Питання сучасної науки і права
Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти
(24 квітня 2020 року, м. Суми)

Титульний аркуш

Зміст

Випускні відомості

Вітальне слово

Секція 1 Теоретико-історичні шляхи розвитку держави і права

Беглецова М. С., Нечаєва В. А. Міжнародне право і проблема національних меншин країн Європи після завершення Першої світової війни

Березова А. І. Збройне повалення режиму гетьмана Павла Скоропадського

Будюкова Є. О. Свобода віросповідання людини загальнотеоретичне дослідження

Гайдар М. В. Булінг теоретико-практичні аспекти

Данілов І. Р. Реорганізація органів внутрішніх справ у 1946-1953 рр.

Заврічко Д. Г. Розвиток інституту амністії за часів Української революції 1917-1921 років

Косенко С. О. Історико-правові особливості проведення антиалкогольної кампанії доби Перебудови

Литвиненко С. А. Українська Гельсінська Група та її внесок у боротьбу за права людини у СРСР

Литовченко Т. А. Радянська антирелігійна політика та законодавство 1920-1930-х років

Мартиненко А. В. Криміналізація молодіжного середовища теоретико-правовий аспект

Ніколенко І. Ю. Практика Європейського суду з прав людини як джерело права

Серховець Д. І., Хара С. Д. Прояви корупційних дій та боротьба з ними за часів Гетьманщини

Талда С. В. До питання історії рецепції римського приватного права в Україні

Титаренко І. О. Державотворча діяльність Петра Дорошенка

Ткаченко І. О. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання прав жінок

Фролова І. А. Сучасна система вищої освіти в країнах Європейського Союзу

Секція 2 Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах

Дубовських В. Р. Аналіз інституційних особливостей Ради Безпеки ООН

Федоренко В. О. Теоретичні та конституційно-правові аспекти становлення соціальної держави в Україні

Хацько В. С. Децентралізація місцевого самоврядування в аспектах аналізу кроків для завершення реформи

Чабаненко А. О. Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні

Шимко І. А. Пропорційна система з відкритими виборчими списками на виборах народних депутатів

Секція 3 Цивільне право та цивільний процес в умовах євроінтеграції

Бабін Т. С. Недійсні договори та неукладені проблемні аспекти співвідношення

Костерова М. В. Мета та завдання цивільного судочинства в рамках забезпечення його ефективності

Марченко А. С. Право приватної власності у Стародавньому Римі

Матвієнко Д. Р. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

Овсюченко С. О. Щодо питання про відшкодування моральної шкоди

Приходько Р. С. Зобов’язальне право за часів Стародавнього Риму

П’ятниця К. В. Засоби досягнення ефективності цивільного судочинства

Рєпін Д. А. Конвенційні підходи до визначення правового статусу іноземців у міжнародному цивільному процесі

Сидоренко А. Ю. Правовий статус експерта з питань права

Смоліна К. О. Судовий наказ як форма судового рішення

Ткаченко В. В. Виникнення і розвиток преторського права

Секція 4 Теоретичні та практичні питання господарського права і процесу, адміністративного права і процесу, фінансового права

Балан К. В. Інформаційне право тлумачення поняття

Будяк В. В. Категорії адміністративних справ

Доленко Є. С. Щодо питання класифікації меж адміністративного розсуду в діяльності Національної поліції

Івженко А. І. Сучасна класифікація суб’єктів господарювання

Коваленко В. А. Короткий огляд європейського підходу до побудови системи правоохоронних органів у сфері протидії наркозлочинності

Кравець В. В. Генезис детермінанти «медична послуга» поняття та особливості

Кубишкін Д. О. British Broadcasting Corporation правове регулювання публічного фінансування ЗМІ

Меренець Ю. П. Професія кінолога види та професійні характеристики

Панченко Р. Д. Вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення на сучасному етапі державного будівництва в Україні

Покутня М. В. Медіація за участю судді в адміністративному судочинстві

Семінахін В. А. Новели адміністративного законодавства щодо забезпечення захисту населення від інфекційних хвороб

Стрельченко К. А. Класифікація суб’єктів у сфері діяльності та доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Теребій А. М. Адміністрування податків в Україні та Європі

Секція 5 Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного права у демократичному суспільстві

Бут Д. С. Аутстафінг та аутсорсинг як нові форми використання персоналу

Віхарєва В. В., Фаєвський В. Є. Відмежування понять «викуп земельної ділянки для суспільних потреб» від «примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності»

Герасіка Н. І., Шепелєва Я. О. Порядок застосування штрафних санкцій при виявленні порушення податкового законодавства відповідно до принципу зворотної дії

Говорун І. А. Актуальні проблеми регулювання трудових відносин

Гончаренко А. Ю., Шамоня А. А. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною вітчизняний та міжнародний досвід

Закутайло А. О. Захист від мобінгу аналіз законодавства зарубіжних країн

Рокіта Я. В. Підвищена матеріальна відповідальність у трудовому праві

Солоха А. С. Скасування мораторію на землю ризики та перспективи

Ткаченко І. Є. Системи стимулювання працівників аналіз досвіду країн ЄС

Ткаченко І. Є. Розмежування трудового договору та цивільно-правового договору надання послуг

Ярошевська В. С. Право на працю засуджених

Секція 6 Проблеми кримінального права та процесу на сучасному етапі розвитку українського державотворення

Кисіленко А. В. Стан сильного душевного хвилювання як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого статтею 116 Кримінального кодексу України

Коваленко Н. С. Щодо посилення кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Маківська Л. С. Взаємодія підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень

Мамедова Т. Г. Україна проти домашнього насильства стан та перспективи

Мірошник Д. С. Показання з чужих слів як доказ у кримінальному процесі

Панасенко В. В. Торгівля людьми проблема сьогодення для України

Славко А. А. Судово-технічна експертиза документів та її значення у розкритті злочинів

Тупотіна Д. А. Розгляд ексцесу виконавця (співучасника) як вихід за межі попередньої змови

Шимко І. А. Криміналістичне значення трасологічних досліджень

Секція 7 Філософські питання постнекласичної науки

Борзяниця М. М., Квасова М. О. Суїцид як девіантна форма поведінки

Деулін Д. О. Соціально-етичні аспекти нанотехнологій

Островерхова В. В. Забезпечення гендерної рівності в Україні

Секція 8 Міжмовна комунікація і право

Алкудах Алі Таисеер Алі Ентропія повідомлення в діловій комунікації фахівця проблема доцільності

Березова А. І. Суржик – проблема чи сучасна мова

Bila Oleksandra Interconnection of the theory of interlingual communication and jurisprudence

Bobrova Alina The role of latin terminology in legal language

Бодрих А. «Школи – партнери майбутнього» ініціатива (PASCH) у Німеччині

Vashchenko Yulia Implementation of English vocabulary units into ukrainian legal terminology

Даньков В. В. Використання військового жаргону серед курсантів закладів вищої освіти

Donchenko Kateryna To the issue of specific characteristics of legal translation

Кисіленко А. В. Лінгвоправові помилки при складанні законодавчих актів

Кривочкіна В. Інтернаціоналізація вищої освіти Німеччини як ефективний інструмент актуалізації вивчення німецької мови іноземними студентами вишів країни

Мараквелідзе Т. Г. Іноземна мова як складова фахової підготовки правоохоронців

Naumenko Ivan To the issue of using phrasal verbs in English

Овсюченко С. О. Чабаненко А.О. Юридична англійська мова

Пільгуй Б. Р. Іншомовні слова в молодіжному неослензі

Радчук А. С., Теребій А. М. Вплив латинської мови на формування сучасної юридичної термінології

Харламова Я. Ю. The importance of English for law enforcement officers

Черненко Я. О. Вплив соціокультурного середовища на формування жаргону курсантів

Секція 9 Правові основи освіти в умовах сучасного державотворення

Верховодова К. О. Сімейне насильство його види і прояви

Джамалов Ф. Ф. Здоров’язберігаючі освітні техології принципи, методи, прийоми

Єрмакова В. П. Профілактика булінгу у навчальних закладах

Золотова О. О. Вплив сімейного насилля на психологічний розвиток дитини

Коваленко Є. О. Микола Неплюєв (1851-1908) світоглядні ідеї та релігійна діяльність

Ковальчук В. А. Насильство над дітьми у сім’ї

Колісник А. В. Булінг і міжнародні антибулінгові програми

Лихачова Т. С. Домашнє насильство як злочин

Мартиненко А. В. Щодо особливостей психічних станів студентів

Ніколенко І. Ю. Особливості стресового стану у студентів під час екзаменаційної сесії

Овсянникова Н. О. Мобінг як вид психологічного насильства

Півень І. І. Насильство в сім’ї його причини і форми прояву

Приходько Д. О. Іван Кавалерідзе (1887-1978) український Мікеланджело

Солдатенко А. В. Подолання адаптаційного стресу студентами-першокурсниками як фактор їхнього зростання

Токаренко О. О. Фізична культура як цільовий алгоритм освіти й виховання студентської молоді

Секція 10 Транзитивна економіка в умовах діджиталізації та глобальних викликів

Амелін А. О. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Ващенко Л. Р., Деулін Д. О. Особливості організації обліку та звітності в роздрібній торгівлі

Виноградський Д. О. Використання сервісів Internet здобувачами вищої освіти

Дворядкіна К. П. Закордонний досвід медичного страхування та перспективи його впровадження в Україні

Дмитрієва Л. С. Соціальне підприємництво реалії української економіки

Ємельяненко А. О. Фрілансери на ринку юридичних послуг за і проти

Коваль А. Б. Захист інформації у відкритому інформаційному освітньому просторі

Крючкова А. В. Деякі питання правового регулювання експорту молока та молочної продукції Україною до Європейського Союзу

Ланчак Ю. В. Агресивний маркетинг як одна зі стратегій ведення бізнесу

Проценко М. М. Значення та основні аспекти документування аудиторської перевірки

Сєрбін В. В. Механізм проведення фінансових розслідувань в Україні

Скрипка Д. С., Микитчик А. О. Молодiжне безробiття в Українi та шляхи його подолання