КУРСАНТ ТА СТУДЕНТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МАЮТЬ ПРАВО

• На першому році навчання, відповідно до п. 4.5 Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, обирати із затвердженого переліку навчальні дисципліни в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

• Ознайомитись по кожній навчальній дисципліні із силабусом, документом, який допомагає викладачеві ефективно організувати роботу протягом курсу, а здобувачам вищої освіти – отримати стислу інформацію про дисципліну (зміст дисципліни, які компетентності можна буде здобути вивчаючи ту чи іншу дисципліну, форми проведення занять, оцінювання результатів навчання, список рекомендованої літератури тощо).

• Користуватися навчально-методичним забезпеченням, отриманим на кафедрі, бібліотеці або викладеним у вільному доступі на порталі бібліотеки.

• Вільно користуватися ресурсами бібліотеки: книжковим фондом, електронним каталогом, системою «Ліга-Закон», репозиторієм, інтернетом.

• Відповідно п. 4.6. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС самостійно обрати тему (теми) наукових досліджень (реферат, курсова та наукова робота тощо, обирати тематику наукових публікацій, працювати в наукових гуртках, юридичній клініці, брати участь у конкурсах на отримання гранту щодо реалізації власного наукового проєкту).

• Обирати та входити до складу Курсантсько-студентського Парламенту та/або наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених університету.

• Брати участь у роботі вчених рад факультетів та Вченої ради ХНУВС, засіданнях Курсантсько-студентського Парламенту.

• Займатися науковими дослідженнями в наукових гуртках та науковому товаристві курсантів, студентів.

Отримувати консультації науково-педагогічних працівників відповідно до розкладу навчальних занять та графіка консультацій.

• Користуватися автоматизованою системою керування розкладом навчальних занять.

Повторно складати екзамен або залік відповідно до графіка ліквідації заборгованості, який вивішується на інформаційному стенді факультету, а також доводиться до відома слухачів через курсову ланку.

• При наявності особливих підстав, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, бути переведеним на індивідуальний графік навчання.

Навчатися одночасно за декількома освітньо-професійними програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

• Брати участь у програмах академічної мобільності (навчання або стажування), тобто можливість навчатися, стажуватися займатися науковою діяльністю в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

• Звертатися через Курсантсько-студентський Парламент або самостійно до керівництва університету з питаннями щодо забезпечення належних побутових умов проживання курсантів та студентів у гуртожитках та організації харчування курсантів та студентів.

• При виникненні конфліктних ситуацій під час навчання (непогодження з оцінкою), відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС, подати апеляцію декану факультету та перескласти спірну оцінку комісії.

• Відповідно до Положення про розгляд студентських (курсантських) звернень та скарг ХНУВС подати індивідуальне або колективне звернення чи скаргу.

• При виявленні порушень, які не можуть бути усунені керівництвом курсу, факультету, кафедри, звернутися з особистим повідомленням через сторінку зовнішнього сайту університету «Зворотний зв’язок» та телефон довіри 0577398214.

• При виявленні порушень Етичного кодексу ХНУВС самостійно вжити корегувальні заходи або звернутись до безпосереднього керівника, скористатись правом звернутись до керівника вищого рівня, або ж, у разі неможливості врегулювання конфлікту в робочому порядку, - подати заяву до Комісії з питань дотримання академічної доброчесності та етики.

• При виникненні конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями та будь-якою дискримінацією, відповідно до Політики попередження і боротьби із переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживання владою в ХНУВС - надсилати скаргу на електронну поштову скриньку ХНУВС [email protected] або подати письмову скаргу через відділ документування службової діяльності університету. Також можлива анонімна процедура розв’язання конфлікту. У такому випадку потрібно звернутися до помічника ректора з гендерних питань [email protected]

• При виявленні фактів корупційних зловживань відповідно до Антикорупційної програми ХНУВС надіслати повідомлення через сайт університету за допомогою електронної форми «Повідомити про корупцію»; на електронну адресу Уповноваженого з антикорупційної діяльності ХНУВС: [email protected] або направлення повідомлення за допомогою електронної форми «Зворотний зв’язок»; усно телефоном: 0577398066; особисто ректорові або Уповноваженому з антикорупційної діяльності; шляхом направлення листа на адресу ЗВО: просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080; іншим зручним способом.