Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
Тези доповідей учасників XXV науково-практичної конференції курсантів та студентів
(м. Харків, 17 травня 2018 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Вітальне слово ректора ХНУВС В. В. Сокуренка

СЕКЦІЯ 1. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Расторгуєва Н. О. Основні принципи патріотичного виховання курсантської та студентської молоді в Україні

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2

Грубнік А. В. Молодіжний сленг у соціальних мережах

Глухенька В. О. Система покарань у козацькій звичаєвій традиції

Найда В. О. Харківська школа фантастики: основні риси, проблематика, поетика

Філончук Г. А. Входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини: історико-правовий аспект

Гудзь І. С. Суржик як показник низького рівня комунікативного етикету та професійної мовної деформації правоохоронця

Єлісова Е. Р. Микола Гоголь про духовність як ментальну рису українців

Божко Н. І. Культ гостинності як один із чинників формування української ідентичності

Расторгуєва Н. О. Т. Г. Шевченко та Кирило-Мефодіївське товариство: біля витоків національно-визвольного руху

Афонін О. Ю. Категорії «козацтво» та «лицарство» (на матеріалі думи «Козак Голота»)

Козаченко О. В. Народна казка як специфічне культурне явище та засіб патріотичного виховання

Овчинникова Ю. Є. Вплив культу предків на розвиток календарно-святкових і побутових обрядів східних слов’ян

Представники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Приступа Д. В. Патріотичне виховання курсантської молоді

Мармута О. О. Військово-патріотичне виховання курсантів в умовах євроінтеграційного процесу

Представники національної академії національної гвардії України

Мідіна А. С. Корупція в службово-бойовій діяльності Національної гвардії України як ганебне явище сьогодення

Кожухар В. О. Українські Січові Стрільці – носії державотворчих традицій, втілення ідеї українського національного війська

Костенко Є. Р. Запобігання та протидія мобінгу в курсантському колективі

Кофанов О. О. Пантеон українських патріотів: Степан Бандера

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6

Авдєєнко В. М. Абсолютні монархії у сучасному світі (на прикладі Саудівської Аравії й Оману)

Барвінок С. Д. Розвиток прав і свобод людини

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4

Федорченко А. М. Право на евтаназію як прояв свободи людини

Мальцев В. В. Види електронних ЗМІ у сучасних країнах

Краснова В. В. Інтерпол як міжнародна правоохоронна організація

Лисак В. А. Деякі аспекти міжнародно-правової характеристики злочинів проти людства

Цебинога В. Ю. Громадська думка як інструмент суспільного контролю за державною владою

Івченко В. О. Проблема правового регулювання імпічменту в Україні

Степаненко В. В. Досвід створення національного антикорупційного директорату Румунії

Демиденко Д. В. Особливості правового статусу іноземців в Україні

Михайлік М. М. Міжнародно-правовий захист осіб з інвалідністю під час збройних конфліктів

Квач Н. С. Дотримання прав людини в діяльності поліції

Комаренко О. О. Європейський суд з прав людини як додаткова гарантія захисту прав людини

Кислюк Р. О. Органи судової влади як суб’єкти законодавчої ініціативи

Бирін Ю. А. До питання щодо поняття, змісту та значення Конституції

Науковий гурток кафдери соціальних та економічних дисциплін факультету № 2

Степаненко В. В. Свобода слова чи свобода лихослів’я в Україні?

Чуйков К. О. Філософський аналіз трансформації інституту сім’ї

Лаврик М. А. Сенс життя людини в філософському осмисленні

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Килипко А. А. Впровадження ювенального права та ювенальної юстиції в Україні

Щокало А. В. Тероризм як соціально-правовий феномен

Досаєв В. А. Моделі взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур

Краснова В. В. До питання евтаназії: морально-етичний та християнський виміри

Цебинога В. Ю. Забезпечення національної безпеки держави в умовах гібридної війни: сучасні реалії та міжнародний досвід

Найда В. О. Особливості становлення світової держави на сучасному етапі розвитку людства

Свєшніков Г. Д. Позитивна юридична відповідальність: поняття та сутність

Демиденко Д. В. Заборона абортів у світлі захисту традиційних цінностей

Музичук Е. О. Судовий прецедент як джерело права в Україні

Овчаренко Е. В. Україна як правова держава

Кубах І. М. До поняття «особистість» у теоретико-правовій науці та поліцейській практиці

Бєлєвцова К. О. Тоталітарна держава та національна культура на прикладі Італії, Німеччини та СРСР

Чебанова М. А. Правовий прецедент в Україні

Коляда О. С. Роль теорії держави і права у формуванні правової свідомості та правової культури поліцейського. Проблемні питання

Бирін Ю. А. Правова держава: загальні характеристики, особливості формування

Міркевич Я. В. Відповідальність за злочини проти жінок за Салічною правдою

Представники національної академії внутрішніх справ

Кривицький Д. Є. Перспективи використання штучного інтелекту в юриспруденції: філософсько-правовий вимір

Сидорук М. В. Міжнародні стандарти прав і свобод людини та громадянина

Представники національної академії національної гвардії України

Борисюк О. С. Правоохоронна діяльність щодо невід’ємних прав людини: міжнародні та національні правові норми

Представники Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Бородіна Г. С. Способи подолання й усунення колізій в українському законодавстві

Лисенко В. М. Зміст правоохоронної функції держави

Совало І. В. Сучасна система правоохоронних органів України

СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Кірнос А. В. Технологічна безпека України як об’єкт господарсько-правового регулювання

Котляр Є. О. Окремі аспекти господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності

Туренко О. А. Окремі аспекти промислової політики держави

Пучков О. О. Окремі аспекти господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави

Ольховська О. В. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2

Остапенко В. В. Антидемпінгові заходи: проблемні питання практичного застосування в Україні та шляхи їх вирішення

Фещенко Я. І. Неповний робочий день або тиждень: заповнення законодавчих прогалин

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4

Міхнов А. О. Непрямі позови в господарському процесуальному законодавстві України

Говор В. О. Зміна позову про захист права споживача на товар належної якості

Цебинога В. Ю. Значення поняття «вогнепальна зброя»

Власенко Г. Є. Щодо поняття й ознак господарського договору

Сечанцина Д. О. Правочини з інформацією

Гадзан М. В. Адієздатність як правовий стан: деякі важливі питання

Смаглова М. В. Підстави та правові наслідки зміни умов договору

Носова О. Ю. Договір про надання телекомунікаційних послуг

Чебан С. В. Поняття та види кіберсквоттингу

Незвієцька Т. С. Ґенеза права інтелектуальної власності в Україні

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6

Шестакова А. В. Житловий фонд України

Москалюк В. В. Категорія «володіння» у римському приватному праві та сучасному законодавстві України

Ілларіонова В. І. Окремі аспекти укладення договору

Клименко Д. О. Розлучення за Дигестами Юстиніана

Шнайдер Д. С. Поняття та класифікація житлових правовідносин

Гамаюнова К. В. Щодо порядку заміни осіб у зобов’язанні

Максименко М. О. Захист прав добросовісного набувача на майно, відчужене особою, яка не мала на це права

Представники Львівського державного університету внутрішніх справ

Волошин М. Б. Електронний цифровий підпис у господарському процесі

Півень С. Г. Особливості страйку як крайнього заходу вирішення колективних трудових спорів

Дмитрук Р.-А. Р. Дочірні підприємства як суб’єкти господарювання

Шпинда С. П. Особливості представництва працівника у трудовому праві

Представники Національної академії Національної гвардії України

Шаверський О. Ю. Службовий час та час відпочинку військовослужбовців Національної гвардії України

Представники Національної академії внутрішніх справ

Гугняк В. В. Установлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Представники Одеського державного університету внутрішніх справ

Русавський В. О. Соціально-правова природа виникнення сучасної офшорної банківської системи

Натяжко М. С. Банківська таємниця як важливий елемент приватного життя

Представники Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Байстрюченко А. В. Право на відпустку: порівняльний аналіз правового регулювання в Україні та США

Волошин В. В. Сучасні тенденції оплати праці в Україні

СЕКЦІЯ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Науковий гурток кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3

Найда В. О. Проблеми адміністративно-правових засад залучення Національної гвардії України до підтримання публічної безпеки і порядку

Семінахін В. А. Адміністративно-правовий статус Державного бюро розслідувань

Данилевський І. О. Деякі аспекти запобігання корупції в органах Національної поліції

Погуца М. Ю. Визначення оцінки рівня довіри населення до роботи поліцейських: проблеми та перспективи

Цебинога О. Ю. Дискреційні повноваження, як корупційний ризик в діяльності органів Національної поліції України

Баранова О. А. Органи Національної поліції як суб’єкт запобігання корупції

Заєць У. О. Довіра населення до органів поліції України – основа ефективності правоохоронної функції держави

Комар Я. С. Правові аспекти визначення сутності обмеження пересування особи як поліцейського заходу

Науковий гурток кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3

Бортник А. М. Шляхи реформування інституту державної служби в Україні

Черніков А. М. Фінансова відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності

Мальцев В. В. Проблеми формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки

Мельник В. С. Особливості притягнення неповнолітніх осіб до адміністративної відповідальності

Міщенко В. Б. Поняття та ознаки адміністративного примусу

Найда В. О. Муніципальна варта (поліція) в адміністративному праві України

Дужак Д. В. Проблеми законодавчої регламентації статусу криптовалюти в Україні

Романенко Є. С. Значення громадського контролю в публічному управлінні

Кубах І. М. До деяких питань дисциплінарної відповідальності публічних службовців

Сапейко І. І. До проблем фіктивного банкрутства в Україні

Мельник І. М. Проблеми виконання судових рішень адміністративних судів

Крутенок К. Б. Правовий статус Державної аудиторської служби України

Черхавський М. В. Проблемні питання правозастосування положень статті 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Пабат О. П. Актуальні проблеми службової підготовки поліцейських в Україні

Фещенко Я. І. Самовільне зайняття земельної ділянки: проблеми кваліфікації

СЕКЦІЯ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Науковий гурток кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1

Подріз В. В. Окремі тактичні аспекти допиту малолітніх осіб у кримінальному провадженні

Цебинога В. Ю. Тактичні прийоми проведення допиту неповнолітнього

Швидкий В. О. Деякі проблеми встановлення особи, зовнішність якої було змінено

Козявін В. С. Окремі аспекти сучасної підробки документів

Алексенко М. В. Про вдосконалення навчальної програми підготовки слідчих і профорієнтаційної роботи у вищих навчальних закладах МВС України

Орлов О. О. Про вдосконалення бойової підготовки та озброєння працівників Національної поліції України

Цебинога О. Ю. Криміналістичні особливості виявлення підробки документів

Некрилов Я. В. Використання реєстрів вільного доступу в розслідуванні злочинів

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

Кольчик А. С. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії домашньому насильству

Пісковець А. Г. Кримінальна відповідальність за примусове введення в організм алкоголю

Тесленко В. Ю. Окремі питання кваліфікації викрадення чужого майна, вчиненого за умов відеоспостереження та відеофіксації

Цебинога В. Ю. Злочини проти громадської безпеки як одна із загроз національній безпеці України

Найда В. О. Поняття та особливості взаємодії поліції з громадою у сфері запобігання злочинності

Кузьмиченко Е. А. Жебрацтво як злочинний феномен корисливої спрямованості

Семенюк Є. О. Ігроманія як супутнє для злочинності явище

Бадьорна Є. С. Наркотична залежність особи та її зв’язок з механізмом індивідуальної злочинної поведінки

Єрмакова К. С. Проблеми сучасної родини як детермінант безпритульність неповнолітніх

Хмелик М. С. Проблеми застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх

Пихтін О. О. Опіоїдна залежність як соціальна та кримінологічна проблема

Слободяник О. П. Новинки законодавства щодо протидії домашньому насильству

Гуторова О. С. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочини за умови примусового доведення їх до стану алкогольного сп’яніння

Задніпровська О. Ю. Кримінально-правові засоби протидії проституції неповнолітніх

Науковий гурток кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6

Наумкін О. О. Сучасний стан експертизи зброї та слідів і обставин її використання

Алємаєва Т. Ю. Використання психологічних знань слідчим

Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

Кольчик А. С. Щодо допиту неповнолітніх у кримінальному провадженні

Воробець В. В. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього

Цебинога В. Ю. Кримінальний процесуальний статус іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування

Кравець Д. А. Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні України

Трунов Д. В. Забезпечення реалізації засади рівності перед законом і судом

Аладочкін Д. П. Правова природа процесуального керівництва прокурором

Лавріков Є. О. Історико-правові передумови становлення інституту досудового розслідування в Україні

Ятленко М. В. Окремі питання вдосконалення процедури досудового розслідування

Орлов О. О. Забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Шатурський О. О. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами

Барбашов О. Г. Щодо проблем процесуальної самостійності слідчого під час кримінального провадження

Цебинога О. Ю. Правова основа запровадження інституту медіації в національній системі права

Задніпровська О. Ю. Деякі питання застосування щодо неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

Магда О. О. Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем

Циркулєнко С. С. Окремі питання початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами

Ліперт Ю. С. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

Представники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Шевченко В. В. Деякі проблеми реалізації слідчим повноважень під час здійснення досудового розслідування

Пінчук Д. Н. Особливості допиту неповнолітніх підозрюваних на стадії досудового розслідування

Горелік Д. С. Деякі проблемні питання щодо віднесення оперативних підрозділів до сторони обвинувачення

Страшко О. В. Організаційно-підготовчі заходи проведення слідчого експерименту під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту

СЕКЦІЯ 6. ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА. ВОГНЕВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Науковий гурток кафедри вогневої підготовки факультету № 3

Цебинога В. Ю. Особливості психологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС на вогневій підготовці

Магда О. О. Вогневий контакт при недостатньому освітленні

Науковий гурток кафедри інформаційних технологій факультету № 4

Островерхова А. О. Використання сучасних технічних засобів для пошуку підозрюваних

Десяцька В. В. Використання квадрокоптерів у поліцейській діяльності

Куліков Д. О. Ситуаційні центри НПУ як організаційна форма взаємодії підрозділів поліції щодо підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями

Руденко Д. О., Лащенко А. О. Використання активних методів вторгнення у комп’ютерні мережі

Спориш Є. Ю. Захист інформації в комп’ютерних мережах відеоспостереження

Вєлькін П. С. Моделювання передачі мультимедійної інформації в гетерогенних комп’ютерних мережах

Салфетнікова Ю. М. Моделі трафіку системи автоматичної ідентифікації суден

Осіпов Я. В. Алгоритм пошуку підозрюваних за мобільними телефонами

Некрилов Я. В. Система автоматизованого відеодокументування переміщень об’єкта при зовнішньому спостереженні

Науковий гурток кафедри кібербезпеки факультету № 4

Безпалов В. В. Сучасні акумулятори. Оцінка їх стану та основних параметрів

Лактіонов В. В. Новітні засоби спеціальної техніки та технології в діяльності поліції

Шестопалюк В. С. Методи та засоби пошкодження замків

Куліков Д. О. Пентест як пріоритетний напрямок в інформаційній безпеці

Бєляєва Є. Г. Порівняльний аналіз способів інсталяції спеціалізованої операційної системи KaliLinux

Бєляєва Є. Г. Методи та засоби виявлення електронних пристроїв перехоплення акустичної інформації

Кратасюк К. О. Особливості криптовалюти

Драгунов П. І. Технічні засоби захисту інформації від витоку технічними каналами з об’єктів інформаційної діяльності Національної поліції України

Осіпов Я. В. Соціальна інженерія як спосіб шахрайства

Науковий гурток кафедри кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2

Найда В. О. Становлення системи охорони державної таємниці в Україні

Двалі Л. Р. Латентність зґвалтування: оперативний розшуковий аспект

Юрченко К. Р. Форми допуску до державної таємниці

Хмелик М. С. Правові засади оперативно-розшукової діяльності органів Національної поліції України

Носова О. Ю. Історичне тлумачення понять, які стосуються інформації з обмеженим доступом

Чистікова С. О. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці

Неїзжала Т. О. Правові засади режиму державної таємниці та її сутність

Андрєєва Ю. С. Проблемні аспекти залучення громадян до негласного співробітництва

Закоморний Я. О. Протидія корупції в підрозділах МВС України: стан поширення та перспективи боротьби

Науковий гурток кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3

Антонов В. А. Маскування в діяльності Національної поліції України

Говор В. О. Тактичні основи «тактико-спеціальної підготовки»

Магда О. О. Периферійний зір в діяльності Національної поліції

Гура С. В. Правові основи «тактико-спеціальної підготовки»

Любутіна Я. В. Загальні принципи штурму будівлі

Представники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Шведова О. В. Поняття конфіденційної інформації

Представники Національної академії Національної гвардії України

Мартиненко А. С. Підходи до модернізації броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2 для виконання завдань підрозділами Національної гвардії України та спеціальними підрозділами МВС

Гавриленко Д. М. Тактика дій підрозділів Національної гвардії України при забезпеченні громадської безпеки та припиненні масових заворушень

Швиденко Т. В. Особливості організації та проведення спеціальної операції з ліквідації акцій масової непокори в установах виконання покарань

СЕКЦІЯ 7. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ


Науковий гурток кафедри економіки та фінансів факультету № 6

Криндач А. І. Інститути спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку

Ващенко А. М. Регулювання криптовалют в Україні

Кісельова А. О. Соціальний стан економічної безпеки України

Дудченко А. Ю. Тіньова економіка як загроза конкурентоспроможності України

Авдєєнко В. М. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування населення

Мануйло В. В. Сучасні проблеми безробіття в Україні

Водолага Г. С. Змішана економічна система та її основні риси

Клименко Д. О. Тіньова економіка України та шляхи її подолання

Хвостик І. А. Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції

Бабула О. О. Економічні злочини – загроза економічній безпеці України

Роянов П. О. Особливості формування недержавних фондів пенсійного страхування

Самедова С. А. Інноваційна основа зміцнення економічної безпеки держави

Ашлабан Г. С. Державні інституції та ефективність бюджетних асигнувань

Барвінок С. Д. Сучасний стан безробіття в Україні

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2

Бондаренко В. Є. Проблема молодіжного безробіття в Україні

Бринчак В. П. Тінізація економіки як одна з соціально-економічних проблем сучасної України

Свєшніков Г. Д. Ефективність використання виробничих фондів підприємств

Чижов О. К. Відновлення техніко-технологічної бази підприємств аграрного виробництва

Левенець С. А. Економічні аспекти захисту прав інтелектуальної власності

Янковська У. Є. Грошово-кредитна політика: сучасний досвід України

Представники Львівського державного університету внутрішніх справ

Бубенко М. Б. Медичне соціальне страхування та проблеми його запровадження в Україні

Представники Національної академії Національної гвардії України

Крилач М. В. Окремі напрями оптимізації діяльності прокуратури України

Воротицький Т. О. Державний захист працівників правоохоронних органів

Представники Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Бородіна Г. С. Взаємозв’язок тіньової економіки та податкової злочинності в контексті пошуку розв’язання даних проблем

СЕКЦІЯ 8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ


Науковий гурток кафедри педагогіки та психології факультету № 3

Шутко Д. О. Самовиховання волі курсантами ЗВО системи МВС

Сірий Д. В. Правоохоронна діяльність в умовах натовпу

Шевцова І. І. Особливості взаємозв’язків динамічних властивостей темпераменту та поведінки у фруструючій ситуації курсантів ВНЗ із специфічними умовами навчання

Мороз К. М. Психологічні особливості агресивної поведінки працівників поліції

Малькова М. О. Розвиток стресостійкості у працівників поліції

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6

Шестакова А. В. Професійна деформація особистості працівників правоохоронних органів

Гурова В. О. Особливості професійної адаптації працівників поліції

Гамаюнова К. В. Насилля в сім’ї та заходи щодо його попередження

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6

Агурєєва А. О. Значення прогностичних здібностей для професійної діяльності поліцейських

Биваліна Д. О. Толерантність до невизначеності у професійній діяльності працівників поліції

Сергієнко Г. В. До питання професійної мобільності у майбутніх поліцейських

Байрачна К. В. Психологічні особливості прийняття рішень у професійній діяльності поліцейських

Чекуров П. О. Специфіка рефлексивності у професійній діяльності поліцейського

Представники Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Деменко А. В. Вплив професійної культури на мовну свідомість правоохоронців

Колос В. С. Розвиток самостійності у фахово-освітній підготовці майбутніх правоохоронців