Правоохорона функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми дослідження
Матеріали міжнародної науково-практичної конфренції
(м. Харків, 17 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Швець Д. В. Основні напрями адаптації поліцейської діяльності до соціальних змін

Сокуренко В. В. Поліція та суспільство: взаємовідносини

Бандурка О. М. Захист економічної безпеки підрозділами НАціональної поліції України

Бакумов О. С. До дискусії щодо надання Конституційному Суду України юрисдикційних повноважень у загальному контексті проблематики юридчної відповідальності держави

Бурдін М. Ю., Радченко К. А. Протидія корупції як необхідна складова розбудови правової, соціальної та демократичної України

Клочко А. М. До проблеми розуміння поняття правоохоронний орган

Александров В. М. Удосконалення організаційно-правових основ підготовки офіцерів запасу як чинник посилення обороноздатності України

Амеліна А. С. Проблеми гендерної рівності

Бегеба В. А. Забезпечення безпеки дорожнього руху як напрям реалізації правоохоронної функції держави

Безпалова О. І. Мінімізація проявів організації правоохоронної функції держави

Безуса Ю. О. До питання щодо мети систематизації нормативно-правових актів

Борець Т. О. Щодо питання проблеми насильства над дітьми в сучасному суспільстві

Бринчак М. П. Гарантії здійснення права свободи світогляду та віросповідання в цивільному праві України

Буряк М. В. Фактори, що сприяють учиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у системі МВС України

Валєнков Я. С. Становлення карного розшуку УСРР

Верестин А. А. Сутність правозахисних гарантій прав людини

Войціховський А. В. Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН

Волошенюк Г. Б. Судовий прецедент як джерело виборчого права України

Волошенюк Н. М. Місце друкованих засобів масової інформації у передвиборній агітації народних депутатів України

Волошенюк О. В. Закордонна практика впровадження етичних кодексів у поліцейську діяльність

Гавриленко О. А. Дезертирство як військовий злочин та покарання за його вчинення у давньогрецькому і давньоримському праві

Гета Д. С. Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності підрозділів Національної поліції України

Головко Б. Г. Нотаріат в українських губерніях у складі Російської Імперії за судовою реформою 1864 Р.

Головко О. М. Формування ліберальної концепції правоохорони в державно-правовій думці

Голуб М. В. Проблеми організації охорони публічного порядку під час проведення масових заходів: порівняльно-правовий аналіз

Гончар Д. С. Порівняльно-правова характеристика контрреволюційних злочинів за позитивним правом Франції 1793-1794 РР. та кримінальним кодексом УСРР 1922 Р.

Греченко В. А. Повсякденне життя курсантів шкіл міліції в Харкові у першій половині 1920-Х РР.

Григоренко Є. І. Недосконалість чинного військового законодавства як чинник збільшення питомої ваги протиправної поведінки у структурі юридично значущої поведінки військовослужбовця

Гришко Л. М. Проблеми забезпечення прав людини Королівством Саудівська Аравія в умовах боротьби з тероризмом

Гудзь Т. І., Пістренко Н. С. Дискримінація як фактор порушення прав жінок

Дараган В. В. Щодо необхідності запровадження в підрозділах Національної поліції інституту детективів

Дедурін Г. Г. Правові обмеження у діяльності правоохоронних органів України (за матеріалами чинного законодавства)

Денисова Є. А. Боротьба проти расової дискримінації у США: історико-правовий досвід

Дюрдь В. І. Проблемні питання відмежування зловживання впливом від суміжних складів злочинів

Забзалюк Д. Є. Хрестоносний рух: історико-правові аспекти

Заборовський В. В. Оперативно-бойові прикордонні комендатури та прикордонні комендатури швидкого реагування в охороні й захисті державного кордону

Заврічко Д. Г. Правовий вимір Європейської інтеграції України

Загуменна Ю. О. Конституційні засади національної безпеки України

Захарко А. В. Гармонізація кримінального процесуального законодавства України щодо комп’ютерних даних в частині відповідності положенням конвенції про кіберзлочинність

Зозуля І. В., Зозуля О. І. Поняття відомчого контролю в адміністративному праві

Іванов С. Ю. Формування правоохоронних органів УНР доби Української Центральної Ради

Калєніченко Л. І. Сутність законності в організації та діяльності Національної поліції України

Капустник В. В., Кривенко О. І., Стащак А. Ю., Сокол В. К. Дискусійні питання щодо правомірності отримання подарунків лікарями

Кириченко В. Є. Право на спротив пригніченню: Український досвід

Коломієць Ю. М. Права жінок як об’єкт міжнародного захисту

Косиця О. О. Реалізація правоохоронної функції держави у сфері захисту прав викривачів

Котляренко О. П. Адаптація національного військового законодавства до стандартів країн-членів НАТО

Коцан І. Д. Негативні наслідки перевантаження невластивими функціями міліції Харківщіни у 20-ті роки ХХ століття

Кравцова З. С. Військові гарантії державної влади: конституційно-правовий аспект

Кривицький Ю. В. Правила правозастосовної юридичної аргументації

Крижна В. В. Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної функції держави

Крут К. О. Профспілки як важливий суб’єкт здійснення громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Кудін С. В. Система правоохороних органів України: порівняльно-історичний ракурс дослідження

Лабоженко Д. Б. Досвід міліції України в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки в 1941-1945 рр.

Лазарєв В. В. Правовий стимул та його цілі

Лапкін А. В. Проблеми визначення органів правопорядку як об’єкта прокурорського нагляду

Левчук В. Д. Поняття та ознаки правової держави

Литивинов В. В. Деякі питання здійснення судового контролю

Логвиненко Є. С., Логвиненко І. А. Тілесні покарання у Стародавній Індії: історико-правовий аналіз

Луконцева Ю. О. Забезпечення правопорядку органами общинної юстиції Латиноамериканських держав

Макаренков О. Л. Загальноправові зв’язки професійного і часового чинників у механізмі правозастосування антикорупційного законодавства

Марцеляк О. В. Новітні технології голосування: зарубіжний досвід

Марчук М. І. Прокуратура в Республіці Польща: аналіз правових змін

Меліхов К. В. Участь комунікаційних підрозділів триторіальних органів поліції у справі висвітлення її діяльності (на прикладі роботи відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Харківської області)

Мельник С. М. Реформування системи військового управління України та Європейського Союзу

Московець В. І. Участь громадян у забезпеченні публічного порядку і безпеки: проблеми дослідження

Музичук Е. О. Щодо розуміння сутності сучасної правової держави

Мураховська Т. Є. Теоретична та практична складові підготовки поліцейських

Навроцький О. О. Трансформація правового статусу дитини за умов загострення військово-безпекової ситуації в Україні

Найда В. О. Становлення принципу взаємодії оперативно-розшукових органів і громадяни в Україні

Науменко О. П. Правова природа та сутність поняття правозахисних організацій

Невзоров І. Л. Порівняльно-правова характеристика обмежень у діяльності поліції за законодавством Франції, Польщі та Естонії

Невзорова А. І. Щодо наукової інтерпретації поняття «основні права» у вітчизняній та європейській юриспруденції

Новіченко А. В. Основні підходи до розуміння поняття «міграція»

Нужна Л. М. Забезпечення принципу гендерної рівності у правоохоронній діяльності

Обрусна С. Ю. Теоретико-правові засади визначення поняття «електронний суд»

Панов І. О. Роль всесвітньої митної організації в організації управління митною справою в Україні

Панова О. О. Становлення забезпечення публічної безпеки в Україні за часів правління Петра І та Катерини ІІ

Передерій О. С. Право Європейського Союзу як чинник модифікаційних змін правових систем держав Європи

Перлін С. І. Характеристика історичних періодів техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів експертною службою МВС України

Перцева В. А. Традиції архетипу «охоронець порядку»

Письменицький А. А. Становлення інформаційної юридичної відповідальності в умовах правоохорони суверенітету України

Погрібний І. М. Правопорядок: окремі аспекти розуміння та сутності

Попова С. М. Функції правоохоронних органів у боротьбі з корупцією

Приполова Л. І. Сутнісно-правова складова дефеніції «застосування» й «використння» Збройних сил України

Радченко О. І. Заборона полігромадянства в Україні: перспективи запровадження та ймовірні наслідки

Расюк А. О. Обмеження в діяльності правоохоронних органів у позитивному праві Республіки Казахстан

Рашидов Д. Х., Рева Є. Є. Генеза органів політичної поліції Російської Імперії на тлі пожвавлення революційних рухів у ІІ пол. ХІХ ст.

Рец В. В. Реалізація повноважень Вищого антикорупційного суду та Національного антикорупційного бюро України: окремі проблемні аспекти

Рямов О. О. Забезпечення патрульного поліцєю правоохоронної функції держави

Сапейко Л. В. Правове регулювання господарських відносин перед розпадом СРСР

Сенчук І. І. Механізм захисту прав людини: актуальні проблеми дослідження

Серховець Д. І., Хара С. Д. Воєнний стан: історико-правовий досвід застосування

Серьогін В. О. Платформи великих даних і новітні проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві

Сидоренко А. Ю. До питання про критерії розмежування законів та підзаконних нормативно-правових актів в юридичній літературі дорадянської доби

Синявська О. Ю. Щодо відмінностей між матеріальною та цивільно-правовою відповідальністю поліцейських

Сироїд Т. Л. Дотримання гендерної рівності в діяльності поліцейських сил ООН

Слинько Д. В. Специфіка нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України

Солоненко О. М. Дихотомічний аспект права на мирні зібрання

Сорочан Д. А. Міжнародно-правові стандарти прав дитини та ювенальна юстиція

Степанюк Р. Л. Формування уявлень про криміналістичну науку в Україні: історичний аспект

Стефанова Г. Г., Булик І. Л. Діяльність прокуратури- невід’ємна частина досудового розслідування

Стець А. Виборчий процес президентських і парламентських виборів у Республіці Польща та в Україні: актуальні проблеми реалізації

Стронціцький Б. Р. Необхідність формування в поліцейських навичок особистої безпеки в контексті реалізації правоохоронної функції держави

Тимофєєв В. П., Настич Т. М. Забезпечення принципу гендерної рівності у правоохоронній діяльності

Тихоненков Д. А. Прокурорський нагляд за законністю тримання під вартою у 1922-1925 рр.

Тітов Є. Б. Механізм забезпечення цінностей Європейського Союзу

Тітов І. Б. До питання про систему забезпечення громадян України за кордоном

Федоренко О. А. Реалізація Міжнародних стандартів щодо забезпечення прав і свобод людини в діяльності працівників Національної поліції

Федченко В. М. Засуджений та особа, яка тримається під вартою: тимчасова передача іншій державі в рамках міжнародного співробітництва

Филь Р. С. Україна та світова спільнота: становлення кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності

Филь С. П. Інституційна спроможність вітчизняних митниць у сфері прав інтелектуальної власності

Фомін П. В. Деякі аспекти захисту прав співробітників Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол)

Фоміна Л. О. Регламентація права на безпеку жертв і свідків злочинів в атаках Європейського Союзу

Фролов О. П. Специфіка деяких суб’єктів обшуку у формі спеціальної операції

Хаврат М. С. Дотримання прав людини в діяльності поліцейських органів: міжнародно-правовий аспект

Хань О. О. Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України

Холод Ю. А., Затько Й. Парадигми правової держави: ретроспективний огляд

Хотенець П. В. Обмеження в діяльності правоохоронних органів за законодавством Рспубліки Грузія

Хрідочкін А. В. Щодо змісту поняття «праоохоронні органи»

Цебинога В. Ю. Генеральна дирекція Національної поліції як суб’єкта реалізації правоохоронної функції у Французькій Республіці

Чехович С. Б. Дія принципу верховенства права щодо визнання біженцем в Україні

Черняк Н. П., Старусьова А. М. Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній діяльності: історичний та сучасний стан

Чорний І. В. Образи працівників правоохоронних органів у «харківському» циклі ретродетективів І. Потаніної

Шевченко А. Є. Правоохоронна функція державних інституцій щодо забезпечення прав людини і громадянина на автошляхах України (2014-2018 рр.)

Шевченко А. Л. Стандарти професійної поведінки слідчих Міжнародного кримінального суду

Шевченко Ю. В. Історико-правові умови діяльності органів юстиції УРСР у період 1925- початку 1930-го років

Шульга А. М. Первинні термінопоняття співвідношення поведінки робота і людини при встановленні суб’єкта юридичної відповідальності

Юшкевич О. Г. Особливості відеофіксації судового процесу

Яковенко С. С. Публічні функції Національного банку України як суб’єкта забезпечення правоохоронної функції держави

Яковлєв П. О. Інститути громадянскього суспільства як суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України

Ямкова Т. І. Гендерна рівність жінок у правоохоронній діяльності

Богданкевич А. Ю. Административно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел: понятие и содержание

Волков В. А. Влияние судебных актов на правоприменительную практику правоохранительных органов

Жмаев Г. В. Административные электронные регламенты как средство реализации правоохранительной функции государства в информационной сфере

Стулевич Н. Д. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел и её место в реализации правоохранительной функции государства

Трусковский А. А. Методы управления в механизме реализации правоохранительной функции государства

Шастайло Е. А. К вопросу о правовом регулировании государственной службы в правоохранительных органах Республики Беларусь

Шпаковский Н. А. Понятие правосознания и его признаки

Шукюров Ш. Т. Теоретические аспекты правоохранительной функции государства

Seigel J. K. How to refute state’s evidence in a defense summation

Ustymenko O. Gender equality in the united nations