Питання сучасної науки і права
Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів
(19 квітня 2019 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово

Теоретико-історичні шляхи розвитку держави і права

Бойко В. А. НКВС як інструмент терору радянської влади

Брик У. П. Декларація про державний суверенітет та її значення у формуванні української державності

Ващенко Л. Р. Громадянське суспільство та правова держава: співвідношення та взаємодія

Гайдар М. В. Держава Стародавньої Спарти та її право

Говор В. О. Злиття органів міліції та державної безпеки УСРР на початку 1930-х років

Денисова Є. А. Прийняття міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: історико-правовий контекст

Заврічко Д. Г. Організація Голодомору 1932–1933 рр.: злочинні закони радянської влади

Кошлецька А. К. Теоретико-правова характеристика булінгу

Красуля Д. А. Бунчукове товариство

Лук’яшко С. В. Референдум як вияв безпосередньої демократії

Михайлик М. М. Відносини України та ЄС: державно-правовий вимір

Морозов Я. І. Юридична рівність та релігійна свобода

Нечаєва В. А. Міжнародно-правові аспекти об’єднання Німеччини

Петренко Б. М. Професійна етика суддів, прокурорів, адвокатів

Озерянська Я. В. Теоретичні засади запобігання жіночій злочинності

Сінельник А. Б. Щодо особливостей діяльності Національної поліції України

Талда С. В. Співробітництво України та НАТО: розвиток взаємовідносин

Чебакова Т. О. Природно-правові аспекти естетичної культури юриста

Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Дубовських В. Р. Електронне голосування в Естонії: досвід для України

Музичук Е. О. Захист прав людини у Міжнародних судових інституціях

Хацько В. С. Електронна петиція як форма реалізації права на участь в управлінні державними справами

Шимко І. А. Аналіз співвідношення права людини на свободу з правом на особисту недоторканність

Цивільне право та цивільний процес в умовах євроінтеграції

Гетманова Д. В. Медіаційні процедури в цивільних справах

Дзюма В. І. Реституція та/або віндикація при визнанні правочинів недійсними

Дубинська М. В. Виконання рішень про відібрання дитини

Кузьмочка Ю. В. Гарантії прав клієнтів за договором надання професійної правничої допомоги

Лисенко В. М. Щодо визначення поняття «медична помилка»: теоретико-методологічний аналіз

Пухкало А. І. Трансформація змісту права власності

Сидоренко А. Ю. Шлюбний договір в Україні

Совало І. В. Договір підряду та трудовий договір: проблемні аспекти співвідношення

Ямкова Т. І. До питання договору концесії

Теоретичні та практичні питання господарського права і процесу, адміністративного права і процесу, фінансового права

Балагур Є. І. Перспективи розвитку господарського законодавства

Яковлєв Б. Є. Деякi проблеми правового регулювання укладення господарських договорів

Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного права у демократичному суспільстві

Будяк В. В. Правові форми використання земель водного фонду: порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС

Віхарєва В. В. Підстави припинення права власності на землю

Івженко А. І. Істотні умови договору оренди земель сільськогосподарського призначення

Покутня М. В. Проблемні питання будівництва у прибережних захисних смугах

Сіліверст В. Ю. Правовий режим земель запасу

Солоха А. С. Право власності на землю: порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС

Сулименко А. В. До питання про можливість набуття у приватну власність земель водного фонду

Теребій А. М. Способи захисту земельних прав: порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС

Фаєвський В. Є. Сервітут: досвід країн світу

Проблеми кримінального права та процесу на сучасному етапі розвитку українського державотворення

Величко С. В. Відповідальність за бандитизм за кримінальним законодавством України та Іспанії

Гетманова Д. В. Покарання як захід кримінально-правового впливу при вчиненні злочинів проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх

Гончаренко А. Ю. Напрями боротьби з контрабандою в Україні

Закутайло А. О. Проблема торгівлі людьми: кримінологічний аспект

Кисіленко А. В. Поняття та характеристика вбивства за кримінальним правом зарубіжних країн

Кононець В. С. Особливості допиту неповнолітнього

Мамедова Т. Г. Законодавча регламентація перевищення меж необхідної оборони

Панасенко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: проблеми визначення юридичної природи

Проценко М. М. Процесуальний статус детектива Національного антикорупційного бюро України

Ткаченко І. Є., Ткаченко І. Є Процесуальний порядок проведення екстрадиції

Шамоня А. А. Запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність

Шутько В. М. Поняття, сутність та форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів

Ямкова Т. І., Кузьмочка Ю. В. Допит чи слідче інтерв’ю?

Ярошевська В. С. Перспективи легалізації евтаназії в Україні

Філософські питання постнекласичної науки

Деулін Д. О. Соціально-правова сутність насильства в сім’ї

Омельченко І. Р. Агресія як соціальний феномен

Міжмовна комунікація і право

Bobrova Alina Legal english: to the question on its peculiarities

Donchenko Kateryna Foreign language training and cross-cultural communication: some aspects of interrelation

Звягіна Ж. К. Проблеми мовних норм на українських телеканалах

Кисіленко А. В. Переклад наукових текстів українською мовою

Ложечник Д. С. Дискурс як комунікативна мова тексту

Moskalenko A. O. Linguocreativity in student self development and selfrealization

Rokita Y. V. Some issues of higher legal education in the context of modern changes

Сераджеддин Бавакна С. К. Врач в интерьере художественной публицистики

Яценко В. І. Поняття комунікативної культури у сучасній науковій літературі

Правові основи освіти в умовах сучасного державотворення

Витвіцький О. В. Психологічна характеристика умов, які сприяють злочинності

Джамалов Е. Х. Фізична підготовка студентів як основне джерело підвищення загальної та розумової працездатності

Джамалов Ф. Ф. Наукові засади здорового способу життя студентів закладів вищої освіти

Коваленко Д. С. Професійна спортивна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ

Титаренко А. В. Особливості організації діяльності братських шкіл на українських землях ХVI-XVII ст.

Токаренко О. О. До питання організації фізичного виховання студентської молоді

Чередниченко Є. В. Професійна підготовка курсантів МВС України у процесі занять спеціальною фізичною підготовкою

Черна М. О. Про деякі особливості податкової системи Запорозької Січі

Соціально-економічна трансформація суспільства та проблеми євроінтеграції у процесі розбудови державності України

Амелін А. О. Нейромаркетинг: вплив на суспільство

Балагур Є. І. Правове регулювання охорони праці в Україні та Європейському Союзі

Безсмертна К. В. Особливості валютного контролю в Україні

Ващенко Ю. Р. Інформаційні технології як фактор розвитку інформаційного суспільства

Ведернікова М. І. Інформаційні системи як фактор підтримки прийняття управлінських рішень у галузі правознавства

Гончаренко А. Ю., Шамоня А. А. Правова основа майнового страхування в Україні та досвід іноземних країн

Єлізарова В. В. Аналіз процесів детінізації в Україні

Ковальчук М. С. Податкова злочинність в Україні: сучасний рівень і наслідки для економіки

Косагова А. А. Дискримінація за ознакою статі на ринку праці: економіко-правові аспекти

Кушнір В. В. Перспективи створення служби фінансових розслідувань в Україні

Ланчак Ю. В. Особливості гудвілу як нематеріального активу підприємства

Литвин Ю. Ю. Особливості страхування життя в Україні

Нагорна В. В. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення, функції та наслідки для України

Панаріна В. В. Проблеми реформування податкової системи України

Сидорова В. В. Реформування системи фінансового моніторингу в Україні

Смоліна К. О. Роль судової бухгалтерії в системі забезпечення економічної безпеки держави

Скрипка Д. С. Фрікономіка: книга як наука

Цибулько В. А. Проблеми забезпечення пожежної безпеки

Ярошевська В. С. Проблеми страхування відповідальності власників собак