Сучасна наука і правоохоронна діяльність
Збірник тез доповідей XXVI науково-практичної конференції курсантів та студентів з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи
(м. Харків, 16 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

СЕКЦІЯ 1 ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Нужна Л. М. Патріотичне виховання як один із пріоритетів молодіжної політики

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 1

Музичук Е. О. Національні герої України. Минуле та сьогодення

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2

Боровець В. А. Феномен мережевої літератури

Дорош А. О. Анекдот як сучасний мовотворчий жанр

Ковальова Т. О. Інтернет як каталізатор утворення нової епістолярної форми

Ковтун В. О. Веб-квест як форма виховання патріотизму в курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Коляда О. С. Фразеологія у професійному мовленні правника

Московка Є. Р. Жанрова специфіка романів С. Головачова «Лиса гора» та «Love tour»

Проскуріна М. С. Уживання фемінітивів як один зі шляхів збагачення сучасної літературної мови та вияв гендерної рівності

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Григоренко А. С. Роль патріотичного виховання в розвитку національного потенціалу курсантів і студентів

СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4

Баранюк Т. Д. Діяльність Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в аспекті допомоги дітям Донбасу

Василенко Д. А. Функції державної символіки

Васильєва В. І. Вплив конституційної реформи на статус суддів Конституційного Суду України

Глущенко С. І. Європейський суд з прав людини як ключовий елемент європейського механізму захисту прав людини

Івченко О. В. Роль Президента України в достроковому припиненні повноважень Верховної Ради України

Кислюк Р. О. Класифікація законодавчої ініціативи у світовій практиці

Меренець Ю. П. Міжнародні стандарти поводження з в’язнями

Міркевич Я. В. Міжнародно-правові механізми захисту права на свободу від катувань

Овчаренко Е. В. Основні напрями діяльності організації «Сон жінки» в Україні

Серховець Д. І. Роль принципів виборчого процесу в забезпеченні ефективності виборів

Сіліна А. Г. Громадянство (підданство) як елемент правового статусу особи

Степаненко В. В. Побудова громадянського суспільства в Україні

Стукалова А. Ю. Роль Організації Об’єднаних Націй у боротьбі з тероризмом

Хара С. Д. Конституційно-правовий статус народного депутата України: загальна характеристика

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Губарєва М. В. Зміна ставлення системи ОВС до гендерного питання

Краченко А. Ю. Зародження Державної прикордонної служби України

Розуменко О. В. Державна прикордонна служба на захисті незалежності України

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Грималяк М. М. Ризики федералізації України

Демченко А. О. Історія створення правоохоронних органів Великобританії: гендерний аспект

Демченко А. О. Судовий прецедент Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі України

Дорош А. О. Особливості розуміння поняття «правоохоронна діяльність» в Україні

Заврічко Д. Г. Політична партія як гарант місцевого самоврядування

Романів Р. Р. Джерела мусульманського права

Серховець Д. І. Теоретичні засади гендерної рівності

Ушакова М. В. Деформації правосвідомості студентської молоді

Хара С. Д. Кодифікація як спосіб систематизації законодавства

Шепітько М. О. Судовий прецедент як джерело права в національній правовій системі України

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2

Казмірчук І. С. Становлення та розвиток збройних сил за уряду Директорії УНР

Орлов Р. Р. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Акбєрова К. А. Правовий статус жінки через призму мусульманського права

Батог А. Г. Правова основа міжнародно-правового захисту прав спортсменів

Руденко О. Е. Миротворча діяльність як інструмент примирення в міжнародному праві

СЕКЦІЯ 3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Альшина К. М. Реформування оборонно-промислового комплексу України в умовах гібридної війни

Гамаюнова Х. В. Проблематика правового регулювання охорони земель в Україні

Коломоєць Л. В. Право постійного землекористування в Україні, його особливості

Олексюк О. О. Оренда водних об’єктів

Шестакова А. В. До питання здійснення трудової діяльності студентами денної форми навчання

Шестакова А. В. Технологія як об’єкт господарських правовідносин

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2

Одинцова-Ігонтова Д. В. Особливості трудових прав вагітних жінок та жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, в Україні

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4

Абрамова Т. І. Правова природа зобов’язань із гри та парі

<Бондаренко В. Є. Деякі аспекти визнання недійсним правочину з майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя/a>

Галушка А. О. Особливості захисту прав кредитора спадкодавця

Грубнік А. В. До питання визнання поліцейського безвісно відсутнім

Гудзь І. С. Щодо ознак юридичної особи публічного права

Козубський Є. В. Криптовалюта як особливий об’єкт цивільно-правових відносин

Лимарь В. Д. Конституційні засади тендерного законодавства

Мартовицький А. Д. Деякі аспекти цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні

Овчаренко Е. В. Гарантії дотримання прав та інтересів споживачів у сфері електронної комерції

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6

Губарєва М. В. Еволюційний розвиток цивільного процесу античного Риму

Леонідова М. А. Притримання як спосіб самозахисту

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Вилуск А. О. Поняття права природокористування

Пахуща О. П. Аграрне право як самостійна галузь права

Представники Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Пескішев Г. О. Щодо питання компенсації упущеної вигоди

СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3

Бринчак В. П. Профілактика правопорушень як один з основних напрямків діяльності Національної поліції України

Денисенко А. О. Деякі особливості кваліфікації адміністративних правопорушень

Кубах І. М. Юридичний склад адміністративного проступку як інструмент його правової кваліфікації

Міщенко В. Б. Деякі аспекти систематизації видів кваліфікації адміністративних правопорушень

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3

Денисенко А. О. Основні ознаки та шляхи протидії домашньому насильству стосовно дітей

Івашко Д. О. Щодо проблеми забезпечення прав людини в процесі застосування Національною поліцією України поліцейських заходів примусу

Міркевич Я. В. Правові аспекти притягнення до адміністративної відповідальність за вчинення булінгу в освітньому процесі (у шкільному середовищі)

Расторгуєва Н. О. Основні напрямки вдосконалення адміністративно-правового забезпечення прав дитини в Україні в контексті європейської інтеграції

Расторгуєва Н. О. Фостеринг як форма публічного адміністрування сферою забезпечення прав і свобод дитини у Великій Британії

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найда В. О. Взаємодія Національної поліції із засобами масової інформації в ході розслідування злочинів

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Батій В. Є. Підвищення ефективності організації ланцюгів постачань шляхом використання послуг логістичних центрів

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Уваров І. С. Правова регламентація свободи руху капіталу в ЄС

СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найденко Р. А. Щодо актуальності судової молекулярно-генетичної експертизи

Нечай В. А. Особливості використання службових собак під час розкриття злочинів

Онишко К. В. Особливості встановлення та підтримання психологічного контакту з неповнолітніми особами під час проведення допиту

Слободяник О. П. Особливості тактики проведення допиту іноземців

Тельна А. Ю. Суб’єкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

Андрієвич Д. М. Кримінологія постмодерну: виклики та гносеологічна реакція

Бабич Д. О. Кримінально-правова протидія використанню неповнолітніх у створенні порнографічної продукції

Бирін Ю. А. Проблеми визначення неосудності особи у кримінальному праві України

Божко Н. І. Спосіб учинення злочину як обов’язкова ознака доведення до самогубства

Бут М. А. Примушування до вступу у статевий зв’язок у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 154 КК України

Гадзан М. В. До питання легалізації вогнепальної зброї в Україні

Глухенька В. О. До проблеми суспільної небезпечності жорстокого поводження з тваринами

Грубнік А. В. До питання запровадження інституту кримінального проступку в українське законодавство

Дудченко А. Ю. Евтаназія як право в сучасному світі

Єлісова Е. Р. До визначення змісту поняття потерпілої особи при втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність

Клименко Д. О. До питання про вік кримінальної відповідальності за погрозу вбивством

Левенець С. А. До проблеми встановлення моральних ознак особи – організатора злочинної організації

Лимар В. Д. Обман як спосіб учинення зґвалтування або сексуального насильства

Лисак В. О. Кібербулінг як вид хуліганства

Лифиренко Б. С. Комп’ютерне шахрайство як різновид комп’ютерної злочинності

Михайлік М. М. Віктимблеймінг – нова проблема чи сьогоднішні реалії?

Найда В. О. Щодо вдосконалення правового регулювання грального бізнесу в Україні

Неїзжала Т. О. Кримінально-правові заходи реагування на прояви домашнього насильства

Носова О. Ю. Щодо питання асиміляції Стамбульської конвенції у кримінально-правове законодавство

Расторгуєва Н. О. Особистість неповнолітнього злочинця

Слободяник О. П. Тероризм та ЗМІ: проблеми взаємодії

Ступка В. Ю. Протидія домашньому сексуальному насильству

Харченко Б. В. Проблема співвідношення норм Кримінального кодексу України в установленні кількості злочинів, учинюваних злочинною організацією

Цебинога В. Ю. Досвід Франції у сфері протидії кібербулінгу

Юрченко К. Р. Поняття та види заходів кримінально-правового характеру

Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6

Скриннік В. О. Шантаж як спосіб учинення торгівлі людьми

Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

Аладочкін Д. П. Щодо порядку проведення огляду житла чи іншого володіння особи

Андрієвич Д. М. Процесуальні проблеми в отриманні зразків для порівняння аналізів при проведенні експертиз

Бойко В. А. Деякі особливості допиту неповнолітнього потерпілого та свідка під час досудового розслідування

Говор В. О. Окремі питання протидії домашньому насильству

Кан А. Р. Проблеми порушення прав і свобод людини під час допиту

Коляда О. С. Окремі питання щодо повідомлення про підозру

Крутенок К. Б. Щодо особливостей проведення обшуку в зоні проведення АТО

Михайлік М. М. Окремі питання щодо матеріального забезпечення в процесі повної фіксації судового засідання у кримінальних провадженнях за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів

Найда В. О. Проблемні питання процесуальної самостійності слідчого в Україні

Неїзжала Т. О. Місце експерта і спеціаліста у кримінальному провадженні

Сапейко І. І. Окремі питання щодо арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження

Шліпова О. Д. Деякі проблемні питання правового регулювання візуального спостереження за особою, річчю або місцем

Юрченко К. Р. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Наконечна В. А. Причини та шляхи запобігання молодіжній злочинності

Представники Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Баранова О. С. Корупція в Україні та причини її виникнення

Представники Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Батузова В. М. Деякі проблеми участі захисника у кримінальному провадженні

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Чайкіна М. К. Деякі історичні аспекти індивідуальної кримінальної відповідальності фізичних осіб за вчинення міжнародних злочинів

СЕКЦІЯ 6 ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА. ВОГНЕВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Науковий гурток кафедри інформаційних технологій факультету № 4

Островерхова А. О. Шпигунські пристрої бездротових мереж як небезпека втрати інформації

Плеханов В. Р. Важливість надійного пароля під час використання інтернет-ресурсів

Плеханов В. Р. Використання змагань між фахівцями з безпеки для підготовки кіберполіцейських

Поповська П. І. Цифрова криміналістика (форензика) як прикладна наука аналізу та розслідування кіберзлочинів

Черкашенко Я. А. Досвід використання об’єктно-орієнтованої мови java в розробці захищених мобільних додатків

Науковий гурток кафедри кібербезпеки факультету № 4

Бєляєва Є. Г. Аналіз стану ефективності протидії незаконному придбанню, збуту та використанню спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації в Україні

Боднар Р. О. Соціальна інженерія, що використовується шахраями

Казмірчук І. С. Біометричні засоби ідентифікації особи

Ковтун В. О. Використання безпілотних літальних апаратів у діяльності Національної поліції України

Коржов М. В. Застосування інформаційних технологій у діяльності Національної поліції

Кратасюк К. О. Використання дистрибутиву Kali Linux у кібербезпеці

Куліков Д. О. Застосування спеціальної техніки під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Орлов Р. Р. Застосування поліграфа в діяльності поліції

Осіпов Я. В. Ddos-атаки як основний вид злочину в кіберсфері

Перець О. В. Захист інформації від витоку через смартфон

Шестопалюк В. С. Застосування прикладної криптографії, її види та методи

Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2

Найда В. О. Окремі питання взаємодії оперативних підрозділів і населення

Сапейко І. І. Зарубіжний досвід проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладання арешту на кореспонденцію

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Бірукова Л. М. Теоретичний аспект тактико-спеціальної підготовки

СЕКЦІЯ 7 СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3

Міщенко В. Б. Побудова системи поліції на прикладі Великобританії

Науковий гурток кафедри економіки та фінансів факультету № 6

Безсмертна К. В. Розвиток міжнародного фінансового ринку

Ващенко А. М. Роль децентралізації місцевих бюджетів для соціально-економічного розвитку України

Водолага А. С. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку

Горілова О. О. Ринок праці та стратегії підвищення соціального й економічного розвитку України

Дудченко А. Ю. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії тіньовій економіці

Єлізарова В. В. Глобальна політична економія: предмет, завдання, методологія

Костенко В. А. Аналіз рівня безробіття в Україні

Ляхова А. С. Сучасні проблеми безробіття: причини та наслідки

Надєєв О. О. Соціально-економічний стан в економіці та криміногенна ситуація в Україні

Поліванна В. В. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні

Ринза В. В. Фальшивомонетництво: шляхи запобігання

Саєнко К. Ю. Особливості фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку

Файзулаєв Т. О. Методологія пізнання соціально-економічних відносин

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Особливець А. В. Конфлікти в діяльності працівника поліції

Савич К. О. Community policing – взаємодія поліції та громади

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найда В. О. Перспективи створення спеціального підрозділу з питань соціального проектування у структурі Національної поліції чи МВС України

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2

Бломберус Я. А. Позиціонування підприємства на ринку послуг

Бринчак В. П. Розвиток людини – основа економічного розвитку держави

Валєнков Я. С. Детінізація економіки України

Грималяк М. М. Економічні наслідки військового конфлікту на сході України

Казмірчук І. С. Проблема клонування людини: філософсько-правовий аспект

Коржов М. В. Теорія соціального управління в утопіях та антиутопіях

Кривородько М. А. Проблема рейдерства в економіці України

Паточка К. О. Про зменшення негативних аспектів глобалізаційних процесів в Україні

Поліщук В. П. Формування економіки знань в Україні – реальний шанс гідного життя

Пустовіт А. П. Проблема трудової еміграції та її соціально-економічні наслідки в Україні

Серховець Д. І. Філософсько-правові ідеї та розуміння закону в античній філософській думці

Сіліна А. Г. Проблема неформальної зайнятості в Україні

Орлов Р. Р. Соціально-філософські аспекти тютюнопаління

Хара С. Д. Філософія політики Нікколо Макіавеллі

Чуйков К. О. Проблема низької політичної культури українців

Представники Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Бассафула П. С. Сучасний стан розвитку автострахування в Україні

СЕКЦІЯ 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Гоголь В. І. Психологічна підготовленість поліцейського під час спортивних заходів

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Міркевич Я. В. Визначення поняття «Гендерний паспорт Харкова», його особливості та перспективи подальшого розвитку

Науковий гурток кафедри педагогіки та психології факультету № 3

Білобородова О. А. Роль психолога в опитуванні дитини віком 6–8 років

Варяниця А. А. Особливості комунікативної складової діяльності поліцейських

Малькова М. О. Сімейні цінності курсантів ХНУВС: гендерний аспект

Шутко Д. О. Вікові особливості допиту неповнолітніх

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6

Агурєєва А. О. Запобігання виникненню професійної деформації особового складу поліції

Коваль О. М. Проблема вивчення адаптивності поліцейського до умов професійної діяльності

Мустафаєва С. Е. Толерантність до невизначеності поліцейських: психологічний аналіз

Слісаренко О. П. Теоретичні засади вивчення специфіки прийняття рішень поліцейськими

Турченко К. А. До питання формування особистісних і професійних якостей працівників поліції в період підготовки

Сучасна наука і правоохоронна діяльність
Збірник тез доповідей XXVI науково-практичної конференції курсантів та студентів з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи
(м. Харків, 16 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі"pdf"

Вітальне слово"pdf"

Випускні відомості

СЕКЦІЯ 1 ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Нужна Л. М. Патріотичне виховання як один із пріоритетів молодіжної політики

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 1

Музичук Е. О. Національні герої України. Минуле та сьогодення

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2

Боровець В. А. Феномен мережевої літератури

Дорош А. О. Анекдот як сучасний мовотворчий жанр

Ковальова Т. О. Інтернет як каталізатор утворення нової епістолярної форми

Ковтун В. О. Веб-квест як форма виховання патріотизму в курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Коляда О. С. Фразеологія у професійному мовленні правника

Московка Є. Р. Жанрова специфіка романів С. Головачова «Лиса гора» та «Love tour»

Проскуріна М. С. Уживання фемінітивів як один зі шляхів збагачення сучасної літературної мови та вияв гендерної рівності

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Григоренко А. С. Роль патріотичного виховання в розвитку національного потенціалу курсантів і студентів

СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4

Баранюк Т. Д. Діяльність Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в аспекті допомоги дітям Донбасу

Василенко Д. А. Функції державної символіки

Васильєва В. І. Вплив конституційної реформи на статус суддів Конституційного Суду України

Глущенко С. І. Європейський суд з прав людини як ключовий елемент європейського механізму захисту прав людини

Івченко О. В. Роль Президента України в достроковому припиненні повноважень Верховної Ради України

Кислюк Р. О. Класифікація законодавчої ініціативи у світовій практиці

Меренець Ю. П. Міжнародні стандарти поводження з в’язнями

Міркевич Я. В. Міжнародно-правові механізми захисту права на свободу від катувань

Овчаренко Е. В. Основні напрями діяльності організації «Сон жінки» в Україні

Серховець Д. І. Роль принципів виборчого процесу в забезпеченні ефективності виборів

Сіліна А. Г. Громадянство (підданство) як елемент правового статусу особи

Степаненко В. В. Побудова громадянського суспільства в Україні

Стукалова А. Ю. Роль Організації Об’єднаних Націй у боротьбі з тероризмом

Хара С. Д. Конституційно-правовий статус народного депутата України: загальна характеристика

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Губарєва М. В. Зміна ставлення системи ОВС до гендерного питання

Краченко А. Ю. Зародження Державної прикордонної служби України

Розуменко О. В. Державна прикордонна служба на захисті незалежності України

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Грималяк М. М. Ризики федералізації України

Демченко А. О. Історія створення правоохоронних органів Великобританії: гендерний аспект

Демченко А. О. Судовий прецедент Європейського суду з прав людини як джерело права в національній правовій системі України

Дорош А. О. Особливості розуміння поняття «правоохоронна діяльність» в Україні

Заврічко Д. Г. Політична партія як гарант місцевого самоврядування

Романів Р. Р. Джерела мусульманського права

Серховець Д. І. Теоретичні засади гендерної рівності

Ушакова М. В. Деформації правосвідомості студентської молоді

Хара С. Д. Кодифікація як спосіб систематизації законодавства

Шепітько М. О. Судовий прецедент як джерело права в національній правовій системі України

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2

Казмірчук І. С. Становлення та розвиток збройних сил за уряду Директорії УНР

Орлов Р. Р. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Акбєрова К. А. Правовий статус жінки через призму мусульманського права

Батог А. Г. Правова основа міжнародно-правового захисту прав спортсменів

Руденко О. Е. Миротворча діяльність як інструмент примирення в міжнародному праві

СЕКЦІЯ 3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Альшина К. М. Реформування оборонно-промислового комплексу України в умовах гібридної війни

Гамаюнова Х. В. Проблематика правового регулювання охорони земель в Україні

Коломоєць Л. В. Право постійного землекористування в Україні, його особливості

Олексюк О. О. Оренда водних об’єктів

Шестакова А. В. До питання здійснення трудової діяльності студентами денної форми навчання

Шестакова А. В. Технологія як об’єкт господарських правовідносин

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2

Одинцова-Ігонтова Д. В. Особливості трудових прав вагітних жінок та жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, в Україні

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4

Абрамова Т. І. Правова природа зобов’язань із гри та парі

<Бондаренко В. Є. Деякі аспекти визнання недійсним правочину з майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя/a>

Галушка А. О. Особливості захисту прав кредитора спадкодавця

Грубнік А. В. До питання визнання поліцейського безвісно відсутнім

Гудзь І. С. Щодо ознак юридичної особи публічного права

Козубський Є. В. Криптовалюта як особливий об’єкт цивільно-правових відносин

Лимарь В. Д. Конституційні засади тендерного законодавства

Мартовицький А. Д. Деякі аспекти цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні

Овчаренко Е. В. Гарантії дотримання прав та інтересів споживачів у сфері електронної комерції

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6

Губарєва М. В. Еволюційний розвиток цивільного процесу античного Риму

Леонідова М. А. Притримання як спосіб самозахисту

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Вилуск А. О. Поняття права природокористування

Пахуща О. П. Аграрне право як самостійна галузь права

Представники Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Пескішев Г. О. Щодо питання компенсації упущеної вигоди

СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3

Бринчак В. П. Профілактика правопорушень як один з основних напрямків діяльності Національної поліції України

Денисенко А. О. Деякі особливості кваліфікації адміністративних правопорушень

Кубах І. М. Юридичний склад адміністративного проступку як інструмент його правової кваліфікації

Міщенко В. Б. Деякі аспекти систематизації видів кваліфікації адміністративних правопорушень

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3

Денисенко А. О. Основні ознаки та шляхи протидії домашньому насильству стосовно дітей

Івашко Д. О. Щодо проблеми забезпечення прав людини в процесі застосування Національною поліцією України поліцейських заходів примусу

Міркевич Я. В. Правові аспекти притягнення до адміністративної відповідальність за вчинення булінгу в освітньому процесі (у шкільному середовищі)

Расторгуєва Н. О. Основні напрямки вдосконалення адміністративно-правового забезпечення прав дитини в Україні в контексті європейської інтеграції

Расторгуєва Н. О. Фостеринг як форма публічного адміністрування сферою забезпечення прав і свобод дитини у Великій Британії

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найда В. О. Взаємодія Національної поліції із засобами масової інформації в ході розслідування злочинів

Представники Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Батій В. Є. Підвищення ефективності організації ланцюгів постачань шляхом використання послуг логістичних центрів

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Уваров І. С. Правова регламентація свободи руху капіталу в ЄС

СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найденко Р. А. Щодо актуальності судової молекулярно-генетичної експертизи

Нечай В. А. Особливості використання службових собак під час розкриття злочинів

Онишко К. В. Особливості встановлення та підтримання психологічного контакту з неповнолітніми особами під час проведення допиту

Слободяник О. П. Особливості тактики проведення допиту іноземців

Тельна А. Ю. Суб’єкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

Андрієвич Д. М. Кримінологія постмодерну: виклики та гносеологічна реакція

Бабич Д. О. Кримінально-правова протидія використанню неповнолітніх у створенні порнографічної продукції

Бирін Ю. А. Проблеми визначення неосудності особи у кримінальному праві України

Божко Н. І. Спосіб учинення злочину як обов’язкова ознака доведення до самогубства

Бут М. А. Примушування до вступу у статевий зв’язок у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 154 КК України

Гадзан М. В. До питання легалізації вогнепальної зброї в Україні

Глухенька В. О. До проблеми суспільної небезпечності жорстокого поводження з тваринами

Грубнік А. В. До питання запровадження інституту кримінального проступку в українське законодавство

Дудченко А. Ю. Евтаназія як право в сучасному світі

Єлісова Е. Р. До визначення змісту поняття потерпілої особи при втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність

Клименко Д. О. До питання про вік кримінальної відповідальності за погрозу вбивством

Левенець С. А. До проблеми встановлення моральних ознак особи – організатора злочинної організації

Лимар В. Д. Обман як спосіб учинення зґвалтування або сексуального насильства

Лисак В. О. Кібербулінг як вид хуліганства

Лифиренко Б. С. Комп’ютерне шахрайство як різновид комп’ютерної злочинності

Михайлік М. М. Віктимблеймінг – нова проблема чи сьогоднішні реалії?

Найда В. О. Щодо вдосконалення правового регулювання грального бізнесу в Україні

Неїзжала Т. О. Кримінально-правові заходи реагування на прояви домашнього насильства

Носова О. Ю. Щодо питання асиміляції Стамбульської конвенції у кримінально-правове законодавство

Расторгуєва Н. О. Особистість неповнолітнього злочинця

Слободяник О. П. Тероризм та ЗМІ: проблеми взаємодії

Ступка В. Ю. Протидія домашньому сексуальному насильству

Харченко Б. В. Проблема співвідношення норм Кримінального кодексу України в установленні кількості злочинів, учинюваних злочинною організацією

Цебинога В. Ю. Досвід Франції у сфері протидії кібербулінгу

Юрченко К. Р. Поняття та види заходів кримінально-правового характеру

Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6

Скриннік В. О. Шантаж як спосіб учинення торгівлі людьми

Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

Аладочкін Д. П. Щодо порядку проведення огляду житла чи іншого володіння особи

Андрієвич Д. М. Процесуальні проблеми в отриманні зразків для порівняння аналізів при проведенні експертиз

Бойко В. А. Деякі особливості допиту неповнолітнього потерпілого та свідка під час досудового розслідування

Говор В. О. Окремі питання протидії домашньому насильству

Кан А. Р. Проблеми порушення прав і свобод людини під час допиту

Коляда О. С. Окремі питання щодо повідомлення про підозру

Крутенок К. Б. Щодо особливостей проведення обшуку в зоні проведення АТО

Михайлік М. М. Окремі питання щодо матеріального забезпечення в процесі повної фіксації судового засідання у кримінальних провадженнях за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів

Найда В. О. Проблемні питання процесуальної самостійності слідчого в Україні

Неїзжала Т. О. Місце експерта і спеціаліста у кримінальному провадженні

Сапейко І. І. Окремі питання щодо арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження

Шліпова О. Д. Деякі проблемні питання правового регулювання візуального спостереження за особою, річчю або місцем

Юрченко К. Р. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Наконечна В. А. Причини та шляхи запобігання молодіжній злочинності

Представники Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Баранова О. С. Корупція в Україні та причини її виникнення

Представники Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Батузова В. М. Деякі проблеми участі захисника у кримінальному провадженні

Представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Чайкіна М. К. Деякі історичні аспекти індивідуальної кримінальної відповідальності фізичних осіб за вчинення міжнародних злочинів

СЕКЦІЯ 6 ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА. ВОГНЕВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Науковий гурток кафедри інформаційних технологій факультету № 4

Островерхова А. О. Шпигунські пристрої бездротових мереж як небезпека втрати інформації

Плеханов В. Р. Важливість надійного пароля під час використання інтернет-ресурсів

Плеханов В. Р. Використання змагань між фахівцями з безпеки для підготовки кіберполіцейських

Поповська П. І. Цифрова криміналістика (форензика) як прикладна наука аналізу та розслідування кіберзлочинів

Черкашенко Я. А. Досвід використання об’єктно-орієнтованої мови java в розробці захищених мобільних додатків

Науковий гурток кафедри кібербезпеки факультету № 4

Бєляєва Є. Г. Аналіз стану ефективності протидії незаконному придбанню, збуту та використанню спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації в Україні

Боднар Р. О. Соціальна інженерія, що використовується шахраями

Казмірчук І. С. Біометричні засоби ідентифікації особи

Ковтун В. О. Використання безпілотних літальних апаратів у діяльності Національної поліції України

Коржов М. В. Застосування інформаційних технологій у діяльності Національної поліції

Кратасюк К. О. Використання дистрибутиву Kali Linux у кібербезпеці

Куліков Д. О. Застосування спеціальної техніки під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Орлов Р. Р. Застосування поліграфа в діяльності поліції

Осіпов Я. В. Ddos-атаки як основний вид злочину в кіберсфері

Перець О. В. Захист інформації від витоку через смартфон

Шестопалюк В. С. Застосування прикладної криптографії, її види та методи

Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2

Найда В. О. Окремі питання взаємодії оперативних підрозділів і населення

Сапейко І. І. Зарубіжний досвід проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладання арешту на кореспонденцію

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Бірукова Л. М. Теоретичний аспект тактико-спеціальної підготовки

СЕКЦІЯ 7 СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3

Міщенко В. Б. Побудова системи поліції на прикладі Великобританії

Науковий гурток кафедри економіки та фінансів факультету № 6

Безсмертна К. В. Розвиток міжнародного фінансового ринку

Ващенко А. М. Роль децентралізації місцевих бюджетів для соціально-економічного розвитку України

Водолага А. С. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку

Горілова О. О. Ринок праці та стратегії підвищення соціального й економічного розвитку України

Дудченко А. Ю. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання та протидії тіньовій економіці

Єлізарова В. В. Глобальна політична економія: предмет, завдання, методологія

Костенко В. А. Аналіз рівня безробіття в Україні

Ляхова А. С. Сучасні проблеми безробіття: причини та наслідки

Надєєв О. О. Соціально-економічний стан в економіці та криміногенна ситуація в Україні

Поліванна В. В. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні

Ринза В. В. Фальшивомонетництво: шляхи запобігання

Саєнко К. Ю. Особливості фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку

Файзулаєв Т. О. Методологія пізнання соціально-економічних відносин

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Особливець А. В. Конфлікти в діяльності працівника поліції

Савич К. О. Community policing – взаємодія поліції та громади

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Найда В. О. Перспективи створення спеціального підрозділу з питань соціального проектування у структурі Національної поліції чи МВС України

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2

Бломберус Я. А. Позиціонування підприємства на ринку послуг

Бринчак В. П. Розвиток людини – основа економічного розвитку держави

Валєнков Я. С. Детінізація економіки України

Грималяк М. М. Економічні наслідки військового конфлікту на сході України

Казмірчук І. С. Проблема клонування людини: філософсько-правовий аспект

Коржов М. В. Теорія соціального управління в утопіях та антиутопіях

Кривородько М. А. Проблема рейдерства в економіці України

Паточка К. О. Про зменшення негативних аспектів глобалізаційних процесів в Україні

Поліщук В. П. Формування економіки знань в Україні – реальний шанс гідного життя

Пустовіт А. П. Проблема трудової еміграції та її соціально-економічні наслідки в Україні

Серховець Д. І. Філософсько-правові ідеї та розуміння закону в античній філософській думці

Сіліна А. Г. Проблема неформальної зайнятості в Україні

Орлов Р. Р. Соціально-філософські аспекти тютюнопаління

Хара С. Д. Філософія політики Нікколо Макіавеллі

Чуйков К. О. Проблема низької політичної культури українців

Представники Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Бассафула П. С. Сучасний стан розвитку автострахування в Україні

СЕКЦІЯ 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Гоголь В. І. Психологічна підготовленість поліцейського під час спортивних заходів

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Міркевич Я. В. Визначення поняття «Гендерний паспорт Харкова», його особливості та перспективи подальшого розвитку

Науковий гурток кафедри педагогіки та психології факультету № 3

Білобородова О. А. Роль психолога в опитуванні дитини віком 6–8 років

Варяниця А. А. Особливості комунікативної складової діяльності поліцейських

Малькова М. О. Сімейні цінності курсантів ХНУВС: гендерний аспект

Шутко Д. О. Вікові особливості допиту неповнолітніх

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6

Агурєєва А. О. Запобігання виникненню професійної деформації особового складу поліції

Коваль О. М. Проблема вивчення адаптивності поліцейського до умов професійної діяльності

Мустафаєва С. Е. Толерантність до невизначеності поліцейських: психологічний аналіз

Слісаренко О. П. Теоретичні засади вивчення специфіки прийняття рішень поліцейськими

Турченко К. А. До питання формування особистісних і професійних якостей працівників поліції в період підготовки