Завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор підполковник поліції
Мельник Костянтин Юрійович

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Господарське право», «Екологічне право», «Доктрини права соціального забезпечення: історія та сучасність», «Доктрини трудового права: історія та сучасність», «Напрями розвитку права соціального забезпечення», «Напрями розвитку трудового права». Колективом кафедри впроваджено нові навчально-методичні комплекси вказаних навчальних дисциплін, розроблено мультимедійне супроводження лекційних занять, підготовлено та розміщено на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ дистанційні курси. У ході проведення лекційних, семінарських та практичних занять науково-педагогічним складом кафедри використовуються інноваційні методи навчання.

 Кафедрою підготовлено більше двадцяти підручників, навчальних посібників та монографій, зокрема: підручники: «Трудове право України» (2014 р.), «Хозяйственное (предпринимательское) право Украины» (2007 р.), навчальні посібники: «Екологічне право України. Загальна частина» (2010 р.), «Екологічне право України. Особлива частина» (2014 р.), «Господарське право України» (2013 р.), «Трудовое право Украины в схемах» (2004 р.), монографії: «Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими» (2017 р.), «Проблеми теорії та практики юридичної відповідальності у трудовому праві України» (2016 р.), «Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору» (2016 р.), «Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів» (2009 р.).

 Кафедра об’єднує у своєму складі три наукові спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Наукові дослідження колективу кафедри спрямовані на вирішення як загальнотеоретичних проблем трудового, екологічного, земельного, аграрного, господарського, господарсько-процесуального права та права соціального забезпечення, так і проблем правового регулювання відносин у сфері проходження служби в Національній поліції України та соціального захисту поліцейських.

 Сьогодні на кафедрі сформована наукова школа з проблем трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Її засновник – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Костянтин Юрійович Мельник. В рамках цієї наукової школи вже захищено докторську і десять кандидатських дисертацій та йде робота з написання ще однієї докторської та п’яти кандидатських дисертацій. Представники наукової школи системно відстоюють наукову позицію про широку сферу дії трудового права, про трудоправову природу відносин з проходження державної служби та служби у правоохоронних органах, про доцільність існування спеціального пенсійного забезпечення правоохоронців. У розвиток цієї позиції проводяться наукові дослідження.

 Представники кафедри беруть участь у правотворчій роботі та експертизі проектів нормативно-правових актів. Так, Костянтин Юрійович Мельник був членом робочих груп із розроблення проектів законів України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» та «Про органи внутрішніх справ», а також із внесення змін та доповнень до Закону України «Про міліцію». Колектив кафедри готував пропозиції та рекомендації з удосконалення ряду проектів Трудового кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про державну службу», а також пропозиції та зауваження до проектів Моделі підготовки кадрів для Національної поліції України та Положення про вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку та професійне навчання кадрів для МВС та Національної поліції України та ін.

 Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь у роботі науково-практичних конференцій різного рівня. За час існування кафедри її представники виступили з доповідями на більш ніж 100 науково-практичних конференціях, серед яких міжнародні науково-практичні конференції: «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення» (Харків, 2009 р.), «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 2011 р.), «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми» (Харків, 2012 р.), «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (Київ, 2013 р.), «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (Дніпропетровськ, 2013 р.), «Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі» (Хмельницький, 2016 р.), «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє» (Одеса, 2017 р.).

Науково-педагогічний склад кафедри трудового та господарського права, 2019 р.

Колектив кафедри, 2019 р.

У 2011 р. кафедрою було започатковано проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій з трудового права та права соціального забезпечення. Станом на квітень 2019 р. проведено сім конференцій: «Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ» (25 листопада 2011 р.), «Трудове законодавство: шляхи реформування» (12 квітня 2013 р.), «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення» (28 листопада 2014 р.), «Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (27 листопада 2015 р.), «Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення» (28 жовтня 2016 р.), «Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (3 листопада 2017 р.), «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах» (16 листопада 2018 р.). У конференціях традиційно приймають участь фахівці з усіх регіонів України, зокрема з таких провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Львівський національний університет імені Івана Франка та ін.

Склад кафедриМельник Костянтин Юрійович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Подорожній Євген Юрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бригадир Іван Васильович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чорноус Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Клименко Анастасія Леонідівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Яценко Тамара Петрівна - старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDДегтярьова Вікторія Олександрівна – ст. лаборант кафедриКонтактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: (057) 73-98-138
Email:kaf_tryd@ukr.net