Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Салманова Олена Юріївна

Кафедра адміністративного права та процесу факультету № 1 є однією із провідних кафедр Університету, яка забезпечує теоретико-практичне спрямування процесу підготовки фахівців для Національної поліції України. Очолює її доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Салманова Олена Юріївна.

Історія кафедри бере свій початок з 1 березня 1992 року одночасно із заснуванням Харківського інституту внутрішніх справ (наказ МВС України № 8/7 від 09.01.92 р.). За більше ніж 25 історичних років Університету кафедра, постійно розвиваючись та оновлюючись, змінювала свою назву і підпорядкування. З 20 травня 2019 року вона перебуває у складі факультету № 1 ХНУВС.

На кафедрі працює 13 осіб з них: атестованих працівників – 7 та за вільним наймом – 6. На кафедрі працює 7 докторів юридичних наук та 4 кандидатів юридичних наук,1 доктор філософії, з них має вчене звання професора – 5, доцента – 5, старшого наукового співробітника – 1.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на всіх факультетах Університету. На кафедрі викладається 21 навчальна дисципліна, а саме:

 1. «Адміністративне право»;
 2. «Адміністративний процес»;
 3. «Фінансове право»;
 4. «Адміністративна відповідальність»;
 5. «Адміністративне судочинство»;
 6. «Судові та правоохоронні органи України»;
 7. «Актуальні проблеми адміністративного права»;
 8. «Актуальні проблеми адміністративного процесу»;
 9. «Основи правових знань. Адміністративне право»;
 10. «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень»;
 11. «Актуальні проблеми організації та діяльності правоохоронних органів України»;
 12. «Сучасні доктрини адміністративного права та процесу»;
 13. «Сучасні доктрини фінансового права»;
 14. «Сучасні доктрини інформаційного права»;
 15. «Напрями розвитку науки адміністративного права та процесу»;
 16. «Антикорупційне законодавство»;
 17. «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції»;
 18. «Правові підстави затримання»;
 19. «Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності»;
 20. «Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу»;
 21. «Публічне адміністрування».

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як: адміністративне право, адміністративний процес, фінансове право, адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України, тощо. Зазначена тематика наукового пошуку знайшла своє відображення у активній роботі працівників кафедри над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, участі у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових заходах. За останні роки науково-педагогічним складом кафедри підготовлено та видано ряд наукових публікацій (у тому числі й у виданнях, віднесених до наукометричної бази Scopus та Web of Science), підручників, навчальних посібників, монографій, основні серед яких: «Правозастосовна діяльність в Україні»; «Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України»; «Адміністративне право. Загальна частина. Академічний курс»; «Адміністративне право. Особлива частина. Академічний курс»; «Адміністративна відповідальність в Україні», «Міграційне право України», «Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України» тощо. Ці видання використовуються в освітньому процесі не лише ХНУВС, а й інших закладів вищої освіти.

В основу освітньої та наукової діяльності кафедри покладено курсантсько-центристський підхід. Плідно працює курсантський науковий гурток (керівник – професор кафедри Володимир Чумак), пріоритетні напрямки діяльності якого умовно поділено на три секції: 1) актуальні питання адміністративного права та тенденції розвитку адміністративного судочинства; 2) сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права; 3) особливості застосування антикорупційного законодавства в Україні.

Члени наукового гуртка мають можливість приймати участь в наукових конференціях (семінарах, «круглих столах») вузівського, регіонального, національного та міжнародного рівнів. Також під керівництвом досвідчених працівників кафедри курсанти беруть участь у Конкурсах наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ЗВО системи МВС України у номінації з адміністративно-правових дисциплін, конкурсах МОН України, регіональних конкурсах наукових робіт, де неодноразово посідали призові місця.

Крім того, з метою ефективності роботи наукового гуртка науково-викладацьким складом кафедри запроваджено використання системи управління навчанням Moodle для самостійної підготовки курсантів та слухачів магістратури. Тому в рамках діяльності наукового гуртка у курсантів та магістрів є можливість не тільки поглибити свої знання у сфері адміністративного права та процесу, адміністративної відповідальності, фінансового права, але й сформувати навички ораторської майстерності майбутніх науковців-адміністративістів.

Значна увага приділяється підтриманню міцних і конструктивних ділових стосунків кафедри з підрозділами ГУНП України в Харківській області та інших областей, територіальними підрозділами інших правоохоронних органів. Проводяться бінарні заняття із залученням практичних працівників служб і підрозділів ГУНП в Харківській області, інших правоохоронних органів.

Кафедра є активним суб’єктом міжвузівського співробітництва. Науково-педагогічний склад кафедри взаємодіє з багатьма відомими правознавцями, які представляють наукові осередки різних регіонів України, інших закладів вищої, представниками органів публічного управління та громадських організацій.

Представники науково-педагогічного складу кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад, здійснюють наукове керівництво (консультування) дисертаційними дослідженнями ад’юнктів, аспірантів та докторантів.

Викладачі кафедри беруть активну участь в профорієнтаційній роботі Університету. За кафедрою закріплені школи міста Харкова та Харківської області.

 Склад кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1:


Контактна інформація:
Email: app@univd.mvs.gov.ua
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27, корпус 5, каб. 212-219, індекс 61080
Тел: (057)7398-379.