Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України
Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 11 квітня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Світлична Ю. О. Заходи ювенальної превенції в діяльності органів публічної адміністрації

Коваленко В. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування та Національної поліції України

Аброськін В. В. Удосконалення нормативних засад та організації забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки в умовах антитерористичної операції

Клименко І. В. Освіта і освіченість поліцейських: європейський дискурс

Сокуренко В. В. Перспективи використання здобутків сучасної європейської поліцейської науки під час підготовки працівників Національної поліції України

Бандурка О. М. Поліцеїстика як галузь адміністративного права

Данильченко Ю. Б. Актуальні проблеми вдосконалення правових засад протидії тероризму в Україні

Бех О. В. Пріоритетні напрями забезпечення органами поліції законності та правопорядку на території Харківської області

Швець Д. В. Підвищення якості підготовки працівників підрозділів ювенальної превенції як необхідна передумова захисту прав і свобод дітей

Бакумов О. С. Ідея відповідальності держави в науці поліцеїстиці дорадянської доби

Кузнєцов М. В. Завдання та пріоритетні напрями діяльності Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України

Криворучко А. В. Правовий стан і напрями удосконалення діяльності підрозділів поліції особливого призначення

Дударець Р. М. Тенденції та напрямки запровадження європейського поліцейського досвіду щодо вдосконалення слідчої і криміналістичної діяльності Національної поліції України

Рохманійко Г. Ю. Забезпечення житлом поліцейських на умовах пільгового фінансового лізингу

Горяченко Р. І. Особливості проведення експерименту з упровадження нових форм і методів роботи Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області

Korhonen Т. The role of the police as a communicator in society

Безпалова О. І. Закордонний досвід діяльності поліції у сфері захисту свідків, у тому числі в контексті їх міждержавного переселення (переміщення), та можливості його імплементації в Україні

Ананьєва Є. А. Фінансування поліції у Великобританії

Артеменко І. А. Роль адміністративно-процесуальних норм у механізмі адміністративного процесуального регулювання

Бандурка С. С. Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Бобро Н. В., Гіренко С. П. До питання професійної соціалізації працівників Національної поліції України

Бригадир І. В. Правові гарантії професійної діяльності поліцейських: окремі проблеми та шляхи їх подолання

Брус І. І. Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України як суб’єкта у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Брусакова О. В., Хань О. О. Роль конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в підготовці фахівців органів Національної поліції України

Бугайчук К. Л. Правове регулювання підвищення рівня соціального захисту поліцейських

Будь О. А. Щодо проблеми визначення системи адміністративно-превентивних поліцейських заходів відповідно до закону України «Про Національну поліцію»

Булик І. Л., Подакін Д. І. Модель організації діяльності поліції в Україні та США

Булик І. Л., Гончарук С. С. Ювенальна превенція як фундаментальний напрямок діяльності органів Національної поліції України в системі адміністративного права

Буряк М. В. Роль Національної поліції в забезпеченні прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України

Вельможна-Сидорова А. С. Особливості підготовки працівників підрозділів ювенальної превенції

Волков І. А. Окремі аспекти запобігання підрозділами внутрішньої безпеки злочинам, що вчиняються працівниками Національної поліції

Волошина М. О. Генезис оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації у вигляді форми оперативно-розшукової діяльності

Гарна-Іванова І. О. Діяльність органів поліції щодо забезпечення національної безпеки у сфері міграційних процесів

Гета Д. С. Нормативно-правове регулювання захисту персональних даних працівників у трудових правовідносинах в Україні

Гетманець О. П. Бюджет як фінансово-правова форма забезпечення діяльності Національної поліції України

Голуб М. В. Використання досвіду функціонування муніципальної поліції європейських країн – дієвий спосіб підвищення ефективності роботи поліції України

Грабазій І. А. Попередження підрозділами ювенальної превенції злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів

Греченко В. А. Концепція поліцейського права професора Харківського університету К. К. Гаттенбергера (1843–1893 рр.)

Грідіна Н. Ю. Шляхи вдосконалення підготовки кадрів з гендерно-правових питань у закладах вищої освіти системи безпеки і оборони

Гуцул В. В. Завдання і принципи правової освіти працівників Національної поліції України

Давидюк В. М. Наукова інтерпретація концепту «Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції»

Даль А. Л. Забезпечення прав і свобод людини під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій

Денисов А. І. Перспективи застосування інституту медіації в системі органів Міністерства внутрішніх справ

Деревягін О. О. Перспективи розвитку міжнародного поліцейського співробітництва через сучасні механізми Інтерполу та Європолу

Джагупов Г. В. Ювенальна превенція в системі забезпечення безпеки суспільства

Джафарова О. В. Деякі аспекти запобігання корупції під час проходження служби в органах Національної поліції

Добровінський А. В. Європейські стандарти діяльності поліції та їх реалізація в Україні

Євтушок В. А., Кущенко В. О. Дотримання професійної етики поліцейського як один із заходів дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України

Железов О. Є. Правове закріплення норм моралі при реформуванні судової системи в Україні (2015–2020 роки)

Завальний М. В. Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у поліцейській діяльності

Загуменна Ю. О. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції

Іванов А. Г. Відповідність діяльності органів Національної поліції України принципам Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку

Іванцов В. О. Правові межі виконання наказу як складова змісту принципу законності діяльності поліції

Іщенко І. В. Національна поліція України в системі суб’єктів ювенальної превенції

Казанчук І. Д. Правові засади забезпечення прав людини правоохоронними органами за вчинення «мобінгу» – крок до імплементації європейських норм в адміністративне законодавство України

Капустник Н. Г. Проблемні аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії шахрайствам, що вчиняються організованими групами

Качинська М. О. Окремі аспекти жорстокого поводження з тваринами

Кирєєва І. В. Забезпечення прав природокористувачів органами поліції

Кириченко В. Є. Право на спротив пригніченню (jus resistendi) в контексті охорони громадського порядку

Кириченко О. Ю. Деякі аспекти становлення та реформування органів Національної поліції України

Кисильова К. В. Забезпечення органами поліції прав і свобод людини шляхом реалізації принципу верховенства права

Кікінчук В. В. Сучасні напрями організації діяльності органів Національної поліції

Кобко Є. В. Проблеми правового регулювання в оборонній сфері як складовій Національної безпеки України

Коломоєць Н. В. Основні напрямки взаємодії органів ювенальної превенції Національної поліції України та закладів освіти

Комзюк А. Т. Предмет поліцейського права України: проблеми визначення

Комзюк М. А., Степаненко В. В. Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як прояв еволюції поліцейського як професіонала

Копилов В. О., Потопа М. О. Шляхи вдосконалення підготовки майбутніх працівників Національної поліції з урахуванням досвіду країн ЄС

Копотун І. М., Карманова Н. І. Методи протидії сепаратизму

Коробцова Д. В. Зарубіжний досвід взаємодії поліції з іншими підрозділами охорони правопорядку

Косиця О. О. Викривач як суб’єкт поліцейської діяльності

Космина Н. Н. К вопросу о легализации каннабиса

Крижна В. В. Забезпечення прав і свобод людини як складова діяльності Національної поліції України

Крищенко А. Є. Оперативно-розшукова характеристика способів вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм

Крут К. О. Верховенство права та законність як принципи громадського контролю за діяльністю Національної поліції України

Кубарєв І. В. Щодо регламентації взаємодії слідчого та оперативних підрозділів Національної поліції при розслідуванні злочинів

Кудінов В. А. Удосконалення правового регулювання функціонування інтегрованих інформаційно-пошукових систем Національної поліції України

Лазарєв В. В. Основні риси природи стимулу у праві

Легенька М. М. Адміністративно-правова відповідальність за вчинення домашнього насильства

Логачев М. Г. Професійна діяльність поліції в демократичному суспільстві

Логвиненко Є. С., Логвиненко І. А. Протидія корупційним злочинам у праві держав Стародавнього світу

Макаренко В. С. Щодо окремих питань підвищення рівня соціального захисту поліцейських

Мерник А. М. Підстави обмеження прав і свобод людини та громадянина в українському законодавстві

Микитенко О. Б., Лук’янчиков Б. Є. Шляхи вдосконалення діяльності патрульної поліції в Україні

Мітрухов П. М. Вирішення окремих законодавчих проблем у діяльності Національної поліції України

Міщенко Л. В. Правові засади громадського контролю за діяльністю поліції в Україні

Мозоль В. В. Зарубіжний досвід організації діяльності поліції

Музичук О. М. Сутність та особливості адміністративних процедур здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні

Невзоров І. Л. Деякі аспекти розвитку нормативного забезпечення та організаційної структури корпусу жандармів у Російській імперії в ХІХ сторіччі

Новіченко А. В. Державна міграційна служба України як суб’єкт протидії нелегальній міграції

Онищенко Ю. М., Серватовський А. В. Проблемні аспекти нормативного врегулювання використання засобів дистанційного визначення швидкості руху транспортних засобів

Орлова О. О., Дягілєва Л. Д. Реформування поліцейської освіти (іншомовний аспект)

Пабат О. В. Окремі проблемні питання оцінки роботи Національної поліції України

Пабат О. П. Проблеми організації діяльності органів та підрозділів Національної поліції України

Панов І. О. Перспективи розвитку сучасного поліцейського права в Україні

Панова І. В. Окремі аспекти гарантування діяльності поліцейських в Україні

Панова О. О. Взаємодія правоохоронних органів та ЄС у сфері ювенальної превенції

Певко С Г. Шляхи подолання невизначеності оціночних понять у правозастосовній діяльності Національної поліції України

Перцева В. А. Формування світогляду майбутнього поліцейського на заняттях із дисциплін історико-філологічного циклу

Пєтков В. П., Соболь Є. Ю. Проблеми та перспективи підготовки юристів-менеджерів у закладах вищої освіти України

Погрібний І. М. Законність: проблеми визначення

Поліщук О. В. Дослідження рівня професіоналізму працівників поліції під час виконання службових обов’язків

Попова Л. М. Діяльність поліції зарубіжних країн і можливість використання їх досвіду в Україні

Попова С. М. Роль і місце поліції на сучасному етапі розвитку європейського суспільства й української державності

Прокопенко О. Ю., Булатін Д. О. Організаційно-штатна структура Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності

Пугач В. О. Нормативно-правове забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції

Пчелін В. Б. Уточнення правового статусу поліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції в Україні

Расюк А. О., Баліна С. Н. Способи вчинення злочинів на вторинному ринку житла проти продавця – власника житла

Резнік Ю. С. Зарубіжний досвід застосування поліцейських сил при проведенні спеціальних операцій

Романенко Є. С. Робота підрозділу ювенальної превенції в Україні

Савчук Т. І. Протидія корупції як необхідна умова забезпечення розвитку України

Салманова О. Ю. Напрямки розвитку нормативних засад діяльності Національної поліції України щодо видання правових актів

Саппа М. М. В. І. Ленін і «міліцейське право»

Світличний В. А., Онищенко Ю. М. Особливості забезпечення кіберзахисту дітей за участі підрозділів ювенальної превенції

Сельська В. В. Дотримання прав клієнтів програми замісної підтримувальної терапії (зпт) у поліцейській діяльності

Селюков В. С. Застосування службових собак для розшуку зниклих безвісті дітей

Серватовський А. В., Герасименко М. Е. Проблемні аспекти застосування поліцейськими заходів примусу

Синявська О. Ю. Заохочення як засіб розвитку мотивації особового складу щодо усвідомленого ставлення до служби в поліції

Стефанова Г. Г. Конфліктологічна компетентність слідчого як чинник запобігання професійним конфліктам

Сюравчик В. Г. Удосконалення діяльності Національної поліції України у сфері безпеки дорожнього руху

Таран О. С. Новели законодавства німеччини щодо повноважень поліцейських

Толочко В. В. Поняття та види адміністративно-правових засобів забезпечення економічної безпеки органами Національної поліції України

Тягло О. В., Воропай Т. С. Демократичне поліціювання

Федоренко О. А. Зарубіжний досвід оптимізації взаємодії поліції з громадськістю

Филь Р. С. Класифікація потерпілих від злочинів проти прав на об’єкти промислової власності

Филь С. П. Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності

Фільчаков О. В. Теоретичний генезис прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції

Ханькевич А. М. Про розвідувально-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції

Чишко К. О. Встановлення персональних даних особи правопорушника: прогалини адміністративного законодавства, що призводять до зниження ефективності роботи органів поліції

Шатрава С. О. Заходи, спрямовані на усунення корупційних ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції

Шевченко Т. В. Проблеми вдосконалення правого регулювання діяльності Національної поліції України з метою забезпечення особистої безпеки поліцейського під час виконання повноважень в умовах проведення антитерористичної діяльності

Шевчук О. Ю. Дотримання прав і свобод людини в організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Шинкаренко І. І. Використання зарубіжного досвіду правового регулювання застосування візуального спостереження за особою, річчю або місцем: перспективи для України

Шуміло О. М. Природоохоронні функції поліції в сучасних умовах євроінтеграції

Щербинський К. С. Зарубіжний досвід протидії злочинності неповнолітніх

Шульга А. М. Співвідношення поведінки робота і людини: первинні юридичні термінопоняття

Юхно О. О. Окремі питання формування та вдосконалення поліцейского права

Юшкевич О. Г. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення патрульними поліцейськими

Horbach N. L., Kalchenko T. M. Historical need to create polyceistics