Актуальні питання сучасної науки і праваЗбірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів(20 квітня 2018 р.)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

Секція 1. ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бойко В. А., Брик У. П. Дискримінаційні заходи царизму щодо української мови у ІІ пол. ХІХ ст.

Войтенко А. В. Юридична освіта в Польщі

Говор В. О., Лук’яшко С. В. «Великий згін 1678-1679 рр.» – спроба порятунку чи депортація?

Глухенька В. О. Правовий статус західноукраїнських земель та становище української меншини у складі Польщі в міжвоєнний період

Данілов І. Р. До питання про реформування нагородної системи національної поліції

Закоморний Я. О. Перемир’я під Замостям ? перша спроба правового врегулювання українсько-польських стосунків доби Хмельниччини

Козаченко О. В., Філончук Г. А. Українці Буковини у складі Румунії (історико-правовий аспект)

Кузіна І. В. Плани Директорії щодо розбудови української державності

Лисенко В. М. Кваліфікаційні вимоги до суддів в Україні та світі

Литвиненко К. В. Правова природа інституту юридичної відповідальності

Ложечник Д. С. Правова визначеність як елемент верховенства права

Мамедова Т. Г. Юридична освіта в Україні: проблеми та перспективи вирішення

Огієнко А. О. Правосуб’єктність як елемент правового статусу неповнолітніх

Сіліверст В. Ю. Державна влада: сутність, особливості та методи здійснення

Совало І. В. Функції прокуратури України в умовах реформування правоохоронної системи

Солоха А. С. Формування збройних сил Української держави гетьмана П. Скоропадського

Тимченко Д. В. Микола Міхновський – політичний діяч, юрист, організатор українського війська

Хацько В. С. Право на безоплатну правову допомогу

Цукан С. В. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини

Секція 2. СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Абрютін С. Р. Електронна петиція: правова характеристика

Проценко М. М. Територіальна громада як первинна основа системи місцевого самоврядування в Україні

Шерстюк Ю. М. Співвідношення системи місцевого самоврядування та інших утворень у публічній владі

Шимко І. А. Діяльність засобів масової інформації: конституційно-правове регулювання

Секція 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Борисенко О. Ю. Актуальні проблеми реновації житлового фонду України

Близнюк В. О. Цивільний процес в умовах євроінтеграції

Гордейчук В. В. Характеристика поняття однорідності товарів (послуг) щодо яких реєструється торговельна марка за законодавством України

Гулієв Е. А. огли ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні

Дружиніна А. В. Стягнення аліментів на дитину: сучасні реалії

Зимогляд Є. С. Передача безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність

Зінченко Т. О. Елементи електронного цивільного правосуддя в Україні

Ківа В. В. Договір про надання медичних послуг: від укладання до виконання

Ковальчук М. С. Спадкування земельних ділянок в Україні

Кононець В. С. Репродуктивні права фізичних осіб в Україні

Молибог М. А. Докази та доказування в цивільному процесі України та окремих держав Європи: порівняльно-правовий аналіз

Панаріна В. В. Неукладений та недійсний договір: питання співвідношення

Проценко М. М. Проблематика електронного договору в Україні

Тищенко Д. О. Діяльність приватних виконавців: зарубіжний досвід

Цибулько В. А. Щодо питання про адаптацію законодавства України у сфері захисту прав споживачів до законодавства Європейського Союзу

Секція 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ, ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Абдульянов О. Ю. Сучасні аспекти припинення діяльності юридичних осіб зі збереженням правонаступництва

Байстрюченко А. В. Деякі аспекти врегулювання спорів за участю судді в господарському процесі

Болотна А. С. Актуальні питання механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання

Ємельяненко А. О. Основи захисту інформації в мережі Інтернет

Жировий С. О. Деякі проблеми реалізації доказів у адміністративному процесі

Носік С. О. Деякі питання правового регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

Романенко М. М. Місце права господарського відання в системі речових прав

Середа Д. В. Щодо реформування системи господарських судів у контексті судової реформи в Україні

Хурсенко О. В. Деякі особливості діяльності господарських товариств

Секція 5. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Волошин В. В. Склад земель водного фонду

Ігнатенко І. В. Заборона дискримінації в міжнародних нормативно-правових актах

Кузьмик О. Ю. Особливості соціального забезпечення поліцейських

Левченко А. С. Право на працю: міжнародний досвід та законодавство України

Оропай Ю. Л. Розмежування понять «оплата праці» та «виплата заробітної плати»

Плескач В. С. Пільги щодо плати за землю

Подобашенко А. С. Обмеження утримання із заробітної плати

Ткаченко І. В. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (за проектом Трудового кодексу України)

Чмиркова Н. О. Правове регулювання членських відносин у фермерських господарствах України

Яцура Я. О. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

Секція 6. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Гуцал Т. О. Актуальні питання процесуального статусу прокурора

Єрмоленко О. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності

Калько А. Ю. До питання про закриття кримінального провадження

Коваленко А. Л. Нівелювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Ланчак Ю. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Сімашова А. М. Міжнародний тероризм: основні риси та методи протидії

Федосенко А. С. Слідча дія як засіб криміналістичної тактики

Шутько В. М. Кіберсуїцид: реалії сьогодення та напрями протидії

Ятманова А. В. До питання обчислення строків кримінального провадження

Секція 7. ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ

Балан К. В. Екзистенціалізм як особливий спосіб філософствування

Борисенко О. Ю. Моральні перспективи майбутнього

Гетманова Д. В. Характеристика лідера в сучасному політичному світі

Гумініченко А. О. Війна як крайня форма конфлікту

Звягіна Ж. К. Моральні імперативи сьогодення

Савченко В. Г. Динамізм сучасної світової філософії

Секція 8. МІЖМОВНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРАВО

Бугай Ю. О. Красномовство як особлива форма мовної комунікації юриста

Vinnik M. Patent law: historical insight and importance in contemporary language and information world

Gluboka N. Linguistic and law analysis of the world’s legislation as to gender inequalities

Гримайло В. С. Мовна маніпуляція і прийоми мовного маніпулювання

Деменко А. В. Мовна гра – спосіб впливу на свідомість читачів

Kotenko M. Using films in learning foreign language

Надточій О. В. До питання про варіативність правової термінології в юридичних документах німецькомовних країн (на прикладі Ліхтенштейну)

Нусєйр А. Мова міста-мільйонника в інтеркомунікації лікаря Олега Волика

Rokita Y. Academic writing peculiarities

Стратан Г. С. Проблема перекладу юридичних термінів

Stratiichuk S. To the issue of specific features of transferring abbreviations methods (ways)

Шалар К. О. Іншомовна підготовка фахівців державної кримінально-виконавчої служби України

Секція 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Джамалов Ф. Ф. Здоров’язберігаючі освітні техології в системі закладів вищої освіти

Дубовських В. Р. Протестантизм в Україні: особливості віровчення та культу

Д. С. Коваленко Студентський спорт в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Панасенко В. В. «Повчання дітям» Володимира Мономаха як пам’ятка давньоруської педагогічної думки

Токаренко О. О. Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів

Чередниченко Є. В. Шляхи залучення студентської молоді до фізичного виховання та спорту

Секція 10. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

Андріяш К. І. Соціальний захист громадян України на період тимчасової втрати працездатності та захворювань

Гончаренко А. Ю. Корупція як асоцільний економічний злочин

Іваненко М. І. Відповідальність працівників та власників за порушення законодавства про охорону праці

Кузьменко А. Е. Розвиток електронного документообігу в Україні

Мамай А. С. Проблемні аспекти здійснення державної фіскальної політики в умовах євроінтеграції

Прокоф’єва В. А. Роль і значення адміністративнo-правoвoгo регулювання у сфері економіки

Рудой К. С. Аналіз тенденцій розвитку недержавних пенсійних фондів

Семенченко Л. В. Охорона праці жінок, неповнолітніх та людей із інвалідністю

Теребій А. М. Особливості приватизаційних процесів в Україні

Храпач Є. Ю. Ключові нaпрямки зaпoбігaння екoнoмічній злoчиннoсті в Укрaїні

Шамоня А. А. Особливості існування тіньової економіки в Україні