ПІДГОТОВКА

ДОКТОРАНТІВ - за державним замовленням (термін навчання 2 роки,)

АД’ЮНКТІВ - за державним замовленням (термін навчання 4 роки)

АСПІРАНТІВ - за кошти фізичних та юридичних осіб (термін навчання 4 роки)

 

Спеціальність

Вартість грн. за рік

денна форма навчання

заочна форма навчання

081 «Право»

053 «Психологія»

011 « Освітні, педагогічні науки »

 

16000

 

13500

Правила прийому на навчання до докторантури, ад’юнктури та аспірантури Харківського національного університету внутрішніх справ

у 2021 році


1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2. Фінансування підготовки здобувачів здійснюється за рахунок коштів:

Державного бюджету України - за державним замовленням;

фізичних або юридичних осіб - на умовах договору.

3. Вступ на навчання до ад'юнктури (аспірантури) та докторантури ЗВО/НДУ здійснюється відповідно до цього Порядку, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261 (далі - постанова КМУ N 261), наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України», умов прийому на навчання до закладів вищої освіти на відповідний рік, затверджених Міністерством освіти і науки України, Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до ЗВО із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року N 315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за N 668/28798, та правил прийому до закладу вищої освіти, затверджених вченою радою закладу вищої освіти на відповідний рік.

На навчання до докторантури, ад’юнктури та аспірантури Харківського національного університету внутрішніх справ приймаються:

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії - особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

для здобуття вищої освіти ступеня доктора наук - особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата наук).

До ад'юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступ на навчання за державним замовленням (до ад’юнктури за денною формою навчання) здійснюється за направленням органів Національної поліції. Комплектуючий підрозділ органів Національної поліції зобов’язаний направити кандидата на навчання до ад'юнктури для участі у вступних випробуваннях до 01 серпня 2021 року.

4. Університет оголошує прийом на навчання:

- до докторантури за спеціальністю 081 «Право»;

- до ад’юнктури за спеціальністю 081 «Право», та аспірантури за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 081 «Право».

5. Вступники до ад’юнктури та аспірантури подають до приймальної комісії рапорт (для працівників поліції), заяву (аспірант) в паперовій формі, в якій указують форму навчання, спеціальність та передбачуваного наукового керівника.

6. Під час подання заяви в письмовій формі вступник до аспірантури пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"); військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних; документ державного зразка (оригінал) про освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- список опублікованих наукових праць (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник до аспірантури (за наявності).

- копію ідентифікаційного номеру.

9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання його власника здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання.

10. Усі копії документів засвідчуються приймальною комісією університету або нотаріусом у встановленому законом порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

11. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

12. Вступні іспити до ад’юнктури та аспірантури проводяться предметними комісіями.

13. Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

- вступного іспиту із спеціалізації (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови.

14. Рішенням приймальної комісії університету результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у разі недобору кількості балів по обраній спеціальності.

15. Програми вступних іспитів для вступу до ад’юнктури та аспірантури розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових іспитів оприлюднюються на веб-сайті університету та у приймальній комісії.

16. Конкурсний відбір на навчання до університету для здобуття ступеня доктора філософії відбудеться:

для вступу до аспірантури (прийом документів до 22.08.2021 р.):

- 25 серпня 2021 року (додатковий іспит зі спеціалізації для осіб які вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі);

- 26 серпня 2021 року іспит з іноземної мови;

- 27 серпня 2021 року іспит зі спеціалізації.

для вступу до ад’юнктури за державним замовленням (прийом документів до 01.08.2021 р.):

- 25 серпня 2021 року (додатковий іспит зі спеціалізації для осіб які вступають до ад’юнктури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх дипломі);

- 26 серпня 2021 року іспит з іноземної мови;

- 27 серпня 2021 року іспит зі спеціалізації.

17. Результати вступних випробувань до ад’юнктури та аспірантури Університету є дійсними протягом 12 місяців.

18. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове зарахування мають вступники наступних категорій у такій послідовності:

- вступники, які мають документ державного зразка з відзнакою про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого вони беруть участь у конкурсному відборі для вступу на навчання;

- вступники, які мають у додатку до документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) більш високий середній бал;

- вступники, які брали активну участь у роботі студентського наукового товариства, наукових конференціях та мають публікації у наукових періодичних виданнях;

- вступники з числа випускників Харківського національного університету внутрішніх справ, які брали активну участь у громадському і культурному житті Університету

19. Вступники до ад’юнктури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, мають право на зарахування із укладенням угоди про підготовку аспіранта за кошти юридичних або фізичних осіб.

20. Зарахування до ад’юнктури та аспірантури проводиться не пізніше 01 вересня 2021 року.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр. Льва Ландау, 27
тел.: (057) 7398-192; (057) 7398-183; (057) 7398-359;+38063-388-11-01


Зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1. Зразок заяви на вступ до аспірантури

2. Особовий листок

3. Додаток 1 Перелiк спецiальностей

4. Згода на обробку персональних даних


Програма вступного іспиту за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки у 2021 році

Програма додаткового фахового випробування 053 Психологія

Програма фахового випробування для вступу до аспірантури 053 Психологія

Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури 053 Психологія 3

Програма фахового випробування для вступу до ад'юнктури (аспірантури) за спеціальністю 081 Право у 2021 році

Програма фахового випробування для вступу до ад'юнктури (аспірантури) з іноземної мови у 2021 році