учета финансовых результатов от текущей деятельности

Солодкая О. О. Классификация моделей в методологии финансового моделирования

Сыцевич А. Г. Особенности классификации запасов в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан и МСФО (IAS) 2 «запасы»

Тарасюк А. В. Современные подходы к определению ликвидационной стоимости: понятие и способы расчёта

Тиханова В. Н. Развитие управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности

Федорук В. В. Инвентаризация как метод контроля кассовых операций

Ферулёва В. Д. Документооборот и его рациональная организация

Ферулёва В. Д. Профессиональное суждение бухгалтера: сущность, роль, значение и принципы

Финова В. В. Мероприятия по регулированию дебиторской задолженности РУП «БЕЛПОЧТА» для совершенствования использования финансовых ресурсов

Хомич А. А. Креативный бухгалтерский учет

Чембрович В. А. Аудит: сущность, роль и особенности в различных странах

Чембрович В. А. Нормирование труда: сущность, роль и методы

Черненко К. В. Організація обліку грошових коштів за умов застосування бухгалтерських продуктів

Чилеко О. В. К вопросу о демпинге аудитоских услуг в Республике Беларусь

Чорна Л. О., Дембовський А. О., Приленська О. І. Теоретичні аспекти та методичні основи обліку і аудиту доходів та витрат підприємства

Шиманчук А. Д. Финансирование физической культуры и спорта в Республике Беларусь

Shkornik Y. A., Klentak C. A. Management audit: theoretical aspects and development trends

Татарин Н. Б., Юрчик Ю. І. Особливості сучасного стану депозитного ринку України

Юрчик М. М. Способы оценки производственных запасов в Республике Беларусь и зарубежной практике

Юрчик М. М. Сравнительная характеристика составления и представления отчетности по МСФО в различных странах

Яковец А. Ю. Внешний и внутренний аудит в Республике Беларусь: содержание и сравнение

Яковец А. Ю. Профессионального суждения бухгалтера и аудитора: сходства и различия

Янкович В. Д. Экологический учёт

Розділ 14 МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ТА ЛОГІСТИКА

Aлєкcєєнкo A. C. Логістична спрямованість управління на транспорті

Барвінок М. В. Аналіз інформаційних систем бронювання транспортних послуг

Басанець І. В., Гриценко Л. Л. Ліквідність та платоспроможність підприємств в умовах кризових явищ

Безуглая В. А., Костюкевич Е. А. Продвижение образовательных услуг с помощью инструментов DIGITAL-маркетинга

Беспрозванных О. А., Перерва П. Г. Исследования источников финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий

Білик К. В. Моделі економічних систем

Бойківська Г. М., Пеля Р. І. Система управління персоналом підприємства

Бондаренко Л. Ф. Проблемні аспекти обліку транспортно-заготівельних витрат

Бондаренко А. О. Інноваційна активність підприємств: стан та проблеми розвитку

Боричевская Я. А. Платёжная система Республики Беларусь: состояние и перспективы развития

Боцман Д. Г. Проблемні аспекти контролю за формуванням собівартості готової продукції

Братковська Х. Р., Татарин Н. Б. Оптимізація процесу управління державним боргом в Україні

Возна Л. С. Просторово-часові детермінанти рис світової транспортної системи

Войтещик Е. А. Международная миграция

Волченко А. С., Матросова В. А. Аналитическое исследование возможностей и перспектив развития туризма впечатлений в Харьковской области

Галкина М. Н. Сущность, роль и классификация инновационных кластеров

Гаманович В. Р. Особенности распределения расходной части бюджета Республики Беларусь

Геліч Н. В. Розвитком органічного виробництва в Україні

Гомулко Н. В., Кудлай К. Д. Розвиток комунального кредиту в контексті зарубіжного досвіду

Гордієнко В. В. Економічна сутність управління запасами

Гридина А. В., Глизнуца М. Ю., Перерва П. Г. Роль туризма в формировании ввп и обеспечении занятости населения

Гриценко Л. Л., Тверезовська О. І. Світовий досвід впровадження державно-приватного партнерства з метою реформування та розвитку інфраструктури

Гулак Д. В. Проблеми та недоліки у використанні сучасного електромобіля: екологічні та економічні аспекти

Демчина Х. В. Удосконалення фінансового обілку витрат на підприємстві

Дончак Л. Г. Розробка заходів посилення інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємств

Дружиніна В. В., Луценко Г. П. Демографічні метаморфози України: проблеми і наслідки

Дяченко А. Р. Сучасні концепції управління людським капіталом

Жігілій А. В. Логістика як універсальна наука

Завербний А. С. Проблеми формування стратегічного планування в енергетичному секторі економіки України за умов євроінтеграції

Zavydivska O. The coaching-approach in teaching the staff of a modern organization

Зима Ю. О. Онтологічні аспекти розвитку аутсорсингу

Зось-Кіор М. В. Корпоративний тайм-менеджмент: питання оцінки персоналу

Ігнатова О. А. Соціальна відповідальність та дотримання інтересів головних стейкхолдерів компанією «НОВА ПОШТА»

Касперчик А. В. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь

Кишкович Е. Д., Кисилица М. Н. Развитие цифровой экономики в Республике Беларусь

Климчук О. А., Шпак Я. О. Развитие грузовых перевозок автомобильным транспортом в Республике Беларусь

Кобєлєва Т. О. Комплаєнс-безпека – вимога часу

Ковшова І. О., Мріх О. А. Методи оцінки ефективності маркетингових стратегій стимулювання збуту продукції підприємств

Комарницька Д. В. Логістика в системі управління виробничими процесами

Кохно С. А. Экономический механизм управления грузовыми авиаперевозками в Республике Беларусь

Кравцова А. А. Концентрированность отраслей экономики Республики Беларусь и оценка поступления инвестиций

Кравченко Н. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємницького сектору економіки України

Курчак Х. М. Логістичне управління підприєством та логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки

Лебединська К. В. Організаційний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Литовченко О. Ю. Підходи до формування фінансової стратегії авіабудівних підприємств на основі аналізу мікро- та макросередовища

Лук’янець А. І. Зелений маркетинг як інструмент покращення іміджу підприємства

Мартусенко І. В., Шкварук Д. Г. Реалізація стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств

Мироненко А. В. Імперативи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Мисик В. М. Подієвий туризм як складовий елемент івент-менеджменту

Норцов О. В. Договір як основа виникнення зобов’язальних правовідносин у сфері туризму

Носач І. В., Лєбєдєва Д. О. Аспекти сучасних економічних процесів в Україні

Олійник Л. Л. Статистичний аналіз послуг у сфері зв'язку та телекомунікації

Павліщева Ю. І. Значення впровадження інноваційних технологій в авіаційну галузь для розвитку економіки

Петченко М. В., Данилейко Г. М. Блокчейн в економічній безпеці банківського сектору

Перерва П. Г., Кобелева Т. О. Исследование антимонопольного комплаенса

Приходько Е. Г., Перерва П. Г. Использование маркетинга впечатлений в туризме

Пушкар О. І., Цибульська В. В. Проблеми та розвиток сучасного маркетингу в Україні

П’ятибрат В. В. Управління складською логістикою

Рамазанов В. А. Економічна модель ліквідного ринку природного газу

Романуша Ю. В. Визначення класифікаційних ознак методів державного регулювання сфери вищої освіти

Русова Д. Р. Впровадження інноваційних технологій як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

Рухля О. С., Загорянська О. Л. Особливості оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств

Савченко К. О. Вплив логістики на розвиток промислових підприємств в Україні

Свистунова К. Р., Кармінська-Бєлоброва М. В., Ілляшенко С. М. Формування методологічних засад туристичного бізнесу в Україні

Скрабут А. М. Залучення позик з єдиного казначейського рахунку на покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду України

Smilkova D., Boykov V. The role of communications in improving the effevtiveness of business processes in management

Сочивкина Я. В. HR бренд как способ управления человеческими ресурсами

Тарасюк А. В. Иностранные инвестиции в экономике Республики Беларусь

Тертишний Н. Ю. Аналіз кореляційних змін демографічних чинників та рівня безробіття з рівнем заробітної плати в Україні

Теслюк Ю. В. Теоретико-методологічні аспекти реалізації інноваційного розвитку національної економіки

Тітов Д. В. Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад

Третяк Я. П. Проблемы и пути развития экспорта в Республике Беларусь

Tulai O., Siwiec A., Dubrovina N. Implementation of the strategical management for the healthcare institutions

Уйманова А. Д. Використання аутсорсингу в управлінні підприємством

Харченко Н. В. Принципи логістичного управління процесами підприємства

Харченко М. В. Місце транспортно-логістичної інфраструктури в соціально-економічній системі України

Хоменко Л. М. Прогнозування та плануванні діяльності туристичних фірм

Цабенко Н. М. Аналіз сучасного логістичного менеджменту

Цибаненко А. Оподаткуванння малого бізнесу

Цибульська В. В. Вплив впровадження інноваційних технологій на екологічно-економічний розвиток транспортної галузі

Цимбалістова О. А. Краудсорсинг як інструмент забезпечення логістичної підтримки інноваційної діяльності авіакомпанії

Чергинець Я. М. Удосконалення механізму транспортної логістики

Чернышова Д. В., Проскурня Е. М., Перерва П. Г. Личностные факторы повышения эффективности международного туристического

Черніхова О. С. Проблема застосування логістики рециклінгу в Україні

Чіков І. А. Аналіз діяльності підприємства на стадіях його життєвого циклу

Шмагельська М. О. Вплив геопросторових особливостей на розвиток економічних процесів в Україні

Шурупова А. К. Впровадження інформаційних технологій в закупівельній діяльності підприємства

Якушев О. В. Управління взаємодією органів державної влади, закладів вищої освіти та підприємств сфери послуг як інструмент регіонального розвитку

Якушева О. В. Напрями фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в умовах всесвітньої пандемії