Складний та відповідальний комплекс завдань, пов’язаних з підготовкою фахівців різних ступенів вищої освіти та спеціальностей за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, покладений на факультет № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Факультет № 6 є багатопрофільним структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, на якому навчаються студенти денної та заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Факультет має певну специфіку щодо підготовки фахівців порівняно з іншими ВНЗ державної і недержавної форм власності, які пропонують освітні послуги за аналогічними спеціальностями у Харківському регіоні.

Факультет права та масових комунікацій очолює доктор юридичних наук, доцент Брусакова Оксана Валеріївна.  У складі факультету діють 9 кафедр, з яких 7 є профільними за певними спеціальностями та спеціалізаціями підготовки фахівців. Завідувачами кафедр є провідні фахівці з багаторічним досвідом наукової, навчально-методичної та організаційної роботи, які мають наукові ступені докторів наук, докторів філософії та вчені звання професорів і доцентів.

На факультеті здійснюється ступенева підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр».

Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

 • 081 «ПРАВО»;
 • 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»;
 • 053 «ПСИХОЛОГІЯ»;
 • 125 «КІБЕРБЕЗПЕКАТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»;
 • 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»;
 • 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ».

Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») за спеціальностями:

 • 081 «ПРАВО»;
 • 053 «ПСИХОЛОГІЯ»;
 • 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня вищої освіти «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») здійснюється за спеціальностями:

 • 081 «ПРАВО»;
 • 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»;
 • 053 «ПСИХОЛОГІЯ»;
 • 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»;
 • 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК».

Кафедрою військової підготовки здійснюється навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Морально-психологічне забезпечення дій військ (сил)». Після її завершення студентам, які успішно склали атестацію зі спеціальності, присвоюється військове звання «молодший лейтенант» запасу.

Під патронатом факультету працюють «Юридична клініка ХНУВС» та «Гендерний центр ХНУВС», у діяльності яких активну участь беруть науково- педагогічні працівники та студенти факультету, практикуючі юристи, психологи, соціологи та фахівці інших галузей.

Реалізація студентського самоврядування на факультеті здійснюється через студентську раду. Основними її завданнями є забезпечення і захист прав та інтересів студентів, виконання ними своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності студентів, їх участі у реалізації державної молодіжної політики.

Студенти факультету приймають активну участь у загальнодержавних, регіональних та університетських наукових, культурно-розважальних та спортивних заходах.

Для проживання студентів факультету на території навчальної бази ХНУВС надається студентський гуртожиток. Він обладнаний усіма необхідними комунікаціями та засобами для належного проживання та організації дозвілля студентів.

Найбільш підготовлені та обдаровані випускники факультету № 6, які мають схильність до науково-дослідної та педагогічної роботи, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі Харківського національного університету внутрішніх справ або інших вищих навчальних закладів.

Значна частина випускників факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ складає кадровий резерв для проходження служби в органах внутрішніх справ (за бажанням).

Контактна інформація:

Адреса: 61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27.

Телефони: +38(063) 88 13 888, +38(097) 680 13 53.