Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції
(24 - 25 травня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово

Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права

Бурдін М. Ю. Землевласницькі відносини в козацькій державі

Гончаренко В. Д. Впровадження поділу території України на області

Невзоров І. Л., Певко С. Г. Щодо розуміння поняття «правозастосовний розсуд» у сучасній теоретико-правовій науці

Осадчий Ю. Г. Директорія УНР та Конгрес трудового народу України

Панкратова В. О. Витоки принципу res judicata в римському праві

Селюков В. С. Використання службових собак у службових цілях у давні часи

Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Бакумов О. С. Принцип таємного голосування в аспекті зловживання виборчими правами

Лубенець С. А. Інститут електронної петиції в Естонії: досвід для України

Попова С. М. Значення децентралізації влади в умовах сучасного розвитку держави

Чернявський А. Л. Система захисту прав людини в рамках Асеан

Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи

Горобець Н. О. Правовий аспект трансгендерності в Україні

Коханська М. Л. Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту

Науменко К. С. Міжнародно-правовий захист особистих немайнових прав дитини

Садикова Я. М. Забезпечувальні заходи під час виконання рішень про стягнення аліментів

Шелєхова Г. В. Електронний суд - це нові можливості для учасників судового процесу

Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного, адміністративного, фінансового права у демократичному суспільстві

Бейкун А. Л. Актуальні проблеми нормативного визначення складових інформаційної безпеки держави

Бортник С. М. Особливості трудових правовідносин із поліцейськими

Боршош І. С. Форми забезпечення законності та правопорядку у регіоні обласною державною адміністрацією

Бояринцева М. А. Деякі питання системи адміністративних судів в Україні

Bilyk M., Василенко М. Є. Право громадян на інформацію: підзвітність і прозорість влади

Ващенко С. С. Зарубіжний досвід реалізації дисциплінарних проваджень щодо поліцейських та можливості його використання в Україні

Головко Б. Г. Міжнародний досвід боротьби з корупцією у правоохоронних органах

Гріненко Я. В. Протидія тероризму як одне із пріоритетних завдань Збройних Сил України в умовах проведення операції Об’єднаних сил

Duravkina N. The Concept of «Atypical Forms of Employment»

Казанчук І. Д. Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються стану охорони навколишнього природного середовища в контексті розвитку євроінтеграційних процесів в Україні

Косиця О. О. Заохочення як засіб стимулювання викривання правопорушень

Криницький І. Є. Про місце військового збору в податковій системі Україні

Круговий О. О. Удосконалення правової основи адміністративної процедури реалізації арештованого нерухомого майна через електронні торги

Лукаш С. С. Проблеми правового регулювання трудових відносин в ІТ-сфері

Макаренко В. С. Окремі питання актуальності законодавства про заборону грального бізнесу в Україні

Маркова О. О. Законодавство про адміністративну процедуру: проблемні питання

Панасюк О. В. Поняття «організація діяльності» в аспекті забезпечення законності і дисципліни в органах ДФС України

Панова О. О. Суб’єкти забезпечення публічної безпеки в Україні

Резанов С. А. Проблема міжнародного співробітництва держав у сфері боротьби з тероризмом

Сіньова Л. М. Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу

Сливко О. Я. Субъекты административной ответственности в Республике Беларусь и в Украине

Сокуренко В. В. Адміністративно-правові форми діяльності Національної поліції України із забезпечення національної безпеки

Трюхан О. А. Обмеження права на страйк окремих категорій працівників: правові аспекти .

Шапошник А. С. До питання адміністративно-правового статусу Державної аудиторської служби України

Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи

Баранова Ц. С. Проблеми правового регулювання протидії екстремізму в Україні

Безукладнікова Ю. С., Заворіна О. П. Щодо питання про дотримання прав та законних інтересів неповнолітніх, які беруть участь у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування

Глобенко Г. І. До питань подальшого удосконалення процедури досудового розслідування

Заєць У. О., Юхно О. О. Слідча та слідчо-оперативна група як оптимальна форма організації взаємодії на досудовому розслідуванні

Ісичко С. М. Удосконалення нормативних засад очної ставки

Канібер Ю. М. Протидія впливу іноземного криміналітету на стан організованої злочинності в Україні

Кисельов В. М. Актуальні проблеми затримання особи, яка підозрюється у скоєнні злочину

Колесник М. О., Пономарьова Я. О. До питання про криміналізацію домашнього насильства

Мартовицька О. В. Проблемні питання удосконалення прав потерпілих у кримінальному провадженні

Олішевський О. В. Інформація, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації

Романюк В. В. Допит малолітньої особи – близького родича підозрюваного

Рось А. В. Гарантії забезпечення недоторканності права власності при застосуванні арешту майна

Соловйов В. О. Закриття кримінального провадження за клопотанням учасників кримінального провадження: деякі проблеми

Соловйова Л. М. Процесуальний статус дізнавача у кримінальному процесі України

Ткаченко Я. В. Деякі особливості встановлення судовим експертом давності нанесення відбитків печаток і штампів у документах

Туржавська К. О, Бараненко Р. В. Причини вчинення комп’ютерних злочинів в Україні

Хлопов А. О. Окремі питання власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації та їх обігу у рамках аналізу злочину, передбаченого ст. 359 КК України

Черевко К. О. Щодо питання блокчейн як способу боротьби з корупцією

Шестаков В. І. Суб’єктний склад учасників підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні

Юхно О. О. Теоретичні та прикладні проблемні питання щодо оціночних понять у чинному КПК України та шляхи їх удосконалення

Стратегія інноваційного розвитку лінгвістики і права

Василенко В. А. Міжмовна комунікація у підготовці фахівців правоохоронної сфери

Генайтус О. В. Особистісно-професійний потенціал викладача вищої школи як фактор якості сучасної освіти

Kozlovska A. The Basic Principles of Resume Writing

Корнієнко О. М. Мовна картина світу у формуванні етнічної ідентичності особистості

Samoilova Yu., Sazonova I. The Role of Foreign Language Communicative Competence in Professional Training of Law-enforcement Officers

Serhiienko A., Serhiienko T. To the Issue of Special Aspects in Military Translation

Яременко Л. М. Фатичне мовлення професіонала і канали комунікації

Гуманістично-правова парадигма освітнього простору в умовах сучасного державотворення

Білоус Т. Л., Tanya Lervåg Підвищення професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях працівників органів внутрішніх справ України

Бойко-Бузиль Ю. Ю. До соціально-психологічної суті реформування органів і підрозділів МВС України

Геращенко Т. Г. Зближення національних правових систем як стратегія демократичного розвитку в умовах глобалізації

Демиденко Н. М. «Заповіт борцям за визволення» Володимира Винниченка: погляд з ХХI століття

Іванущенко Г. М. Радянські видання у бібліотеці архіву ОУН як джерело дослідження антирадянської контрпропаганди ОУН

Книш І. В. Практики «варіювання меж» людини в контексті державотворчих процесів

Коваленко Г. В. Вплив правового реалізму як одного з філософсько-правових напрямків на діяльність Верховного суду США

Кононенко Т. П. Розвиток силових здібностей студентів засобами пауерліфтингу

Корнієнко Л. М. Феномен «кліпового мислення» у процесі навчання

Фісенко А. В., Чередніченко С. В. Фізична культура як особлива і самостійна галузь

Швець Д. В. Європейський досвід підготовки поліцейських та можливості його запровадження в Україні

Соціально-економічна трансформація суспільства у процесі розбудови державності України

Виганяйло С. М. Основні тенденції розвитку інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України

Лук’янихіна О. А., Александрова Л. І. Гендерно-орієнтовне бюджетування: стан та перспективи впровадження в Україні .

Маковоз О. С., Передерій Т. С. Шляхи вирішення проблем забезпечення безпеки у сфері електронної комерції в Україні

Нілова Н. М., Мартиненко К. В. Деякі особливості української трудової ментальності

Парфентій Л. А. Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів

Петровська С. А. Грошово-кредитна безпека України: проблеми і перспективи

Правові, економічні та соціальні проблеми європейської і світової інтеграції

Вайда Т. С. Етичний аспект положень декларації про поліцію (ПАРЄ): проблеми інтеграції в діяльність правоохоронних органів України

Левашов О. С. Міграційна криза як виклик інтеграційним процесам в Європі

Почуєва В. В. Миротворчий аспект євроінтеграційного курсу України

Тарасов І. Ю. Застосування стандартів SOLVENCY II як чинник запобігання корупційної та кримінальної складової у страховому бізнесі