Завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент
Логвиненко Ігор Альбертович

Кафедру як структурний підрозділ Харківського інституту внутрішніх справ було утворено в червні 1994 року шляхом реорганізації кафедри державно-правових дисциплін, яка, в свою чергу, була створена у травні 1992 року. Начальником кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента Л. О. Зайцева.

У 2007 році у зв’язку з утворенням Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології зі складу кафедри виокремився новий підрозділ – кафедра теорії та історії права ННІПЕС ХНУВС, яку очолив Л. О. Зайцев Посаду начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС обійняв кандидат юридичних наук, доцент І. М. Погрібний.

У червні 2011 відбулося об’єднання кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС і кафедри конституційного та міжнародного права ХНУВС в одну – кафедру державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС, яку очолив доктор юридичних наук, доцент В.О. Серьогін. З липня 2013 року загальноуніверситетську кафедру теорії та історії держави і права було відновлено. Начальником кафедри став кандидат юридичних наук, доцент М.Ю. Бурдін. З проведенням поліцейської реформи в Україні, відбулася реорганізація самого навчального закладу. Кафедра стала структурним підрозділом факультету №1. У вересні 2016 р. М.Ю. Бурдіна призначено проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, завідувачем кафедри став І. А. Логвиненко.

На сьогодні кафедра теорії та історії держави і права є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих фахівців для Національної поліції України. Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях освітнього процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання ряду фундаментальних юридичних дисциплін, необхідних для формування професійних базових знань майбутніх фахівців Національної поліції України, а саме: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права», «Юридична компаративістика, «Філософія права».

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, а також іншими спеціальностями у межах, визначених для фундаментальних юридичних наук.

Коло наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри складають такі питання, як: актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування; концептуалізація національної безпеки; роль Національної поліції у забезпеченні правоохоронної функції держави; тощо. Зазначені наукові напрями юридичних досліджень знайшли своє відображення у активному науковому пошуку працівників кафедри над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії права), доктора юридичних наук, участі у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових заходах. За останні два роки науково-педагогічним складом кафедри підготовлено та видано ряд наукових публікацій (у тому числі й у виданнях, віднесених до наукометричної бази Scopus та Web of Science), підручників, навчальних посібників, монографій, серед яких в т.ч.: «Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія-практикум» (2022), навчальний посібник «Курс лекцій з юридичної деонтології» (2022), монографія «Недоторканність житла як правовий інститут» (2022), підручник «Історія держави і права зарубіжних країн» (2021), «Історія держави і права України: хрестоматія- практикум» (2021), «Відомча нормотворчість в Україні: досвід комплексного аналізу» (2021).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з органами Національної поліції України, закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими закладами вищої освіти України, організаціями та установами юридичного спрямування. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опануванні дисертацій тощо.

На кафедрі працює науковий гурток з актуальних проблем теорії та історії держави і права. Науковий гурток має на меті формування у курсантів сучасного правового мислення, засвоєння стрижневих правових цінностей, вивчення класичних та сучасних загальнотеоретичних робіт. Курсанти поглиблюють свої розуміння зв’язку теорії та історії права з іншими юридичними науками, а також здобувають навички публічних виступів, вміння правильно та змістовно формулювати власну думку, працювати з науковою літературою тощо. У рамках роботи Наукового гуртока кафедри за 2022-2023 навчальний рік було проведено 12 планових засідань та 2 круглих столи. Заходи відбувалися у очній, дистанційній та змішаних формах. Курсантами-членами наукового гуртка, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, підготовлено та опубліковано понад 30 тез доповідей, зокрема і з питань забезпечення безпеки в умовах воєнного стану та відновлення і розвитку української держави в післявоєнний період.

У листопаді 2022 року члени наукового гуртка кафедри прийняли участь у конкурсі серед здобувачів вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ «Історія органів охорони правопорядку». Наукова робота курсантки групи 2 курсу 2 факультету А. Данильченко «Особливості боротьби з кіберзлочинністю в умовах воєнного стану: теоретико-правові засади» зайняла ІІІ місце. (Науковий керівник – професорка кафедри Ю.Загуменна).

На конкурс есе англійською мовою «Ukraine – Europe: the issue of cooperation in terms of martial law», який проходив у травні 2023 року до Дня Європи в Україні та організований відділом міжнародного співробітництва ХНУВС за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, підготовлено 3 роботи, 2 з яких відзначено дипломами 1 та 2 ступеню.

Працівниками кафедри систематично проводиться виховна (кураторська) робота з курсантами факультету №1, а також профорієнтаційна та правоосвітня робота з учнями загальноосвітніх шкіл, коледжів та інших закладів освіти України.

Контактна інформація:
Email:  [email protected]
Адреса: Україна, індекс 61080 , м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27, корпус 3, каб. 300
Тел. (057)7398-128

Склад кафедри

Логвиненко Ігор Альбертович - завідувач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Бандурка Олександр Маркович - професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Невзоров Ігор Львович - професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Слинько Дмитро Вікторович - професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Загуменна Юлія Олександрівна - професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID

Лазарєв Віктор Вікторович - доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Iванов Станіслав Юрійович - доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Юшкевич Олена Геннадіївна - доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Безуса Юлія Олегівна - доцент кафедри теорії та історії держави та права, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Рудська Ганна Павлівна - старший лаборант кафедри