Завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент
Логвиненко Ігор Альбертович

Кафедру як структурний підрозділ Харківського інституту внутрішніх справ було утворено в червні 1994 року шляхом реорганізації кафедри державно-правових дисциплін, яка, в свою чергу, була створена у травні 1992 року. Начальником кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента Л. О. Зайцева.

У 2007 році у зв’язку з утворенням Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології зі складу кафедри виокремився новий підрозділ – кафедра теорії та історії права ННІПЕС ХНУВС, яку очолив Л. О. Зайцев Посаду начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС обійняв кандидат юридичних наук, доцент І. М. Погрібний.

У червні 2011 відбулося об’єднання кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС і кафедри конституційного та міжнародного права ХНУВС в одну – кафедру державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС, яку очолив доктор юридичних наук, доцент В. О. Серьогін. З липня 2013 року загальноуніверситетську кафедру теорії та історії держави і права було відновлено. Начальником кафедри став кандидат юридичних наук, доцент М. Ю. Бурдін. З проведенням поліцейської реформи в Україні, відбулася реорганізація самого навчального закладу. Кафедра стала структурним підрозділом факультету №1. У вересні 2016 р. М. Ю. Бурдіна призначено проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, завідувачем кафедри став І. А. Логвиненко.

На сьогодні кафедра теорії та історії держави і права є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих фахівців для Національної поліції України. Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання ряду фундаментальних юридичних дисциплін, необхідних для формування професійних базових знань майбутніх фахівців Національної поліції України, а саме: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права», «Юридична компаративістика, «Філософія права».

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, а також іншими спеціальностями у межах, визначених для фундаментальних юридичних наук.

На кафедрі працює науковий гурток з актуальних проблем теорії та історії держави і права. Науковий гурток має на меті формування у курсантів сучасного правового мислення, засвоєння стрижневих правових цінностей, вивчення класичних та сучасних загальнотеоретичних робіт. Курсанти мають поглибити своє розуміння зв’язку теорії та історії права з іншими юридичними науками, а також отримати навички публічних виступів, вміння правильно та змістовно формулювати власну думку, працювати з науковою літературою тощо. Учасники гуртка беруть активну участь як у міжнародних, так і всеукраїнських студентських наукових конференціях та конкурсах, що проводяться МОН України, МВС України, члени наукового гуртка кафедри неодноразово обіймали призові місця на різноманітних конкурсах. Науковий гурток з актуальних проблем теорії та історії держави і права має останні здобутки: І місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році, у номінації ««Теорія та історії держави і права; історії політичних і правових учень, філософії права» (науковий керівник - професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент Загуменна Юлія Олександрівна); ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  Міністерства освіти та науки України у 2021 році зі спеціальності «Теорія та історії держави і права; історії політичних і правових учень, філософії права» (науковий керівник - доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент Лазарєв Віктор Вікторович).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з органами Національної поліції України, закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими закладами вищої освіти України, організаціями та установами юридичного спрямування.

Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опануванні дисертацій тощо.

 

Склад кафедриЛогвиненко Ігор Альбертович – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бандурка Олександр Маркович – професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Невзоров Ігор Львович – професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Слинько Дмитро Вікторовичпрофесор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Загуменна Юлія Олександрівна – професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Лазарєв Віктор Вікторович – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Iванов Станіслав Юрійович  – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Юшкевич Олена Геннадіївна - доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент 
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDБезуса Юлія Олегівна – доцент кафедри теорії та історії держави та права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDДедурін Геннадій Геннадійович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDКоваленко Алеся Олександрівна –  викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDРудська Ганна Павлівна - старший лаборант кафедри

Контактна інформація:
Email:  kaf-tdp@univd.edu.ua
Адреса: Україна, індекс 61080 , м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27, корпус 3, каб. 300
Тел. (057)7398-128