Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Важливим напрямом наукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказів МВС України від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 11.06.2020 № 454 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020 – 2024 роки».

Науково-дослідну діяльність в ХНУВС здійснюють науковий, науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідних лабораторій, співробітники інших підрозділів університету, докторанти, ад’юнкти, слухачі магістратури, курсанти та студенти.

В університеті працюють 93 докторів наук та 370 кандидатів наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 24.11.2020 № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Харківський національний університет внутрішніх справ – єдиний поліцейський заклад вищої освіти, який визначено базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей на період 2020 – 2023 р.р. (на три роки) зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права».

В ХНУВС функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних досліджень:

1. Д 64.700.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

2. Д 64.700.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.

3. Д 64.700.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності:

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

4. Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності:

19.00.06 – юридична психологія (психологічні науки, юридичні науки).

5. СРД 64.700.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, які виконані за тематикою із обмеженим доступом.

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної роботи в університеті покладено на відділ організації наукової роботи.